379/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

379
ZÁKON
zo 17. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v
a)
právoplatnom stavebnom povolení,3) ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),
b)
oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,3a)
c)
právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b)
d)
právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.3c)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3b sa vypúšťajú slová „a 5“.
2.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.“.
3.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
4.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí až desiaty bod sa označuje ako druhý až deviaty bod.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa slová „4 a 5“ nahrádzajú číslom „3“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa číslo „3“ nahrádza slovami „4 a 5“.
7.
V § 3 ods. 3 písm. c) treťom bode sa slová „strediskám praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „dielňam a pracoviskám praktického vyučovania7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.“.
8.
V § 3 ods. 3 písm. c) deviaty bod znie:
„9.
s osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu8a) v deň vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 1.“.
9.
V § 3 ods. 4 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.
10.
V § 4 ods. 1 sa slová „ohlásenia stavby stavebnému úradu“ nahrádzajú slovami „doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe“.
11.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy zákona, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant stavby.“.
12.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak poplatník na základe výzvy obce nepredloží údaje o podlahovej ploche nadzemnej časti realizovanej stavby podľa odseku 3, obec poplatníka písomne vyzve na jej splnenie v primeranej lehote. Ak poplatník ani na základe písomnej výzvy nepredloží údaje o podlahovej ploche nadzemnej časti realizovanej stavby, obec zistí základ poplatku za rozvoj a určí poplatok za rozvoj podľa pomôcok. Na postup obce pri určovaní poplatku za rozvoj podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.8b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník9) uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.“.
14.
V § 5 ods. 2 sa slovo „ktorá“ nahrádza slovom „ktoré“ a slovo „uskutočňuje“ sa nahrádza slovom „uskutočňujú“.
15.
V § 5 ods. 3 sa za slovo „povolení,“ vkladá slovo „právoplatnom“, za slovo „dokončením,“ sa vkladá slovo „právoplatnom“ a slová „ohlásení stavby stavebnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe“.
16.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Základ poplatku
(1)
Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach10) stavby.
(2)
Miestnosťou na účely tohto zákona je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou, stenami, ktoré tvoria obvodové konštrukcie alebo vnútorné priečky stavby, a stropom alebo strešnou konštrukciou, pričom v časti obvodovej konštrukcie môže byť ponechaný dočasný alebo trvalý stavebný otvor slúžiaci na vstup a výstup osôb, strojov, zariadení alebo dopravných prostriedkov.
(3)
Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa na účely tohto zákona považuje vnútorný priestor stavby okrem zvislých konštrukcií, ktorého svetlá výška medzi úrovňou podlahy a stropom alebo strešnou konštrukciou dosahuje minimálne 1,3 metra. Do podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1,2 metra široké, 0,3 metra hlboké a 2 metre vysoké od podlahy. Do podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením, strojovým vybavením alebo kuchynskou linkou. Za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby sa po splnení parametrov uvedených v prvej až tretej vete považuje aj podlahová plocha podkrovia ako vnútorný priestor stavby prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený podlahou a konštrukciou krovu, prípadne ďalšími stavebnými konštrukciami.
(4)
Na účely tohto zákona sa do základu poplatku za rozvoj nezapočítava podlahová plocha výťahovej šachty, schodiska vrátane plochy medziposchodia, balkónu, lodžie, terasy bez presklenia a šachty s rozvodmi.
(5)
Pri stavbe, ktorá má slúžiť aj na účel využitia, ktorý nie je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 3 písm. c), do výmery podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby sa započítavajú všetky podlahové plochy spoločných častí a spoločných zariadení tejto stavby okrem podlahových plôch spoločných častí a spoločných zariadení, ak tieto slúžia výlučne na účel, ktorý nie je predmetom poplatku za rozvoj.
(6)
Pri stavbe, ktorá nie je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 3 písm. c), predmetom poplatku za rozvoj nie sú ani podlahové plochy spoločných častí a spoločných zariadení tejto stavby.
(7)
Ak sa predmet poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 1 realizuje v dvoch alebo viacerých katastrálnych územiach, ktoré patria dvom alebo viacerým obciam, poplatok za rozvoj vyrubí rozhodnutím každá obec. Základ poplatku za rozvoj v každej obci sa určí ako podiel zastavanej plochy stavby zasahujúcej do jej katastrálneho územia na úrovni prvého nadzemného podlažia k celkovej zastavanej ploche stavby vynásobený celkovou výmerou podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby.“.
17.
V § 7 ods. 5 sa slová „nemusí ustanoviť“ nahrádzajú slovom „ustanoví“.
18.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa predmet poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 1 realizuje v dvoch alebo viacerých katastrálnych územiach, ktoré patria dvom alebo viacerým obciam, zníženie základu poplatku za rozvoj podľa prvej vety sa uplatní v každej obci v podiele vypočítanom podľa § 6 ods. 7.“.
19.
V § 8 ods. 3 sa za slovo „povolení,“ vkladá slovo „právoplatnom“, za slová „rozhodnutí o povolení“ sa vkladá slovo „zmeny“, za slovo „dokončením,“ sa vkladá slovo „právoplatnom“ a slová „ohlásení stavby stavebnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe“.
20.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak vznikne poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s právoplatným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) pri výpočte poplatku za rozvoj sa zníženie základu poplatku za rozvoj o 60 m2 použije len raz voči podlahovej ploche nadzemnej časti realizovanej stavby povolenej stavebným povolením alebo na ktorú je vydané oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
21.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Ak vznikne poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s právoplatným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa rozširuje rozsah stavebného povolenia, základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, vyplývajúci z právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením3b) a stavebného povolenia.“.
22.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak vznikne poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s právoplatným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa znižuje základ poplatku za rozvoj, pri výpočte poplatku za rozvoj sa použije sadzba poplatku za rozvoj platná v deň povolenia stavby s podlahovou plochou zrealizovanou po zohľadnení všetkých zmien stavby pred dokončením alebo jej dodatočných povolení.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
23.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v lehote podľa osobitného predpisu.14)“.
24.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Ak po vyrubení poplatku za rozvoj nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo sa vydá nové oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe k už predtým ohlásenej stavbe, obec vyrubí poplatok za rozvoj novým rozhodnutím. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie ruší, pričom už zaplatený poplatok za rozvoj vyrubený pôvodným rozhodnutím sa započítava na úhradu poplatku za rozvoj vyrubeného novým rozhodnutím; tento postup sa uplatní len za predpokladu, že sa osoba poplatníka nemení. Osobe, ktorá predtým nemala vo vzťahu k stavbe poplatkovú povinnosť a ktorá je uvedená v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa znižuje základ poplatku za rozvoj, vzniká preplatok na poplatku za rozvoj uhradený inou osobou, ktorá mala poplatkovú povinnosť k stavbe.“.
25.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Poplatník môže obec požiadať o platenie poplatku za rozvoj v splátkach najneskôr do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok za rozvoj vyrubený. Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Ak obec nevyhovie žiadosti o platenie poplatku v splátkach, oznámi túto skutočnosť poplatníkovi.“.
26.
V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa slová „stavbou vrátane vysporiadania“ nahrádzajú slovami „stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie“, v písmene b) sa slovo „slúžiacou“ nahrádza slovom „slúžiacu“ a v písmene f) sa slovo „úpravou“ nahrádza slovom „úpravy“.
27.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.“.
28.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obec všeobecne záväzným nariadením určí spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov tak, aby tieto informácie boli zverejnené najmenej raz ročne.“.
29.
V § 12 ods. 1 sa nad slovo „mesta,“ umiestňuje odkaz „13)“.
30.
V § 13 sa slová „na ktorú bolo vydané stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „uvedenú v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby a uvedenú v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe“.
31.
Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. novembra 2019
Ak poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 29. novembra 2019, postupuje sa podľa predpisov účinných do 29. novembra 2019.“.
32.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.