376/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

376
ZÁKON
z 15. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Úrad je národným kontaktným miestom, ktoré poskytuje na základe žiadosti národného kontaktného miesta iného členského štátu Európskej únie a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, výsledky posudzovania zhody strelných zbraní podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu. Úrad zabezpečuje spoluprácu s iným členským štátom Európskej únie a štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore pri posudzovaní zhody strelných zbraní podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. a) štrnásty bod znie:
„14.
expanzná strelná zbraň na rozptyl dráždivej látky, paralyzačnej látky alebo expanzná strelná zbraň s adaptérom na vystreľovanie pyrotechnického signálneho streliva,“.
3.
V § 4 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
strelná zbraň vyrobená podstatnou úpravou strelnej zbrane.“.
4.
V § 7 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
označiť strelnú zbraň čitateľne, nezmazateľne a jedinečne na každej hlavnej časti strelnej zbrane
1.
svojím obchodným menom alebo značkou,
2.
krajinou výroby strelnej zbrane alebo miestom výroby strelnej zbrane,
3.
kalibrom strelnej zbrane; ak strelná zbraň má hlavne rozdielneho kalibru alebo má valce revolvera rozdielneho kalibru, označiť kalibrom strelnej zbrane na každej hlavni a valci revolvera,
4.
výrobným číslom strelnej zbrane a rokom výroby strelnej zbrane, ak nie je súčasťou výrobného čísla strelnej zbrane,
5.
typom strelnej zbrane, ak je to možné,
6.
výrobným číslom, alfanumerickým kódom alebo číselným kódom, ak hlavnú časť strelnej zbrane nemožno označiť podľa prvého až piateho bodu,“.
5.
V § 7 ods. 2 písm. h) prvom bode sa slovo „pôvodom“ nahrádza slovami „krajinou výroby“.
6.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
označiť spotrebiteľské balenie streliva
1.
svojím obchodným menom,
2.
identifikačným číslom série streliva,
3.
kalibrom streliva a typom streliva,
4.
počtom kusov streliva,
5.
druhom streliviny a hmotnosťou streliviny.“.
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak má výrobca ochrannú známku a považuje to za potrebné, označí strelnú zbraň alebo spotrebiteľské balenie streliva svojou ochrannou známkou.
(5)
Výrobca pri strelnej zbrani, na ktorej bola vykonaná úprava strelnej zbrane podľa § 2 písm. d), označí hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá je počas úpravy strelnej zbrane podľa § 2 písm. d) vymenená, opravená alebo zmenená, údajmi podľa odseku 2 písm. g) a odseku 4 a môže označiť hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá nie je počas úpravy strelnej zbrane podľa § 2 písm. d) vymenená, opravená alebo zmenená, údajmi podľa odseku 2 písm. g) a odseku 4.“.
8.
V § 8 ods. 2 písm. b) a § 9 ods. 2 písm. b) sa písmeno „k)“ nahrádza písmenom „l)“.
9.
V § 12 ods. 7 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. c)“.
10.
V § 14 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a ďalšími údajmi podľa tohto zákona“.
11.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.“.
12.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. januára 2020
(1)
Na hlavnú časť strelnej zbrane a časť strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu, ktoré nie sú upravené podľa § 2 písm. d) a ktoré sú vyrobené alebo dovezené na trh do 16. januára 2020 a predložené na nové kusové overenie od 17. januára 2020, sa nevzťahujú základné požiadavky podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu a vzťahujú sa základné požiadavky podľa právnych predpisov účinných do 16. januára 2020.
(2)
Na hlavnú časť strelnej zbrane a časť strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu vyrobené podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktoré nie sú upravené podľa § 2 písm. d) a ktoré sú vyrobené alebo dovezené na trh do 16. januára 2020 a predložené na nové kusové overenie od 17. januára 2020, sa nevzťahujú základné požiadavky podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu a vzťahujú sa základné požiadavky podľa právnych predpisov účinných do 16. januára 2020.“.
13.
V prílohe č. 1 časti A druhom bode podbode 2.3 písm. a) sa za slovo „zásobovacieho“ vkladá slovo „podávacieho,“ a za slovami „ak je“ sa vypúšťa slovo „nabíjaná“.
14.
V prílohe č. 1 časti A tretí bod znie:
„3.
Základné požiadavky na strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu a na strelnú zbraň podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu a štrnásteho bodu vyrobenú podstatnou úpravou strelnej zbrane (ďalej len „vybraná zbraň“):
3.1
Vybraná zbraň
a)
môže vystreliť pyrotechnický signálny náboj, len ak je na ústí hlavne nasadený adaptér,
b)
má v sebe trvalo umiestnené zariadenie, ktoré zabraňuje vystreleniu náboja, projektilu alebo náboja s jednotnou strelou alebo s hromadnou strelou,
c)
je navrhnutá na použitie náboja uvedeného v tabuľke VIII z tabuliek stálej komisie, ktorý má rozmery a spĺňa ďalšie požiadavky podľa tabuľky VIII z tabuliek stálej komisie.
3.2
Vybranú zbraň nemožno upraviť s použitím bežných nástrojov tak, že vystrelí, alebo upraviť tak, že môže vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie.
3.3
Hlavnú časť vybranej zbrane nemožno namontovať alebo použiť ako hlavnú časť strelnej zbrane inej ako vybranej zbrane.
3.4
Hlaveň vybranej zbrane nemožno odstrániť alebo upraviť bez výrazného poškodenia alebo bez zničenia vybranej zbrane.
3.5
Vybraná zbraň, ktorej hlaveň nie je dlhšia ako 300 mm alebo ktorej celková dĺžka nie je dlhšia ako 600 mm, má v hlavni umiestnené neodstrániteľné prekážky po celej dĺžke hlavne tak, že strela, náboj alebo projektil nevystrelí cez hlaveň okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, a tak, že akýkoľvek voľný priestor, ktorý v ústí hlavne zostane, nie je dlhší ako 10 mm.
3.6
Vybraná zbraň, na ktorú sa nevzťahuje podbod 3.5, má v hlavni umiestnené neodstrániteľné prekážky najmenej v jednej tretine dĺžky hlavne tak, že strela, náboj alebo projektil nevystrelí cez hlaveň okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, a tak, že akýkoľvek voľný priestor, ktorý v ústí hlavne zostane, nie je dlhší ako 10 mm.
3.7
Prvá neodstrániteľná prekážka podľa podbodu 3.5 alebo podľa podbodu 3.6 sa umiestni čo najbližšie za komoru vybranej zbrane tak, že umožní unikanie plynov cez výstupné otvory.
3.8
Pri vybranej zbrani navrhnutej len na streľbu s nábojkou neodstrániteľné prekážky podľa podbodu 3.5 alebo podľa podbodu 3.6 zablokujú celú hlaveň okrem jedného výstupného otvoru alebo okrem viacerých výstupných otvorov pre tlak plynu. Neodstrániteľná prekážka úplne zablokuje hlaveň tak, že sa plyn nemôže vystreliť z prednej časti vybranej zbrane.
3.9
Neodstrániteľná prekážka je trvalá a nemožno ju odstrániť bez zničenia komory alebo bez zničenia hlavne vybranej zbrane.
3.9.1
Pri vybranej zbrani navrhnutej len na streľbu s nábojkou, je neodstrániteľná prekážka vyrobená z materiálu, ktorý má minimálnu tvrdosť 700 HV 30 určenú podľa Vickersovej skúšky tvrdosti, čím je odolný proti rezaniu, vŕtaniu, frézovaniu drážok, brúseniu alebo podobnej úprave.
3.9.2
Pri vybranej zbrani, na ktorú sa nevzťahuje podbod 3.9.1, je neodstrániteľná prekážka vyrobená z materiálu, ktorý má minimálnu tvrdosť 610 HV 30 určenú podľa Vickersovej skúšky tvrdosti, čím je odolný proti rezaniu, vŕtaniu, frézovaniu drážok, brúseniu alebo proti podobnej úprave. Hlaveň môže mať pozdĺž svojej osi kanál, ktorý umožní z vybranej zbrane vystreliť dráždivé látky alebo účinné látky.
3.9.3
Neodstrániteľná prekážka je navrhnutá tak, že zabráni
a)
vytvoreniu alebo rozšíreniu diery v hlavni pozdĺž jej osi,
b)
odstráneniu hlavne, okrem toho, ak rám a komora vybranej zbrane sú znefunkčnené v dôsledku odstránenia hlavne alebo ak je celistvosť vybranej zbrane porušená tak, že nemôže byť použitá ako hlavná časť strelnej zbrane inej ako vybranej zbrane bez zásadnej opravy alebo bez doplnenia.
3.10
Nábojová komora a hlaveň vybranej zbrane sú navzájom posunuté, prehnuté alebo vychýlené tak, že nemožno vybranú zbraň nabiť alebo z nej vystreliť; ak je vybraná zbraň revolverového typu, tak
a)
sa zúžia predné otvory komory valca na zabezpečenie zablokovania náboja v komore,
b)
sú posunuté predné otvory voči komore.
3.11
Splnenie požiadaviek podľa bodov 3.1 až 3.10 sa vykoná na vzorkách vybranej zbrane v počte, ktorý sa určí podľa technickej normy22a) alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami z počtu dovezených strelných zbraní rovnakého typu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) Napríklad STN ISO 2859-1 Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 1: Preberacie plány AQL na kontrolu každej dávky v sérii (01 0261), STN ISO 2859-2 Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 2: Preberacie plány LQ pre kontrolu izolovaných dávok (01 0261), STN ISO 2859-10 Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 10: Úvod do systému štatistických prebierok porovnávaním podľa ISO 2859 (01 0261).“.
15.
Príloha č. 1 časť A sa dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
Základné požiadavky na expanznú strelnú zbraň okrem vybranej zbrane a na expanznú strelnú zbraň vyrobenú podstatnou úpravou strelnej zbrane okrem vybranej zbrane:
4.1
Nábojová komora hlavne expanznej strelnej zbrane a valec revolvera expanznej strelnej zbrane nesmie umožniť použitie iného náboja, ako je uvedený v tabuľke VIII z tabuliek stálej komisie. Hlavná časť expanznej strelnej zbrane sa nesmie dať použiť v strelnej zbrani kategórie A, kategórie B alebo kategórie C.
4.2
Hlaveň expanznej strelnej zbrane a valec revolvera expanznej strelnej zbrane musia byť vyrobené z materiálu, ktorý zabezpečí ich deštrukciu pri tlaku najviac 600 bar (±100 bar). Hlaveň expanznej strelnej zbrane musí byť neoddeliteľne spojená s rámom expanznej strelnej zbrane alebo s telom expanznej strelnej zbrane.
4.3
Postup úpravy podľa tretieho bodu sa primerane vzťahuje na strelnú zbraň podľa tohto bodu.
5.
Základné požiadavky na označovanie strelnej zbrane podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4:
5.1
Najmenšia veľkosť písma označenia podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4 je 1,6 mm; ak je hlavná časť strelnej zbrane príliš malá na označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4, možno použiť primeranú veľkosť písma.
5.2
Ak je rám strelnej zbrane alebo telo strelnej zbrane vyrobené z nekovového materiálu, označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4 sa uvedie na kovovom štítku, ktorý je trvalo vsadený do materiálu rámu strelnej zbrane alebo do tela strelnej zbrane tak, že sa kovový štítok nedá ľahko alebo rýchlo odstrániť a odstránením kovového štítku sa zničí časť rámu strelnej zbrane alebo časť tela strelnej zbrane.
5.3
Ak je rám strelnej zbrane alebo telo strelnej zbrane vyrobené z nekovového materiálu, môže sa na označenie rámu strelnej zbrane alebo tela strelnej zbrane použiť iný spôsob označenia ako podľa podbodu 5.2, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň čitateľnosti a nezmazateľnosti označenia.
5.4
Na označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4 sa použijú písmená latinskej abecedy, gréckej abecedy alebo cyriliky a arabské číslice alebo rímske číslice.“.
16.
V prílohe č. 5 ôsmom bode podbode 8.2 písmeno a) znie:
„a)
týchto údajov:
1.
označenie podľa § 7 ods. 2 písm. g) a ods. 4,
2.
kategória strelnej zbrane,
3.
označenie „zbraň na granule“, ak ide o expanznú strelnú zbraň na granule,“.
17.
V prílohe č. 5 ôsmom bode podbode 8.2 písm. e) šiestom bode sa slovo „spúšťacieho“ nahrádza slovom „spúšťového“.
18.
V prílohe č. 6 prvom bode sa na konci pripája táto veta: „Strelná zbraň, na ktorej bola vykonaná úprava strelnej zbrane podľa § 2 písm. d), má pri novom kusovom overení hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá nie je počas úpravy strelnej zbrane podľa § 2 písm. d) vymenená, opravená alebo zmenená, označenú údajmi podľa prílohy č. 5 ôsmeho bodu podbodu 8.2 písm. a) prvého bodu alebo označenú údajmi ustanovenými pri jej uvedení na trh a hlavnú časť strelnej zbrane alebo časť strelnej zbrane, ktorá je počas úpravy strelnej zbrane podľa § 2 písm. d) vymenená, opravená alebo zmenená, označenú údajmi podľa prílohy č. 5 ôsmeho bodu podbodu 8.2 písm. a) prvého bodu.“.
19.
V prílohe č. 10 šiestom bode sa za slovo „zhody“ vkladajú slová „alebo údaje uvedené na overovacej značke“ a v siedmom bode sa za slovo „výrobcu“ vkladajú slová „alebo dovozcu“.
20.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 11 k zákonu č. 64/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 137, 24. 5. 2017).
2.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2019).
3.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2019).“.
Čl. II
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 300/2014 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo úprave zbrane“ nahrádzajú slovami „a dodržiavať základné požiadavky na zbraň podľa osobitného predpisu29a) pri podstatnej úprave strelnej zbrane29b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
„29a) Príloha č. 1 časť A tretí bod zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z.
29b) § 2 písm. c) zákona č. 64/2019 Z. z.“.
2.
V § 35 ods. 5 sa vypúšťajú tieto slová: „úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d),“.
3.
Za § 73 sa vkladá § 74, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠74
Zrušovacie ustanovenie účinné od 17. januára 2020
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 169/2015 Z. z. o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 17. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.