43/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

43
ZÁKON
z 30. januára 2019
o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, spôsob, rozsah a kontrolu poskytovania pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe,1) ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty2) (ďalej len „žiadateľ“), formou úhrady časti spotrebnej dane z minerálneho oleja uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe (ďalej len „pomoc“).
§ 2
Podmienky poskytovania pomoci
(1)
Pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
použil na účely spotreby v poľnohospodárskej prvovýrobe minerálny olej podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 (ďalej len „minerálny olej“),
b)
nie je podnikom v ťažkostiach,3)
c)
nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov,
d)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
e)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia4) pre nesplnenie povinnosti, ktorá bezprostredne súvisí s podnikaním v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo s výrobou poľnohospodárskych produktov,
g)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,5)
h)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,5a)
i)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
(2)
Poskytnutie pomoci musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ustanovenými osobitnými predpismi.6)
(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 preukazuje žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre7) (ďalej len „platobná agentúra“)
a)
predložením údajov,8) že nie je podnikom v ťažkostiach,
b)
čestným vyhlásením, že nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov,
c)
čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d)
uvedením čísla účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, spolu s potvrdením o vedení účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky nie starším ako tri mesiace alebo osvedčenou kópiou zmluvy o vedení bankového účtu, na ktorý bude žiadateľovi pripísaná poskytnutá pomoc.
(4)
Doklady uvedené v odseku 3 sú prílohou žiadosti o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť“).
§ 3
Poskytovanie pomoci
(1)
Žiadosť predkladá žiadateľ platobnej agentúre na základe výzvy na predkladanie žiadosti (ďalej len „výzva“) v lehote určenej vo výzve, ktorú platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Súčasťou výzvy sú informácie o spôsobe preukazovania podmienok na poskytnutie pomoci podľa § 1 a 2, kritéria na hodnotenie podniku v ťažkostiach, informácie o poskytnutí pomoci a formulár žiadosti.
(3)
Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ je na základe písomnej výzvy platobnej agentúry povinný zistené nedostatky odstrániť v lehote, ktorú žiadateľovi určí platobná agentúra vo výzve. Ak žiadateľ v určenej lehote zistené nedostatky neodstráni, platobná agentúra žiadosť vyradí z ďalšieho spracovania.
(4)
Platobná agentúra po ukončení kontroly prijatých žiadostí, vyhodnotení prijatých žiadostí a na základe limitu výdavkov na poskytnutie pomoci uzatvorí so žiadateľom, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1, písomnú zmluvu o poskytnutí pomoci (ďalej len „zmluva“).
(5)
Po nadobudnutí účinnosti zmluvy platobná agentúra poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1, pomoc v sume uvedenej v zmluve.
§ 4
Rozsah poskytovania pomoci
(1)
Pomoc poskytovaná platobnou agentúrou sa ustanovuje v sume 0,347 eur/l minerálneho oleja, a to najviac na množstvo určené v normatíve spotreby minerálneho oleja.
(2)
Normatív spotreby minerálneho oleja na komodity v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe zverejní platobná agentúra vo výzve.
(3)
Ak limit výdavkov na poskytnutie pomoci za kalendárny rok, v ktorom sa pomoc poskytuje, je nižší ako suma požadovanej pomoci všetkých žiadateľov, platobná agentúra pomoc jednotlivým žiadateľom rovnomerne zníži.
§ 5
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania pomoci a kontrolu dodržania podmienok dohodnutých v zmluve vykonáva platobná agentúra. Na vykonávanie kontroly sa vzťahujú osobitné predpisy.10)
(2)
Ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.11)
§ 6
Spoločné ustanovenia
(1)
Na poskytnutie pomoci podľa tohto zákona nie je právny nárok.
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.12)
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014) v platnom znení.
2)
Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
3)
Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Erópskej únie (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
6)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014), zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
7)
§ 9 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Časť 2.2. Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01) (U. v. EÚ C 249/1, 31. 7. 2014).
10)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 358/2015 Z. z.
11)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.