Predpis bol zrušený predpisom 75/2021 Z. z.

371/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 18.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

371
ZÁKON
zo 16. októbra 2019
o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
základné požiadavky na detské ihrisko,
b)
základné povinnosti pri sprístupňovaní detského ihriska verejnosti,
c)
kontrolu detského ihriska,
d)
oprávnenie na výkon kontroly detského ihriska,
e)
dohľad Slovenskej obchodnej inšpekcie1) (ďalej len „orgán dohľadu“) nad bezpečnosťou detských ihrísk,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na detské ihrisko s obmedzeným prístupom, ktoré je určené výlučne na domáce používanie.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Detským ihriskom je priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie detského ihriska a je prístupný verejnosti.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
zariadením detského ihriska zariadenie alebo konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, v ktorom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine a je primárne určené na hru detí,
b)
iným príslušenstvom detského ihriska iná vec ako zariadenie detského ihriska, ktorá je určená na to, aby sa užívala v rámci detského ihriska vrátane veci, ktorá nie je primárne určená na hru detí,
c)
minimálnym priestorom detského ihriska kompaktný priestor pre hru detí tvorený súhrnom minimálnych priestorov zariadení detského ihriska umiestnených na detskom ihrisku a plochou, ktorú zaberá iné príslušenstvo detského ihriska,
d)
minimálnym priestorom zariadenia detského ihriska súhrn priestoru, ktorý môže obsiahnuť telo používateľa zariadenia detského ihriska pri používaní zariadenia detského ihriska určeným alebo obvyklým spôsobom a pri páde z vyvýšenej časti zariadenia detského ihriska, a priestoru, ktorý zaberá zariadenie detského ihriska,
e)
povrchom tlmiacim náraz podklad, ktorý má vlastnosť, ktorá zabezpečuje rozptýlenie kinetickej energie nárazu premiestnením vlastného materiálu alebo inou vlastnou deformáciou na účel zníženia zrýchlenia padajúceho objektu a primeraného zníženia rizika zranenia používateľa zariadenia detského ihriska s trvalým alebo smrteľným následkom,
f)
sprístupňovaním detského ihriska verejnosti umožnenie užívania detského ihriska užívateľom detského ihriska za odplatu alebo bezodplatne,
g)
uvedením detského ihriska do prevádzky prvé sprístupnenie detského ihriska verejnosti,
h)
prevádzkou detského ihriska sprístupňovanie detského ihriska verejnosti v určenom období kalendárneho roka a v určenom prevádzkovom čase,
i)
obmedzením prístupu verejnosti prekážka, bez prekonania ktorej užívateľ detského ihriska nemôže riadne užívať zariadenie detského ihriska alebo detské ihrisko,
j)
bezpečným detským ihriskom detské ihrisko, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a ktoré nepredstavuje pre užívateľa detského ihriska neprimerané nebezpečenstvo,
k)
neprimeraným nebezpečenstvom riziko ohrozenia zdravia užívateľa detského ihriska, ktoré pri užívaní zariadenia detského ihriska alebo iného príslušenstva detského ihriska podľa pokynov vlastníka detského ihriska alebo obvyklým spôsobom nemožno rozumne predvídať.
§ 3
Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska
(1)
Detské ihrisko v prevádzke musí byť bezpečné.
(2)
Ak každé zariadenie detského ihriska umiestnené na detskom ihrisku spĺňa minimálne požiadavky podľa technických noriem2) a je umiestnené bezpečným spôsobom, ak iné príslušenstvo detského ihriska nepredstavuje neprimerané nebezpečenstvo, a ak sú splnené požiadavky podľa odseku 9, detské ihrisko sa na účely tohto zákona považuje za bezpečné.
(3)
Skutočnosť, že zariadenie detského ihriska nepredstavuje neprimerané nebezpečenstvo je možné preukázať aj inak ako splnením požiadaviek podľa technických noriem podľa odseku 2, a to najmä výsledkami skúšok, ktoré stanovujú závažnosť rizika pre zdravie a bezpečnosť používateľa zariadenia detského ihriska.
(4)
Na detské ihrisko možno umiestniť len zariadenie detského ihriska, ktoré spĺňa všeobecné požiadavky na bezpečnosť výrobku podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Na detské ihrisko nemožno umiestniť hračku na rozvíjanie pohybovej aktivity dieťaťa4) s cieľom plnenia funkcie zariadenia detského ihriska.
(6)
Zariadenie detského ihriska sa umiestni na detské ihrisko podľa pokynov výrobcu5) zariadenia detského ihriska. Od týchto pokynov sa možno odchýliť, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť detského ihriska.
(7)
Na zariadenie detského ihriska sa umiestni oznam s upozornením na riziká, ktoré nemožno odstrániť pri jeho výrobe alebo umiestnení. Oznam s upozornením musí byť čitateľný, nezmazateľný, odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia a vyhotovený v štátnom jazyku; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu.6)
(8)
Minimálny priestor zariadenia detského ihriska sa nesmie prekrývať s minimálnym priestorom iného zariadenia detského ihriska a obsahovať inú vec, ktorá by zvyšovala mieru ohrozenia používateľa zariadenia detského ihriska pri hre. Požiadavka podľa prvej vety sa nevzťahuje na minimálny priestor zariadenia detského ihriska, ktorého užívanie nevyvoláva bezprostredne neovládateľný pohyb tela používateľa zariadenia detského ihriska, a tiež na dielce, konštrukčné prvky a iné veci, ktoré sú určené na trvalé používanie spolu so zariadením detského ihriska.
(9)
Časť povrchu, na ktorú môže používateľ zariadenia detského ihriska spadnúť po páde z vyvýšenej časti zariadenia detského ihriska s výškou voľného pádu väčšou ako 0,6 m alebo ktoré pri používaní vyvoláva bezprostredne neovládateľný pohyb tela používateľa zariadenia detského ihriska, musí byť zabezpečená povrchom tlmiacim náraz. Povrchom tlmiacim náraz musí byť zabezpečená aj nižšie umiestnená plocha predstavujúca predpokladanú podporu tela používateľa zariadenia detského ihriska pri výške voľného pádu medzi predpokladanými podporami tela používateľa zariadenia detského ihriska toho istého zariadenia detského ihriska väčšej ako 1 m.
(10)
Povrch tlmiaci náraz sa umiestňuje na detské ihrisko podľa pokynov výrobcu5) povrchu tlmiaceho náraz. Od týchto pokynov sa možno odchýliť, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť detského ihriska.
(11)
Podklad, ktorý spĺňa minimálne požiadavky podľa technickej normy,7) sa považuje za povrch tlmiaci náraz podľa tohto zákona. Vlastnosti povrchu tlmiaceho náraz s dostatočnou schopnosťou znižovať mieru rizika zranenia používateľa zariadenia detského ihriska s trvalým alebo smrteľným následkom je možné preukázať aj inak. Pri posudzovaní vlastností povrchu tlmiaceho náraz sa berú do úvahy aj prirodzené vlastnosti podkladu a miestne klimatické podmienky.
§ 4
Základné povinnosti vlastníka detského ihriska
(1)
Vlastník detského ihriska je povinný
a)
uviesť do prevádzky len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3,
b)
zabezpečiť splnenie základných požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa § 3,
c)
vykonať alebo zabezpečiť vykonanie kontroly detského ihriska podľa § 9,
d)
obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru detského ihriska na nevyhnutný čas, ak detské ihrisko počas prevádzky nie je bezpečné, a informovať užívateľov detského ihriska o obmedzení prístupu dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom,
e)
bezodkladne odstrániť zariadenie detského ihriska alebo iné príslušenstvo detského ihriska alebo obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru zariadenia detského ihriska alebo k inému príslušenstvu detského ihriska na nevyhnutný čas, ak zariadenie detského ihriska alebo iné príslušenstvo detského ihriska predstavuje v čase prevádzky detského ihriska neprimerané nebezpečenstvo, a informovať užívateľov detského ihriska o obmedzení prístupu dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom,
f)
obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru zariadenia detského ihriska alebo k inému príslušenstvu detského ihriska počas jeho údržby, ak sa vykonáva v prevádzkovom čase, a informovať užívateľov detského ihriska o prebiehajúcej údržbe dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom,
g)
mimo obdobia kalendárneho roka, v ktorom sa detské ihrisko sprístupňuje verejnosti, obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru detského ihriska alebo informovať verejnosť o skutočnosti, že detské ihrisko nie je v prevádzke, dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom,
h)
označiť detské ihrisko podľa § 5,
i)
viesť a sprístupňovať evidenciu úrazov podľa § 6,
j)
oznamovať úrazy podľa § 6 ods. 3,
k)
uchovávať inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3 a správu o pravidelnej kontrole detského ihriska podľa § 12 ods. 2 počas troch rokov odo dňa ich vyhotovenia a sprístupniť ich na žiadosť orgánu dohľadu,
l)
poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť potrebnú na výkon dohľadu.
(2)
Povinnosť uviesť do prevádzky len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3, platí rovnako pri uvedení detského ihriska do prevádzky po úprave detského ihriska, ktorá môže mať podstatný vplyv na bezpečnosť detského ihriska (ďalej len „zmena detského ihriska“). Za zmenu detského ihriska sa považuje najmä zmena minimálneho priestoru detského ihriska, zmena minimálneho priestoru zariadenia detského ihriska, pridanie nového zariadenia detského ihriska alebo nahradenie zariadenia detského ihriska novým zariadením detského ihriska s rozdielne vymedzeným minimálnym priestorom zariadenia detského ihriska. Za zmenu detského ihriska sa nepovažuje oprava zariadenia detského ihriska, časti zariadenia detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz alebo iného príslušenstva detského ihriska len z dôvodu údržby alebo ich úprava alebo výmena, ak sa tým podstatne nemenia vlastnosti detského ihriska, zariadenia detského ihriska alebo povrchu tlmiaceho náraz.
(3)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. a), c) a k) sa nevzťahujú na vlastníka detského ihriska, ktoré je tvorené výlučne zariadeniami detského ihriska, ktoré sú prenosné a umiestnené na určitom mieste len dočasne a príležitostne.
(4)
Vlastník detského ihriska nesmie užívateľov detského ihriska nepravdivo informovať o zodpovednosti za škodu alebo ujmu na zdraví, ku ktorej dôjde pri užívaní detského ihriska počas prevádzky detského ihriska.
(5)
Ak vlastníka detského ihriska nemožno určiť, zodpovedá za plnenie povinností vlastníka detského ihriska podľa tohto zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom alebo v ktorej je detské ihrisko umiestnené.
§ 5
Označenie detského ihriska
(1)
Detské ihrisko musí mať označenie, ktoré obsahuje
a)
názov detského ihriska,
b)
adresu detského ihriska,
c)
identifikačné údaje vlastníka detského ihriska v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,8)
d)
identifikačné údaje prevádzkovateľa v rozsahu podľa písmena c), ak bol poverený plnením povinností vlastníka detského ihriska,
e)
informáciu o období kalendárneho roka, v ktorom sa detské ihrisko sprístupňuje verejnosti, a prevádzkovom čase detského ihriska,
f)
dátum poslednej kontroly detského ihriska podľa § 7,
g)
kontaktné údaje na oznamovanie úrazov podľa § 6 a nedostatkov detského ihriska,
h)
číslo linky tiesňového volania,9)
i)
obmedzenia a iné podmienky užívania detského ihriska, ak sú určené.
(2)
Označenie podľa odseku 1 musí byť dostatočne viditeľné, čitateľné, nezmazateľné a vyhotovené v štátnom jazyku; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu.6)
§ 6
Evidencia úrazov
(1)
Vlastník detského ihriska je povinný viesť evidenciu úrazov o každom písomne oznámenom úraze, ku ktorému došlo v priestore detského ihriska, okrem úrazu oznámeného anonymným oznamovateľom.
(2)
Ku každému oznámenému úrazu vlastník detského ihriska eviduje
a)
dátum a čas, kedy došlo k úrazu,
b)
vek zraneného,
c)
označenie zariadenia detského ihriska alebo iného miesta v priestore detského ihriska, kde došlo k úrazu,
d)
druh úrazu,
e)
opis priebehu vzniku úrazu,
f)
skutočnosť, či si úraz vyžadoval hospitalizáciu zraneného,
g)
opatrenia zamerané na bezpečnosť detského ihriska vykonané po oznámení úrazu.
(3)
Vlastník detského ihriska je povinný oznámiť orgánu dohľadu každý úraz oznámený podľa odseku 1 do troch pracovných dní odo dňa, keď mu bol úraz oznámený.
(4)
Údaje podľa odseku 2 sa ku každému oznámenému úrazu uchovávajú počas troch rokov odo dňa, keď k úrazu došlo.
(5)
Vlastník detského ihriska je povinný sprístupniť evidenciu úrazov na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 7
Kontrola detského ihriska
(1)
Kontrolou detského ihriska sa posudzuje a vyhodnocuje stav detského ihriska, jednotlivých zariadení detského ihriska a povrchu detského ihriska.
(2)
Kontrola detského ihriska sa vykonáva na základe obhliadky detského ihriska.
(3)
Kontrolou detského ihriska sa rozumie najmä vstupná kontrola a pravidelná kontrola.
(4)
Vstupnú kontrolu a pravidelnú kontrolu môže vykonávať len osoba oprávnená na výkon kontroly detského ihriska podľa tohto zákona.
§ 8
Vstupná kontrola
(1)
Vstupnou kontrolou sa rozumie kontrola detského ihriska so zameraním najmä na bezpečnosť konštrukčného vyhotovenia, umiestnenia a inštalácie zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz a celkovú bezpečnosť detského ihriska pred uvedením do prevádzky po
a)
zriadení detského ihriska alebo
b)
zmene detského ihriska podľa § 4 ods. 2.
(2)
Osobou oprávnenou na výkon vstupnej kontroly je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba akreditovaná podľa osobitného predpisu10) ako inšpekčný orgán typu A,11) ktorá je nezávislá od výrobcu,5) splnomocneného zástupcu výrobcu,12) dovozcu,13) distribútora14) zariadení detského ihriska alebo povrchu tlmiaceho náraz umiestnených na kontrolovanom detskom ihrisku, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonávala vybrané činnosti vo výstavbe,15) inštaláciu alebo montáž zariadení detského ihriska alebo povrchu detského ihriska na kontrolovanom detskom ihrisku, vlastníka kontrolovaného detského ihriska a prevádzkovateľa kontrolovaného detského ihriska (ďalej len „inšpekčný orgán“).
(3)
Ak inšpekčný orgán pri vstupnej kontrole zistí, že sú splnené všetky základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska podľa § 3, do 30 dní odo dňa vykonania obhliadky detského ihriska vydá a doručí vlastníkovi kontrolovaného detského ihriska alebo inej osobe, ktorá s jeho súhlasom požiadala o vstupnú kontrolu detského ihriska, inšpekčný certifikát, ktorý obsahuje
a)
identifikačné údaje inšpekčného orgánu, ktorý vykonal vstupnú kontrolu,
b)
evidenčné číslo inšpekčného certifikátu,
c)
identifikačné údaje detského ihriska v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c),
d)
zoznam zariadení detského ihriska umiestnených na detskom ihrisku,
e)
dátum vykonania obhliadky detského ihriska,
f)
záver, že detské ihrisko spĺňa základné požiadavky podľa § 3 a je bezpečné,
g)
dátum a miesto vyhotovenia inšpekčného certifikátu a
h)
podpis a odtlačok pečiatky inšpekčného orgánu, ktorý vstupnú kontrolu vykonal.
(4)
Ak inšpekčný orgán pri vstupnej kontrole zistí, že detské ihrisko nie je bezpečné, inšpekčný certifikát nevydá a o závere vstupnej kontroly a dôvode, pre ktorý detské ihrisko nie je bezpečné, najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania obhliadky detského ihriska písomne informuje vlastníka kontrolovaného detského ihriska alebo inú osobu, ktorá s jeho súhlasom požiadala o vstupnú kontrolu detského ihriska.
(5)
Ak detské ihrisko je stavbou,16) na ktorú sa vyžaduje kolaudačné rozhodnutie,17) je inšpekčný certifikát podkladom na vydanie kolaudačného rozhodnutia.18)
Pravidelná kontrola
§ 9
(1)
Pravidelnou kontrolou je kontrola detského ihriska so zameraním najmä na nedostatky vyvolané používaním zariadenia detského ihriska alebo iného príslušenstva detského ihriska, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, poveternostnými vplyvmi alebo vandalizmom vykonávaná najmenej raz za 24 mesiacov.
(2)
Osobou oprávnenou na výkon pravidelnej kontroly je
a)
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitného predpisu,19) alebo
b)
vlastník kontrolovaného detského ihriska alebo prevádzkovateľ kontrolovaného detského ihriska, ak má odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly podľa § 10 alebo ak fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly podľa § 10, je s vlastníkom kontrolovaného detského ihriska alebo s prevádzkovateľom kontrolovaného detského ihriska v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo je jeho štatutárnym orgánom, alebo členom jeho štatutárneho orgánu.
§ 10
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska sa preukazuje certifikátom odbornej spôsobilosti.
(2)
Certifikát odbornej spôsobilosti vydáva osoba akreditovaná podľa osobitného predpisu10) ako orgán certifikujúci osoby20) (ďalej len „orgán certifikujúci osoby“) fyzickej osobe, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
preukáže aspoň jeden rok odbornej praxe,
c)
preukáže, že absolvovala odborné vzdelávanie,
d)
úspešne absolvuje odbornú skúšku (ďalej len „certifikovaná osoba“).
(3)
Certifikát odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
identifikačné údaje orgánu certifikujúceho osoby, ktorý certifikát vydáva,
b)
evidenčné číslo certifikátu odbornej spôsobilosti,
c)
označenie „certifikát odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska“,
d)
meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia certifikovanej osoby,
e)
dátum a miesto vydania certifikátu,
f)
dobu platnosti certifikátu,
g)
podpis a odtlačok pečiatky orgánu certifikujúceho osoby, ktorý certifikát vydáva.
(4)
Doba platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti je päť rokov od dátumu jeho vydania.
(5)
Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. d) oznamuje certifikovaná osoba najneskôr do desiatich pracovných dní orgánu certifikujúcemu osoby, ktorý certifikát odbornej spôsobilosti vydal. Orgán certifikujúci osoby je povinný bezodplatne vydať certifikovanej osobe nový certifikát odbornej spôsobilosti najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia zmeny údajov podľa prvej vety; zmena údajov nemá vplyv na dobu platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti.
(6)
Platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti zaniká
a)
uplynutím doby jeho platnosti,
b)
smrťou certifikovanej osoby alebo vyhlásením certifikovanej osoby za mŕtvu,
c)
obmedzením spôsobilosti certifikovanej osoby na právne úkony,
d)
preukázaním, že certifikát odbornej spôsobilosti bol vydaný na základe nesprávnych alebo nepravdivých informácií podľa odseku 2.
(7)
Orgán certifikujúci osoby vedie evidenciu certifikátov odbornej spôsobilosti, ktoré vydal, a ich zmien podľa odseku 5. Orgán certifikujúci osoby je povinný sprístupniť evidenciu podľa predchádzajúcej vety na základe žiadosti orgánu dohľadu.
(8)
Orgán certifikujúci osoby je povinný na svojom webovom sídle zverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam platných certifikátov odbornej spôsobilosti, ktoré vydal, s uvedením evidenčného čísla certifikátu, mena, priezviska a akademického titulu certifikovanej osoby, dátumu jeho vydania a dátumu uplynutia doby platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti.
(9)
Orgán dohľadu rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly detského ihriska získanej v zahraničí podľa osobitného predpisu.21) Orgán dohľadu je na tento účel oprávnený žiadateľovi uložiť kompenzačné opatrenie vo forme adaptačného obdobia.22)
§ 11
(1)
Za odbornú prax podľa § 10 ods. 2 písm. b) sa považuje najmä prax v oblasti navrhovania, zriaďovania, prevádzky, správy, údržby alebo kontroly detského ihriska alebo navrhovania, výroby, inštalácie, údržby alebo opráv zariadenia detského ihriska.
(2)
Odborné vzdelávanie podľa § 10 ods. 2 písm. c) vykonáva orgán certifikujúci osoby alebo osoba ním poverená na výkon tejto činnosti v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu vydaného podľa odseku 11. Orgán certifikujúci osoby je povinný vykonať alebo zabezpečiť vykonanie odborného vzdelávania najmenej jedenkrát za rok, ak o účasť na vzdelávaní prejavia záujem aspoň tri fyzické osoby v priebehu kalendárneho roka.
(3)
Orgán certifikujúci osoby alebo osoba ním poverená podľa odseku 2 sú povinní o absolvovaní odborného vzdelávania vydať účastníkovi potvrdenie. Náležitosti potvrdenia ustanoví osobitný predpis vydaný podľa odseku 11.
(4)
O každom kurze odborného vzdelávania sa vedie záznamová kniha, ktorej náležitosti ustanoví osobitný predpis vydaný podľa odseku 11. Záznamová kniha sa uchováva počas desiatich rokov odo dňa skončenia kurzu odborného vzdelávania.
(5)
Odbornou skúškou podľa § 10 ods. 2 písm. d) orgán certifikujúci osoby overuje teoretické vedomosti a praktické zručnosti fyzickej osoby na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska. Odborná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Predsedu komisie a ostatných členov skúšobnej komisie ustanovuje orgán certifikujúci osoby. Orgán certifikujúci osoby postupuje pri výkone odbornej skúšky podľa osobitného predpisu vydaného podľa odseku 11.
(6)
Orgán certifikujúci osoby je povinný umožniť fyzickej osobe, ktorá splní podmienky podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c), zúčastniť sa odbornej skúšky najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď prejavila záujem o absolvovanie odbornej skúšky.
(7)
O priebehu odbornej skúšky sa vyhotovuje písomný záznam, ktorého náležitosti ustanoví osobitný predpis vydaný podľa odseku 11. Orgán certifikujúci osoby je povinný uchovávať písomný záznam počas desiatich rokov odo dňa vykonania odbornej skúšky.
(8)
Certifikovaná osoba je povinná do piatich rokov odo dňa vydania certifikátu odbornej spôsobilosti podľa § 10 ods. 3 písm. e) absolvovať aktualizačné odborné vzdelávanie.
(9)
Aktualizačné odborné vzdelávanie môže vykonávať len orgán certifikujúci osoby alebo ním poverená osoba podľa odseku 2 v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu vydaného podľa odseku 11. Orgán certifikujúci osoby je povinný vykonať alebo zabezpečiť vykonanie aktualizačného odborného vzdelávania najneskôr do šiestich mesiacov, odkedy certifikovaná osoba požiadala o aktualizačné odborné vzdelávanie. Na vedenie a uchovávanie záznamovej knihy o kurze aktualizačného odborného vzdelávania sa vzťahuje odsek 4.
(10)
Po absolvovaní aktualizačného odborného vzdelávania vydá orgán certifikujúci osoby podľa odseku 9 certifikovanej osobe nový certifikát odbornej spôsobilosti podľa § 10 ods. 3.
(11)
Podrobnosti o obsahu, rozsahu a vykonávaní odborného vzdelávania, aktualizačného odborného vzdelávania, odbornej skúšky, zložení a činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 12
(1)
Obhliadku detského ihriska pri pravidelnej kontrole môže vykonávať len certifikovaná osoba s platným certifikátom odbornej spôsobilosti.
(2)
Osoba oprávnená na výkon pravidelnej kontroly podľa § 9 ods. 2 vyhotovuje z pravidelnej kontroly detského ihriska správu o pravidelnej kontrole, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa § 9 ods. 2, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala,
b)
evidenčné číslo správy o pravidelnej kontrole,
c)
meno a priezvisko certifikovanej osoby, ktorá vykonala obhliadku detského ihriska, evidenčné číslo certifikátu odbornej spôsobilosti a identifikačné údaje orgánu certifikujúceho osoby, ktorý certifikát vydal,
d)
označenie detského ihriska v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c),
e)
dátum vykonania obhliadky detského ihriska,
f)
rozsah vykonania kontroly detského ihriska,
g)
súpis a opis rozmiestnenia zariadení detského ihriska a iného príslušenstva detského ihriska,
h)
zhodnotenie stavu všetkých zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska a povrchu tlmiaceho náraz,
i)
zoznam nedostatkov detského ihriska, ak boli zistené, a návrh opatrení na ich odstránenie,
j)
záver,
k)
dátum a miesto vyhotovenia správy,
l)
podpis osoby oprávnenej na výkon pravidelnej kontroly podľa § 9 ods. 2, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala.
(3)
Povinnou prílohou správy podľa odseku 2 sú obrazové záznamy zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska a povrchu tlmiaceho náraz, na ktorých sú zaznamenané zistené nedostatky.
(4)
Súpis a opis rozmiestnenia zariadení detského ihriska podľa odseku 2 písm. g) je možné nahradiť jednoduchým situačným nákresom, projektom detského ihriska alebo iným obrazovým záznamom detského ihriska zodpovedajúcim stavu detského ihriska ku dňu vykonania obhliadky.
(5)
Záver podľa odseku 2 písm. j) obsahuje odborné zhodnotenie osoby oprávnenej na výkon pravidelnej kontroly podľa § 9 ods. 2, či na základe zistení podľa odseku 2 písm. h) a i) je stav detského ihriska vyhovujúci, čiastočne uspokojivý alebo neuspokojivý. Ak sú splnené všetky základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska podľa § 3 bez zistenia nedostatkov, stav detského ihriska sa považuje za vyhovujúci. Ak sú pri kontrole splnenia základných požiadaviek podľa § 3 zistené nedostatky spôsobené poveternostnými vplyvmi, vandalizmom, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou alebo iné nedostatky, ktoré však nespôsobujú neprimerané nebezpečenstvo a je možné detské ihrisko ich odstránením uviesť do bezpečného stavu, je stav detského ihriska čiastočne uspokojivý. Ak sa pri kontrole stavu detského ihriska zistí, že detské ihrisko nie je bezpečné, stav detského ihriska je neuspokojivý.
(6)
Osoba oprávnená na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska podľa § 9 ods. 2 písm. a) je povinná jeden rovnopis správy o pravidelnej kontrole detského ihriska uchovávať počas troch rokov odo dňa jej vyhotovenia a sprístupniť ju na žiadosť orgánu dohľadu a jeden rovnopis správy o pravidelnej kontrole doručiť vlastníkovi kontrolovaného detského ihriska alebo prevádzkovateľovi kontrolovaného detského ihriska najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania obhliadky detského ihriska.
(7)
Inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3 nahrádza správu o pravidelnej kontrole podľa odseku 2 s platnosťou na 12 mesiacov odo dňa vydania inšpekčného certifikátu.
§ 13
Spoločné ustanovenia o výkone kontroly detského ihriska
(1)
Osoba oprávnená na výkon kontroly detského ihriska podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 2 je povinná
a)
pri výkone kontroly detského ihriska postupovať s odbornou starostlivosťou,
b)
poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť potrebnú na výkon dohľadu.
(2)
Odbornou starostlivosťou podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie odborná úroveň znalostí, schopností a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať pri výkone kontroly detského ihriska, a zodpovedá čestnej obchodnej praxi pri výkone činnosti osoby oprávnenej na výkon kontroly detského ihriska podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 2.
§ 14
Dohľad
Orgán dohľadu pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona postupuje podľa osobitného predpisu.23)
§ 15
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene vystupuje ako osoba oprávnená na výkon kontroly detského ihriska, orgán certifikujúci osoby, osoba ním poverená na výkon odborného vzdelávania podľa § 11 ods. 2 alebo ako certifikovaná osoba.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží orgán dohľadu pokutu od 1 500 eur do 25 000 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)
§ 16
Iné správne delikty a ukladanie pokút
(1)
Orgán dohľadu uloží
a)
pokutu od 200 eur do 50 000 eur
1.
vlastníkovi detského ihriska za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) až g) alebo ods. 2,
2.
osobe oprávnenej na výkon kontroly detského ihriska podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 2 za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a),
b)
pokutu od 100 eur do 30 000 eur
1.
vlastníkovi detského ihriska za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. h) až l), ods. 4 alebo § 6 ods. 3 a 5,
2.
osobe oprávnenej na výkon kontroly detského ihriska podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 2 za porušenie povinnosti podľa § 8 ods. 3 a 4, § 12 ods. 2, 3 a 6 alebo § 13 ods. 1 písm. b),
3.
orgánu certifikujúcemu osoby za porušenie povinnosti podľa § 10 ods. 2, 7 a 8 alebo § 11 ods. 2 až 7, 9 a 10,
c)
pokutu v sume 50 eur certifikovanej osobe za porušenie povinnosti podľa § 10 ods. 5.
(2)
Orgán dohľadu uloží pokutu od 3 000 eur do 50 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá neoprávnene vystupuje ako osoba oprávnená na výkon kontroly detského ihriska, orgán certifikujúci osoby, osoba ním poverená na výkon odborného vzdelávania podľa § 11 ods. 2 alebo ako certifikovaná osoba.
(3)
Sadzby pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa zvyšujú na dvojnásobok, ak subjekt opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už orgánom dohľadu bola uložená pokuta, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Sadzby pokuty podľa odseku 1 písm. a) za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa znižujú na polovicu, ak vlastník detského ihriska preukáže riadne splnenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. c). To neplatí, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
(5)
Orgán dohľadu neuloží pokutu za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b), ktoré nespôsobuje neprimerané nebezpečenstvo a ktoré vlastník kontrolovaného detského ihriska alebo prevádzkovateľ kontrolovaného detského ihriska dobrovoľne odstráni počas výkonu kontroly25) orgánom dohľadu na detskom ihrisku alebo bez zbytočného odkladu po jej skončení. To neplatí, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) počas 24 mesiacov odo dňa vykonania kontroly podľa prvej vety.
(6)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy.
(7)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.
(9)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(10)
Opakované porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) sa považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.26) Opakované porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) sa považuje za závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.27)
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky do 31. decembra 2019 je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa tohto zákona a vykonať alebo zabezpečiť vykonanie prvej pravidelnej kontroly detského ihriska podľa § 9 najneskôr do 31. decembra 2021.
(2)
Rozhodnutie o udelení akreditácie podľa osobitného predpisu10) udelené inšpekčnému orgánu typu A11) pre zariadenia detského ihriska vydané do 31. decembra 2019 sa na účely tohto zákona považuje za rozhodnutie o udelení akreditácie podľa § 8 ods. 2.
§ 18
Záverečné ustanovenia
(1)
Základné požiadavky na detské ihrisko a povinnosti vlastníka detského ihriska podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na detské ihriská uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona okrem povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a).
(2)
Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona je povinný sprístupňovať evidenciu úrazov podľa § 6 ods. 5 v rozsahu úrazov evidovaných odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok, ak § 16 ods. 8 neustanovuje inak.
(4)
Požiadavky ustanovené v § 3 ods. 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v súlade s právom niektorého členského štátu Európskej únie alebo ktoré boli vyrobené v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(5)
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.28)
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 356/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine č. 214 – Ostatné sa dopĺňa poradové číslo 95, ktoré znie:
95. Pravidelná kontrola detského ihriska certifikát odbornej spôsobilosti § 10 ods. 2 zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
“.
Čl. III
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 299/2019 Z. z. a zákona č. 302/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
dodržiavanie povinností pri uvedení detského ihriska do prevádzky, pri prevádzke a kontrole detského ihriska a ďalších povinností podľa osobitného predpisu.9g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9g znie:
9g) Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad STN EN 1176-1 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (94 0515), STN EN 1176-2 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky (94 0515), STN EN 1176-3 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky (94 0515), STN EN 1176-4 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky (94 0515), STN EN 1176-5 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 5: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče (94 0515), STN EN 1176-6 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia (94 0515), STN EN 1176-7 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku (94 0515), STN EN 1176-10 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 10: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia na hranie (94 0515), STN EN 1176-11 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 11: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na priestorové siete (94 0515), STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz. Metódy skúšania na stanovenie tlmenia nárazu (94 0516).
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
4)
§ 2 písm. d) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení.
6)
§ 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z.
7)
Napríklad STN EN 1176-1 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (94 0515), STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz. Metódy skúšania na stanovenie tlmenia nárazu (94 0516).
8)
§ 9 a 10 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
10)
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).
12)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
13)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
14)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
15)
§ 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 81b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
19)
Príloha č. 2 položka č. 95 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024) (01 5258).
21)
§ 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
22)
§ 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
23)
Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
25)
§ 5 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti
(Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).