401/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019 do 26.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

401
VYHLÁŠKA
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
z 12. novembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z.
o zaručenej konverzii
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťa slovo „tretieho,“ vrátane čiarky.
2.
V § 1 písmeno c) znie:
„c)
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,“.
3.
V § 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d)
podrobnosti o centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „centrálna evidencia“), o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie úradu a o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „záznam o konverzii“),“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
4.
V § 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „vykonanej zaručenej“.
5.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu, pričom na autorizáciu záznamu o konverzii sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako; ak je evidencia záznamov o konverzii vedená v informačnom systéme verejnej správy, autorizáciu záznamu o konverzii je možné vykonať s použitím kvalifikovanej elektronickej pečate prevádzkovateľa tohto systému, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná časová pečiatka.“.
6.
Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠8a
Centrálna evidencia
(1)
Centrálna evidencia je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania z webového sídla úradu a prostredníctvom aplikačného rozhrania zverejneného na webovom sídle úradu.
(2)
Z centrálnej evidencie sa fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám poskytujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii v hodnotách podľa záznamu o konverzii a v rozsahu
a)
názov pôvodného dokumentu,
b)
formát pôvodného dokumentu,
c)
počet listov pôvodného dokumentu, ak je v listinnej podobe,
d)
názov novovzniknutého dokumentu,
e)
formát novovzniknutého dokumentu,
f)
počet listov novovzniknutého dokumentu, ak je v listinnej podobe,
g)
evidenčné číslo záznamu o konverzii,
h)
osoba vykonávajúca konverziu,
i)
dátum a čas vykonania zaručenej konverzie.
(3)
Iné údaje ako podľa odseku 2, ako aj funkcionality určené na zasielanie záznamu o konverzii z evidencie záznamov o konverzii, prideľovanie evidenčného čísla záznamu o konverzii a plnenie iných povinností osoby vykonávajúcej konverziu podľa zákona alebo osobitných predpisov sú sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o osobu vykonávajúcu konverziu alebo ňou poverenú osobu.
(4)
Ak zákon alebo osobitný zákon ustanoví povinnosť poskytovať údaje do centrálnej evidencie alebo právo získavať údaje z centrálnej evidencie inej osobe ako podľa odseku 3, funkcionality alebo údaje centrálnej evidencie sú tejto osobe sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o oprávnenú osobu.
(5)
Vytvorenie a riadenie prístupov podľa odsekov 3 a 4 a s tým spojené činnosti sa vykonávajú na to určenou funkciou centrálnej evidencie a na základe žiadosti osoby podľa odseku 3 alebo odseku 4.
(6)
Údaje zo záznamu o konverzii sa v centrálnej evidencii uchovávajú bez časového obmedzenia a v hodnotách, v akých sú do centrálnej evidencie osobou vykonávajúcou konverziu zaslané. Centrálna evidencia zabezpečuje uchovanie spôsobu autorizácie použitého na zaslaných záznamoch o konverzii spôsobom, ktorý umožní predĺžiť dôveryhodnosť použitej autorizácie aj na obdobie po uplynutí jej technologickej platnosti.
§ 8b
Zaslanie záznamu z evidencie záznamov o konverzii
(1)
Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, úradu na zápis do centrálnej evidencie na to určenou funkciou centrálnej evidencie jednotlivo alebo hromadne.
(2)
Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, do 24 hodín od jeho vytvorenia.
(3)
Do centrálnej evidencie nie je možné zapísať záznam o konverzii, ak
a)
nespĺňa náležitosti záznamu o konverzii,
b)
je jeho autorizácia neplatná alebo jej platnosť nie je možné overiť,
c)
čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke zahŕňajúcej autorizáciu záznamu o konverzii predchádza času vykonania zaručenej konverzie uvedenému v zázname o konverzii,
d)
obsahuje evidenčné číslo záznamu, ktoré
1.
nie je pridelené osobe, ktorá vykonala zaručenú konverziu a ktorá záznam autorizovala,
2.
je v centrálnej evidencii už zapísané k inému záznamu o konverzii,
e)
je autorizovaný neskôr ako 24 hodín od pridelenia evidenčného čísla.
(4)
Ak záznam o konverzii nie je do centrálnej evidencie zapísaný, osoba vykonávajúca konverziu je o tom najneskôr do 36 hodín v elektronickej podobe informovaná úradom.
§ 8c
Pridelenie evidenčného čísla záznamu o konverzii
(1)
Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je vytvorené a pridelené na to určenou funkciou centrálnej evidencie.
(2)
Na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len jedno evidenčné číslo záznamu o konverzii. Pridelené evidenčné číslo záznamu o konverzii nie je možné prideliť na vytvorenie iného záznamu o konverzii, a to ani vtedy, ak toto číslo nie je na vytvorenie záznamu o konverzii použité.
(3)
Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len osobe, ktorá vykonáva konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona.
(4)
Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť jednotlivo alebo ako množinu čísiel. Ako množinu čísiel je možné evidenčné čísla na vytvorenie záznamu o konverzii prideliť po predchádzajúcej dohode s úradom vtedy, keď osoba vykonávajúca konverziu vykonáva veľký počet zaručených konverzií denne alebo vykonáva zaručenú konverziu hromadne, automatizovaným spôsobom.
(5)
Evidenčné číslo pridelené na vytvorenie záznamu o konverzii je platné 24 hodín od jeho pridelenia.“.
7.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2019
(1)
Záznam o konverzii vytvorený do 30. novembra 2019 osoba ktorá vykonala konverziu, zašle vo forme, v ktorej ho má uchovaný, úradu prostredníctvom osobitného rozhrania zverejneného a dostupného na webovom sídle úradu od 1. apríla 2020 do 1. augusta 2020; osoba, ktorá vykonala konverziu, oznámi úradu do 31. januára 2020 zasielanie záznamu o konverzii spolu s uvedením informácie o dátovej štruktúre tohto záznamu.
(2)
Do 1. júla 2020 sa údaj o elektronickej časovej pečiatke pripojenej k pôvodnému elektronickému dokumentu a nie k prostriedku autorizácie uvádza v osvedčovacej doložke pre zaručenú konverziu a v zázname o konverzii v časti Ďalšie informácie o autorizácii.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Patrik Krauspe v. r.