Predpis bol zrušený predpisom 493/2021 Z. z.

428/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

428
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
zo 6. decembra 2019,
ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je
a)
139 000 eur
1.
pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
2.
pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1,
b)
214 000 eur
1.
pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
2.
pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1,
c)
750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
d)
428 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
e)
1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
f)
428 000 eur, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)
5 350 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
§ 2
Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 350 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
§ 3
Finančný limit pri súťaži návrhov je
a)
139 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
214 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona,
c)
428 000 eur pre obstarávateľa.
§ 4
(1)
Na postup zadávania nadlimitnej zákazky a postup zadávania nadlimitnej koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž odoslané na uverejnenie do 31. decembra 2019, sa vzťahuje finančný limit podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
(2)
Na postup zadávania nadlimitnej zákazky preukázateľne začatý do 31. decembra 2019, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž, sa vzťahuje finančný limit podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
(3)
Na súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 31. decembra 2019, sa vzťahuje finančný limit podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
§ 5
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Miroslav Hlivák v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 428/2019 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 428/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2340 z 15. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2015), nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2367 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1830 z 30. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L279, 31. 10. 2019).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2366 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1827 z 30. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2365 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1828 z 30. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2364 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1829 z 30. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).