435/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 14.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

435
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 11. decembra 2019,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 17 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Na identifikáciu elektronickej identity obyvateľa podľa § 8 ods. 1 zákona sa použije
a)
rodné číslo alebo
b)
dátum narodenia a pohlavie, ak ide o
1.
obyvateľa, ktorý nepozná svoje rodné číslo a nedisponuje dokladom, ktorý rodné číslo obsahuje,
2.
cudzinca bez prideleného rodného čísla.
§ 2
(1)
Autentifikáciou na účely tohto opatrenia sa rozumie elektronický proces, ktorý pri prístupe do Elektronického informačného systému pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej len „elektronický systém“) prostredníctvom príslušnej webovej stránky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 zriadenej na webovom sídle úradu (ďalej len „stránka sčítania“) umožňuje overiť elektronickú identitu obyvateľa podľa § 8 ods. 1 zákona.
(2)
Autentifikácia sa nevyžaduje pri obyvateľovi, ktorý
a)
nepozná svoje rodné číslo a nedisponuje dokladom, ktorý rodné číslo obsahuje; to neplatí, ak povinnosť sčítať sa plní za tohto obyvateľa zákonný zástupca alebo osoba podľa § 8 ods. 2 zákona, ktorá oprávnene disponuje potrebnými údajmi alebo dokladmi umožňujúcimi jeho autentifikáciu,
b)
sa sčítava s pomocou mobilného asistenta sčítania v mieste bez dostupnosti internetu alebo
c)
je cudzincom bez prideleného rodného čísla.
(3)
Elektronickým zariadením na účely tohto opatrenia sa rozumie desktop, laptop, mobilný telefón alebo tablet.
(4)
Na autentifikáciu sa použije
a)
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad o pobyte štátneho príslušníka tretej krajiny (ďalej len „doklad o pobyte“) s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,2)
c)
kombinácia rodného čísla a doplnkových údajov obyvateľa alebo
d)
fotografia zadnej strany občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte.
(5)
Na autentifikáciu pomocou elektronického zariadenia je potrebné online internetové pripojenie elektronického zariadenia a súčasne pri autentifikácii podľa odseku 4
a)
písm. a) alebo písm. b) zapojená čítačka kontaktných čipov a inštalácia softvérových ovládačov pre prácu s občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte v elektronickom zariadení,
b)
písm. c) zadanie rodného čísla a doplnkového údaju v predpísanom formáte,
c)
písm. d) inštalácia aplikácie v elektronickom zariadení na zhotovovanie fotografií zadnej strany občianskeho preukazu alebo zadnej strany dokladu o pobyte.
(6)
Autentifikácia podľa odseku 4 písm. a), b) a d) nie je technicky dostupná pri sčítaní obyvateľov podľa § 8 ods. 3 zákona.
(7)
Autentifikácia podľa odseku 4 písm. d) nie je technicky dostupná pri sčítaní obyvateľov použitím elektronického zariadenia, ktorým je desktop alebo laptop.
§ 3
Autentifikácia podľa § 2 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) sa vykoná prostredníctvom autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu3) prístupného aj cez stránku sčítania vložením občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte obyvateľa s elektronickým čipom do čítacieho zariadenia pripojeného k desktopu alebo laptopu a zadaním bezpečnostného osobného kódu prideleného k občianskemu preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom.
§ 4
(1)
Autentifikácia podľa § 2 ods. 4 písm. c) prebehne po zadaní rodného čísla obyvateľa a doplnkových údajov online na stránke sčítania.
(2)
Doplnkovým údajom podľa odseku 1 je údaj o obyvateľovi spracúvaný v informačných systémov verejnej správy, z ktorých subjekt verejnej správy a osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy, poskytuje údaje na účely sčítania (ďalej len „administratívny zdroj údajov“) požadovaný elektronickým systémom. Elektronický systém generuje požiadavku na poskytnutie doplnkového údaju náhodným spôsobom.
(3)
Zadané údaje obyvateľa sa overia v databáze obyvateľov vytvorenej úradom z administratívnych zdrojov údajov.
§ 5
(1)
Autentifikácia podľa § 2 ods. 4 písm. d) sa uskutoční prostredníctvom aplikácie nasnímaním zadnej strany občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte obyvateľa pomocou zabudovaného fotoaparátu v mobilnom telefóne alebo tablete, následným načítaním osobných údajov uvedených na zadnej strane občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte zo zhotovenej fotografie do elektronického systému prostredníctvom aplikácie.
(2)
Zadané údaje obyvateľa sa overia v databáze obyvateľov vytvorenej úradom z administratívnych zdrojov údajov.
§ 6
(1)
Bez autentifikácie podľa § 2 ods. 2 sa vyplní sčítací formulár so všetkými údajmi podľa prvého bodu prílohy zákona.
(2)
Podľa odseku 1 sa postupuje aj vtedy, ak žiadny zo spôsobov autentifikácie nie je úspešný.
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Alexander Ballek v. r.
1)
§ 4a a 4b zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 73 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
3)
§ 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.