392/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

392
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 13. novembra 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M (oznámenie č. 84/2018 Z. z.).


Opatrenie ustanovuje spôsob výpočtu výšky koeficientu na jedného obyvateľa na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.