411/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

411
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. novembra 2019,
ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia účastníka doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis účastníka“), ktorý sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“), je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis poberateľa dávky“), ktorý sa zasiela poberateľovi dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“), je uvedený v prílohe č. 2.
Pravidlá na určenie prognóz
dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia
§ 3
(1)
Výpis účastníka obsahuje informácie o prognózach dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodková dávka“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.
(2)
Prognózy dôchodkových dávok sa zostavujú na základe
a)
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) účastníka podľa odseku 3,
b)
príspevkov zamestnávateľa podľa odseku 4,
c)
sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona,
d)
syntetického ukazovateľa rizika1) doplnkového dôchodkového fondu účastníka,
e)
veku
1.
podľa § 4 ods. 2, ak účastník uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“), ktorej súčasťou nie je dávkový plán alebo
2.
podľa § 4 ods. 2 a 4, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona (ďalej len „riziková práca“),
f)
veku podľa § 4 ods. 3, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a veku podľa § 4 ods. 2,
g)
veku
1.
podľa § 4 ods. 3 a 4, ak ide o účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2 alebo
2.
podľa § 4 ods. 3 a 5, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2,
h)
mesačného výnosu doplnkového dôchodkového fondu podľa prílohy č. 3; ak je cieľom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu uplatňovanie princípov životného cyklu investície postupným znižovaním rizika v závislosti od veku účastníka, mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu reprezentovaný kategóriou syntetického ukazovateľa rizika tohto doplnkového dôchodkového fondu sa môže upraviť o predpokladaný vývoj rizikového profilu, a to v závislosti od definovanej investičnej stratégie,
i)
ukazovateľa zníženia výnosnosti podľa prílohy č. 3,
j)
predpokladanej inflácie podľa prílohy č. 3,
k)
predpokladanej dĺžky obdobia vyplácania dočasného doplnkového starobného dôchodku.
(3)
Príspevok účastníka je priemerná suma mesačných príspevkov účastníka za obdobie
a)
12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo
b)
od uzatvorenia účastníckej zmluvy do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá výpis účastníka zasiela, kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.
(4)
Príspevok zamestnávateľa je priemerná suma mesačných príspevkov zamestnávateľa za obdobie
a)
12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo
b)
od začiatku obdobia, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak zamestnávateľ platil príspevky za obdobie kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.
(5)
Vzorce na výpočet prognóz dôchodkových dávok sú uvedené v prílohe č. 3.
(6)
Pri výpočte prognóz dôchodkových dávok možno zohľadniť rast príspevkov, ak súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa vzrástol v posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch sledovaného obdobia v porovnaní s prvými 12 po sebe nasledujúcimi mesiacmi sledovaného obdobia najmenej o 5 % a súčet priemernej sumy týchto príspevkov vzrástol v sledovanom období medziročne najmenej dvakrát. Sledovaným obdobím je 60 po sebe nasledujúcich mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa výpis účastníka zasiela. Rast príspevkov podľa prvej vety sa vypočíta podľa vzorca č. 5 uvedeného v prílohe č. 3.
§ 4
(1)
Na účely určenia prognóz dôchodkových dávok sa použije vek účastníka podľa odsekov 2 až 5.
(2)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, je vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.2) Pri určení veku účastníka podľa prvej vety sa nezohľadňuje
a)
počet vychovaných detí,
b)
nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.
(3)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku, uvedený v jeho dávkovom pláne.
(4)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona, je vek podľa § 17 ods. 1 zákona.
(5)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, uvedený v jeho dávkovom pláne.
§ 5
Alternatívna prognóza dôchodkových dávok
Ak výpis účastníka obsahuje alternatívnu prognózu dôchodkových dávok, zostaví sa podľa § 3 ods. 2 až 6. Pri zostavovaní tejto prognózy sa vychádza z predpokladu, že sa
a)
zvýši príspevok účastníka podľa § 3 ods. 3,
b)
zvýši príspevok zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4,
c)
použije mesačný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý je zaradený do inej kategórie syntetického ukazovateľa rizika podľa prílohy č. 3.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2019 Z. z.
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ján Richter v. r.
1)
§ 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 15/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
2)
§ 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.