42/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

42
ZÁKON
z 30. januára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 81/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Domácnosť na účely tohto zákona tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len „člen domácnosti“), ktorými sú:
a)
jednotlivec,
b)
manžel a manželka,
c)
manžel, manželka a nezaopatrené deti,4) ak ide o
1.
maloleté deti žijúce s nimi v domácnosti,
2.
plnoleté deti,
d)
plnoletí rodičia a nezaopatrené deti, ak ide o
1.
maloleté deti žijúce s nimi v domácnosti,
2.
plnoleté deti,
e)
rodičia a zaopatrené deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako polovica mesačnej minimálnej mzdy,5)
f)
rodičia a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia,
g)
maloletí rodičia, ktorí nie sú dieťaťom podľa písmena e), a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
h)
fyzické osoby podľa písmen b) až g), ak sa im na základe dohody poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa osobitných predpisov,6)
i)
plnoleté fyzické osoby podľa písmen b) až f), ak sa pre nich vykonáva resocializačný program pobytovou formou.7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6) § 45 ods. 1 písm. c) prvý bod a písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 26, 27 a 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7) § 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Plnoleté dieťa podľa odseku 1 písm. c) až f), ktoré bolo do nadobudnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti jedného z rodičov, je členom domácnosti tohto rodiča, ak nežije v domácnosti s druhým rodičom.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
3.
V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
4.
V § 3 ods. 5 sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.
5.
V § 3 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je fyzickou osobou podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. c),“.
6.
V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
plnoleté dieťa, ktoré nežije v domácnosti podľa odseku 1 písm. c) až f), ak najmenej jeden rok pred nadobudnutím plnoletosti bolo rozhodnutím súdu vyňaté zo starostlivosti rodičov a výkon tohto rozhodnutia sa skončil plnoletosťou dieťaťa.“.
7.
V § 4 ods. 3 písm. h) sa slová „1,2-násobok“ nahrádzajú slovami „3-násobok“.
8.
V § 4 ods. 3 písm. k) sa slová „podľa osobitného predpisu17a) v úhrne najviac do výšky 50 %“ nahrádzajú slovami „podporujúcich uplatnenie sa na trhu práce v úhrne najviac do výšky 75 %“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a sa vypúšťa.
9.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
suma výživného určená na tvorbu úspor.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) § 63 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
10.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Majetok sú aj peňažné prostriedky z vyporiadania spoluvlastníctva okrem peňažných prostriedkov z vyporiadania spoluvlastníctva k nehnuteľnosti užívanej domácnosťou na trvalé bývanie počas šiestich mesiacov od ich nadobudnutia.“.
11.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Za majetok podľa odseku 1 sa nepovažuje jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a
a)
ktoré sa využíva na individuálnu prepravu člena domácnosti, ktorému bol vyhotovený parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím;23) ak bol viacerým členom domácnosti vyhotovený parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, za majetok sa nepovažuje jedno motorové vozidlo na každého takého člena domácnosti,
b)
ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom24) alebo podľa dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu15) alebo ktoré je staršie ako 10 rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23) § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z.“.
12.
V § 7 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
je poberateľom predčasného starobného dôchodku,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).
13.
V § 7 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,“.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26a sa vypúšťa citácia „o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
15.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem uplatnením nároku podľa
a)
§ 6 písm. a) a b) sa neskúma počas šiestich mesiacov od zastavenia exekúcie, ak sa zastaví exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov súdneho exekútora,29a)
b)
§ 6 písm. c) sa neskúma, ak ide o dávku v nezamestnanosti a o člena domácnosti, ktorého nemožno zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a) § 61n ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. z.“.
16.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
sa zúčastňuje zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu zabezpečovaného prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo podmienok zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.“.
17.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Dávka je
a)
64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
b)
123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
c)
112,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
d)
168,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
e)
179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
f)
226,90 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.“.
18.
V § 10 ods. 3, 5 a 8 sa slová „61,60 eura“ nahrádzajú slovami „uvedenú v odseku 2 písm. a)“.
19.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťajú slová „výkonu trestu povinnej práce,“.
20.
V § 10 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. e), sa za kalendárny mesiac, za ktorý mala byť táto povinnosť splnená, dávka podľa odseku 2 znižuje o sumu uvedenú v odseku 2 písm. a).“.
21.
V § 10 odsek 9 znie:
„(9)
Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky podľa odseku 3 alebo odseku 5 sa prvýkrát skúma za kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pomoc v hmotnej núdzi prvýkrát poskytnutá.“.
22.
V § 10 ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
ktorý je uvedený v § 7 ods. 2 písm. a), b), d), e) a g) až j), okrem člena domácnosti, u ktorého posudkový lekár pri posúdení zdravotného stavu podľa § 11 ods. 4 nepotvrdí, že jeho nepriaznivý zdravotný stav bude trvať bez prerušenia ďalej,“.
23.
V § 10 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
24.
V § 10 ods. 10 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
25.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa suma „63,07 eura“ nahrádza sumou „66,20 eura“ a slová „písm. a), b), d) až f)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a) až c), f) až h)“.
26.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa suma „34,69 eura“ nahrádza sumou „36,40 eura“ a slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e) a j)“.
27.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa suma „13,50 eura“ nahrádza sumou „14,20 eura“.
28.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu nepatrí členovi domácnosti, ktorému patrí ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. b) z dôvodu, že je členom domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e).“.
29.
V § 11 ods. 4 prvej vete sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“ a v štvrtej vete sa slová „2 kalendárnych“ nahrádzajú slovami „4 kalendárnych“.
30.
V § 11 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. j),“.
31.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. b) až d) je 66,20 eura mesačne.“.
32.
V § 12 ods. 3 písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1.
zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)“.
Doterajší prvý bod až piaty bod sa označujú ako druhý bod až šiesty bod.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34d znie:
„34d) § 30 ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa citácia „o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
34.
V § 12 ods. 3 písm. b) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní“.
35.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.
36.
V § 12 ods. 4 celom texte sa slová „štvrtého bodu a piateho bodu“ nahrádzajú slovami „piateho bodu a šiesteho bodu“.
37.
V § 12 ods. 5 a 6 sa slová „štvrtého bodu alebo piateho bodu“ nahrádzajú slovami „piateho bodu alebo šiesteho bodu“.
38.
V § 12 odsek 9 znie:
„(9)
Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia aktivačného príspevku z dôvodu, že
a)
člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
b)
príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok,
c)
úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu a šiesteho bodu.“.
39.
V § 13 ods. 2 sa suma „17,20 eura “ nahrádza sumou „18,10 eura“.
40.
V § 14 ods. 4 písm. b) sa slová „doživotného užívania“ nahrádzajú slovami „zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti“.
41.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým boli k 1. júlu predchádzajúceho kalendárneho roka upravené sumy životného minima. Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov. Sumy upravené podľa prvej vety a druhej vety ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.“.
42.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Osobitný príspevok
(1)
Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,
a)
ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
b)
ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
1.
bol dlhodobo nezamestnaným občanom44) alebo
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
2a.
nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti44a) alebo na obdobný príjem v cudzine,
2b.
neplnil povinnú školskú dochádzku,
2c.
nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,
2d.
nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo
2e.
nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a
c)
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa písmena a).
(2)
Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 1 písm. a) najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
a)
vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,
b)
vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.
(3)
Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok podľa odseku 1 skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a). Osobitný príspevok podľa prvej vety patrí v rozsahu a vo výške, v ktorom by patril, ak by sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil.
(4)
Osobitný príspevok nepatrí odo dňa
a)
nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah podľa odseku 1 písm. a) neskončil z dôvodu ochrannej doby podľa osobitných predpisov,44b)
b)
od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania služobného voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem, ktoré zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť a o jeho poskytnutí rozhodne na základe žiadosti zamestnanca, alebo
c)
jeho nástupu na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody.
(5)
Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí osobitného príspevku z dôvodu, že príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že tento člen domácnosti neplnil podmienku podľa odseku 1 písm. a).“.
43.
V § 18 ods. 10 úvodnej vete sa slová „núdzi splatné“ nahrádzajú slovami „núdzi a osobitného príspevku splatné“.
44.
V § 18 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Osobitný príspevok sa poskytuje príjemcovi, ktorému sa poskytuje alebo poskytovala pomoc v hmotnej núdzi. Ak osobitný príspevok patrí za člena domácnosti, ktorý s príjemcom podľa prvej vety už netvorí spoločnú domácnosť, osobitný príspevok sa poskytuje tomuto členovi domácnosti.“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.
45.
V § 18 ods. 12 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.
46.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje na úrade podaním písomnej žiadosti.“.
47.
V § 19 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a osobitného príspevku“.
48.
V § 19 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
49.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Nárok na osobitný príspevok sa uplatňuje na úrade doručením zmluvy, ktorej obsahom je vznik právneho vzťahu podľa § 16 ods. 1 písm. a).“.
50.
V § 22 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pomoci v hmotnej núdzi alebo o osobitnom príspevku a odvolanie proti rozhodnutiu o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu nemá odkladný účinok.
(4)
Úrad nevyhotovuje písomné rozhodnutie o
a)
priznaní a o zvýšení pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku,
b)
ustanovení osobitného príjemcu podľa § 23 ods. 1 písm. c).“.
51.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene príslušného orgánu a namiesto podpisu tejto fyzickej osoby faksimile jej podpisu.“.
52.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
53.
V § 23 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Osobitný príjemca je obec, v ktorej má príjemca pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt; úrad môže určiť za osobitného príjemcu inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)
Osobitný príjemca je povinný
a)
použiť pomoc v hmotnej núdzi v prospech členov domácnosti a na účel, na ktorý je určená,
b)
sprostredkovať členom domácnosti po dohode s poskytovateľom sociálnej služby poskytnutie sociálnej služby krízovej intervencie45) najvhodnejšej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie domácnosti, ak sa taká sociálna služba na území obce poskytuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
„45) § 24a až 24d a 28 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
54.
V § 24 ods. 1 úvodnej vete sa slová „sa môže priznať“ nahrádzajú slovami „úrad prizná“.
55.
V § 24 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
predčasnom starobnom dôchodku,“.
56.
V § 25 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa prizná alebo sa zvýši od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok patrí alebo patrí vo vyššej sume, ak sa pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok
a)
priznali v nižšej sume, ako patria,
b)
nepriznali, hoci sa priznať mali, alebo
c)
priznali neskôr, ako sa priznať mali.
(2)
Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok alebo ich časť sa odnímu, ak sa priznali neprávom. Ak sa pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok priznali vo vyššej sume, ako patrili, pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa priznajú v sume, v akej patria. Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok alebo ich časť sa odnímu podľa prvej vety alebo ich suma sa zníži podľa druhej vety od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa už poskytli.
(3)
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na pomoc v hmotnej núdzi alebo na osobitný príspevok, pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok alebo ich časť sa odnímu, ich suma sa zvýši alebo zníži.“.
57.
V § 25 ods. 4 sa slová „a osobitného“ nahrádzajú slovami „alebo osobitného“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku sa zastaví, ak vznikol dôvod na prešetrenie trvania nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku. Ak pominuli dôvody, pre ktoré sa zastavilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku, a podmienky nároku na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku trvajú, poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, od ktorého bolo ich poskytovanie zastavené.“.
58.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa odnímu aj vtedy, ak o odňatie požiadal príjemca.“.
59.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Zánik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a nárok na osobitný príspevok zaniká odo dňa, od ktorého
a)
bolo zastavené poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku, ak v lehote troch mesiacov odo dňa zastavenia ich poskytovania podľa § 25 ods. 4 prvej vety príjemca nepreukáže skutočnosti rozhodujúce na ich poskytovanie,
b)
členovia domácnosti prestali spĺňať podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi alebo podmienky nároku na osobitný príspevok.“.
60.
V § 26 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
ústredie a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.
61.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom“.
62.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
úradu doručiť na účely § 10 potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) do troch pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa táto činnosť vykonala.“.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:
„50) Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z. a zákona č. 266/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
je správcom informačného systému verejnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
2.
V § 4 ods. 6 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).
3.
V § 7a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ministerstvo poskytuje orgánu verejnej správy zo svojho informačného systému údaje z oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb dohodnutým spôsobom, v rozsahu a na účel ustanovený osobitnými predpismi.5b)“ .
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b) Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.