409/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

409
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 15. novembra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 75 odsek 2 znie:
„(2)
Zariadenia lanovej dráhy, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 15. septembrom 2010, sa upravia podľa požiadaviek uvedených v § 56 až 74 pri najbližšej rekonštrukcii alebo modernizácii.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.
Arpád Érsek v. r.