408/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

408
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 21. novembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 561 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poznámka „Domáce násilie“, ak je poškodeným obeť trestného činu domáceho násilia.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Gábor Gál v. r.