432/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

432
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 9. decembra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 59 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách sa mení takto:
1.
V § 1 písmená a) až g) znejú:
„a)
sekunda podľa § 7 písm. a) tretieho bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota frekvencie žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami hyperjemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133, ΔνCs, rovná 9 192 631 770, ak je vyjadrená v jednotke Hz, ktorá sa rovná s-1,
b)
meter podľa § 7 písm. a) prvého bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota rýchlosti svetla vo vákuu c rovná 299 792 458, ak je vyjadrená v jednotke
m · s-1 a sekunda je definovaná prostredníctvom ΔνCs,
c)
kilogram podľa § 7 písm. a) druhého bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota Planckovej konštanty h rovná 6,626 070 15 × 10-34, ak je vyjadrená v jednotke
J · s, ktorá sa rovná súčinu kg · m2 · s-1, ak meter a sekunda sú definované prostredníctvom c a ΔνCs,
d)
ampér podľa § 7 písm. a) štvrtého bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota elementárneho náboja e rovná 1,602 176 634 × 10-19, ak je vyjadrená v jednotke C, ktorá sa rovná súčinu A · s, ak sekunda je definovaná prostredníctvom ΔνCs,
e)
kelvin podľa § 7 písm. a) piateho bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota Boltzmannovej konštanty k rovná 1,380 649 × 10-23, ak je vyjadrená v jednotke J · K-1, ktorá sa rovná súčinu kg · m2 · s-2 · K-1, ak kilogram, meter a sekunda sú definované prostredníctvom h, c a ΔνCs,
f)
mól podľa § 7 písm. a) šiesteho bodu zákona sa definuje tak, že jeden mól obsahuje presne 6,022 140 76 × 1023 elementárnych entít, pričom toto číslo je pevne určená číselná hodnota Avogadrovej konštanty, NA, ak je vyjadrená v jednotke mol-1 a nazýva sa Avogadrovo číslo; látkové množstvo, symbol n, systému je mierou počtu špecifikovaných elementárnych entít, pričom týmito entitami môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny častíc,
g)
kandela podľa § 7 písm. a) siedmeho bodu zákona sa definuje ako pevne určená číselná hodnota svetelnej účinnosti monochromatického žiarenia s frekvenciou 540 × 1012 Hz, Kcd, rovná 683, ak je vyjadrená v jednotke lm · W-1, ktorá sa rovná súčinu cd · sr · W-1 alebo súčinu cd · sr · kg-1 · m-2 · s3, ak kilogram, meter a sekunda sú definované prostredníctvom h, c a ΔνCs.“.

2.
Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 173/2018 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 39, 15. 2. 1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 56; Ú. v. ES L 2, 3. 1. 1985), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 357, 7. 12. 1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 24;
Ú. v. ES L 34, 9. 2. 2000) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).
2.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1258 z 23. júla 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k smernici Rady 80/181/EHS, pokiaľ ide o definície základných jednotiek SI (Ú. v. EÚ L 196, 24. 7. 2019).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 13. júna 2020.
Pavol Pavlis v. r.