405/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

405
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. októbra 2019,
ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 471/2009 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019 sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2019.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 500/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ladislav Kamenický v. r.
Príloha k opatreniu č. 405/2019 Z. z.