365/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

365
ZÁKON
zo 16. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno a) znie:
„a)
akreditačnou službou úkon akreditačného orgánu1) vykonávaný pri udeľovaní akreditácie,2) zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, rozšírení akreditácie, zúžení akreditácie, reakreditácii, dohľade, predbežnom posudzovaní alebo poskytovanie ďalších služieb akreditačného orgánu, ktoré súvisia s akreditáciou,“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Žiadosť o poskytnutie akreditačnej služby sa podáva na formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle Slovenskej národnej akreditačnej služby.“.
3.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby o reakreditáciu, podanej najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti akreditácie, rozhodne o udelení akreditácie, ak zistí, že akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky a je predpoklad o ich plnení aj v ďalšom období. Žiadosť o reakreditáciu obsahuje predmet žiadosti a náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c). Ak akreditovaná osoba žiada o reakreditáciu v inom rozsahu, ako je jej udelená akreditácia, žiadosť o reakreditáciu obsahuje aj určenie rozsahu, v ktorom sa má vykonať reakreditácia a v ktorom zúženie akreditácie. Akreditačný orgán vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie do šiestich mesiacov od začatia konania o reakreditácii.“.
4.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená h) až n).
5.
V § 9 sa odsek 7 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle politiky, metodické smernice a rozhodnutia riaditeľa, ktoré upravujú poskytovanie akreditačnej služby a uplatňovanie akreditačnej požiadavky,
p)
vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý obsahuje údaje o žiadateľoch, akreditovaných osobách, členoch posudzovacej skupiny a ďalších osobách zapojených do akreditačného procesu, informácie o akreditačných službách, ktoré možno použiť na štatistické účely a plánovanie.“.
6.
V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
schvaľuje po prerokovaní dozornou radou zásady určenia výšky platieb za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou a každoročne do 30. apríla výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok; výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok predkladá úradu na informáciu každoročne do 30 dní po jej schválení,“.
7.
V § 11 ods. 2 písm. g) sa za slovom „práva“ vypúšťa čiarka a slová „ak obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva je vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom,9)“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 13 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 11 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo návrh použitia prostriedkov fondu investícií a rozvoja podľa § 23 ods. 2“.
9.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
10.
V § 12 ods. 8 sa slovo „dvojnásobok“ nahrádza slovom „trojnásobok“ a slovo „šesťnásobku“ sa nahrádza slovom „štvornásobku“.
11.
V § 12 sa odsek 11 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Slovenská národná akreditačná služba nevyhovela v dvoch po sebe nasledujúcich vzájomných hodnoteniach.12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c) Čl. 2 ods. 16 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
12.
V § 14 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „prostriedkov fondu investícií a rozvoja alebo o použití“.
13.
V § 14 ods. 2 písm. k) sa za slovom „práva“ vypúšťa čiarka a slová „ak obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva bola vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom,9)“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu,9)“.
14.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Jeden člen dozornej rady je zástupcom Ministerstva financií Slovenskej republiky, dvaja členovia dozornej rady sú zástupcami úradu a dvaja členovia dozornej rady sú zamestnancami Slovenskej národnej akreditačnej služby.“.
15.
V § 15 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
16.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa za slovo „poskytovať“ vkladajú slová „žiadateľovi alebo“.
17.
V § 18 ods. 2 sa číslo „21“ nahrádza číslom „15“.
18.
V § 20 ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Príjmom Slovenskej národnej akreditačnej služby je aj príspevok zo štátneho rozpočtu na úhradu členstva a účasti Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných akreditačných organizáciách.“.
19.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Slovenská národná akreditačná služba vytvára rezervný fond vo výške kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom za rok, v ktorom sa dosiahne kladný výsledok hospodárenia.“.
20.
§ 23 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
21.
Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Zostatok fondu investícií a rozvoja k 31. decembru 2019 sa prevedie k 1. januáru 2020 do rezervného fondu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.