427/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

427
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. novembra 2019 bol v Paríži podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2019 – 2023.

Program nadobudol platnosť 19. novembra 2019 v súlade s článkom 20.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.