39/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

39
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. februára 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z., vyhlášky č. 48/2013 Z. z., vyhlášky č. 120/2014 Z. z. a vyhlášky č. 205/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem úhrady poisťovne podľa § 8 ods. 5 a 6“.
2.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slovom „dávke“ sa vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rovnakou indikáciou alebo“.
3.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a slovo „alebo“ sa nahrádza slovami „a rovnakou indikáciou.“.
4.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
5.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) až d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).
6.
V § 8 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „až e)“.
7.
V § 8 ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
8.
V § 8 ods. 4 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. februára 2019.
Andrea Kalavská v. r.