Predpis bol zrušený predpisom 384/2020 Z. z.

430/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

430
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2019
o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy dávky v hmotnej núdzi upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona je 66,30 eura,
b)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona je 126,20 eura,
c)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona je 115,30 eura,
d)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona je 172,60 eura,
e)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona je 184,30 eura,
f)
suma podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona je 232,60 eura.
§ 2
Sumy príspevkov upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona je 67,90 eura,
b)
suma podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona je 37,30 eura,
c)
suma podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona je 14,60 eura,
d)
suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona 135,70 eura,
e)
suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. b) až d) zákona 67,90 eura,
f)
suma podľa § 13 ods. 2 zákona je 18,60 eura,
g)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona je 57,20 eura,
h)
suma podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona je 91,40 eura.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ján Richter v. r.