425/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

425
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 10. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky
č. 122/2019 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. n) a o).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 134 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania motorových vozidiel a ich komponentov vzhľadom na bezpečnostné charakteristiky vozidiel poháňaných vodíkom (Ú. v. EÚ L 129, 17. 5. 2019).“.
3.
V § 22 ods. 1 písm. f) a § 26 ods. 1 písm. p) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
4.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Stacionárne pracovisko emisnej kontroly môže byť okrem priestorov podľa odseku 1 písm. a) vybavené aj vonkajším priestorom na vykonávanie emisnej kontroly administratívnej (ďalej len „vonkajší priestor“). Vonkajší priestor musí byť vybavený technologickým vybavením podľa § 24 ods. 1 písm. g) a nevzťahujú sa naň požiadavky podľa odsekov 2 a 3.
(8)
Vonkajší priestor stacionárneho pracoviska emisnej kontroly musí byť umiestnený na odstavných plochách podľa odseku 1 písm. a) piateho bodu, výrazne vyznačený na ploche a označený ako vyhradené parkovacie miesto na výkon emisnej kontroly administratívnej vozidla najväčšej kategórie, na ktoré má platné oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly.“.
5.
V § 24 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „so statickou verejnou IP adresou“.
6.
V § 31 ods. 1 sa za slovo „strán“ vkladá čiarka a slová „na výjazde z pracoviska emisnej kontroly z oboch strán“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je pracovisko emisnej kontroly vybavené vonkajším priestorom, musí byť tento priestor viditeľne označený o monitorovaní záznamovým zariadením podľa odseku 2.“.
7.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Identifikáciu vozidla a vizuálnu kontrolu vozidla v rozsahu emisnej kontroly nie je potrebné vykonať, ak je vykonaná tým istým technikom v plnom rozsahu v rámci technickej kontroly, ktorá bezprostredne predchádzala emisnej kontrole.“.
8.
§ 52 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vozidlo nie je poskytnuté na opakované vykonanie emisnej kontroly podľa § 116 ods. 10 zákona.“.
9.
V § 57 ods. 8 sa slová „päť rokov“ nahrádajú slovami „štyri roky“.
10.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1)
Pracovisko emisnej kontroly musí byť vybavené pripojením na internet so statickou verejnou IP adresou do 31. marca 2020.
(2)
Schválenie vhodnosti zariadenia udelené pre monitorovacie záznamové zariadenie podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2019 je naďalej platné pre pracovisko emisnej kontroly s monitorovacím záznamovým zariadením bez vonkajšieho priestoru.“.
11.
V prílohe č. 1 časti B bode 2.1.11 sa slová „800 × 600“ nahrádzajú slovami „1 280 × 720“ a číslo „50“ sa nahrádza číslom „100“.
12.
V prílohe č. 1 časti B sa bod 2.1 dopĺňa bodmi 2.1.22 až 2.1.34, ktoré znejú:
„2.1.22
Ak je pracovisko emisnej kontroly vybavené vonkajším priestorom, monitorovacie záznamové zariadenie musí spĺňať požiadavky podľa bodov 2.1.23 až 2.1.34.
2.1.23
Monitorovacie záznamové zariadenie vonkajšieho priestoru zaznamenáva snímky vozidla pristaveného na vykonanie emisnej kontroly administratívnej. Monitorovacie záznamové zariadenie zasiela snímky do celoštátneho informačného systému.
2.1.24
Monitorovacie záznamové zariadenie vonkajšieho priestoru musí umožniť vytvorenie snímky prednej časti vozidla pristaveného na emisnú kontrolu administratívnu vo vonkajšom priestore.
2.1.25
Monitorovacie záznamové zariadenie vonkajšieho priestoru je tvorené najmenej
2.1.25.1
jedným záznamovým zariadením (kamerou), ktoré vyhotovuje snímky podľa bodu 2.1.24,
2.1.25.2
zariadením, ktoré automaticky zasiela snímky podľa bodu 2.1.23 do celoštátneho informačného systému,
2.1.25.3
najmenej jednou čítačkou čiarového kódu,
2.1.25.4
ďalšími zariadeniami na vzájomné prepojenie zariadení podľa bodov 2.1.25.1 až 2.1.25.3 s celoštátnym informačným systémom, ak sú potrebné.
2.1.26
Snímka podľa bodu 2.1.24 sa vytvára na základe impulzu z čítačky čiarového kódu.
2.1.27
Každú snímku podľa bodu 2.1.24 musí monitorovacie záznamové zariadenie označiť časom vytvorenia a identifikačným kódom. Čas vytvorenia musí byť zhodný s aktuálnym univerzálnym koordinovaným časom UTC+1 zisteným prostredníctvom protokolu NTP (network time protocol).
2.1.28
Identifikačný kód snímky podľa bodu 2.1.24 tvorí znak „V“ a poradové číslo vonkajšieho priestoru, napríklad „V01“.
2.1.29
Snímky podľa bodu 2.1.24 spolu s digitálnym textovým reťazcom podľa bodov 2.1.27 a 2.1.28 musí monitorovacie záznamové zariadenie zaslať do celoštátneho informačného systému.
2.1.30
Snímky musia byť prenášané vo formáte podporovanom celoštátnym informačným systémom, pričom nesmú byť pozmenené oproti originálu; najväčšie rozlíšenie každej snímky musí byť 1280 × 720 bodov a najväčšia veľkosť každej snímky musí byť 100 kB.
2.1.31
Snímky podľa bodu 2.1.24 zaslané do celoštátneho informačného systému musia umožniť vizuálne rozpoznanie
2.1.33.1
evidenčného čísla vozidla,
2.1.33.2
druhu vozidla,
2.1.33.3
farby vozidla,
2.1.33.4
ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla.
2.1.32
Monitorovacie záznamové zariadenie vonkajšieho priestoru musí svojím konštrukčným vyhotovením a spôsobom obsluhy zodpovedať špecifickým prevádzkovým podmienkam pracoviska emisnej kontroly (spoľahlivosť, opakovateľnosť, prašnosť, vlhkosť, teplota, svetelné podmienky a podobne).
2.1.33
Časti monitorovacieho záznamového zariadenia vonkajšieho priestoru môžu slúžiť súčasne aj na monitorovanie vykonávania technických kontrol a ukladanie údajov z tohto monitorovania.
2.1.34
Požiadavky na umiestnenie kamery monitorujúcej vonkajší priestor a jej nasmerovanie sú uvedené v prílohe č. 5.“.
13.
V prílohe č. 5 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Okrem kamier podľa odseku 1 môže byť pracovisko emisnej kontroly vybavené aj kamerou monitorujúcou vonkajší priestor.
(12)
Kamera monitorujúca vonkajší priestor musí byť umiestnená vo výške 3,8 m až 4,2 m s takým nasmerovaním a priblížením, že kamera zaznamená na snímke celé vozidlo vrátane jeho motorového priestoru. Kamera monitorujúca vonkajší priestor musí byť umiestnená tak, že zaznamenávaný vonkajší priestor nie je prekrytý žiadnymi prekážkami.“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 13 a 14.
14.
V prílohe č. 10 treťom bode položke 8.2.2.2. časti Opis poruchy/chýb písmene b) sa slová „0,7 m-1 (10)“ nahrádzajú slovami „0,7 m-1 (8)“.
Vysvetlivka k odkazu 10 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Arpád Érsek v. r.