415/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

415
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z. vydalo

opatrenie z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie v znení neskorších predpisov.


Opatrenie upravuje nomenklatúru vybraných údajov z aktív a pasív z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania tak, aby bola v súlade s IFRS 9 Finančné nástroje, ktorý nahradil IAS 39 Finančné nástroje, a aby sa vybrané údaje z konsolidovanej účtovnej závierky líšili od vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania len z dôvodu použitia techniky konsolidácie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 24/2019, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.