410/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

410
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 25. novembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9, 10 a 18 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Praktická skúška v trvaní štyroch až desiatich týždňov sa vykonáva len po úspešnom absolvovaní skúšky. Úrad v odôvodnených prípadoch alebo mimoriadnych prípadoch môže trvanie praktickej skúšky určiť v trvaní jedného až desiatich týždňov. Odôvodnené prípady alebo mimoriadne prípady môžu byť:
a)
hromadná výpoveď určitého počtu zamestnancov,
b)
hromadné a náhle úmrtie určitého počtu zamestnancov,
c)
hromadná strata osobitnej odbornej spôsobilosti určitého počtu zamestnancov.“.
2.
V § 7 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5)
Určitým počtom zamestnancov podľa odseku 4 sa rozumie taký počet zamestnancov, bez ktorých je bezpečná prevádzka jadrových elektrární ohrozená.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 14.
3.
V § 7 odsek 9 znie:
„(9)
O overenie osobitnej odbornej spôsobilosti požiada držiteľ povolenia prostredníctvom prihlášky v lehote 60 dní pred plánovaným zasadnutím skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov; v odôvodnených prípadoch alebo mimoriadnych prípadoch môže požiadať v lehote 14 dní. Prihláška obsahuje
a)
meno, priezvisko a titul vybraného zamestnanca,4)
b)
trvalé bydlisko,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
e)
označenie jadrového zariadenia,
f)
plánovanú pracovnú funkciu vybraného zamestnanca,
g)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vybraného zamestnanca,
h)
potvrdenie o psychickej spôsobilosti vybraného zamestnanca,
i)
doklady o absolvovaní prípravy vybraného zamestnanca,
j)
originál preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti pri predĺžení jeho platnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 7 odsek 10 znie:
„(10)
Overenie kompetencie na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore slúži na preukázanie kompetencie potrebnej na výkon pracovnej funkcie; nevzťahuje sa na kontrolného fyzika podľa § 2 ods. 1 písm. d).“.
5.
V § 13 ods. 2 sa slovo „60“ nahrádza slovom „30“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Marta Žiaková v. r.