41/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

41
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 11. februára 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Nástroje a zariadenia podľa § 20 ods. 1 zákona (ďalej len „systém“) sú spôsobilé na elektronickú komunikáciu a výmenu informácií vo verejnom obstarávaní, ak umožňujú realizovať úkony v procese verejného obstarávania spôsobom ustanoveným v zákone a spĺňajú požiadavky ustanovené v § 20 zákona a v tejto vyhláške.
(2)
Systémom je informačný systém, ktorý zabezpečuje elektronickú komunikáciu a výmenu informácií vo verejnom obstarávaní, funguje vo vyhovujúcom prostredí, je dostupný a je zdokumentovaný.
§ 2
(1)
Fungovaním systému vo vyhovujúcom prostredí je prevádzkovanie systému v takom prostredí a takým spôsobom, aby používanie systému nebolo podmieňované použitím bežne nedostupných alebo neprimerane nákladných technológií, čo by spôsobilo neprimeranú prekážku v účasti záujemcu alebo uchádzača vo verejnom obstarávaní.
(2)
Systém je dostupný, ak
a)
funguje prostredníctvom siete internet nepretržite počas určenej doby jeho prevádzky okrem nepredvídateľných udalostí a plánovaných technických odstávok a
b)
na jeho použitie postačuje aktuálna bezplatne poskytovaná a podporovaná verzia webového prehliadača bez potreby inštalácie osobitných aplikácií.
(3)
Systém je zdokumentovaný, ak
a)
existuje aktuálna administrátorská a prevádzková dokumentácia podľa osobitného predpisu1) a
b)
existuje a je udržiavaná aktuálna používateľská príručka dostupná na webovom sídle prevádzkovateľa systému, ktorá podrobne opisuje všetky funkcionality systému alebo inak znázorňuje a vysvetľuje používanie systému a je k nej zabezpečený priamy a bezplatný prístup.
§ 3
Zabezpečenie riadenia prístupu k systému pozostáva z identifikácie a autentifikácie používateľa. Identifikácia a autentifikácia používateľa je založená minimálne na zadaní používateľovho mena a hesla, pričom distribúcia hesla musí byť vykonávaná hodnoverným spôsobom podľa osobitného predpisu.2)
§ 4
(1)
Požiadavky podľa § 20 ods. 11 písm. a) a g) zákona sa považujú za splnené, ak systém
a)
vedie záznamy úkonov úplným, presným a neodstrániteľným spôsobom,
b)
poskytuje záznam úkonov len s právami na čítanie a umožňuje jeho exportovateľnosť do formátov podľa osobitného predpisu3) a jeho exportovateľnosť na priamu tlač aj v podobe slovného opisu vykonaného úkonu a
c)
vedie záznam úkonov v štruktúre
1.
presný čas vykonania úkonu s uvedením dátumu, hodiny, minúty a sekundy,
2.
jednoznačné určenie konkrétneho úkonu,
3.
identifikácia používateľa informačného systému, ktorý úkon vykonal, alebo identifikácia systému, ktorý úkon vykonal,
4.
IP (Internet Protocol) adresa, z ktorej pristupuje do systému používateľ informačného systému, ktorý úkon vykonal,
5.
informácia o výsledku úkonu.
(2)
Úkonom podľa odseku 1 sa rozumie aktivita osôb zapojených do verejného obstarávania v systéme alebo aktivita systému, ktorej uskutočnenie má alebo môže mať vplyv na priebeh alebo výsledok verejného obstarávania.
§ 5
(1)
Na účely splnenia požiadaviek podľa § 20 ods. 11 písm. c) až f) zákona je potrebné, aby systém zabezpečoval
a)
autorizáciu pristupujúcej osoby, ktorá je riadená pomocou roly alebo používateľských skupín, a
b)
oddelenie roly.
(2)
Oddelením roly sa najmä zabezpečuje, aby v systéme v rámci jednej roly nebolo možné vykonávať úkony v mene alebo v prospech inej roly.
§ 6
Systém zabezpečuje integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu alebo žiadosti o účasť, ak
a)
vytvára k predloženej ponuke, žiadosti o účasť alebo návrhu digitálny odtlačok vytvorený pomocou hašovacej funkcie SHA256 alebo vyššej a
b)
komunikuje s používateľmi prostredníctvom protokolu Hypertext Transfer Protocol s použitím kryptografického protokolu podľa osobitného predpisu4) minimálne na strane webového servera, na ktorom je prevádzkovaný systém; certifikáty musia byť platné, vydané nezávislou certifikačnou autoritou, neboli odvolané a zodpovedajú všetkým doménovým menám, ktoré webové sídlo systému používa.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Miroslav Hlivák v. r.
1)
§ 42 písm. e) druhý bod a tretí bod výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
2)
Príloha č. 6 body 1.3.2 až 1.3.4 k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.