367/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

367
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. októbra 2019,
ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny (ďalej len „daň z elektriny“) je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia (ďalej len „daň z uhlia“) je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu (ďalej len „daň zo zemného plynu“) je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, dani z uhlia a dani zo zemného plynu podľa § 1 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2020.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 541/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
v z. Dana Meager v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 367/2019 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 367/2019 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 367/2019 Z. z.