388/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

388
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. septembra 2019,
ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. septembra 2018 č. S08321-2018-OL, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (oznámenie č. 258/2018 Z. z.).
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Andrea Kalavská v. r.
Príloha k vyhláške č. 388/2019 Z. z.