411/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

411
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. novembra 2019,
ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia účastníka doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis účastníka“), ktorý sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“), je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis poberateľa dávky“), ktorý sa zasiela poberateľovi dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“), je uvedený v prílohe č. 2.
Pravidlá na určenie prognóz
dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia
§ 3
(1)
Výpis účastníka obsahuje informácie o prognózach dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodková dávka“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.
(2)
Prognózy dôchodkových dávok sa zostavujú na základe
a)
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) účastníka podľa odseku 3,
b)
príspevkov zamestnávateľa podľa odseku 4,
c)
sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona,
d)
syntetického ukazovateľa rizika1) doplnkového dôchodkového fondu účastníka,
e)
veku
1.
podľa § 4 ods. 2, ak účastník uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“), ktorej súčasťou nie je dávkový plán alebo
2.
podľa § 4 ods. 2 a 4, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona (ďalej len „riziková práca“),
f)
veku podľa § 4 ods. 3, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a veku podľa § 4 ods. 2,
g)
veku
1.
podľa § 4 ods. 3 a 4, ak ide o účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2 alebo
2.
podľa § 4 ods. 3 a 5, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2,
h)
mesačného výnosu doplnkového dôchodkového fondu podľa prílohy č. 3; ak je cieľom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu uplatňovanie princípov životného cyklu investície postupným znižovaním rizika v závislosti od veku účastníka, mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu reprezentovaný kategóriou syntetického ukazovateľa rizika tohto doplnkového dôchodkového fondu sa môže upraviť o predpokladaný vývoj rizikového profilu, a to v závislosti od definovanej investičnej stratégie,
i)
ukazovateľa zníženia výnosnosti podľa prílohy č. 3,
j)
predpokladanej inflácie podľa prílohy č. 3,
k)
predpokladanej dĺžky obdobia vyplácania dočasného doplnkového starobného dôchodku.
(3)
Príspevok účastníka je priemerná suma mesačných príspevkov účastníka za obdobie
a)
12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo
b)
od uzatvorenia účastníckej zmluvy do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá výpis účastníka zasiela, kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.
(4)
Príspevok zamestnávateľa je priemerná suma mesačných príspevkov zamestnávateľa za obdobie
a)
12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo
b)
od začiatku obdobia, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak zamestnávateľ platil príspevky za obdobie kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.
(5)
Vzorce na výpočet prognóz dôchodkových dávok sú uvedené v prílohe č. 3.
(6)
Pri výpočte prognóz dôchodkových dávok možno zohľadniť rast príspevkov, ak súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa vzrástol v posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch sledovaného obdobia v porovnaní s prvými 12 po sebe nasledujúcimi mesiacmi sledovaného obdobia najmenej o 5 % a súčet priemernej sumy týchto príspevkov vzrástol v sledovanom období medziročne najmenej dvakrát. Sledovaným obdobím je 60 po sebe nasledujúcich mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa výpis účastníka zasiela. Rast príspevkov podľa prvej vety sa vypočíta podľa vzorca č. 5 uvedeného v prílohe č. 3.
§ 4
(1)
Na účely určenia prognóz dôchodkových dávok sa použije vek účastníka podľa odsekov 2 až 7.
(2)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, je
a)
vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu2) alebo
b)
vek účastníka podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 4, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).
(3)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku, uvedený v jeho dávkovom pláne.
(4)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona, je vek podľa § 17 ods. 1 zákona.
(5)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, uvedený v jeho dávkovom pláne.
(6)
Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje
a)
počet vychovaných detí,
b)
nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.
(7)
Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa na účely určenia prognóz dôchodkových dávok v príslušnom kalendárnom roku neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa určujú prognózy dôchodkových dávok.
§ 5
Alternatívna prognóza dôchodkových dávok
Ak výpis účastníka obsahuje alternatívnu prognózu dôchodkových dávok, zostaví sa podľa § 3 ods. 2 až 6. Pri zostavovaní tejto prognózy sa vychádza z predpokladu, že sa
a)
zvýši príspevok účastníka podľa § 3 ods. 3,
b)
zvýši príspevok zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4,
c)
použije mesačný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý je zaradený do inej kategórie syntetického ukazovateľa rizika podľa prílohy č. 3.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2019 Z. z.
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ján Richter v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.
Príloha č. 4
k opatreniu č. 411/2019 Z. z.

PREDPOKLADANÝ DÔCHODKOVÝ VEK ÚČASTNÍKA

Rok narodenia Predpokladaný dôchodkový vek účastníka v rokoch a mesiacoch
1967 64 rokov
1968 64 rokov
1969 64 rokov
1970 64 rokov a 1 mesiac
1971 64 rokov a 1 mesiac
1972 64 rokov a 3 mesiace
1973 64 rokov a 6 mesiacov
1974 64 rokov a 8 mesiacov
1975 64 rokov a 10 mesiacov
1976 65 rokov
1977 65 rokov a 2 mesiace
1978 65 rokov a 4 mesiace
1979 65 rokov a 6 mesiacov
1980 65 rokov a 7 mesiacov
1981 65 rokov a 9 mesiacov
1982 65 rokov a 11 mesiacov
1983 66 rokov a 1 mesiac
1984 66 rokov a 2 mesiace
1985 66 rokov a 4 mesiace
1986 66 rokov a 6 mesiacov
1987 66 rokov a 7 mesiacov
1988 66 rokov a 9 mesiacov
1989 66 rokov a 11 mesiacov
1990 67 rokov
1991 67 rokov a 2 mesiace
1992 67 rokov a 3 mesiace
1993 67 rokov a 5 mesiacov
1994 67 rokov a 7 mesiacov
1995 67 rokov a 8 mesiacov
1996 67 rokov a 10 mesiacov
1997 67 rokov a 11 mesiacov
1998 68 rokov a 1 mesiac
1999 68 rokov a 2 mesiace
2000 68 rokov a 4 mesiace
2001 68 rokov a 5 mesiacov
2002 68 rokov a 7 mesiacov
2003 68 rokov a 8 mesiacov
2004 68 rokov a 9 mesiacov
2005 68 rokov a 11 mesiacov
2006 69 rokov
2007 69 rokov a 2 mesiace
2008 69 rokov a 3 mesiace
2009 69 rokov a 5 mesiacov
2010 69 rokov a 6 mesiacov
2011 69 rokov a 7 mesiacov
2012 69 rokov a 9 mesiacov
2013 69 rokov a 10 mesiacov
2014 69 rokov a 11 mesiacov
2015 70 rokov a 1 mesiac
2016 70 rokov a 2 mesiace
2017 70 rokov a 3 mesiace
2018 70 rokov a 5 mesiacov
2019 70 rokov a 6 mesiacov
2020 70 rokov a 7 mesiacov
2021 70 rokov a 8 mesiacov
1)
§ 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 15/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
2)
§ 65 a § 293ff zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.