387/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

387
ZÁKON
zo 17. októbra 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z. a zákona č. 91/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
chovať alebo usmrcovať kožušinové zvieratá výlučne alebo prevažne na účel získania kožušín,
h)
chovať alebo usmrcovať králiky výlučne alebo prevažne na účel získania kožušín s výnimkou ich súkromnej domácej spotreby.“.
2.
Za § 54h sa vkladá § 54i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je ku dňu účinnosti tohto zákona prevádzkovateľom chovu zvierat v rozpore s § 22 ods. 4 písm. g) alebo h), je povinná chov zvierat ukončiť najneskôr do 31. decembra 2025.“.
3.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:
㤠55a
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.159)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 159 znie:
„159) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.