390/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

390
ZÁKON
z 22. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 156/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa slová „súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti“ nahrádzajú slovami „písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi“ a na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností.“.
2.
V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Organizačnou zložkou podniku sa rozumie organizačný útvar podniku podľa tohto zákona alebo osobitného zákona. Pri prevádzkovaní organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku podniku.
(2)
Organizačnú zložku podniku právnickej osoby možno na návrh zapísať do obchodného registra.“.
3.
V § 13 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, obmedzenie štatutárneho orgánu podľa prvej vety sa do obchodného registra nezapisuje.“.
4.
V § 21 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu
a)
vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, alebo
b)
zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra, a to v rozsahu zapísaného predmetu podnikania; návrh na zápis podáva zahraničná právnická osoba.
(5)
Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky zaniká ku dňu
a)
zániku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, ak dochádza k jeho zániku v rozsahu činnosti, ktorá je vykonávaná a zapísaná ako jediný predmet podnikania v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, alebo
b)
výmazu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby z obchodného registra; návrh na výmaz podáva zahraničná právnická osoba.“.
5.
V § 21 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
6.
V § 21 ods. 8 sa slová „7 a 8“ nahrádzajú slovami „6 a 7“.
7.
V § 22 sa slová „fyzická zahraničná“ nahrádzajú slovami „zahraničná fyzická“.
8.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Do obchodného registra sa zapisujú
a)
právnické osoby založené podľa tohto zákona, a to
1.
verejná obchodná spoločnosť,
2.
komanditná spoločnosť,
3.
spoločnosť s ručením obmedzeným,
4.
jednoduchá spoločnosť na akcie,
5.
akciová spoločnosť,
6.
družstvo,
b)
právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to
1.
európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
2.
európske družstvo,
3.
európska spoločnosť,
c)
právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
d)
štátne podniky,
e)
organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,
f)
podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb
(ďalej len „zapísaná osoba“).“.
9.
V § 66 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 68 ods. 6 písm. a)“.
10.
V § 67a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za spoločnosť v kríze sa považuje aj spoločnosť v čase od jej zrušenia do vstupu do likvidácie.“.
11.
V § 67i ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „depozitár cenných papierov“ sa vkladá čiarka a slová „subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľ platobného systému, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, platobná inštitúcia a veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu“.
12.
§ 68 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Zrušenie, neplatnosť a zánik spoločnosti
§ 68
(1)
Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho nástupcu, alebo po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej len „preddavok na likvidáciu“) vo výške ustanovenej osobitným predpisom.
(3)
Spoločnosť sa zrušuje
a)
uplynutím času, na ktorý bola založená,
b)
odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a o ustanovení likvidátora, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.
(4)
Spoločnosť sa tiež zrušuje
a)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti,
b)
odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c)
ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, alebo
d)
z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon.
(5)
Ak v prípade zrušenia spoločnosti podľa odseku 3 písm. a) spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti v lehote 60 dní od zrušenia spoločnosti neustanovia likvidátora alebo nezložia preddavok na likvidáciu, považuje sa spoločnosť márnym uplynutím tejto lehoty za založenú na dobu neurčitú, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(6)
V prípade zrušenia spoločnosti podľa odseku 4 písm. c) súd bez zbytočného odkladu vymaže spoločnosť z obchodného registra.“.
13.
V § 68a ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a o jej vstupe do likvidácie“.
14.
Za § 68a sa vkladajú § 68b a 68c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠68b
Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu
(1)
Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak
a)
zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti,
b)
orgány spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,
c)
spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3,
d)
spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
e)
je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov, alebo
f)
tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon.
(2)
Ak ide o dôvody na zrušenie spoločnosti podľa odseku 1, dôvod na zrušenie spoločnosti sa predpokladá, ak vyplýva z obchodného registra alebo listín uložených v zbierke listín.
§ 68c
Nakladanie s majetkom spoločnosti po jej zrušení
(1)
Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s majetkom podľa prvej vety, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na účinnosť právneho úkonu potrebný zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, musí byť právny úkon spolu so znaleckým posudkom uložený do zbierky listín pred zápisom do osobitnej evidencie.
(2)
Hodnota plnenia alebo zábezpeky poskytnutej z právneho úkonu, ktorý nenadobudol účinnosť, sa musí spoločnosti vrátiť podľa zásad o bezdôvodnom obohatení. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia alebo zábezpeky, ručia spoločne a nerozdielne za ich vrátenie. Spolu s nimi ručia tí, ktorí vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia alebo zábezpeky neuplatňovala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť.“.
15.
Nadpis § 69 znie: „Splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti“.
16.
V § 69 ods. 1 prvá veta znie: „Spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o jej splynutí alebo zlúčení s inou spoločnosťou alebo o jej rozdelení.“.
17.
§ 70 až 75a vrátane nadpisov znejú:
„Likvidácia
§ 70
(1)
Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok.
(2)
Likvidáciu vykoná likvidátor.
(3)
Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
§ 71
Ustanovenie likvidátora
(1)
Ak bola spoločnosť zrušená rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti, ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti likvidátora súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti, najneskôr však do 60 dní od zrušenia spoločnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti neustanovili likvidátora v lehote podľa odseku 1, ustanoví likvidátora, ak je zložený preddavok na likvidáciu, v konaní podľa Civilného mimosporového poriadku súd.
§ 72
Likvidátor
(1)
Likvidátorom môže byť
a)
osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona (ďalej len „správca konkurznej podstaty“), alebo
b)
iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.
(2)
Spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, stanovy alebo osobitný zákon môžu určiť, kto má byť ustanovený za likvidátora. Osobitný zákon môže určiť, kto je oprávnený navrhnúť ustanovenie likvidátora.
(3)
Ak likvidátora ustanovuje súd, ustanovenie sa uskutočňuje náhodným výberom z osôb, ktoré by mohli byť pre prípad vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti ustanovené za správcu konkurznej podstaty, a to aj bez ich súhlasu.
(4)
Ak likvidátora ustanovili spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, návrh na zápis likvidátora do obchodného registra podáva ustanovený likvidátor. Ak likvidátora ustanoví súd, zapíše ho do obchodného registra bez návrhu.
§ 73
Zánik funkcie likvidátora počas likvidácie
(1)
Ten, kto likvidátora do funkcie ustanovil, ho môže aj odvolať.
(2)
Ak je likvidátor odvolaný alebo ak likvidátor zomrie, je vyhlásený za mŕtveho alebo zanikne, musí byť bez zbytočného odkladu ustanovený iný likvidátor, a to spôsobom, ktorým sa ustanovil predchádzajúci likvidátor. Ak nie je možné ustanoviť likvidátora spôsobom, ktorým bol ustanovený predchádzajúci likvidátor, ustanoví likvidátora súd.
(3)
Likvidátor ustanovený spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti sa môže vzdať funkcie. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné jeho doručením spoločnosti, pričom listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ustanovenia § 66 ods. 2 piatej vety sa použijú rovnako.
(4)
Bez ohľadu na spôsob ustanovenia likvidátora môže súd na návrh osoby, ktorá na tom osvedčí právny záujem, vrátane likvidátora odvolať likvidátora, ktorý porušuje svoje povinnosti, alebo z iného vážneho dôvodu.
§ 74
Zodpovednosť likvidátora
Likvidátor je pri výkone svojej pôsobnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov a za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá rovnako ako členovia štatutárneho orgánu spoločnosti.
§ 75
Preddavok na likvidáciu
(1)
Ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do úschovy u notára podľa osobitného predpisu preddavok na likvidáciu.
(2)
Preddavok na likvidáciu nepodlieha exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu a možno ho použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora ustanoveného spoločnosťou alebo príslušným orgánom spoločnosti.
(3)
Pri vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti preddavok na likvidáciu podlieha konkurzu, ibaže návrh na vyhlásenie konkurzu podal likvidátor; v takom prípade vydá notár hodnotu preddavku na likvidáciu likvidátorovi, ktorý bol v čase vyhlásenia konkurzu zapísaný v obchodnom registri ako likvidátor tejto spoločnosti.
(4)
Výšku preddavku na likvidáciu za výkon funkcie likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 75a
Odmena likvidátora a náhrada výdavkov
(1)
Ak likvidátora ustanovil súd, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu. Ak likvidátora ustanovili spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov podľa zmluvy; ustanovenie § 66 ods. 6 sa použije primerane.
(2)
Odmena a náhrada výdavkov likvidátora sa uhrádza z preddavku na likvidáciu a z likvidačnej podstaty. Odmena a náhrada výdavkov likvidátora, ktorá má byť uhradená z preddavku na likvidáciu, je splatná najskôr schválením konečnej správy o priebehu likvidácie, účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok).
(3)
Podrobnosti o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
18.
Za § 75a sa vkladajú § 75b až 75k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠75b
Účinky vstupu spoločnosti do likvidácie
(1)
Vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti okrem oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti.
(2)
Vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.
(3)
Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor najmä plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov.
(4)
Likvidátor ustanovený súdom má pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného zákona.
§ 75c
Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor bezodkladne po vstupe spoločnosti do likvidácie oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejní oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, a výzvu, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky a iné práva. Súd môže likvidátorovi uložiť, aby výzvu podľa prvej vety zopakoval, a to najmä pri zmene likvidátora.
§ 75d
Prihlasovanie pohľadávok do likvidácie
(1)
Veritelia majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie prihláškou, a to bez ohľadu na ich splatnosť.
(2)
Veritelia doručujú prihlášky pohľadávok do likvidácie na adresu nehnuteľnosti určenú likvidátorom v oznámení o vstupe do likvidácie, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, a umožňuje doručovanie bez prieťahov. Adresou na doručovanie prihlášok do likvidácie sa spravidla rozumie bydlisko likvidátora fyzickej osoby, adresa kancelárie správcu konkurznej podstaty uvedená v zozname správcov vedenom podľa osobitného zákona alebo sídlo spoločnosti.
(3)
Neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva nemá vplyv na jeho trvanie.
§ 75e
Zoznam pohľadávok
Prihlásené pohľadávky likvidátor priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok. Základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie. Do uplynutia 30 dní od vyhotovenia zoznamu prihlásených pohľadávok ho likvidátor uloží do zbierky listín.
§ 75f
Mimoriadna účtovná závierka
Likvidátor zostaví mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie.
§ 75g
Zoznam majetku
Zisťovanie majetku spoločnosti zabezpečuje likvidátor počas celej likvidácie. Likvidátor vyhotoví základný zoznam majetku spoločnosti a uloží ho do zbierky listín v rovnakej lehote ako zoznam prihlásených pohľadávok podľa § 75e. Náležitosti zoznamu majetku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 75h
Povinnosti likvidátora pri predlžení
Ak likvidátor zistí predlženie spoločnosti, je bez zbytočného odkladu povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ibaže konkurzné konanie alebo konkurz voči spoločnosti už boli ukončené pre nedostatok majetku.
§ 75i
Uspokojovanie pohľadávok
(1)
Likvidátor uspokojuje pohľadávky veriteľov spoločnosti priebežne. Nárok na vrátenie preddavku na likvidáciu uspokojí pred uspokojením iných pohľadávok. Pohľadávky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti uspokojovali v poradí ako podriadené, uspokojí až po uspokojení iných pohľadávok.
(2)
Ak známy veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku do likvidácie a pohľadávku nie je možné splniť inak, uloží likvidátor peňažné plnenie na trovy veriteľa do úschovy u notára podľa osobitného zákona. Rovnako postupuje, ak veriteľ odoprie súčinnosť potrebnú na splnenie záväzku.
(3)
Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z dôvodov ich nároku na podiel na likvidačnom zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti. Porušenie tejto povinnosti má následky podľa § 67k.
§ 75j
Skončenie likvidácie
(1)
Ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi tých, ktorí majú právo na likvidačný zostatok. Oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (oznámenie o skončení likvidácie) likvidátor bezodkladne zverejní.
(2)
Lehota podľa odseku 1 sa predlžuje o šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola.
(3)
Každý spoločník má právo nahliadnuť do účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
(4)
Ak do 60 dní po zverejnení oznámenia o skončení likvidácie spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti nerozhodne inak, považujú sa účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku márnym uplynutím tejto lehoty za schválené.
(5)
Po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor zverejní o tom oznámenie a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo. Ustanovenie § 75i ods. 2 sa použije primerane.
(6)
K návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra priloží likvidátor účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade podľa odseku 2 priloží likvidátor k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra aj písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly.
(7)
Hodnotu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný zapísaný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri.
§ 75k
Dodatočná likvidácia
(1)
Ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu a ak sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti a na ten účel ustanoví likvidátora.
(2)
Ten, kto navrhuje dodatočnú likvidáciu, je povinný zložiť preddavok na likvidáciu, inak súd konanie zastaví.
(3)
Ak súd rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne zároveň o ustanovení likvidátora a uznesenie o nariadení dodatočnej likvidácie a o ustanovení likvidátora zverejní. Súd obnoví zápis spoločnosti v obchodnom registri, a to v rozsahu údajov zapísaných do jej výmazu s doplnením údajov o nariadenej dodatočnej likvidácii a údajov o ustanovenom likvidátorovi.
(4)
Po dobu dodatočnej likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v dodatočnej likvidácii“.
(5)
Od obnovenia zápisu spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla. Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na už ukončenú likvidáciu alebo konkurz. Ak však zistený ďalší majetok nepostačuje na uspokojenie veriteľov, musí byť podiel na likvidačnom zostatku, ktorý nebol prijatý dobromyseľne, vrátený.
(6)
Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii.
(7)
Neuspokojené pohľadávky, prípadne iné práva voči spoločnosti, ktoré existovali v čase zániku spoločnosti, sa rozhodnutím súdu o nariadení dodatočnej likvidácie a ustanovení likvidátora obnovujú. Počas doby, po ktorú bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra, premlčacia doba neplynie. Po nariadení dodatočnej likvidácie a obnovení zápisu spoločnosti v obchodnom registri platí, že premlčacia doba nie je kratšia ako jeden rok od nariadenia dodatočnej likvidácie.
(8)
Ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný do štyroch rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra, uplynutím tejto lehoty majetkové hodnoty spoločnosti pripadajú do vlastníctva štátu.“.
19.
V § 88 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a spoločnosť vstupuje do likvidácie“.
20.
V § 105b odsek 1 znie:
„(1)
Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“.
21.
V § 115 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“.
22.
§ 115 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.“.
23.
V § 133 odsek 2 znie:
„(2)
Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“.
24.
V § 218 sa vypúšťa druhá veta.
25.
V § 220gb ods. 3 sa slová „§ 220ga ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 220ga ods. 4“.
26.
V § 254 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz,“.
27.
V § 257 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
sa v príslušnom kalendárnom roku nekonala členská schôdza družstva alebo orgány družstva nie sú ustanovené v súlade so stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,“.
28.
V § 257 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon,“.
29.
V § 257 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
je v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov.“.
30.
V § 257 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
31.
V § 258 ods. 2 sa slová „sa začalo s rozdelením likvidačného zostatku“ nahrádzajú slovami „družstvo vstúpilo do likvidácie“.
32.
V § 259 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak stanovy družstva neurčia inak, likvidátora ustanoví členská schôdza.
(2)
Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku schvaľuje členská schôdza.“.
33.
V § 761 ods. 2 sa slová „§ 75a“ nahrádzajú slovami „§ 75k“.
34.
V § 761 ods. 3 sa slová „§ 71 ods. 3 až 6, § 72, § 75 ods. 2 a 3, ako aj § 75a“ nahrádzajú slovami „§ 72 ods. 3, § 73 ods. 2 až 4, § 74, § 75b ods. 3 a 4, § 75i ods. 3, § 75j ods. 4 až 6, ako aj § 75k“.
35.
§ 761 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia § 70 až 75k tohto zákona sa použijú aj na likvidáciu banky, pobočky zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo inej finančnej inštitúcie, pokiaľ osobitné zákony v oblasti finančného trhu, ktorými sa tieto finančné inštitúcie spravujú, neustanovujú inak.“.
36.
Za § 768r sa vkladá § 768s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠768s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1)
Odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku zapísaný do obchodného registra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020 sa považuje za organizačnú zložku podniku podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.
(2)
Registrový súd podľa osobitného zákona (ďalej len „registrový súd“) v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané
a)
osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to
1.
osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1,
2.
fyzické osoby,
3.
podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,
b)
osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok,
c)
osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020,
d)
podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.
(3)
Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa odseku 2 vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.
(4)
Registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže zapísané osoby uvedené v zozname podľa odseku 3 z obchodného registra, ibaže
a)
voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie; v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku,
b)
osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa odseku 3,
c)
registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa odseku 3 rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname podľa odseku 3 nedôvodne; v takom prípade upovedomí o tom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(5)
Zapísané osoby podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu výmazom z obchodného registra nezanikajú. Pri zapísaných osobách podľa odseku 2 písm. c) platí, že boli ku dňu ich výmazu z obchodného registra zrušené bez likvidácie.
(6)
Zahraničným fyzickým osobám výmazom ich podniku alebo organizačnej zložky podniku z obchodného registra podľa odseku 2 písm. a) tretieho bodu nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania, ktorý bol v obchodnom registri zapísaný k 30. septembru 2020, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(7)
Ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak, likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. septembra 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.
(8)
Likvidátor ustanovený v likvidáciách podľa odseku 7 je povinný najneskôr do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.
(9)
Ak likvidátor povinnosť podľa odseku 8 nesplní včas, predpokladá sa úpadok spoločnosti alebo družstva.
(10)
Ustanovenie § 68 ods. 4 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2020 sa použije rovnako aj na likvidácie, ktoré sú do 30. septembra 2020 prerušené.
(11)
Lehota podľa § 75k ods. 8 pri spoločnostiach a družstvách, ktoré boli vymazané z obchodného registra do 30. septembra 2020, plynie od 1. októbra 2020.
(12)
Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej osoby, ktorá má v obchodnom registri zapísané obmedzenie štatutárneho orgánu konať za právnickú osobu podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis v obchodnom registri s týmto zákonom pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.
(13)
Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov podľa odseku 12 nedôjde k zosúladeniu zápisu spôsobom podľa odseku 12, registrový súd vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety má za následok, že súd na návrh neprihliada. Konanie podľa predchádzajúcej vety sa považuje za konanie zastavené pre nedostatok právomoci.“.
37.
§ 771a znie:
㤠771a
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vydá vykonávací predpis podľa § 75 ods. 4, § 75a ods. 3 a § 75g.“.
38.
V § 771b sa za slovo „spravodlivosti“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
39.
Za § 771d sa vkladá § 771e, ktorý znie:
㤠771e
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a registrové súdy pri vedení obchodného registra spolupracujú a dbajú o to, aby v obchodnom registri boli vedené len osoby zapisované do obchodného registra a údaje o zapisovaných osobách zodpovedali referenčným hodnotám týchto údajov podľa referenčných registrov.“.
Čl. II
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 59 ods. 1 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
2.
V § 283 sa za slovo „dňa“ vkladajú slová „vydania alebo“.
3.
Za § 283 sa vkladá § 283a, ktorý znie:
㤠283a
Námietky sa podávajú výlučne v elektronickej podobe. Námietky musia byť registrovému súdu podané elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného zákona alebo na špecializovanom portáli podľa osobitného zákona a autorizované navrhovateľom podľa osobitného zákona, inak na námietky registrový súd neprihliada. Námietky sa podávajú spolu s prílohami v elektronickej podobe, inak na ne registrový súd neprihliada.“.
4.
§ 288 sa vypúšťa.
5.
V § 304 písmená a) a b) znejú:
„a)
zrušení právnickej osoby,
b)
ustanovení likvidátora, jeho odvolaní a nahradení inou osobou, ako aj rozhodovanie o odmene likvidátora v prípadoch, keď bol ustanovený súdom,“.
6.
V § 304 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nariadení dodatočnej likvidácie majetku právnickej osoby,“.
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako d) až k).
7.
V § 306 sa slovo „j“ nahrádza slovom „k“.
8.
§ 309 vrátane nadpisov znie:
„Konanie o zrušení právnickej osoby
§ 309
Konanie o zrušení obchodnej spoločnosti na návrh
Na konanie o zrušení obchodnej spoločnosti, ktoré možno začať len na návrh, sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku. Účastníkmi konania sú žalobca a obchodná spoločnosť, ktorá má byť zrušená. Ak je na súd podaných viac návrhov, súd ich spojí na spoločné konanie.“.
9.
Za § 309 sa vkladajú § 309a až 309j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva
§ 309a
V konaniach o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva (ďalej len „spoločnosť“), ktoré možno začať aj bez návrhu, je účastníkom konania iba spoločnosť.
§ 309b
Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti
(1)
Ak je dôvod na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu, súd spoločnosti doručí oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti, ktoré obsahuje označenie registrového súdu, ktorý vydal oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti, a označenie dôvodu pre začatie konania o zrušení spoločnosti.
(2)
Ak je dôvod na zrušenie spoločnosti odstrániteľný, oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti obsahuje aj výzvu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení spoločnosti, a spôsob osvedčenia odstránenia dôvodu na zrušenie spoločnosti spolu s určením lehoty na odstránenie dôvodu na zrušenie spoločnosti v trvaní 90 dní, ktorá začína plynúť od doručenia výzvy spoločnosti. Ak dôvod na zrušenie spoločnosti nie je odstrániteľný, oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti obsahuje výzvu na vyjadrenie sa k dôvodu na zrušenie spoločnosti.
(3)
Konanie o zrušení spoločnosti je začaté doručením oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti. Začatie konania o zrušení spoločnosti súd poznamená v obchodnom registri.
(4)
Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti s poznamenaním o začatí konania o zrušení spoločnosti v obchodnom registri možno uskutočniť aj automatizovane prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na základe údajov z obchodného registra a iných registrov vedených orgánmi verejnej moci.
(5)
Súd lehotu podľa odseku 2 primerane predĺži, ak zistí, že odstránenie dôvodu na zrušenie spoločnosti závisí od výsledku iného konania.
(6)
Na žiadosť spoločnosti súd lehotu podľa odseku 2 predĺži o 90 dní, a to aj opakovane. O predĺžení lehoty súd spoločnosť upovedomí.
§ 309c
Osvedčenie odstránenia dôvodu na zrušenie spoločnosti
Ak spoločnosť osvedčí odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení spoločnosti, alebo ak súd zistí, že tu dôvod na zrušenie spoločnosti nie je, upovedomí spoločnosť o ukončení konania o zrušení spoločnosti. Súd upovedomí spoločnosť o ukončení konania aj v prípade, že spoločnosť vstúpila do likvidácie pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti.
§ 309d
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti
(1)
Ak spoločnosť neosvedčí odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení spoločnosti, súd po márnom uplynutí lehoty na odstránenie dôvodu pre zrušenie spoločnosti rozhodne o zrušení spoločnosti a rozhodnutie doručí spoločnosti.
(2)
Proti rozhodnutiu o zrušení spoločnosti je prípustné odvolanie a môže ho podať spoločnosť. V odvolaní nemožno namietať skutočnosti, ktoré nastali po vydaní rozhodnutia o zrušení spoločnosti.
(3)
Ak bolo podané odvolanie proti uzneseniu, súd prvej inštancie môže uznesenie o zrušení spoločnosti zrušiť, ak odvolaniu v celom rozsahu vyhovie.
§ 309e
Oznámenie o zrušení spoločnosti
Ak rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť, súd zverejní oznámenie o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku.
§ 309f
Predpoklad úpadku spoločnosti
Ak spoločnosť do 90 dní od zverejnenia oznámenia o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa, že je v úpadku.
§ 309g
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti
Ak sa predpokladá úpadok spoločnosti, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti. V oznámení poučí veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.
§ 309h
Rozhodnutie o výmaze spoločnosti
(1)
Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, súd po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia o predpoklade úpadku spoločnosti v Obchodnom vestníku rozhodne o výmaze spoločnosti z obchodného registra bez likvidácie.
(2)
Ak veriteľ spoločnosti, osoba, ktorá má právo na likvidačný zostatok, orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva podľa osobitného zákona, alebo ten, kto je dotknutý zrušením spoločnosti do výmazu spoločnosti z obchodného registra, navrhne ustanovenie likvidátora, súd ustanoví likvidátora. Na návrh na ustanovenie likvidátora sa neprihliada, ak nie je zložený preddavok na úhrady odmeny a výdavkov likvidátora. Proti rozhodnutiu o ustanovení likvidátora nie je prípustné odvolanie.
(3)
Ak voči spoločnosti prebieha konkurzné konanie, súd pred rozhodnutím o výmaze spoločnosti postupuje v závislosti od jeho výsledku. Ak sa na majetok spoločnosti vyhlási konkurz, konanie o zrušení spoločnosti sa zastavuje.
(4)
Súd lehotu podľa odseku 1 primerane predĺži, ak to navrhne orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva podľa osobitného zákona, alebo ten, kto osvedčí, že uplatňuje právo odporovať právnemu úkonu spoločnosti alebo sa domáha neplatnosti prevodu majetku spoločnosti alebo vyslovenia neplatnosti právneho úkonu týkajúceho sa majetku, ktorý patrí alebo patril spoločnosti.
(5)
Rozhodnutie súdu o výmaze spoločnosti sa doručí uložením v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.
§ 309i
Ak súd zistí, že k zrušeniu spoločnosti došlo inak ako rozhodnutím súdu, táto okolnosť vyplýva z verejnej listiny a spoločnosť nevstúpila do likvidácie v lehote ustanovenej osobitným predpisom, predpokladá sa, že je v úpadku. Ustanovenia § 309g a §309h platia rovnako.

Konanie o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti
§ 309j
Ak osoba, na návrh ktorej súd nariadil dodatočnú likvidáciu súčasne s podaním návrhu na nariadenie dodatočnej likvidácie a ustanovenie likvidátora najneskôr však na výzvu súdu v stanovenej primeranej lehote súdu neosvedčí zloženie preddavku na likvidáciu podľa osobitného zákona, súd konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.“.
10.
Za § 396 sa vkladá § 396a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠396a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1)
Konanie o zrušení právnickej osoby a nariadení jej likvidácie a konanie o ustanovení likvidátora, jeho odvolaní alebo nahradení inou osobou, ako aj rozhodovanie o odmene a náhrade výdavkov likvidátora, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. septembra 2020, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.
(2)
Konania o zápise údajov do obchodného registra začaté pred 1. októbrom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.“.
Čl. III
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 346/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
Nadpis nad § 12 znie: „Zrušenie a zánik združenia“.
2.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Združenie sa zrušuje
a)
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b)
právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
c)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo
d)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.
3.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
Na zrušenie a zánik združenia sa primerane použijú všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Združenie zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií.
(3)
Pri zrušení združenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) a c) vykoná likvidáciu likvidátor určený ministerstvom.
(4)
Pri zrušení združenia podľa § 12 ods. 1 písm. a) sa postupuje podľa odseku 3, ak združenie neurčí likvidátora, ktorý by likvidáciu vykonal.
(5)
Združenie je povinné uvádzať svoj názov spoločne s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom „v likvidácii“ alebo „v konkurze“.
(6)
Zrušením združenia sa zrušujú aj organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene. Združenie nezanikne skôr, než zaniknú všetky organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene.“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z. a zákona č. 371/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. d) piatom bode sa nad slovo „poradcov“ vkladá odkaz 8a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. d) šiestom bode sa nad slovom „predpisu“ doterajší odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj“.
4.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným právnickým osobám,28a) ktoré chcú na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.“.
5.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
6.
V § 45 ods. 5 písm. a) prvom bode sa za slová „dátum narodenia,“ vkladajú slová „rodné číslo, ak jej bolo pridelené, alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené,“.
7.
V § 45 ods. 5 písm. a) druhom bode sa za slovo „priezvisko,“ vkladajú slová „akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, štátnu príslušnosť,“, vypúšťajú sa slová „mimo územia Slovenskej republiky“ a za slovo „predpisu“ sa vkladajú slová „alebo bydlisko mimo územia Slovenskej republiky“.
8.
V § 45 ods. 5 písm. b) sa za slovo „meno“ vkladajú slová „zahraničnej osoby“.
9.
V § 45 ods. 5 písm. c) sa za slovo „podnikania“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“.
10.
V § 45 ods. 5 písm. d) sa za slovo „číslo“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“.
11.
V § 45 ods. 5 písm. e) sa za slovo „označenie“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby“.
12.
V § 45 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnenia,“.
13.
V § 45 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením“.
14.
V § 45 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
označenie obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, a číslo zápisu.“.
15.
V § 47 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané zahraničnej fyzickej osobe obsahuje okrem údajov podľa prvej vety a odseku 2 aj údaje o osobe vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku, a to v rozsahu údajov podľa § 45 ods. 5 písm. f).“.
16.
V § 60 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
obchodný register alebo iná evidencia, do ktorej je zahraničná fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).
17.
V § 60 ods. 3 sa slová „výpisu z obchodného registra, ktorý mu registrový súd v elektronickej podobe zašle v lehote ustanovenej osobitným predpisom.37b)“ nahrádzajú slovami „údajov, ktoré mu poskytne Štatistický úrad Slovenskej republiky v elektronickej podobe podľa osobitného zákona.37b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
„37b) § 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41ae znie:
„41ae) § 5b, 15d ods. 3 a 15g ods. 2 a 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.“.
19.
V § 66ba ods. 6 sa za slovom „poisťovni“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a v prípade podľa odseku 3 písm. e) príslušnému registrovému súdu“.
20.
V § 66ba sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
(7)
Ak živnostenský úrad alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona nevydá oprávnenie alebo povolenie na výkon činnosti, ktorá sa navrhuje zapísať ako predmet podnikania alebo činnosti, jednotné kontaktné miesto vyzve navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov najneskôr v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy, inak jednotné kontaktné miesto doručí registrovému súdu návrh na zápis, ktorý nespĺňa podmienky zápisu údajov do obchodného registra podľa osobitného zákona;36i) o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu na zápis musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.
(8)
Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. e) zasiela v elektronickej podobe bezodkladne elektronickými prostriedkami príslušnému registrovému súdu.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.
21.
V § 66ba ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „K zasielaným údajom a dokladom podľa odseku 3 písm. e) pripojí jednotné kontaktné miesto doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku.“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z. a zákona č. 384/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,3cc) ak porušenie povinnosti potvrdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“.
Doterajšie písmená k) až u) sa označujú ako písmená l) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cc znie:
„3cc) § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky4ba) orgánu podľa § 3, elektronickými prostriedkami prostredníctvom jednotného kontaktného miesta3a) alebo integrovaného obslužného miesta5ac) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, znížená najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, ktoré sa podľa osobitného predpisu k podaniu prikladajú, uplatní sa prvá veta len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ba znie:
„4ba) § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije pri poplatkoch vyberaných v exekučnom konaní a vo veciach obchodného registra.“.
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pokiaľ poplatok z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva, nie je zaplatený, na návrh sa neprihliada.“.
6.
V § 11c ods. 1 sa slová „ustanovenia § 6 ods. 3 a 5 sa nepoužijú“ nahrádzajú slovami „ustanovenie § 6 ods. 3 sa nepoužije“.
7.
Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18k
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. januára 2020
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, aj keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2019.“.
8.
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v poznámke k položke 1 sa za piaty bod vkladá šiesty bod, ktorý znie:
6.
Podľa položky 1 písm. b) sa platí aj poplatok za návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré sa môže začať iba na návrh. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva, ako aj za vymenovanie likvidátora, za jeho odvolanie a nahradenie inou osobou.“.
Doterajšie body 6 a 7 sa označujú ako body 7 a 8.
9.
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za položku 13 vkladá položka 13a, ktorá znie:

Položka 13a
Z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva………………………………................................100 eur“.
10.
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za položku 15 vkladá položka 15a, ktorá znie:

Položka 15a
Za podanie odvolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba................................5 eur
Za podanie dovolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba...............................10 eur“.
11.
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov položka 17 znie:

Položka 17
Vo veciach obchodného registra
a)
z návrhu na prvý zápis
1.
akciovej spoločnosti...................................................................................375 eur
2.
iných právnických osôb.............................................................................150 eur
3.
organizačnej zložky podniku právnickej osoby...........................................150 eur
4.
podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby..................150 eur
b)
z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) ..................................................................................................................... 165 eur
c)
z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska ........................................................................33 eur
d)
z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia.....................99 eur
e)
z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku…………………………..............................................................................100 eur
Poznámky:
1.
V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.
2.
V poplatkoch podľa písmen a), b) a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
3.
Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného údaja a zápis nového údaja.
4.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.
5.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zmenu priezviska zapísanej osoby po uzavretí manželstva.
6.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri podľa osobitného zákona, ktorý bol podaný fyzickou osobou oprávnenou konať v mene zapísanej právnickej osoby do 30. júna 2021 na tlačive podľa osobitného predpisu.
7.
Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre organizačnú zložku podniku, ktorého adresa umiestnenia je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre právnickú osobu, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre právnickú osobu.
8.
Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaniach vo veciach obchodného registra podľa § 278 až 303 Civilného mimosporového poriadku poplatku nepodliehajú.“.
12.
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov položke 24b poslednej vete poznámky sa za slovo „registra“ vkladá čiarka a slová „potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, kópie uloženej listiny alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z ., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z. a zákona č. 386/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom Obchodného vestníka podľa osobitného predpisu6aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa sa vypúšťa.
2.
V § 10 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku alebo doručenia rovnopisu záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku podľa odseku 8; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku alebo rovnopis záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku podľa odseku 8 je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.“.
3.
V § 10 odsek 8 znie:
„(8)
Vo veciach Obchodného vestníka podľa osobitného zákona7af) doručí správny orgán rovnopis záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5; záznam o vrátení poplatku alebo preplatku obsahuje označenie správneho orgánu, presné označenie poplatníka, trvalý pobyt (sídlo) poplatníka, evidenčné číslo platby poplatku pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov, výšku poplatku alebo preplatku, ktorý sa má vrátiť, dátum záznamu správneho orgánu a prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť. Záznam o vrátení poplatku alebo preplatku obsahuje podpis povereného zamestnanca s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky, ak sa rozhodnutie nevyhotovuje v elektronickej podobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7af znie:
„7af) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.
4.
V § 10 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe rovnopisu záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol záznam vyhotovený.“.
5.
Za § 19n sa vkladá § 19o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020
Ak podnet na úkon vo veciach Obchodného vestníka bol podaný do 30. septembra 2020, postupuje sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.“.
6.
V Sadzobníku správnych poplatkov VIII. časti Finančná správa a obchodná činnosť sa v položke 149a dopĺňa poznámka, ktorá znie:
„Poznámka
Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.“.
Čl. VII
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 346/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 9 znie:
㤠9
Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu; prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi a písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
3.
V § 10 ods. 2 sa nad slovom „predpis“ doterajší odkaz 1a nahrádza odkazom 1aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
4.
V § 14 ods. 6 sa za slovo „primerane“ vkladá slovo „všeobecné“ a vypúšťa sa odkaz 2 nad slovom „spoločností“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
Čl. VIII
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 4 sa slovo „fondu“ nahrádza slovami „neziskovej organizácie“.
2.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Súčasťou návrhu na zápis je zakladacia listina, štatút, písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa osobitného predpisu3a) a čestné vyhlásenie zakladateľov. Štatút musia podpísať všetci zakladatelia. V čestnom vyhlásení zakladateľov sa musia uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
3.
V § 11 ods. 2 sa nad slovom „predpis“ doterajší odkaz 3aaa nahrádza odkazom 3b.
Poznámka pod čiarou 3aaa sa označuje ako poznámka pod čiarou 3b.
4.
V § 11 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ doterajší odkaz 3a nahrádza odkazom 3c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c) § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
5.
V § 17 ods. 7 sa za slovo „primerane“ vkladá slovo „všeobecné“ a vypúšťa sa odkaz 6 nad slovom „spoločností“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.
Čl. IX
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 305/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 65 ods. 7 sa slová „a likvidáciu banky a na vymenovanie likvidátora“ nahrádzajú slovom „banky“ a vypúšťa sa druhá veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.
2.
V § 65 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak sa banka zrušuje s likvidáciou, Národná banka Slovenska ustanoví likvidátora podľa § 66 ods. 1 bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu o zrušení banky.
(9)
Ak sa banka po zániku bankového povolenia podľa § 64 ods. 1 písm. d) zrušuje podľa osobitného predpisu59) s likvidáciou, je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o ustanovenie likvidátora podľa § 66 ods. 1.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
„59) § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.“.
3.
V § 66 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa zrušuje banka s likvidáciou, likvidátora je oprávnená ustanoviť iba Národná banka Slovenska; na toto ustanovenie likvidátora sa nevzťahujú ustanovenia o konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu60) ani ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.72a) Bezodkladne po ustanovení likvidátora podá Národná banka Slovenska návrh na zápis likvidátora do obchodného registra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:
„60) § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 66 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Pohľadávky banky alebo pobočky zahraničnej banky v likvidácii sa uspokoja v rovnakom poradí, v akom by sa uspokojili pri uspokojovaní veriteľov v konkurze na majetok banky podľa osobitného predpisu.83a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
„38a) § 94, 95, 180a, 195a a 206i zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. X
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 346/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
K návrhu na zápis nadácie do registra musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, písomné vyhlásenie správcu nadácie o splatení peňažného vkladu zakladateľom, písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť, a písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa osobitného predpisu;1a) pravosť podpisu správcu nadácie na písomnom vyhlásení musí byť úradne osvedčená a údaje správcu nadácie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1b) Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a) § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z. z.
1b) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 11 ods. 1 sa nad slovom „predpis“ doterajší odkaz 1aa nahrádza odkazom 1c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
3.
V § 11 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ doterajší odkaz 1b nahrádza odkazom 1d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d) § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
4.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „závierok“ doterajší odkaz 1a nahrádza odkazom 1e.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 19 ods. 2 sa nad slovom „trestov“ doterajší odkaz 1aaa nahrádza odkazom 1b.
Čl. XI
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z. a zákona č. 363/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
obchodnej spoločnosti a družstva odo dňa obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti a družstva v obchodnom registri z dôvodu nariadenia dodatočnej likvidácie do dňa výmazu obchodnej spoločnosti a družstva z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie,“.
2.
V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
ku dňu zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,20a)
g)
ku dňu výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra,20b) ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení účtovnej jednotky a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku účtovnej jednotky a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok účtovnej jednotky.20b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
„20a) § 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.
20b) § 309d až 309h Civilného mimosúdneho poriadku.
§ 68 a 68b Obchodného zákonníka.“.
3.
V § 16 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak bola nariadená dodatočná likvidácia,21a) účtovné obdobie sa začína dňom obnovenia zápisu účtovnej jednotky v obchodnom registri21a) a končí sa dňom výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) § 75k Obchodného zákonníka.“.
4.
V § 23a ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Za uloženie dokumentov podľa § 23 ods. 2 po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra zodpovedá posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra.“.
5.
Za § 39s sa vkladá § 39t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1)
Ustanovenie § 16 ods. 7 sa použije pre účtovnú jednotku, ktorej bola nariadená dodatočná likvidácia po 30. septembri 2020.
(2)
Pri zrušení účtovnej jednotky bez likvidácie podľa osobitného predpisu49) sa účtovné obdobie končí dňom výmazu obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra. Za toto účtovné obdobie podáva účtovnú závierku v lehote podľa § 17 ods. 5 posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49) § 768s ods. 2 písm. b) a c) a ods. 9 Obchodného zákonníka.“.
Čl. XII
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z. a zákona č. 385/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 171 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 93ae a 93af sa vypúšťajú.
Čl. XIII
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 311/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené,“, vypúšťajú sa slová za druhou bodkočiarkou a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou.
2.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „odštepného závodu alebo inej“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „číslom“ vkladajú slová „alebo iným identifikačným údajom, ak rodné číslo nie je pridelené,“, vypúšťajú sa slová za bodkočiarkou a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou.
4.
V § 2 ods. 1 písm. g) a h) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené,“, slová za bodkočiarkou sa vypúšťajú a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou.
5.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i)
dátum uplynutia času, na ktorý bola právnická osoba založená, ak bola založená na dobu určitú,“.
Doterajšie písmená i) až t) sa označujú ako písmená j) až u).
6.
V § 2 ods. 1 písm. j) sa za slovo „osoby“ vkladá čiarka a slová „dátum zrušenia právnickej osoby“.
7.
V § 2 ods. 1 písm. l) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené,“, slová za druhou bodkočiarkou sa vypúšťajú a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou.
8.
V § 2 ods. 1 písm. r) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené,“, slová za bodkočiarkou sa vypúšťajú a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou.
9.
V § 2 ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a)
pri verejnej obchodnej spoločnosti
1.
mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú pridelené, spoločníkov fyzických osôb,
2.
obchodné mená alebo názvy, sídla a identifikačné čísla, ak sú pridelené, spoločníkov právnických osôb,
b)
pri komanditnej spoločnosti
1.
mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú pridelené, spoločníkov fyzických osôb,
2.
obchodné mená alebo názvy, sídla a identifikačné čísla, ak sú pridelené, právnických osôb ako spoločníkov,
3.
určenie pri každom spoločníkovi komanditnej spoločnosti, kto je komplementár a kto komanditista,
4.
výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výška základného imania a rozsah jeho splatenia,
c)
pri spoločnosti s ručením obmedzeným
1.
mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú pridelené, spoločníkov fyzických osôb,
2.
obchodné mená alebo názvy, sídla a identifikačné čísla, ak sú pridelené, spoločníkov právnických osôb,
3.
výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu každého spoločníka do základného imania a rozsah jeho splatenia,
4.
údaj o tom, že bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy,“.
10.
V § 2 ods. 2 písm. d) časť vety za druhou bodkočiarkou znie: „ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo tohto akcionára, ak je pridelené,“.
11.
V § 2 ods. 2 písm. e) veta za bodkočiarkou znie: „ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo tohto akcionára, ak je pridelené,“.
12.
V § 2 ods. 4 písm. e) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iné identifikačné údaje, ak rodné číslo nie je pridelené,“, slová za bodkočiarkou sa vypúšťajú a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou.
13.
V § 2 ods. 4 písm. l) sa za slová „a rodné číslo“ vkladajú slová „alebo iné identifikačné údaje, ak rodné číslo nie je pridelené,“, slová za bodkočiarkou sa vypúšťajú a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou.
14.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 6 a 7.
15.
V § 3 ods. 2 písm. b) a h) sa slová za bodkočiarkou vypúšťajú a na konci sa bodkočiarka nahrádza čiarkou.
16.
V § 3 ods. 3 prvej vete sa za slovo „kópia“ vkladajú slová „prevedená do elektronickej podoby“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak listinu prevádza do elektronickej podoby registrový súd, ustanovenia osobitného zákona o zaručenej konverzii sa na postup registrového súdu nepoužijú.“.
17.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Ak ide o organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový súd, v ktorého registri je právnická osoba, o ktorej organizačnú zložku ide, zapísaná. Ustanovenie § 10 ods. 9 tým nie je dotknuté.“.
18.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Návrh
(1)
Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva navrhovateľ, ktorým je zapísaná osoba alebo osoba oprávnená podľa osobitného zákona.1) Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.
(2)
Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy6a) alebo špecializovaného portálu.6b) Elektronický formulár obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom.6c)
(3)
Na návrh na zápis podaný registrovému súdu inak ako podľa odseku 2 registrový súd neprihliada.
(4)
Návrh na zápis musí byť autorizovaný5aa) navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť, inak registrový súd naň neprihliada; to neplatí, ak povaha alebo veľkosť listiny podľa prvej vety neumožňuje jej podanie spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe. Listinná podoba listiny podľa prvej vety prevádzaná do elektronickej podoby na účely jej podania v elektronickej podobe musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom.1)
(5)
Ak povaha alebo veľkosť listiny, ktorá sa prikladá k návrhu na zápis podľa odseku 4, neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe, navrhovateľ k návrhu na zápis pripojí písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý listina nemohla byť podaná v elektronickej podobe spolu s návrhom, a v lehote 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis doručí listinu v listinnej podobe registrovému súdu, inak registrový súd na návrh na zápis nebude prihliadať. Ustanovenia osobitného zákona6a) o zaručenej konverzii sa na postup registrového súdu podľa predchádzajúcej vety nepoužijú.
(6)
Účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď registrovému súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku a registrovému súdu bola doručená listina podľa odseku 5, ak sa k návrhu na zápis mala priložiť, a zároveň neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis.
(7)
Ak navrhovateľ uvádza v návrhu na prvý zápis viacero predmetov podnikania alebo činností, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania alebo tú činnosť, ktorú považuje za hlavnú.
(8)
Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.
(9)
Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.
(10)
Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
„6a) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6b) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6c) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 563/2004 Z. z.“.
19.
§ 5a sa vypúšťa.
20.
V § 5b ods. 1 sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „okresného“ a v poslednej vete sa za slovo „zápis“ vkladajú slová „spolu s jeho prílohami“.
21.
V § 5b odsek 3 znie:
„(3)
Navrhovateľ alebo splnomocnenec je povinný zabezpečiť na jednotnom kontaktnom mieste overenie svojich osobných údajov. Pravosť podpisu navrhovateľ a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, musí byť úradne osvedčená. Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa podľa predchádzajúcej vety môže vykonať aj jednotné kontaktné miesto.“.
22.
V § 5c sa vypúšťajú odseky 2 a 4.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
23.
V § 5d ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4“.
24.
V § 5d ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením“.
25.
V § 5d ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4“.
26.
V § 7 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo Sociálnej poisťovne“ a slová „alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b sa vypúšťa.
27.
V § 7 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
(17)
Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd v informačnom systéme Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona15aca) preverí, či sa voči osobe zakladateľa eviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona.15acb) Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak je zakladateľom zahraničná osoba.“.
Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 18 a 19.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15aca a 15acb znejú:
15aca) § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 11 a § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15acb) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 7 ods. 18 sa nad slovom „vylúčená“ doterajší odkaz 15aca nahrádza odkazom 15acc.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15acc znie:
15acc) § 13a Obchodného zákonníka.“.
29.
V § 7 ods. 18 sa na konci pripája táto veta: „Pred zápisom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd okrem skutočností podľa prvej vety v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona15acd) preverí, či osoba, ktorá sa má zapísať, nie je v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie evidovaná ako povinný.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15acd znie:
„15acd) § 56 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z.“.
30.
V § 7 ods. 19 sa na konci pripája táto veta: „Pred zápisom zmeny spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd okrem skutočností podľa prvej vety v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona15acd) preverí, či spoločník alebo nadobúdateľ obchodného podielu nie je v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie evidovaný ako povinný.“.
31.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Pred zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod registrový súd preverí, či právnická osoba podľa § 2 ods. 3 nie je subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora.1ca)“.
32.
V § 8 sa vypúšťa odsek 6.
33.
§ 8a znie:
㤠8a
(1)
Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu o
a)
zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,15ad)
b)
zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,15ad)
c)
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,15ad)
d)
zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,15ad)
e)
zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.15ad)
(2)
Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ak tak ustanoví osobitný zákon.15b)
(3)
Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra pri výmaze spoločnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevydáva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15ad a 15b znejú:
„15ad) § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.
15b) § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku.“.
34.
V § 8b ods. 1 sa nad slovom „vylúčený“ doterajší odkaz 15aca nahrádza odkazom 15acc.
35.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení. Listina sa predkladá registrovému súdu elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe podľa § 3 ods. 3 alebo v listinnej podobe, ak povaha alebo veľkosť listiny neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe. Ak to veľkosť alebo povaha listiny podľa odseku 5 ods. 4 predloženej registrovému súdu v listinnej podobe umožní, registrový súd ju bez zbytočného odkladu prevedie z listinnej podoby do elektronickej podoby. Ustanovenia osobitného zákona o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Listinná podoba listiny prevádzanej do elektronickej podoby musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom.1) Predložením na príslušnom registrovom súde sa listina považuje za uloženú v zbierke listín.“.
36.
V § 9 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „Zapísaná fyzická osoba alebo“ a slová „v jednom vyhotovení“.
37.
V § 9 ods. 2 druhej vete a ods. 3 sa vypúšťajú slová „zapísaná fyzická osoba alebo“.
38.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Listiny, ktoré sa podľa tohto zákona prikladajú k návrhu na zápis a ukladajú sa do zbierky listín, sa predkladajú spolu s návrhom na zápis.“.
39.
V § 9 ods. 5 sa vypúšťajú slová „Zapísaná fyzická osoba alebo“.
40.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zapísaná fyzická osoba alebo“.
41.
V § 10 odsek 9 znie:
„(9)
Ak je organizačná zložka podniku umiestnená v obvode iného registrového súdu ako súdu sídla právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku ide, oznámi registrový súd sídla právnickej osoby, určený podľa § 4 ods. 3, registrovému súdu, v ktorého obvode je umiestnená organizačná zložka podniku, zápis údajov do obchodného registra, zápis zmeny zapísaných údajov alebo výmaz zapísaných údajov o organizačnej zložke podniku v obchodnom registri.“.
42.
V § 11 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „zapísanej fyzickej osobe alebo“.
43.
V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „fyzickej osobe alebo“.
44.
V § 12 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „v listinnej forme a“.
45.
V § 14 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
46.
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri.“.
47.
Za § 15f sa vkladá § 15g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1)
Registrový súd môže aj po 30. septembri 2020 viesť zbierku listín v listinnej forme, a to v rozsahu listín uložených v zbierke listín, ktoré neboli do 30. septembra 2020 registrovým súdom prevedené z listinnej podoby do elektronickej podoby. Listiny predložené registrovému súdu od 1. októbra 2020 v listinnej podobe, ak ich povaha alebo veľkosť neumožňuje ich podanie v elektronickej podobe, registrový súd prevedie z listinnej podoby do elektronickej podoby; ustanovenia osobitného zákona6a) o zaručenej konverzii sa na postup registrového súdu nepoužijú.
(2)
Od 1. októbra 2020 môže navrhovateľ podľa § 5 ods. 1 podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením, aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
(3)
Pre potreby odseku 2, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 6 poslednej vety sa návrhom na zápis od 1. októbra 2020 rozumie aj návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením.
(4)
Konanie o návrhu na zápis podnikateľov fyzických osôb a návrhu na zápis podnikov zahraničných fyzických osôb alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných fyzických osôb neukončené do 30. septembra 2020 registrový súd zastaví, pričom na doručené návrhy na zápis alebo námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu neprihliada. Registrové súdy o týchto následkoch upovedomia navrhovateľov. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije rovnako aj pre konania o návrhoch na zmeny zapísaných údajov. Konania podľa predchádzajúcich viet sa považujú za konania zastavené pre nedostatok právomoci.
(5)
Konanie vo veciach zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a konanie vo veciach zápisu zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra začaté pred 1. októbrom 2020 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije rovnako aj na konanie vo veciach zápisu zmeny o štatutárnom orgáne alebo osobe člena štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným.
(6)
Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, sa listiny podľa § 5 ods. 4 neprikladajú. Potvrdenie údajov podľa predchádzajúcej vety v lehote podľa prvej vety nepodlieha poplatkovej povinnosti.
(7)
Registrový súd bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri, tieto údaje v obchodnom registri potvrdí; ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f), § 6 ods. 3 písm. c) až e), § 7, § 8 a § 10 ods. 1 a 6 sa na potvrdenie údajov nepoužijú.
(8)
Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré v lehote podľa odseku 6 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri, registrový súd vymaže postupom podľa osobitného zákona. Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra poskytne na účel výmazu zapísaných podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb a organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb registrovému súdu potrebnú súčinnosť.
(9)
Registrový súd prevedie listiny uložené v zbierke listín týkajúce sa tej istej zapísanej osoby z listinnej podoby do elektronickej podoby. Na postup registrového súdu podľa predchádzajúcej vety sa ustanovenia osobitného zákona6a) o zaručenej konverzii nepoužijú.
(10)
Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.
(11)
Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov podľa odseku 10 nedôjde k zosúladeniu zápisu spôsobom podľa odseku 10, registrový súd naň neprihliada a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety má za následok, že súd na návrh neprihliada. Konanie podľa predchádzajúcej vety sa považuje za konanie zastavené pre nedostatok právomoci.
(12)
Konanie vo veciach zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a konanie vo veciach zápisu zmeny v osobe konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra začaté pred 1. októbrom 2020 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020.“.
48.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. EÚ L 224/zv. 1, 16. 8. 2006).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných spoločností o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 258, 1. 10. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 169/46, 30. 6. 2017).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
Čl. XIV
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z. a zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slovo „majetku“ vkladá čiarka a slová „alebo sa zrušujú zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo ktorí sa zrušujú rozhodnutím súdu o výmaze spoločnosti, alebo ktorým bola nariadená dodatočná likvidácia“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:
„75) § 68, § 68b, § 75k Obchodného zákonníka.
§ 309d až 309h Civilného mimosporového poriadku.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 133 znie:
„133) § 75j ods. 1 a § 768s Obchodného zákonníka.“.
3.
V § 41 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.
4.
V § 41 odsek 8 znie:
„(8)
Pri zrušení daňovníka zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa zdaňovacie obdobie končí dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku daňovníka. Pri zrušení daňovníka zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku sa zdaňovacie obdobie končí dňom zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku.133b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 133b znie:
„133b) § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.“.
5.
§ 41 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení daňovníka a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti alebo družstva a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok daňovníka,134aa) zdaňovacie obdobie sa končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra.134aa)
(14)
Ak bola nariadená dodatočná likvidácia,134ab) zdaňovacie obdobie sa začína dňom obnovenia zápisu spoločnosti alebo družstva v obchodnom registri134ab) a končí sa dňom výmazu daňovníka z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 134aa a 134ab znejú:
„134aa) § 68 a 68b Obchodného zákonníka.
§ 309d až 309h Civilného mimosporového poriadku.
134ab) § 75k Obchodného zákonníka.“.
6.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 8, 13 a 14 podáva daňové priznanie v lehote podľa odseku 2 posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.“.
7.
Za § 52zzf sa vkladá § 52zzg, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zzg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1)
Ustanovenie § 41 ods. 8 v znení účinnom do 30. septembra 2020 sa použije u daňovníka, ak daňovník po skončení konkurzu vstúpil do likvidácie najneskôr 30. septembra 2020 alebo sa u neho pokračuje v likvidácii najneskôr do 30. septembra 2020.
(2)
Ustanovenie § 41 ods. 14 sa použije na daňovníka, ktorému bola nariadená dodatočná likvidácia po 30. septembri 2020.
(3)
Pri zrušení daňovníka bez likvidácie153d) sa zdaňovacie obdobie končí dňom výmazu daňovníka z obchodného registra. Za toto zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra, oprávnený konať za daňovníka v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom daňovníka z obchodného registra a v lehote na podanie daňového priznania je povinný daň aj zaplatiť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 153d znie:
„153d) § 768s ods. 2 písm. b) a c) a ods. 9 Obchodného zákonníka.“.
Čl. XV
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva likvidátor ustanovený súdom zo zoznamu správcov, namiesto pripojenia zoznamu majetku, zoznamu záväzkov a poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka, možno odkázať na písomnosti uložené v zbierke listín alebo v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu.
(6)
Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva likvidátor ustanovený súdom zo zoznamu správcov, k návrhu na vyhlásenie konkurzu pripojí správu o majetnosti spoločnosti alebo nemajetnosti spoločnosti tak, ako by išlo o záverečnú správu predbežného správcu podľa osobitného predpisu. Za podanie správy má likvidátor nárok na odmenu rovnako ako predbežný správca.“.
2.
Doterajší text § 18 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu likvidátora ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo rozhodne o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Ak súd vyhlási konkurz, ustanoví ho za správcu.“.
3.
V § 28 ods. 4 sa slovo „zanikne“ nahrádza slovami „sa na zabezpečovacie právo neprihliada“.
4.
V § 47 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak návrh na pokračovanie v konaní nie je podaný do konca prvej schôdze veriteľov, súd vyzve správcu a dlžníka, prípadne nerozlučných spoločníkov na strane dlžníka na jeho podanie v lehote nie kratšej ako 30 dní. Ak správca v určenej lehote nevyjadrí s pokračovaním v konaní súhlas, súd pokračuje v konaní s dlžníkom, ak pokračovanie v konaní v určenej lehote navrhne dlžník alebo prípadní nerozluční spoločníci dlžníka. Nepodanie návrhu na pokračovanie v konaní v určenej lehote má účinky späťvzatia žaloby.“.
5.
V § 103 ods. 1 poslednej vete sa za slová „konkurzu podľa“ vkladajú slová „§ 28 ods. 4,“, vypúšťa sa čiarka za číslicou „56“ a vypúšťajú sa slová „obnovujú sa zabezpečovacie práva, ktoré zanikli podľa § 28 ods. 4,“.
6.
V § 166 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok.“.
7.
V § 166i ods. 2 sa za slová „Iné šetrenia“ vkladá čiarka a slová „vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov,“.
8.
V § 167 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania podľa § 166 ods. 3.“.
9.
V § 171c ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak už rozhodol o oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia.“.
10.
Za § 171c sa vkladá § 171d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠171d
Zverejnenie zrušenia oddlženia
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.“.
11.
V § 177 ods. 2 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „a Rade pre riešenie krízových situácií8a)“.
12.
V § 177 ods. 4 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovo „dohľadu“ vkladá čiarka a slová „Rade pre riešenie krízových situácií8a)“.
13.
Za § 206i sa vkladá § 206j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠206j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019. Ustanovenie § 47 ods. 4 druhej až štvrtej vety sa použije aj v konkurzoch vyhlásených pred 1. januárom 2020.“.
Čl. XVI
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 369/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 54 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. XVII
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 146/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2.
V § 5 ods. 5 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
3.
V § 5 ods. 7 a 8 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
V § 5 ods. 9 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „odseku 7“ sa nahrádzajú slovami „odseku 6“.
5.
V § 5 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 9“ sa nahrádzajú slovami „odseku 8“.
6.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona rozumie miesto usadenia spĺňajúce podmienky podľa osobitného predpisu20) po celý čas výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Čl. 3 ods. 1 písm. a) a čl. 5 nariadenia č. 1071/2009.“.
7.
V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo nie je zapísaná v obchodnom registri“.
8.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až an) sa označujú ako písmená j) až am).
9.
V § 48 ods. 6 sa slová „b) až v), y) až ad), ag) až ak) až an)“ nahrádzajú slovami „b) až u), x) až ac), af) až aj), al) a am)“.
10.
V § 48 ods. 7 sa slová „a), w), x), ae), af) a al)“ nahrádzajú slovami „a), v), w), ad), ae) a ak)“.
11.
V § 50 ods. 7 sa slová „§ 5 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 7“.
12.
V § 52 ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slovom „číslo“ vypúšťa čiarka a slová „údaj o registrácii v obchodnom registri alebo inom podnikateľskom zozname“.
13.
V § 52 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
údaje potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia18) navrhovateľa v Slovenskej republike podľa § 6 ods. 2 a údaj o mieste garážovania alebo parkovania vozidiel,“.
14.
V § 54 ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slovom „číslo“ vypúšťa čiarka a slová „údaj o registrácii v obchodnom registri alebo inom podnikateľskom zozname“.
15.
V § 54a ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slovom „číslo“ vypúšťa čiarka a slová „údaj o registrácii v obchodnom registri alebo inom podnikateľskom zozname“.
16.
Za § 56f sa vkladá § 56g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. októbrom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 281/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38 ods. 5 sa za slová „oprávnená podať“ vkladajú slová „návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu26a) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 38 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Rada je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska podanie každého návrhu podľa odseku 5 druhej vety, ako aj rozhodnutie súdu o tomto návrhu.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Čl. XIX
Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, v rozsahu
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
dátum narodenia,
4.
rodné číslo,
5.
adresa trvalého pobytu,
6.
spôsob konania v mene zapisovanej osoby,
7.
deň vzniku funkcie likvidátora,
8.
deň zániku funkcie likvidátora,“.
2.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l)
identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, v rozsahu
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno štatutárneho orgánu,
5.
priezvisko štatutárneho orgánu,
6.
meno fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
7.
priezvisko fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
8.
dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
9.
rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
10.
adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
11.
spôsob konania v mene zapisovanej osoby,
12.
deň vzniku funkcie likvidátora,
13.
deň zániku funkcie likvidátora,“.
Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená m) až p).
3.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
dátum zániku zapisovanej osoby a právny dôvod jej zániku,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).
4.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa šiesty bod.
5.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Verejná časť registra obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) prvého bodu až tretieho bodu, písm. e), písm. f) prvého bodu až tretieho bodu, písm. g) až j), písm. k) prvého bodu až tretieho bodu a šiesteho bodu až ôsmeho bodu, písm. l) prvého bodu až ôsmeho bodu a jedenásteho bodu až trinásteho bodu, písm. m), písm. p), § 3 ods. 2 písm. a), b), c) prvého bodu a druhého bodu, písm. d) prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu, písm. e), § 3 ods. 3 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu až tretieho bodu, písm. f) až j), § 3 ods. 5 a elektronickú podobu listín podľa § 3 ods. 6. Pred zverejnením elektronickej podoby listín sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním sa pri ich zverejňovaní zabezpečí ochrana práv a právom chránených záujmov.“.
6.
V § 5 ods. 4 prvej vete sa slová „Ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Registrový úrad“.
7.
V § 5 ods. 5 sa slová „Ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Registrový úrad“.
Čl. XX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2 až 6 a 8 až 12, čl. VI až XIV a čl. XVI až XIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.