386/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

386
ZÁKON
zo 16. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1aa sa slová „zákona č. 144/2010 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa slová „v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„2b
Účastník kurzu
(1)
Účastníkom kurzu je ten, kto vykonáva kurz v autoškole podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) po dobu, kým nezíska oprávnenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.1c)
(2)
Účastník vodičského kurzu môže byť zaradený do kurzu najskôr dvanásť mesiacov pred dosiahnutím veku na udelenie vodičského oprávnenia, na ktorý sa výcvik vykonáva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c) § 79 a 80 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „identifikačné číslo podľa predpisov o štátnej štatistike2)“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo organizácie2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 3 ods. 3 písmená b) až d) znejú:
„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,5a)
c)
údaje o inštruktorovi autoškoly v rozsahu meno, priezvisko, číslo vodičského preukazu a číslo inštruktorského preukazu s oprávnením na vykonávanie vodičských kurzov tých skupín vodičských oprávnení, na ktorých udelenie sa bude kurz podľa § 2 ods. 1 vykonávať,
d)
údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu
1.
adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
2.
adresa a právny vzťah k autocvičisku,
3.
kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,
4.
typ, výrobné číslo a právny vzťah k trenažéru, ak sa bude pri výcviku podľa § 2 ods. 1 používať.
5.
zoznam učebných pomôcok,“.
6.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Prílohou žiadosti je
a)
doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť žiadateľa podľa § 4,
b)
inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ostatných inštruktorov autoškoly,
c)
osvedčenia o evidencii Časť I všetkých motorových vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať kurzy podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „výcvikové vozidlo“),
d)
doklad preukazujúci právny vzťah k
1.
priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
2.
autocvičisku,
3.
trenažéru, ak sa bude pri výcviku podľa § 2 ods. 1 používať,
e)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra, ak sa bude pri výcviku vodičov podľa § 2 ods. 1 používať,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.3)“.
7.
V § 3 ods. 5 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú na dvoch miestach slovami „písm. b)“.
8.
V § 3 ods. 6 prvá veta a druhá veta znejú: „Prevádzkovateľ autoškoly zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k autoškole, alebo inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu.4) Ak bude žiadateľ zamestnávať inštruktorov autoškoly v pracovnoprávnom vzťahu, prílohou žiadosti je doklad o vzniku pracovnoprávneho vzťahu a doklad o prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne.“.
9.
V § 3 odsek 7 znie:
„(7)
Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v žiadosti sa uvedú aj údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 3 písm. a) a b). Na zodpovedného zástupcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia odseku 4 písm. a) a b) a k žiadosti sa prikladá doklad o vzniku pracovnoprávneho vzťahu k autoškole a doklad o prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Autoškolu možno prevádzkovať len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole; to neplatí pre inštruktora autoškoly, ktorú prevádzkuje tá istá osoba.“.
10.
V § 3 ods. 8 písm. d) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „ako vodič motorového vozidla“.
11.
V § 3 odsek 9 znie:
„(9)
Doklady podľa odsekov 4, 6 a 7 sa podávajú v kópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja pri preverovaní technickej základne. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 8 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 8 písm. c) a d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča; to neplatí pre cudzinca, ktorý je povinný, okrem dokladov podľa prvej vety, predložiť aj výpis z registra trestov a výpis z evidenčnej karty vodiča alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace, pričom okresný úrad v sídle kraja môže vyžadovať jeho úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.“.
12.
V § 3 ods. 10 na konci prvej vety a § 7 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a miestne príslušnému orgánu Policajného zboru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 3 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11 ktorý znie:
„(11)
Prevádzkovateľ autoškoly môže zriadiť jednu prevádzku autoškoly alebo viacero prevádzok autoškoly. Prevádzkou autoškoly sa rozumie prevádzkovanie autoškoly v mene prevádzkovateľa autoškoly na mieste a v priestore, ktoré nie je miestom prevádzky autoškoly podľa odseku 3 písm. d) prvého bodu. Na zriadenie prevádzky autoškoly je príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly. Prevádzku autoškoly možno zriadiť len na mieste, ktoré je v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly. Na zriadenie prevádzky autoškoly sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 a 5.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
14.
V § 3 odsek 12 znie:
„(12)
Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle kraja rozhodne o zmene v registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi nové osvedčenie o registrácii autoškoly a oznámi zmenu v registrácii autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu a miestne príslušnému orgánu Policajného zboru. Za zmenu rozsahu registrácie autoškoly sa považuje zmena rozsahu skupín, druhov kurzov, zriadenie prevádzky, zmena adresy prevádzky autoškoly a zmena zodpovedného zástupcu.“.
15.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly je
a)
výcvikové vozidlo,
b)
autocvičisko,
c)
trenažér, ak sa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 používa,
d)
učebné pomôcky.“.
16.
V § 5 ods. 5 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
18.
V § 5 ods. 7 posledná veta znie:
„Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov podľa § 2 ods. 1 a 4 možno len medzi autoškolami, školiacimi strediskami6aa) a ich prevádzkami, ktorých prevádzkovateľom je tá istá osoba.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:
„6aa) § 4a zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Na vykonanie vodičského kurzu zdravotne postihnutej osoby, ktorá nemôže ovládať vozidlo bez úpravy jeho riadenia a ovládania, možno použiť vozidlo, ktoré nie je v technickej základni autoškoly. Okresný úrad v sídle kraja na tento účel overí spôsobilosť vozidla, ktoré v tomto prípade nemusí spĺňať požiadavky podľa odsekov 4 a 7. O jeho prevádzke vedie autoškola počas vedenia vodičského kurzu osobitnú evidenciu.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
20.
V § 5a ods. 1 sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“)“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b) § 8 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
22.
V § 5a ods. 5 písm. a) druhom bode sa vypúšťa slovo „(IČO)“.
23.
V § 5a ods. 12 sa slová „10 dní“ nahrádzajú slovami „desiatich dní“.
24.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
dodržiavať počas celej doby platnosti registrácie podmienky podľa § 3, podmienky uvedené v registrácii, rozsah registrácie a zabezpečovať činnosť autoškoly prostredníctvom schválenej technickej základne a inštruktorov autoškoly,“.
25.
V § 6 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
vydať po skončení kurzu osvedčenie tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov,
f)
používať na kurzy podľa § 2 ods. 1 autocvičisko, učebné pomôcky a trenažér, ktorých spôsobilosť bola schválená,“.
26.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až q), ktoré znejú:
„l)
zabezpečiť, aby praktický výcvik vo vedení vozidla bol vykonávaný len na území Slovenskej republiky,
m)
mať správne označené výcvikové vozidlo, v súlade so schválenými technickými požiadavkami a so schváleným typom komponentu, s platným osvedčením o evidencii časť I , s osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola a s osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, ak takejto kontrole podlieha,
n)
zabezpečovať činnosť autoškoly prostredníctvom inštruktorov podľa § 3 ods. 6,
o)
nepretržite disponovať schválenou technickou základňou počas celej doby platnosti registrácie; to neplatí pre výcvikové vozidlá pri ich výmene podľa § 7 ods. 7,
p)
preukázateľne prideliť každému účastníkovi kurzu prístupové údaje do cestného informačného systému s rozhraním zobrazujúcim zaznamenanú výučbu alebo výcvik účastníka kurzu, ak uvedie svoju emailovú adresu, na ktorú mu budú tieto prístupové údaje zaslané,
q)
zabezpečiť, aby identifikačné zariadenie nebolo premiestnené do iného vozidla, alebo na iné miesto, ktoré nezodpovedá vozidlu alebo miestu jeho schválenia či prevádzky autoškoly.“.
27.
V § 7 ods. 3 písmená c) a d) znejú:
„c)
napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta správnym orgánom počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty,
d)
poruší niektorú z povinností ustanovenú v § 6 ods. 1 písm. a), e), o) a q),“.
28.
V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
získal osvedčenie o registrácii na základe nepravdivých údajov.“.
29.
V § 7 ods. 5 sa slová „písm. c) alebo d)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d) alebo písm. e)“.
30.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Ak prevádzkovateľ autoškoly nespĺňa podmienku registrácie autoškoly súvisiacu s technickou základňou výcvikových vozidiel podľa § 5 ods. 7 z dôvodu, že vykonáva výmenu výcvikových vozidiel, nemusí túto podmienku spĺňať po dobu najviac troch mesiacov. Počas tohto obdobia nesmie vykonávať praktický výcvik vodičských kurzov tej kategórie vozidiel, ktorých sa nesplnená podmienka registrácie autoškoly a výmeny výcvikových vozidiel týka.“.
31.
V § 8 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie tomu, kto
a)
má úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
b)
je bezúhonný,
c)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
e)
je najmenej tri roky držiteľom tej skupiny vodičského oprávnenia na ktorú žiada udeliť inštruktorské oprávnenie,
f)
úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.
(3)
Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia podáva žiadateľ na okresnom úrade v sídle kraja. Žiadosť obsahuje údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b) a podpis žiadateľa.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
c)
vodičský preukaz,
e)
aktuálna farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.“.
32.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
33.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Žiadosť podľa odseku 3 možno podať aj elektronicky, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
34.
V § 8 ods. 7 písmená d) a e) znejú:
„d)
kto sa ako vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia,
e)
komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 6 písm. e), g) a h) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia.“.
35.
V § 8 odsek 8 znie:
„(8)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona, účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. c) a d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča; to neplatí pre cudzinca, ktorý je povinný okrem dokladov podľa odseku 4 predložiť aj výpis z registra trestov a výpis z evidenčnej karty vodiča alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace, pričom okresný úrad v sídle kraja môže vyžadovať jeho úradne overený preklad.“.
36.
V § 8 odsek 11 znie:
„(11)
Inštruktorské oprávnenie zaniká
a)
uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, ak inštruktor nepožiadal o predĺženie jeho platnosti podľa § 10 ods. 2,
b)
ak sa inštruktor nepodrobil doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c)
smrťou inštruktora alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to ku dňu smrti alebo ku dňu uvedenému v rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho.“.
37.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Rozsah inštruktorského oprávnenia možno rozšíriť na základe žiadosti jeho držiteľa, podanej okresnému úradu v sídle kraja, ktorá obsahuje údaje podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) a e) a doklad o absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. b). Žiadosť možno podať aj elektronicky podľa § 8 ods. 6.
(13)
Okresný úrad v sídle kraja rozšíri rozsah inštruktorského oprávnenia a vydá nový inštruktorský preukaz na dobu desať rokov v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia, ak žiadateľ
a)
je držiteľom platného inštruktorského preukazu v čase podania žiadosti,
b)
absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. b) a úspešne vykonal skúšku podľa § 9.“.
c)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora.“.
38.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa na konci pripájajú slová „v znení zákona č. 387/2015 Z. z.“.
39.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Inštruktorská skúška sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom dopravy. Skúšobnú komisiu tvoria dvaja skúšobní komisári, z ktorých jeden je predsedom skúšobnej komisie a zamestnanec okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta konania skúšky.“.
40.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo dopravy prostredníctvom informačného systému.3a) Ministerstvo dopravy určí dátum a miesto vykonania skúšky na základe menného zoznamu žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia prihlásených na skúšku odbornej spôsobilosti tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa skončenia kurzu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
41.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Skúšobný komisár komory
(1)
Skúšobný komisár komory (ďalej len „skúšobný komisár“) je osoba oprávnená vykonávať skúšky žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia.
(2)
Skúšobným komisárom môže byť ten, kto
a)
je držiteľom platného inštruktorského preukazu v plnom rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia,
b)
má v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o zaradenie do kurzu na získanie oprávnenia skúšobného komisára najmenej trojročnú prax inštruktora autoškoly v plnom rozsahu skupín inštruktorského preukazu,
c)
absolvoval kurz na vydanie preukazu skúšobného komisára a
d)
úspešne vykonal skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára.
(3)
Prax podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje dokladmi o vykonávaní kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe zmlúv podľa § 3 ods. 6.
(4)
Kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára a doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára organizuje a zabezpečuje komora. Komora predloží zoznam inštruktorov ministerstvu dopravy v lehote najmenej 15 dní pred začatím kurzu na vydanie preukazu skúšobného komisára na jeho schválenie. Spolu so zoznamom inštruktorov komora predloží ministerstvu dopravy aj doklady preukazujúce prax podľa odseku 2 písm. b).
(5)
Prihlášku na zaradenie inštruktora do kurzu na vydanie preukazu skúšobného komisára predkladá žiadateľ komore. Prihláška obsahuje
a)
údaje podľa § 10 ods. 2 písm. a), b) a e),
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) a b).
(6)
Preukaz skúšobného komisára možno vydať osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2. Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára sa vykonáva na základe žiadosti komory o vykonanie skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára do 30 dní odo dňa skončenia kurzu na vydanie preukazu skúšobného komisára. Skúšobná komisia sa skladá z jedného zástupcu ministerstva dopravy, ktorý je zároveň predsedom skúšobnej komisie a z dvoch zástupcov komory. Na skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára sa primerane vzťahujú ustanovenia § 9.
(7)
Preukaz skúšobného komisára vydáva ministerstvo dopravy na dobu päť rokov. Skúšobný komisár môže pred uplynutím doby platnosti preukazu skúšobného komisára požiadať o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára. Žiadosť o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára predkladá skúšobný komisár komore. Na vykonávanie doškoľovacieho kurzu a skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára sa primerane vzťahujú odseky 4 a 6 a § 9.
(8)
Ministerstvo dopravy predĺži platnosť preukazu skúšobného komisára o päť rokov skúšobnému komisárovi, ktorý
a)
podal žiadosť o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
b)
absolvoval doškoľovací kurz skúšobného komisára a
c)
úspešne vykonal skúšku na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(9)
Oprávnenie vykonávať činnosť skúšobného komisára zaniká
a)
uplynutím doby platnosti preukazu skúšobného komisára, ak skúšobný komisár nepodal žiadosť o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
b)
dňom nevykonanej skúšky alebo neúspešne vykonanej skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia,
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia,
e)
zánikom inštruktorského oprávnenia.
(10)
Oprávnenie vykonávať činnosť skúšobného komisára, ktoré zaniklo podľa odseku 9 písm. c) sa obnoví, ak sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 9.“.
42.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz, v ktorom sú uvedené údaje o inštruktorovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodičského oprávnenia, rozsah inštruktorského oprávnenia, dátum vydania a doba jeho platnosti. Inštruktorský preukaz vydáva okresný úrad v sídle kraja na dobu desať rokov.“.
43.
V § 10 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Držiteľ inštruktorského preukazu môže požiadať o predĺženie jeho platnosti okresný úrad v sídle kraja v poslednom roku jeho platnosti. Žiadosť na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu obsahuje
a)
údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b),
b)
číslo inštruktorského preukazu,
c)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
d)
doklad o absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
e)
aktuálnu farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu žiadateľovi, ktorý
a)
podal žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote podľa odseku 2,
b)
absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora,
d)
je bezúhonný.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti vydaním nového inštruktorského preukazu na dobu desať rokov, ak sú splnené podmienky podľa odseku 3.
(5)
Žiadosť podľa odseku 2 je možné podať aj elektronicky podľa § 8 ods. 6.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 12.
44.
V § 10 ods. 6 úvodná veta znie: „Okresný úrad v sídle kraja, ktorý vydal inštruktorské oprávnenie, rozhodne o odňatí alebo o obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia, ak zistí, že jeho držiteľ“.
45.
V § 10 ods. 6 písmeno g) znie:
„g)
nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 10a ods. 1 písm. e),“.
46.
V § 10 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poruší niektorú z povinností ustanovenú v § 10a ods. 1 písm. i) až m) za účelom klamlivej identifikácie účastníka kurzu alebo inštruktora podľa § 5 ods. 6.“.
47.
V § 10 ods. 10 sa číslica „2“ nahrádza číslicou „6“.
48.
V § 10a odsek 1 znie :
„(1)
Inštruktor autoškoly je povinný
a)
používať počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) výcvikové vozidlo označené prevádzkovateľom autoškoly v súlade s vykonávacím predpisom, s platným osvedčením o evidencii časť I, platným osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola a platným osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, ak takejto kontrole podlieha,
b)
používať výcvikové vozidlo označené odnímateľným transparentom, vestou, odnímateľnou reflexnou fóliou, alebo iným spôsobom podľa vykonávacieho predpisu len počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b); označenie musí byť v súlade so schválenými technickými požiadavkami a so schváleným typom komponentu podľa vykonávacieho predpisu,
c)
vykonávať výučbu a výcvik v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s učebnými osnovami,
d)
prepravovať vo výcvikovom vozidle počas výcviku podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) len osobu, ktorá je účastníkom kurzu, osobu vykonávajúcu štátny odborný dozor podľa § 16, prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu autoškoly alebo účastníka inštruktorského kurzu,
e)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 17 ods. 2 písm. c) a úspešne vykonať inštruktorskú skúšku,
f)
dodržať schválenú maximálnu kapacitu učebne počas výučby v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b),
g)
podrobovať sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 11,
h)
vykonávať praktický výcvik vo vedení vozidla len na území Slovenskej republiky,
i)
uchrániť svoj identifikačný prvok proti použitiu inou osobou,
j)
zaznamenať výučbu a výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) inštruktorom na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného inštruktorovi autoškoly podľa § 5 ods. 6, ktorý vykonáva túto výučbu a výcvik,
k)
zabezpečiť zaznamenanie výučby a výcviku účastníka v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného účastníkovi kurzu podľa § 5 ods. 6, ktorý sa zúčastňuje na tejto výučbe a výcviku,
l)
zabezpečiť zaznamenanie začiatku a konca výučby a výcviku účastníka v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra a len počas fyzickej prítomnosti účastníka kurzu, ktorý je povinný zúčastniť sa na celej zaznamenanej výučbe a celom zaznamenanom výcviku; bez fyzickej prítomnosti účastníka kurzu nie je možné zaznamenať ani časť výučby a výcviku,
m)
zaznamenávať výučbu a výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra umiestneného len v zodpovedajúcom vozidle, učebni alebo na mieste jeho schválenia či prevádzky autoškoly,
n)
zabezpečiť, aby počas výučby a výcviku mal účastník kurzu pri sebe doklad totožnosti, ak je jeho držiteľom,
o)
mať počas praktického výcviku pri sebe okrem dokladov potrebných pre vedenie vozidla aj platný inštruktorský preukaz,
p)
oznámiť prevádzkovateľovi autoškoly zmenu údajov podľa § 10 ods. 2 písm. a) až d), a to najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny.“.
49.
V § 10a ods. 2 písm. e) sa slová „§ 8 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 7“.
50.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl
(1)
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl (ďalej len „doškoľovací kurz inštruktorov“) sa vykonáva z dôvodu
a)
ďalšieho vzdelávania inštruktorov,
b)
rozšírenia rozsahu inštruktorského oprávnenia.
(2)
Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný absolvovať doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) do dvoch rokov od udelenia inštruktorského preukazu a potom periodicky v dvojročnom intervale, a to v rozsahu a za podmienok určených komorou. Na doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ inštruktorského preukazu povinný prihlásiť sa najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(3)
Inštruktorovi autoškoly, ktorý sa doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) nemôže zúčastniť, môže komora predĺžiť lehotu na jeho vykonanie najviac o tri mesiace, a to na základe žiadosti inštruktora, ktorý je povinný predložiť dôveryhodný doklad o dôvode jej podania.
(4)
Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná na základe žiadosti inštruktora a ukončuje sa skúškou. Na vykonanie skúšky na rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia sa primerane vzťahuje § 9.
(5)
Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) možno vykonať v rámci doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a).
(6)
Doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa odseku 1 zabezpečuje a organizuje komora a vedie o nich osobitnú evidenciu. Čas a miesto ich konania vyhlasuje komora.“.
51.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo dopravy
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku autoškôl a inštruktorských oprávnení,
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami,
c)
vydáva preukaz skúšobného komisára,
d)
vydáva skúšobný poriadok a skúšobné testy a vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie na zabezpečenie vykonávania inštruktorských skúšok, skúšok na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúšok na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
e)
vydáva učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d),
f)
určuje technické požiadavky na trenažéry a schvaľuje ich spôsobilosť na používanie vo vodičskom kurze,
g)
schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene alebo zrušení takého schválenia,
h)
určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu jednotného označenia ako komponentu vozidla,
i)
zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov a preukazov skúšobného komisára.“.
52.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo dopravy vedie evidenciu skúšobných komisárov v rozsahu
a)
meno a priezvisko skúšobného komisára,
b)
údaj o mieste a čase vykonania skúšky na získanie preukazu skúšobného komisára,
c)
údaj o platnosti preukazu skúšobného komisára a predĺžení platnosti preukazu skúšobného komisára.“.
53.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Štátny odborný dozor
(1)
Štátny odborný dozor sa vykonáva ako
a)
hlavný štátny odborný dozor ministerstva dopravy,
b)
štátny odborný dozor okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu.
(2)
Štátnym odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, vykonávacie predpisy, učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d), rozhodnutia vydané na základe tohto zákona a ďalšie súvisiace predpisy, štatúty, poriadky a pravidlá. Orgány štátneho odborného dozoru vykonávajú štátny odborný dozor v rozsahu podľa odsekov 3 až 7.
(3)
Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky kontroluje autoškoly, inštruktorov autoškoly, osoby, ktoré majú vydané osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d), kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára, doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára, inštruktorské skúšky, skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(4)
Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje
a)
kontrolou na mieste,
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a osobami podľa odsekov 15 a16,
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby,
d)
z informačných systémov,
e)
z aplikácie na kontrolovanie výcviku a výučby autoškoly v reálnom čase.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho odborného dozoru nad autoškolami s pôsobnosťou na území kraja kontroluje kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), autoškoly a inštruktorov autoškoly.
(6)
Okresný úrad v rámci štátneho odborného dozoru nad autoškolami s pôsobnosťou na území okresu kontroluje kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), autoškoly a inštruktorov autoškoly.
(7)
Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť podľa tohto zákona bez osvedčenia o registrácii, osoby vykonávajúce činnosť bez inštruktorského oprávnenia a osoby, ktorých činnosť súvisí s vykonávaním výcviku a výučby v autoškole a s prevádzkovaním autoškoly.
(8)
Štátny odborný dozor vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva dopravy, okresného úradu v sídle kraja, okresného úradu, ktorým ministerstvo dopravy vydalo preukaz kontrolóra (ďalej len „kontrolór“). Preukaz kontrolóra je oprávnením na vykonanie kontroly.
(9)
Na vykonanie kontroly môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvaná osoba“) s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly. Účasť prizvaných osôb na kontrole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Prizvaná osoba vykonáva kontrolu len na základe písomného poverenia orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril a za účasti kontrolóra.
(10)
Orgány štátneho odborného dozoru pri výkone štátneho odborného dozoru postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti11) a podľa tohto zákona.
(11)
Pri výkone štátneho odborného dozoru nad výcvikom a výučbou teórie v autoškole, nad kurzami a skúškami kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa štátnym odborným dozorom v tejto oblasti zistia nedostatky alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa nedostatky nezistia. Pri ich vypracovaní postupujú primerane podľa osobitného predpisu.12) Protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sú výslednými materiálmi a zasielajú sa kontrolovanej osobe. V protokole z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa kontrolovanej osobe uloží povinnosť v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení.
(12)
Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti13) sú kontrolóri oprávnení
a)
vstupovať na pozemky, do budov, na autocvičisko, do prevádzkových priestorov kontrolovanej osoby, do priestorov, kde sa vykonáva výučba a výcvik, do technickej základne kontrolovanej osoby a do kontrolovaných vozidiel, premeriavať ich rozmery a vybavenie a kontrolovať funkčnosť zariadení a vozidiel,
b)
preskúšavať funkčnosť trenažéra a zisťovať, či ide o trenažér schváleného typu,
c)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve a označenie a vybavenie výcvikového vozidla je v súlade s vykonávacím predpisom a so schváleným typom a či má platné osvedčenie o evidencii časť I, protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
d)
zisťovať, či kontrolovaná osoba má inštruktorské oprávnenie, vodičské oprávnenie ako aj ďalšie doklady súvisiace s vykonávaním činnosti v autoškole alebo s prevádzkovaním autoškoly,
e)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzov a skúšok,
f)
overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti kontrolovanej osoby ako aj totožnosť účastníkov kurzov a skúšok,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj dokumentáciu potrebnú na účely kontroly a ich fotokópie,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,
h)
nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch, technickej základni a vo vozidlách, prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti,
i)
vyhotovovať fotografie a fotokópie predložených dokladov a materiálov vrátane dokladov totožnosti na účely dokumentácie k výsledku kontroly,
j)
zisťovať označenie prevádzkových priestorov, technickej základne a kontrolovaných vozidiel,
k)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle,
l)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom kontrolóra,
m)
zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
n)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a požadovať potrebné sprevádzanie,
o)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
p)
vyžadovať od kontrolovanej osoby pristavenie výcvikových vozidiel v určenej lehote a na určené miesto.
(13)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho odborného dozoru, poskytnúť kontrolórom súčinnosť zodpovedajúcu ich oprávneniam, v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení. Kontrolovaná osoba je povinná pre prípad svojej neprítomnosti alebo práceneschopnosti poveriť inú osobu na zastupovanie pred orgánom štátneho odborného dozoru počas výkonu štátneho odborného dozoru. Takto poverená osoba má povinnosti kontrolovanej osoby.
(14)
Štátny odborný dozor možno vykonať a jeho výsledok zaznamenať aj prostredníctvom informačného systému3a) vrátane oboznamovania, prerokovania a zasielania dokumentov súvisiacich s kontrolou vzájomnej komunikácie kontrolórov s kontrolovanou osobou a elektronického podpisovania dokumentácie súvisiacej s kontrolou.
(15)
Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy, Sociálna poisťovňa, Národná diaľničná spoločnosť a komora poskytujú ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinní im poskytnúť požadované doklady, podklady, vyjadrenia, výstupy z informačných systémov a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti, a to bez súhlasu dotknutej osoby.
(16)
Osoby iné, ako sú uvedené v odseku 15, ktoré majú doklady, podklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona sú povinné ich predložiť ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na ich vyžiadanie.
(17)
Ministerstvo dopravy a okresné úrady zasielajú výsledné materiály z kontroly miestne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja ako podklad na uloženie sankcií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 13 znejú:
„11) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
12) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
13) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.“.
54.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
„§17
Správne delikty
(1)
Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly
a)
pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. c), h), i), m), p) a q), alebo § 6 ods. 2,
b)
pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. b), d), f), g), j), l) a n), alebo § 6 ods. 3,
c)
pokutu od 5 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. a), e), k) a o).
(2)
Okresný úrad v sídle kraja uloží inštruktorovi autoškoly
a)
pokutu 50 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. a), b), d), e), g), n) a o), alebo § 10a ods. 3,
b)
pokutu 300 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. c), h) a p), alebo § 10a ods. 2,
c)
pokutu 500 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. f), i) až m).
(3)
Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny orgán, prejednajú sa tieto správne delikty v spoločnom konaní, ak odsek 4 neustanovuje inak. Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Začaté správne konanie o správnom delikte nie je možné spojiť s konaním o inom správnom delikte.
(4)
O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa, ktorých sa dopustil za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. e) a p), alebo v § 10a ods. 1 písm. f), i) až l) sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa osoby, v súvislosti s ktorou bol správny delikt spáchaný a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nie je možné spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(5)
Pokuty podľa odseku 1 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak k porušeniu povinnosti došlo v čase, keď táto osoba bola prevádzkovateľom autoškoly a ktorej následne bolo osvedčenie o registrácii zrušené, alebo túto činnosť nevykonáva. Pokuty podľa odseku 2 možno uložiť aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinnosti došlo v čase, keď táto osoba bola inštruktorom autoškoly a ktorej následne bolo inštruktorské oprávnenie odňaté, alebo túto činnosť nevykonáva. Ak dôjde k zániku právnickej osoby, ktorá prevádzkovala autoškolu v čase porušenia povinnosti, pokuty podľa odseku 1 sa uložia právnemu nástupcovi tejto osoby.
(6)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatku, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Pri opakovanom porušení povinnosti možno pokuty podľa odsekov 1 a 2 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 1, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút podľa odseku 1. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 2, možno uložiť pokutu až do trojnásobku pokuty podľa odseku 2.
(8)
Okresný úrad v sídle kraja, ktorý uložil pokutu podľa odseku 2 písm. c), je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte oznámiť túto skutočnosť okresnému úradu v sídle kraja, ktorý vydal inštruktorovi uznanému vinným zo spáchania tohto správneho deliktu inštruktorské oprávnenie.
(9)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, na čas jeho trvania a na výšku prípadnej škody.“.
55.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
„§18
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
bez osvedčenia o registrácii vykonáva činnosti vyhradené autoškole alebo vydáva osvedčenie o absolvovaní kurzu alebo osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku,
b)
neodovzdá inštruktorský preukaz, ktorý má neoprávnene v držbe,
c)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 10 000 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta od 30 eur do 100 eur.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta od 50 eur do 150 eur.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
56.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§18a
Poriadkové pokuty
(1)
Orgán štátneho odborného dozoru môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 1 000 eur osobe, ktorá neposkytne kontrolórom potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa § 16 ods. 12 alebo poruší povinnosti podľa § 16 ods. 13 alebo ods. 16.
(2)
Pri opakovanom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane a to najskôr po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty.
(3)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
57.
V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zostavovanie skúšobných komisií a na vykonávanie inštruktorských skúšok, skúšok na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúšok na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,“.
58.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
na vydanie preukazu skúšobného komisára a predlžovanie platnosti preukazu skúšobného komisára.“.
59.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského preukazu, rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia alebo predĺženie platnosti inštruktorského preukazu vyhovie v celom rozsahu namiesto rozhodnutia sa vydá nový inštruktorský preukaz.“.
60.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
61.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
V konaní o zrušení registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa § 8 ods. 10 okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa § 16 alebo ak sankcie uložené na základe výsledku štátneho odborného dozoru nenadobudli právoplatnosť.“.
62.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 6, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 1 písm. h) až k), p) a q) a § 10a ods. 1 písm. i) až m) sa nevzťahujú na autoškolu zriadenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Prevádzkovatelia autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky sú povinní viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly spôsobom ním určeným, v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise14a) a na vyžiadanie ju predložiť orgánu štátneho odborného dozoru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a) § 9 ods. 3 zákona č. 387/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
63.
V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
podrobnosti o inštruktorských skúškach, skúškach na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúškach na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,“.
64.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vzor preukazu skúšobného komisára.“.
65.
V § 21a sa dopĺňa nadpis „Transpozičné ustanovenie“ a za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.
66.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.
67.
Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1)
Inštruktorské preukazy vydané do 22. mája 2020 zostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich vyznačený.
(2)
Držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22. mája 2020 sú povinní absolvovať prvý doškoľovací kurz podľa § 11 ods. 1 písm. a) najneskôr do 22. mája 2022. Ak sa platnosť inštruktorského preukazu skončí pred 23. májom 2022, jeho držiteľ je povinný sa podrobiť doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a) pred uplynutím jeho platnosti. Na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahuje § 10 ods. 2 až 5 v znení účinnom od 23. mája 2022.
(3)
Inštruktorské kurzy podľa § 9 ods. 1 a doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa § 11 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 22. mája 2020 začaté a neukončené do 22. mája 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 23. mája 2020. Platnosť inštruktorského preukazu vydaného na základe kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa prvej vety je desať rokov.
(4)
Náhradná výcviková plocha podľa tohto zákona v znení účinnom do 22. mája 2020 sa považuje za autocvičisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 23. mája 2020.“.
68.
Nadpis prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018, zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č.110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. zákona č. 30/2019, zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z. a zákona č. 383/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 74 písmeno f) znie:
„f)
vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára........................................ 20 eur“.
2.
V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 74 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti .................... 20 eur.“.
Čl. III
Zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Komora
a)
organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),2)
b)
organizuje a zabezpečuje vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov,2a)
c)
organizuje a zabezpečuje kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára komory a doškoľovacie kurzy skúšobného komisára komory,2b)
d)
zaznamenáva údaje o začatých a ukončených inštruktorských kurzoch a doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl, o účastníkoch kurzov a o udelených vodičských oprávneniach a inštruktorských oprávneniach do informačného systému podľa osobitného predpisu,2c)
e)
zaznamenáva údaje o začatých a ukončených kurzoch podľa písmen a) až d) do informačného systému podľa osobitného predpisu,2c)
f)
zasiela prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu2c) Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) bezodkladne po ukončení kurzu hlásenie o ukončení kurzov podľa písmen a) až d),
g)
spolupôsobí s okresným úradom v sídle kraja pri vykonávaní inštruktorských skúškok2d) tým, že zástupcovia komory sú členmi skúšobnej komisie,
h)
spolupôsobí s ministerstvom dopravy pri vykonávaní skúšok na vydanie preukazu skúšobného komisára komory3) a skúšok na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára tým, že zástupcovia komory sú členmi skúšobnej komisie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 3 znejú:
„2) § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a) § 11 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2b) § 9a zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2019 Z. z.
2d) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2c) § 9 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 9a ods. 6 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2019 Z. z.“.
2.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Komora môže vytvoriť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory, ktorý
a)
pripravuje odborné a administratívne podklady na rokovanie orgánov komory,
b)
vykonáva administratívne práce komory,
c)
vedie evidenciu členov komory, inštruktorov, skúšobných komisárov, prevádzkovateľov autoškoly, zodpovedných zástupcov autoškoly a kurzov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d),
d)
vykonáva agendu hospodárskej správy komory,
e)
zabezpečuje plnenie úloh podľa požiadaviek predstavenstva,
f)
zabezpečuje organizovanie kurzov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c).“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4) Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 18 ods. 1 sa slová „Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom dopravy“.
Čl. IV
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Čl. 4 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov
a)
vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou do 45 km/h,
b)
vozidiel používaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, finančnou správou, Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou, Hasičským a záchranným zborom, Záchrannou zdravotnou službou, dobrovoľným hasičským zborom obce, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, keď sa takáto preprava uskutočňuje v dôsledku plnenia úloh, ktorými sú tieto služby poverené,
c)
vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom, nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
d)
vozidiel, v ktorých prípade sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo D1 a s ktorými personál údržby jazdí bez cestujúcich do a zo strediska údržby nachádzajúceho sa v blízkosti najbližšej technickej základne, ktorú využíva prevádzkovateľ dopravy za predpokladu, že vedenie vozidla nie je hlavnou činnosťou vodiča,
e)
vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo určených na plnenie záchranných úloh vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej preprave humanitárnej pomoci, špecializovaných vozidiel používaných výlučne na lekárske účely,
f)
vozidiel používaných pri vykonávaní vodičských kurzov, skúšok z vedenia motorových vozidiel, kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku za predpokladu, že sa vozidlá súčasne nepoužívajú na komerčnú prepravu tovaru alebo cestujúcich,
g)
vozidiel používaných pri nekomerčnej preprave osôb alebo tovaru,
h)
vozidiel prepravujúcich materiál, zariadenie alebo stroje, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
i)
vozidiel používaných alebo prenajímaných bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru ako súčasť ich podnikateľskej činnosti v okruhu do 50 kilometrov od základne podniku, ktorý vozidlo vlastní, prenajíma alebo používa na základe lízingu a za predpokladu, že vedenie takéhoto vozidla nie je hlavnou činnosťou vodiča.“.
3.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V kurzoch základnej kvalifikácie môže byť časť výučby teórie nahradená prostredníctvom informačných technológií (ďalej len „e-learning“) a praktická zručnosť nahradená na výkonnom trenažéri v rozsahu podľa prílohy č. 1 oddielu 2 a 3.“.
4.
V § 4 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a praktickej jazdy alebo praktickej zručnosti,“.
5.
V § 4 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Kurz základnej kvalifikácie u osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, musí prebiehať v jazyku, ktorý ovláda, prostredníctvom simultánneho tlmočenia;3c) to neplatí pre osobu, ktorá je štátnym občanom Českej republiky. Náklady súvisiace s tlmočením znáša prevádzkovateľ školiaceho strediska, ak sa prevádzkovateľ školiaceho strediska s takouto osobou nedohodnú inak.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
6.
V § 4a odsek 1 znie:
„(1)
Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že
a)
je držiteľom osvedčenia o živnostenskom oprávnení,3)
b)
zaplatil správny poplatok,3a)
c)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonný; pri právnickej osobe sa bezúhonnosť vzťahuje na osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
e)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti3d)a
f)
nie je zodpovedným zástupcom v inom školiacom stredisku registrovanom podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
„3d) § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 4a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a požiadavkám podľa osobitného predpisu,3e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3e znie:
„3e) § 5 ods. 5 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 4a ods. 2 písm. d) sa za slová „právnym predpisom“ vkladajú slová „a ktoré sú vybavené identifikačným zariadením výcvikového vozidla podľa osobitného predpisu3f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:
„3f) § 5 ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 4a sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
identifikačné údaje o žiadateľovi a to:
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, obchodné meno, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie3g) (ďalej len „identifikačné číslo“) a daňové registračné číslo,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
i)
doklad o vzniku pracovnoprávneho vzťahu s lektormi, okrem prípadu, ak lektori prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu;3h) a ak ide o inštruktorov podľa odseku 2 písm. b) piateho bodu, pracovnú zmluvu a doklad o ich prihlásení do Sociálnej poisťovne,
j)
doklad preukazujúci vlastníctvo autocvičiska alebo nájom autocvičiska.3i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3g až 3i znejú:
„3g) § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
3h) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3i) § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 4a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Ak sa má prevádzkovať školiace stredisko prostredníctvom zodpovedného zástupcu,3j) v žiadosti sa uvedú aj identifikačné údaje zodpovedného zástupcu, a to meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;3k) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace a pracovná zmluva uzavretá s osobou, ktorá bude funkciu zodpovedného zástupcu vykonávať. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky podľa odseku 1 písm. c) až f). Školiace stredisko možno prevádzkovať len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole alebo školiacom stredisku; to neplatí pre zodpovedného zástupcu, ak vykonáva činnosť inštruktora v autoškolách alebo v školiacich strediskách prevádzkovaných tou istou osobou.
(6)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska môže požiadať okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii školiaceho strediska, o zriadenie jednej prevádzky alebo viacerých prevádzok, ktorou sa rozumie priestor na prevádzkovanie, ktorý nie je zároveň sídlom prevádzkovateľa školiaceho strediska. Prevádzku školiaceho strediska možno zriadiť len na mieste, ktoré je v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal registráciu školiaceho strediska. Prevádzka školiaceho strediska musí spĺňať požiadavky podľa § 11h písm. f).
(7)
Výcvikové vozidlá používané na praktický výcvik a praktickú zručnosť musia spĺňať podmienky ustanovené pre vozidlá používané na skúškach z vedenia motorového vozidla podľa osobitného predpisu.3l) Motorové vozidlá používané ako výcvikové vozidlá musia mať údaj o výcvikovom vozidle zaznamenaný v osvedčení o evidencii časť II. Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov podľa tohto zákona a na zabezpečenie kurzov podľa osobitného predpisu3m) možno iba medzi školiacimi strediskami a medzi autoškolami, ktoré prevádzkuje tá istá osoba.
(8)
Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii školiaceho strediska, vydá žiadateľovi rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska a oznámi registráciu školiaceho strediska miestne príslušnému živnostenskému úradu.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 9 a 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3j až 3m znejú:
„3j) § 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3k) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3l) § 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3m) § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 4b a 4c vrátane nadpisov znejú :
㤠4b
Povinnosti prevádzkovateľa školiaceho strediska
(1)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska je povinný
a)
počas celej doby platnosti registrácie dodržiavať požiadavky podľa § 4a, rozsah registrácie, plniť podmienky uvedené v rozhodnutí o registrácii a zabezpečiť činnosť školiaceho strediska prostredníctvom schválených priestorov, vozidiel a lektorov,
b)
nepretržite disponovať schválenými priestormi a vozidlami počas celej doby platnosti registrácie,
c)
mať v prevádzkových priestoroch školiaceho strediska platné rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska, doklady podľa § 4a ods. 1 a 2 a dokumentáciu zaznamenávajúcu priebeh kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku,
d)
zaslať hlásenie o začatí a o ukončení kurzu základnej kvalifikácie podľa § 4 ods. 7 a hlásenie o začatí a ukončení kurzu pravidelného výcviku podľa § 9 ods. 4,
e)
vydať po ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku potvrdenie tomu, kto absolvoval kurz podľa tohto zákona a vykonávacieho predpisu,
f)
udržiavať výcvikové vozidlo v prevádzkyschopnom stave, s platným osvedčením o evidencii časť I, platným osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola a platným osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, ak tejto kontrole podlieha,
g)
plniť podmienku bezúhonnosti počas celej doby platnosti registrácie,
h)
oznámiť okresnému úradu v sídle kraja všetky zmeny týkajúce sa požiadaviek podľa § 4a a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď k nim došlo; ak oznámením dôjde k zmene údajov uvedených rozhodnutí o registrácií školiaceho strediska podľa § 4a ods. 9, súčasťou oznámenia je aj žiadosť o zmenu v registrácii školiaceho strediska,
i)
zamestnávať inštruktorov v pracovnom pomere.
(2)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska je ďalej povinný zabezpečiť
a)
vykonanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku,
b)
vykonanie výučby teórie v schválenej učebni pre kurzy, ktorá zodpovedá požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom predpise a prostredníctvom schválených lektorov, pričom schválená kapacita učebne nesmie byť prekročená,
c)
vykonanie praktickej jazdy a praktickej zručnosti len na území Slovenskej republiky, prostredníctvom schválených lektorov, ktorí majú udelené platné inštruktorské oprávnenie, a na schválenom vozidle, ktoré zodpovedá skupine vodičského oprávnenia, druhu dopravy a požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom predpise,
d)
aby bolo výcvikové vozidlo označené ustanoveným spôsobom podľa vykonávacieho predpisu počas vykonania praktickej jazdy a praktickej zručnosti,
e)
bezodkladné vedenie dokumentácie zaznamenávajúcej priebeh kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku a údajov zodpovedajúcich skutočnosti,
f)
aby identifikačné zariadenie nebolo premiestnené do iného vozidla alebo na iné miesto, ktoré nezodpovedá vozidlu alebo miestu jeho schválenia či prevádzky školiaceho strediska,
g)
uchránenie identifikačného prvku proti použitiu inou osobou,
h)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku lektora na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a učebne len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného lektorovi, ktorý vykonáva túto výučbu a výcvik,
i)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku účastníka kurzu na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a učebne len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného účastníkovi kurzu, ktorý sa zúčastňuje na tejto výučbe a výcviku,
j)
zaznamenanie začiatku a konca výučby a výcviku kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a učebne a len počas fyzickej prítomnosti účastníka kurzu, ktorý je povinný zúčastniť sa na celej zaznamenanej výučbe a celom zaznamenanom výcviku; bez fyzickej prítomnosti účastníka kurzu nie je možné zaznamenať ani časť výučby a výcviku,
k)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a učebne umiestneného len v zodpovedajúcom vozidle, učebni alebo na mieste jeho schválenia či prevádzky školiaceho strediska,
l)
aby počas vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku mal účastník kurzu pri sebe doklad totožnosti,
m)
preukázateľne prideliť každému účastníkovi kurzu prístupové údaje do cestného informačného systému s rozhraním zobrazujúcim zaznamenanú výučbu a výcvik účastníka kurzu, ak uvedie svoju emailovú adresu, na ktorú mu budú tieto prístupové údaje zaslané.
§ 4c
Zrušenie registrácie
(1)
Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, ak prevádzkovateľ školiaceho strediska
a)
požiada o zrušenie registrácie,
b)
napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta správnym orgánom, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty,
c)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. a), b), e) a g),
d)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 2 písm. f) až k) za účelom klamlivej identifikácie účastníka kurzu alebo lektora,
e)
získal registráciu na základe nepravdivých údajov.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja zruší osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku a kvalifikačnú kartu vodiča, ak sa štátnym odborným dozorom zistí, že vodič neabsolvoval kurz základnej kvalifikácie alebo kurz pravidelného výcviku v rozsahu podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu alebo plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie alebo kurzov pravidelného výcviku.
(3)
Ak bola zrušená registrácia školiaceho strediska z dôvodov podľa odseku 1 písm. b), c), d) alebo písm. e), žiadateľ sa môže, ak spĺňa podmienky podľa § 4a, opakovane stať prevádzkovateľom školiaceho strediska alebo zodpovedným zástupcom najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie školiaceho strediska.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja oznámi zrušenie registrácie školiaceho strediska miestne príslušnému živnostenskému úradu.“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa záverečná skúška vykonáva v inom ako v slovenskom jazyku, školiace stredisko, v ktorom prebiehal kurz základnej kvalifikácie podľa § 4 ods. 8, je povinné pri oznámení výsledku záverečnej skúšky zabezpečiť pre skúšobnú komisiu simultánne tlmočenie. Osoba, ktorá bude vykonávať simultánne tlmočenie, nie je členom skúšobnej komisie.“.
13.
V § 8 ods. 1 prvá veta znie:
„Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej pre výkon povolania vodiča s osobitným dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, racionalizáciu spotreby pohonných hmôt, zníženie vplyvu vedenia vozidiel na životné prostredie a na zásady defenzívnej jazdy.“.
14.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V kurzoch pravidelného výcviku môže byť časť výučby teórie nahradená prostredníctvom e-learningu a praktická zručnosť nahradená na autocvičisku v rozsahu podľa prílohy č. 1 oddielu 4.“.
15.
V § 9 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a praktickej jazdy alebo praktickej zručnosti,“.
16.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Vodičovi nákladnej dopravy podľa odseku 6, ktorý je držiteľom dokladu s harmonizovaným kódom5aa) preukazujúcim absolvovanie základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku a je zamestnancom dopravcu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo má Slovenskou republikou vydané pracovné povolenie, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) pri vydaní osvedčenia vodiča8) uvedie tento harmonizovaný kód aj do jeho časti s názvom „Poznámky“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.
17.
Nadpis § 11a znie: „Ministerstvo dopravy“.
18.
V § 11a odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo dopravy
a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor,
c)
zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,
d)
vydáva preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu,
e)
prevádzkuje informačný systém.“.
19.
§ 11a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ministerstvo dopravy vedie centrálny register o
a)
vydaných osvedčeniach o základnej kvalifikácií v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1,
b)
vydaných osvedčeniach o pravidelnom výcviku v rozsahu údajov podľa § 10 ods. 1,
c)
vydaných kvalifikačných kartách vodiča v rozsahu údajov podľa § 11 ods. 1 a ods. 3,
d)
udelených a zrušených registráciách školiaceho strediska v rozsahu údajov podľa § 4a ods. 9 a podľa § 9 ods. 1,
e)
vydaných osvedčeniach vodiča obsahujúcich harmonizovaný kód v rozsahu údajov podľa § 11 ods. 7.
(5)
Ministerstvo dopravy zabezpečuje sprístupnenie údajov
a)
podľa odseku 4 písm. a) až c) a písm. e) Európskej komisii, príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za dohľad a kontrolu nad osvedčeniami o základnej kvalifikácii, pravidelnom výcviku, vydanými kvalifikačnými kartami a vydanými osvedčeniami vodiča a Policajnému zboru a
b)
podľa odseku 4 písm. a) až e), § 4 ods. 5, 7 a § 9 ods. 4 a 5 osobám vykonávajúcim štátny odborný dozor podľa tohto zákona.“.
(6)
Na ochranu osobných údajov podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.5aba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aba znie:
„5aba)Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 35/2019.“.
20.
V § 11b písm. a) sa vypúšťajú slová „dočasnom pozastavení platnosti registrácie,“.
21.
V § 11b písm. f) a v § 11c sa vypúšťajú slová „nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska“.
22.
§ 11d vrátane nadpisu znie:
㤠11d
Štátny odborný dozor
(1)
Štátny odborný dozor sa vykonáva ako
a)
hlavný štátny odborný dozor ministerstva dopravy,
b)
štátny odborný dozor okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu.
(2)
Štátnym odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, vykonávacie predpisy, rozhodnutia vydané na základe tohto zákona a ďalšie súvisiace predpisy, štatúty, plány, poriadky a pravidlá. Orgány štátneho odborného dozoru vykonávajú štátny odborný dozor v rozsahu podľa odsekov 3 až 7.
(3)
Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky kontroluje prevádzkovateľov školiaceho strediska, lektorov školiaceho strediska, osoby, ktoré majú vydané osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, kurzy základnej kvalifikácie, kurzy pravidelného výcviku a skúšku po skončení kurzov základnej kvalifikácie.
(4)
Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje
a)
kontrolou na mieste,
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a osobami podľa odsekov 14 a 15,
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby,
d)
z informačných systémov,
e)
z aplikácie na kontrolovanie výcviku a výučby školiaceho strediska.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území kraja kontroluje kurzy základnej kvalifikácie, kurzy pravidelného výcviku, prevádzkovateľov školiaceho strediska a lektorov školiaceho strediska.
(6)
Okresný úrad v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území okresu kontroluje kurzy základnej kvalifikácie, kurzy pravidelného výcviku, prevádzkovateľov školiaceho strediska a lektorov školiaceho strediska.
(7)
Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť podľa tohto zákona bez registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, osoby, ktorých činnosť súvisí s vykonávaním kurzov základnej kvalifikácie, kurzov pravidelného výcviku a s prevádzkovaním školiaceho strediska.
(8)
Štátny odborný dozor vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva dopravy, okresného úradu v sídle kraja, okresného úradu, ktorým ministerstvo dopravy vydalo preukaz kontrolóra (ďalej len „kontrolór“). Preukaz kontrolóra je oprávnením na vykonanie kontroly.
(9)
Na vykonanie kontroly môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvaná osoba“) s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly. Prizvaná osoba vykonáva kontrolu len na základe písomného poverenia orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril a za účasti kontrolóra.
(10)
Orgány štátneho odborného dozoru pri výkone štátneho odborného dozoru postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti5ac) a podľa tohto zákona.
(11)
Pri výkone štátneho odborného dozoru nad praktickou jazdou alebo praktickou zručnosťou alebo výučbou v školiacom stredisku kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa štátnym odborným dozorom v tejto oblasti zistia nedostatky alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa nedostatky nezistia. Pri ich vypracovaní postupujú primerane podľa osobitného predpisu.5ae) Protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sú výslednými materiálmi a zasielajú sa kontrolovanej osobe. V protokole z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa kontrolovanej osobe uloží povinnosť v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení.
(12)
Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti5ad) sú kontrolóri oprávnení
a)
vstupovať na pozemky, do budov, do priestorov, kde sa vykonáva výučba a výcvik, do prevádzkových priestorov kontrolovanej osoby a do kontrolovaných vozidiel, premeriavať ich rozmery a vybavenie a kontrolovať funkčnosť zariadení a vozidiel,
b)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve, či označenie a vybavenie výcvikového vozidla je v súlade s vykonávacím predpisom a so schváleným typom a či má platné osvedčenie o evidencii časť I, protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
c)
zisťovať, či kontrolovaná osoba má inštruktorské oprávnenie, vodičské oprávnenie, ako aj ďalšie doklady súvisiace s vykonávaním činnosti v školiacom stredisku alebo s prevádzkovaním školiaceho strediska,
d)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzov a skúške,
e)
overovať totožnosť osôb vykonávaných činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby, ako aj totožnosť účastníkov kurzov a skúšky,
f)
vyžadovať od kontrolovanej osoby pristavenie výcvikových vozidiel v určenej lehote a na určené miesto,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj dokumentáciu potrebnú na účely kontroly a ich fotokópie,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,
h)
nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti,
i)
vyhotovovať fotografie a fotokópie predložených dokladov a materiálov vrátane dokladov totožnosti na účely dokumentácie k výsledku kontroly,
j)
zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,
k)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle,
l)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom kontrolóra,
m)
zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
n)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a požadovať potrebné sprevádzanie,
o)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.
(13)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho odborného dozoru, poskytnúť kontrolórom súčinnosť zodpovedajúcu ich oprávneniam, v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení. Kontrolovaná osoba je povinná pre prípad svojej neprítomnosti alebo práceneschopnosti poveriť inú osobu na zastupovanie pred orgánom štátneho odborného dozoru počas výkonu štátneho odborného dozoru. Takto poverená osoba má povinnosti kontrolovanej osoby.
(14)
Štátny odborný dozor možno vykonať a jeho výsledok zaznamenať aj prostredníctvom informačného systému vrátane oboznamovania, prerokovania a zasielania dokumentov súvisiacich s kontrolou, vzájomnej komunikácie kontrolórov s kontrolovanou osobou a elektronického podpisovania dokumentácie súvisiacej s kontrolou.
(15)
Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy, Národná diaľničná spoločnosť a Sociálna poisťovňa poskytujú ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinní im poskytnúť požadované doklady, podklady, vyjadrenia, výstupy z informačných systémov a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti, a to bez súhlasu dotknutej osoby.
(16)
Osoby iné, ako sú uvedené v odseku 15, ktoré majú doklady, podklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, sú povinné ich predložiť ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na ich vyžiadanie.
(17)
Ministerstvo dopravy a okresné úrady zasielajú výsledné materiály z kontroly miestne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja ako podklad na uloženie sankcií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ae znie:
„5ae) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
§ 11e vrátane nadpisu znie :
㤠11e
Správne delikty
(1)
Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi školiaceho strediska
a)
pokutu od 1 000 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. c), d), f) a h) alebo 4b ods. 2 písm. d), l) a m).
b)
pokutu od 2 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. g) a i) alebo 4b ods. 2 písm. a), b), c), e) a h),
c)
pokutu od 10 000 eur do 15 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. a), b) a e) alebo § 4b ods. 2 písm. f), g), i) až k).
(2)
Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktorý je príslušný prejednať ten istý správny orgán, prejednajú sa tieto správne delikty v spoločnom konaní. Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Začaté správne konanie o správnom delikte nie je možné spojiť s konaním o inom správnom delikte.
(3)
Pokuty podľa odseku 1 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak k porušeniu povinnosti došlo v čase, keď táto osoba bola prevádzkovateľom školiaceho strediska a ktorej následne bolo rozhodnutie o registrácii zrušené, alebo túto činnosť nevykonáva. Ak dôjde k zániku právnickej osoby, ktorá prevádzkovala školiace stredisko v čase porušenia povinnosti, pokuty podľa odseku 1 sa uložia právnemu nástupcovi tejto osoby.
(4)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roku od zistenia nedostatku, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pri opakovanom porušení povinnosti možno pokuty podľa odseku 1 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 1, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút podľa tohto odseku.“.
24.
§ 11f vrátane nadpisu znie:
„§11f
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
bez rozhodnutia o registrácii vykonáva činnosti vyhradené školiacemu stredisku alebo vydáva potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku,
b)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 15 000 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta od 30 eur do 100 eur.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5af)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5af znie:
„5af) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
25.
§ 11g vrátane nadpisu znie:
㤠11g
Poriadkové pokuty
(1)
Orgán štátneho odborného dozoru uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur osobe, ktorá neposkytne kontrolórom potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa § 11d ods. 12, poruší povinnosti podľa § 11d ods. 13 alebo ods. 16.
(2)
Pri opakovanom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane, a to najskôr po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty.
(3)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
26.
§ 11h sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
podrobnosti o uznaní celého rozsahu odborných tém a praktického výcviku v rámci študijných odborov alebo učebných odborov na stredných školách.“.
27.
V § 12a ods. 6 sa slová „§ 4a ods. 2 písm. f) a § 4c ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 1 písm. d), § 4a ods. 2 písm. f) a § 4b ods. 1 písm. g)“.
28.
§ 12a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
V konaní o zrušenie registrácie okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa § 11d alebo ak sankcie uložené na základe výsledku štátneho odborného dozoru nenadobudli právoplatnosť. “.
29.
Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13d
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1)
Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku, nepožiada do 30. septembra 2020 o zmenu registrácie v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 23. mája 2020 a registrácia nebola zmenená, registrácia zaniká 31. decembra 2020.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský úrad o zániku pôvodnej registrácie podľa odseku 1.
(3)
Konania a štátne odborné dozory začaté a právoplatne neskončené pred 23. májom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 22. mája 2020.
(4)
Osvedčenia vodičavydané do 23. mája 2020 sa považujú za osvedčenia vydané podľa § 11 ods. 7 v znení účinnom od 23. mája 2020 a sú platné do dátumu, ktorý je v nich vyznačený.
(5)
Kvalifikačné karty vodiča vydané pred 23. májom 2020 zostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich vyznačený.
(6)
E-learning sa v kurzoch základnej kvalifikácie podľa § 4 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 a v kurzoch pravidelného výcviku podľa § 9 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 uplatňuje od 1. januára 2021.“.
30.
§ 14 znie:
㤠14
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
31.
V prílohe č. 1 oddiele 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Minimálna úroveň vedomostí, zručností a kompetencií nesmie byť nižšia ako úroveň 2 Národného kvalifikačného rámca SR.“.
32.
V prílohe č. 1 oddiele 1 body 1.2 a 1.3 znejú:
„1.2
Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla a s cieľom minimalizovať opotrebenie a zabrániť chybnej funkcii:
obmedzenia pri používaní bŕzd a odľahčovacej brzdy (retardéra), kombinované používanie bŕzd a odľahčovacej brzdy, lepšie využívanie pomeru medzi otáčkami a prevodovým stupňom, využívanie zotrvačného momentu vozidla, využívanie spôsobov spomaľovania a brzdenia pri klesaní, činnosti v prípade poruchy, používanie elektronických a mechanických zariadení, ako je elektronický stabilizačný program (ESP), zdokonalené systémy núdzového brzdenia (AEBS), protiblokovací brzdový systém (ABS), systémy kontroly trakcie (TCS) a palubné monitorovacie systémy (IVMS) a iné, ktoré sú schválené na používanie, asistenčné systémy pre vodičov alebo automatizované zariadenia.
1.3
Cieľ: schopnosť optimalizácie spotreby paliva:
optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2, význam predvídania dopravného toku, primeraná vzdialenosť od ostatných vozidiel a využívanie hybnosti vozidla, rovnomerná rýchlosť, plynulý štýl jazdy a vhodný tlak v pneumatikách a znalosť inteligentných dopravných systémov, ktoré zvyšujú efektívnosť jazdy a pomáhajú pri plánovaní cesty.“.
33.
V prílohe č. 1 oddiele 1 sa za bod 1.3 vkladá bod 1.3a, ktorý znie:
„1.3a
Cieľ: schopnosť predvídať a posúdiť riziká v premávke a prispôsobiť sa im:
uvedomovať si rôzne cestné podmienky, dopravné podmienky a poveternostné podmienky a prispôsobiť sa im, predvídať budúce udalosti; vedieť, ako pripraviť a naplánovať cestu v mimoriadnych poveternostných podmienkach; byť oboznámený s používaním príslušného bezpečnostného vybavenia a vedieť, kedy treba cestu pre extrémne poveternostné podmienky odložiť alebo zrušiť; prispôsobiť sa rizikám premávky vrátane nebezpečného správania v premávke alebo rozptyľovania vodiča prostredníctvom elektronických zariadení, požívaním jedla, pitím nápojov alebo inými činnosťami, ktoré neumožňujú vodičovi riadiť vozidlo; rozpoznať nebezpečné situácie a prispôsobiť sa im a byť schopný zvládať z nich vyplývajúci stres, najmä pokiaľ ide o rozmery a hmotnosť vozidiel a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, akými sú chodci, cyklisti a dvojkolesové motorové vozidlá; identifikovať možné nebezpečné situácie a primerane vyhodnotiť, ako tieto potenciálne nebezpečné situácie môžu vyústiť do situácií, v ktorých sa už nedá zabrániť nehodám, a zvoliť a vykonať kroky, ktoré zvyšujú bezpečnosť do takej miery, aby bolo možné zabrániť zrážke, ak nastanú možné nebezpečenstvá.“.
34.
V prílohe č. 1 oddiele 1 body 1.4 až 1.6 znejú:
„1.4
Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:
sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, používanie automatických prevodových systémov, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, výpočet celkového objemu, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko, druhy balenia a palety, hlavné kategórie tovaru, ktoré si vyžadujú zabezpečenie nákladu, techniky upínania a zabezpečenia, používanie upevňovacích pásov, kontrola zabezpečovacích zariadení, používanie prekladacích zariadení, umiestňovanie a odstraňovanie plachiet.
1.5
Cieľ: schopnosť zaručiť pohodlie a bezpečnosť cestujúcich:
správne posúdenie pozdĺžnych a bočných pohybov vozidla, ohľaduplné správanie sa na ceste, poloha na vozovke, hladké brzdenie, zohľadňovanie prečnievania, používanie špecifických infraštruktúr (verejné dopravné plochy, vyhradené dopravné pruhy), zvládanie konfliktov medzi bezpečnou jazdou a inými úlohami vodiča, zaobchádzanie s cestujúcimi, špecifiká určitých skupín cestujúcich (invalidi, deti).
1.6
Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:
sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, používanie automatických prevodových systémov, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko.“.
35.
V prílohe č. 1 oddiele 1 body 2.1 a 2.2 znejú:
„2.1
Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa riadi:
maximálne povolené pracovné časy pre sektor dopravy; zásady, uplatňovanie a dôsledky podľa osobitných predpisov;9) pokuty za nepoužívanie, nesprávne používanie tachografov a neoprávnené zásahy do tachografov; vedomosti o sociálnom prostredí cestnej dopravy: práva a povinnosti vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
2.2
Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa riadi preprava tovaru:
dopravné prevádzkové licencie, doklady, ktoré musia byť vo vozidle, zákazy používania určitých ciest, poplatky za používanie ciest, povinnosti v rámci štandardných zmlúv na prepravu tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria prepravnú zmluvu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov, prekračovanie hraníc, špeditéri, špeciálne sprievodné dokumenty na tovar.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v platnom znení.“.
36.
V prílohe č. 1 oddiele 1 body 3.7 a 3.8 znejú:
„3.7
Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:
cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súťaž, odosielatelia), rôzne činnosti cestnej dopravy (doprava vykonávaná za poplatok alebo odmenu, doprava pre vlastné potreby, pomocné dopravné činnosti) organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti a pomocných dopravných činností, rôzne dopravné špecializácie, (cisternové vozidlá, regulovaná teplota, nebezpečný tovar, preprava zvierat), zmeny v sektore dopravy (diverzifikácia poskytovaných služieb, kombinovaná doprava železnica – cesta, subdodávateľ).
3.8
Cieľ: poznať ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:
cestná osobná doprava vo vzťahu k ostatným druhom osobnej dopravy (železnica, súkromné automobily), rôzne činnosti zahŕňajúce prepravu osôb po ceste, informovanosť o zdravotnom postihnutí, prekračovanie hraníc (medzinárodná doprava), organizácia hlavných typov dopravných spoločností vykonávajúcich osobnú cestnú prepravu.“.
37.
V prílohe č. 1 oddiel 2 vrátane nadpisu znie:
„Oddiel 2: Riadne kurzy základnej kvalifikácie
Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 280 vyučovacích hodín v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Riadne kurzy základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.
Každý účastník kurzov musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 20 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska, v ktorom sa vykonávajú kurzy.
Každý účastník kurzu môže z 20 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac osem hodín v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času, ako aj schopnosť optimalizácie spotreby.
Účastník kurzu riadnej základnej kvalifikácie si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, avšak najmenej 80 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie musí absolvovať v školiacom stredisku. V prípade správneho rozdelenia pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky.
Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musia kurzy základnej kvalifikácie trvať 70 hodín vrátane piatich hodín osobného vedenia výcvikového vozidla.
Po skončení kurzu riadnej základnej kvalifikácie sa vodič podrobí písomnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každej oblasti vedomostí uvedených v oddiele 1.
Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
38.
V prílohe č. 1 oddiel 3 vrátane nadpisu znie:
„Oddiel 3: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie
Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí vedomostí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 140 vyučovacích hodín v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.
Každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň desať hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska.
Každý účastník kurzu môže z desiatich hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac štyri hodiny v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času, ako aj schopnosť optimalizácie spotreby paliva.
Účastník kurzu zrýchlenej základnej kvalifikácie si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, avšak najmenej 80 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie musí absolvovať v školiacom stredisku. V prípade správneho rozdelenia pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky.
Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musí zrýchlená základná kvalifikácia trvať 35 hodín vrátane dve a pol hodiny osobného vedenia výcvikového vozidla.
Po skončení kurzu zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vodič podrobí písomnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každej oblasti vedomostí uvedených v oddiele 1.
Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)“.
39.
V prílohe č. 1 oddiel 4 vrátane nadpisu znie:
„Oddiel 4: Kurzy pravidelného výcviku
Kurz musí obsahovať výučbu teórie zo všetkých cieľov uvedených v oddiele 1 v rozsahu 35 hodín raz za päť rokov, v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach, ktoré môžu byť rozdelené do dvoch po sebe idúcich dní; vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Každý účastník kurzu pravidelného výcviku musí v rámci praktickej zručnosti osobne viesť aspoň dve hodiny výcvikové vozidlo v cestnej premávke pod dohľadom inštruktora školiaceho strediska alebo absolvovať aspoň dve hodiny na autocvičisku a za účasti inštruktora školiaceho strediska tie špecifické úkony na výcvikovom vozidle, ktoré sú potrebné pre zvýšenie jeho praktických zručností v rámci jeho povolania. Inštruktor školiaceho strediska musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska.
Kurz pravidelného výcviku je zameraný na špecifické potreby každého účastníka kurzu. Pokiaľ ide o dopravné operácie, ktoré vodič vykonáva v rámci svojho povolania a o príslušný právny a technický vývoj, mali by sa v tomto kurze zohľadniť v čo najväčšej miere aj osobitné potreby výcviku vodiča.
Účastník kurzu pravidelného výcviku si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, avšak najmenej 80 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie musí absolvovať v školiacom stredisku. V prípade správneho rozdelenia pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky.
Po skončení kurzu pravidelného výcviku sa vodič nepodrobuje písomnej ani ústnej skúške.
Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)“.
40.
Nadpis Prílohy č. 2 znie: „Ustanovenia týkajúce sa vzoru Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča“.
41.
V Prílohe č. 2 bode A.2.1 písm. d) deviaty bod znie:
„9.
skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik;“.
42.
V Prílohe č. 2 bode A.2.1 písmeno e) znie:
„e)
nadpis ‚Vzor Európskej únie‘ v jazyku alebo v jazykoch členského štátu vydávajúceho kartu a záhlavie ‚kvalifikačná karta vodiča‘ v ostatných úradných jazykoch Únie vytlačené modrou farbou tak, aby tvorili pozadie karty:“.
43.
V Prílohe č. 2 bode A.2.2 písm. a) deviaty bod znie: „9. skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik;“.
44.
V Prílohe č. 2 bode A.2.2 písm. a) desiaty bod znie: „10. harmonizovaný kód Únie „95“ ustanovený podľa osobitného predpisu.5aa)“.
45.
V Prílohe č. 2 nadpis bodu C. znie: „Vzor Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča.“.
46.
V Prílohe č. 2 bode C. Strana 2 obrázku desiaty bod znie: „Harmonizovaný kód Únie „95“.“.
47.
Nadpis Prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
48.
V prílohe č. 4 sa dopĺňa 5. bod, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018).“.
Čl. V
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia o registri autoškôl a školiacich stredísk podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na autoškolu zriadenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.“.
2.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra“.
3.
V § 12 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
orgány Policajného zboru v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 23. mája 2020 okrem čl. IV bodov 3 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.