412/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

412
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 9 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v rezortnej zbierke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky www.mindop.sk.