418/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 31.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

418
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 5. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
3.
Nad § 12 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Jednotlivé schválenie“.
4.
§ 16 a 17 vrátane nadpisov znejú:
㤠16
Okruh vozidiel pre udelenie vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
[k § 26 ods. 1 zákona]
Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť jednotlivému vozidlu určenému výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia. Ide o tieto vozidlá:
a)
kolesové traktory,
b)
pásové traktory,
c)
prípojné vozidlá určené za traktory podľa písmen a) a b),
d)
ťahané vymeniteľné zariadenia určené za traktory podľa písmen a) a b),
e)
poľnohospodárske pracovné stroje samohybné,
f)
lesné pracovné stroje samohybné.
§ 17
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
[k § 26 ods. 3 zákona]
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu a
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
technické údaje potrebné na vystavenie dokladov vozidla,
d)
fotografie vozidla,
e)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna,
f)
rozsah obhospodarovaného územia,
g)
vyhlásenie navrhovateľa o prevádzke vozidla iba na obhospodarovanom území, na ktorom sa vykonávajú pôdohospodárske práce.“.
5.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte,
a)
bolo vykonané dokončovanie vozidla, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj doklady podľa § 18 ods. 1 písm. c), d), f) a g),
b)
bola vykonaná iná technická zmena, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.“.
6.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte, alebo ako ojazdenom vozidle bola vykonaná
a)
prestavba vozidla, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj doklady podľa § 37 písm. g) a § 38 písm. e), g) a h),
b)
hromadná prestavba, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj doklady podľa § 31 písm. g) a § 36 písm. c), d), f) až i),
c)
iná technická zmena, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.“.
7.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte,
a)
bolo vykonané dokončovanie vozidla, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj doklady podľa § 18 ods. 1 písm. c), d), f) a g),
b)
bola vykonaná iná technická zmena, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.“.
8.
V § 22 odsek 4 znie:
„(4)
Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte, alebo ako ojazdenom vozidle bola vykonaná
a)
prestavba vozidla, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj doklady podľa § 37 písm. g) a § 38 písm. e), g) a h),
b)
hromadná prestavba, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj doklady podľa § 31 písm. g) a § 36 písm. c), d), f) až i),
c)
iná technická zmena, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.“.
9.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.“.
10.
V § 28 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo doklad o schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ak vozidlo nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel“.
11.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
preukázanie vlastníckeho práva k vozidlu.“.
12.
V § 28 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel podľa odseku 1 písm. d) nie je potrebné predložiť, ak sú k návrhu priložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.
(3)
Ak na jednotlivom vozidle bola vykonaná
a)
prestavba vozidla, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj doklady podľa § 37 písm. g) a § 38 písm. e), g) a h),
b)
hromadná prestavba, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj doklady podľa § 31 písm. g) a § 36 písm. c), d), f) až i),
c)
iná technická zmena, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
13.
V § 29 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo posúdenie technickej služby overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo sa zhoduje so základným technickým opisom vozidla platným v čase výroby vozidla,“.
14.
V § 30 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zmeny kategórie vozidla podľa § 41 písm. p)“.
15.
V § 30 písm. d) sa slová „najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla“ nahrádzajú slovami „hmotností vozidla alebo rozmerov vozidla“.
16.
V § 30 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
demontáž plynového zariadenia, ak montáž plynového zariadenia nebola vykonaná dodatočne formou prestavby vozidla alebo zápisu inej technickej zmeny,“.
Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená j) až o).
17.
V § 31 písm. g) a § 37 písm. g) sa slová „i) až m)“ nahrádzajú slovami „j) až n)“.
19.
§ 41 sa dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:
„n)
demontáž plynového zariadenia, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná dodatočne formou prestavby vozidla alebo zápisu inej technickej zmeny,
o)
zmena šírky vozidla kategórie T a C maximálne na 3,00 m spolu so zápisom alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík, ak je dôsledkom montáže pneumatík, gumových pásov alebo dvojmontážneho usporiadania pneumatík potrebných na ochranu pôdy vrátane systémov zabraňujúcich rozstreku, ak šírka stálej konštrukcie vozidla nepresahuje 2,55 m a schválené vozidlo má namontovanú najmenej jednu sadu pneumatík alebo súpravu gumových pásov, pri použití ktorých šírka vozidla nepresahuje 2,55 m,
p)
zmena kategórie vozidla u prívesov z kategórie O na kategóriu Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene.“.
20.
V § 42 ods. 5 písm. a) sa za slovami „príslušnej kategórie“ vkladá bodkočiarka a tieto slová: „protokol o skúškach vozidla u prípojných vozidiel obsahuje aj hodnotenie jazdných vlastností a overenie stability“.
21.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 15 až 17, ktoré znejú:
„(15)
Návrh na demontáž plynového zariadenia okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,
b)
protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,
c)
potvrdenie technika montáže plynových zariadení o tom, že vykonal demontáž plynového zariadenia na danom vozidle,
d)
návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časti II vypracovaný technikom montáže plynových zariadení.
(16)
Návrh na zmenu šírky vozidla kategórie T a C maximálne na 3,00 m okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 a odseku 6 písm. a) obsahuje aj potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, že väčšia šírka vozidla je súčasťou typového schválenia EÚ celého vozidla.
(17)
Návrh na zmenu kategórie vozidla u prívesov z kategórie O na kategóriu Ra okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.
Arpád Érsek v. r.