419/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

419
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. novembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky č. 73/2019 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 16 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky č. 73/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak bol poistenec v období, za ktoré sú poskytované údaje, poistený v dvoch zdravotných poisťovniach v súlade s § 6 ods. 8 zákona, na účely výpočtu indexu rizika nákladov sa poskytnuté údaje o nákladoch na zdravotnú starostlivosť na tohto poistenca, dĺžke poistného vzťahu a počte balení kategorizovaného lieku sčítajú.“.
Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.
2.
V § 1 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je vážená počtom mesiacov, v ktorých boli zaznamenané náklady pre každého jednotlivého poistenca.“.
3.
V § 1 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je vážená počtom mesiacov, v ktorých boli zaznamenané náklady pre každého jednotlivého poistenca.“.
4.
V § 1 ods. 9 písm. a) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
5.
V § 1 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
6.
V § 1 ods. 12 sa slová „odsekov 3 až 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 11“.
7.
V prílohe prvej vete sa slová „modelu lineárnej regresie“ nahrádzajú slovami „lineárneho regresného modelu, ktorý je vážený počtom mesiacov, za ktoré boli zaznamenané náklady pre každého jednotlivého poistenca“.
8.
V prílohe sa slová „regresné modely“ nahrádzajú slovami „lineárne regresné modely“, slová „Do regresných modelov“ sa nahrádzajú slovami „Do lineárnych regresných modelov“ a slová „predikované modelom“ sa nahrádzajú slovami „predikované lineárnym regresným modelom“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2019.
Andrea Kalavská v. r.