434/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

434
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 9. decembra 2019
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v analógovej forme“.
2.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika sa poskytujú orgánom podľa § 6 ods. 9 a § 7 ods. 5 zákona v digitálnej forme a verejnosti sa sprístupňujú prostredníctvom internetu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
László Sólymos v. r.