403/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 14.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

403
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 15. novembra 2019
o preukaze asistenta sčítania
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 15 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Rozmery preukazu asistenta sčítania (ďalej len „preukaz“) sú 8,5 cm x 5,5 cm.
(2)
Predná strana preukazu obsahuje
a)
logo sčítania a logo úradu,
b)
označenie „PREUKAZ ASISTENTA SČÍTANIA“,
c)
titul, meno a priezvisko asistenta sčítania,
d)
názov obce, v ktorej asistent sčítania vykonáva sčítanie obyvateľov,
e)
identifikátor asistenta sčítania pridelený úradom podľa zoznamu asistentov sčítania,
f)
evidenčné číslo preukazu, ktorým je štvormiestne poradové číslo s ľavostrannými nulami, pridelené pri tlači preukazu,
g)
miesto a dátum vydania preukazu,
h)
meno, priezvisko, podpis, označenie funkcie predsedu úradu a odtlačok malej okrúhlej úradnej pečiatky úradu.
(3)
Zadná strana preukazu obsahuje tento text:
„Tento preukaz oprávňuje asistenta sčítania uskutočniť asistované sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov je asistent sčítania povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých obyvateľom a o podmienkach ich uchovávania, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh asistenta sčítania; táto povinnosť trvá aj po skončení plnenia úloh asistenta sčítania.
Zistené údaje slúžia výlučne na štatistické účely.“.
(4)
Vzor preukazu je uvedený v prílohe.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Alexander Ballek v. r.
Príloha k opatreniu č. 403/2019 Z. z.