361/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

361
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 28. októbra 2019
o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 85 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Program vzdelávania a modul programu vzdelávania v profesijnom rozvoji
§ 1
Program vzdelávania a modul programu vzdelávania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v profesijnom rozvoji (ďalej len „program vzdelávania“) sa vyhotovuje v písomnej forme, štátnom jazyku a obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie poskytovateľa programu vzdelávania (ďalej len „poskytovateľ“),
b)
výstižný a zrozumiteľný názov programu vzdelávania,
c)
anotáciu programu vzdelávania,
d)
meno, priezvisko a podpis odborného garanta programu vzdelávania,
e)
druh vzdelávania v profesijnom rozvoji,
f)
rozsah vzdelávania v hodinách,
g)
formu vzdelávania,
h)
ciele a obsah vzdelávania,
i)
cieľovú skupinu; ak ide o aktualizačné vzdelávanie alebo adaptačné vzdelávanie, cieľová skupina sa neuvádza,
j)
získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania,
k)
opatrenia na zabezpečenie kvality
1.
obsahu vzdelávania,
2.
priebehu vzdelávania,
3.
ukončovania vzdelávania,
l)
odtlačok pečiatky poskytovateľa,
m)
podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
§ 2
(1)
Z názvu programu doplňujúceho pedagogického štúdia, názvu modulu programu doplňujúceho pedagogického štúdia a názvu programu rozširujúceho štúdia vyplýva aj kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti podľa § 43 ods. 1 zákona.
(2)
Druh programu vzdelávania sa v programe vzdelávania uvádza ako
a)
doplňujúce pedagogické štúdium, základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia alebo ako rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia,
b)
rozširujúce štúdium,
c)
základný program funkčného vzdelávania (ďalej len „základný program“) alebo rozširujúci program funkčného vzdelávania (ďalej len „rozširujúci program“),
d)
špecializačné vzdelávanie,
e)
adaptačné vzdelávanie,
f)
predatestačné vzdelávanie alebo modul predatestačného vzdelávania,
g)
inovačné vzdelávanie alebo
h)
aktualizačné vzdelávanie.
(3)
Forma vzdelávania sa v programe vzdelávania uvádza ako prezenčná forma, dištančná forma alebo ako kombinovaná forma; ak ide o kombinovanú formu, uvádza sa aj rozsah vzdelávania v dištančnej forme.
(4)
Cieľová skupina sa v programe vzdelávania uvádza podľa druhu vzdelávania v profesijnom rozvoji a v súlade s cieľmi vzdelávania.
§ 3
(1)
Program doplňujúceho pedagogického štúdia sa vypracúva v súlade s požiadavkami na obsah a rozsah programu doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Základný program, rozširujúci program a moduly rozširujúceho programu sa vypracúvajú v súlade s požiadavkami na funkčné vzdelávanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
(1)
Opatreniami na zabezpečenie kvality priebehu vzdelávania a kvality ukončovania vzdelávania sú
a)
požiadavky na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca pri zaradení na vzdelávanie,
b)
personálne zabezpečenie vzdelávania a požiadavky poskytovateľa na odbornosť personálneho zabezpečenia,
c)
materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania,
d)
podmienky ukončenia vzdelávania.
(2)
Požiadavky na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca pri zaradení na vzdelávanie sú najmä požiadavky na stupeň vzdelania, druh vzdelania, spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca, vykonanie vstupných skúšok alebo predchádzajúce absolvovanie iného programu vzdelávania.
(3)
Podmienkami ukončenia vzdelávania sú najmä požiadavky na účasť na vzdelávaní vyjadrené v percentách, splnenie konkrétnych úloh alebo miera úspešnosti v čiastkových skúškach.
(4)
V programe vzdelávania, ktorý nie je prílohou k žiadosti o schválenie programu vzdelávania podľa § 66 ods. 2 písm. a) zákona, sa správnosť opatrení podľa odseku 1 uvádza uvedením dátumu a miesta
a)
schválenia programu vzdelávania; ak ide o program vzdelávania schválený ministerstvom školstva, uvádza sa aj číslo potvrdenia o schválení programu vzdelávania a doba platnosti potvrdenia o schválení programu vzdelávania alebo
b)
vydania oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania, čísla a rozsahu oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania a doby platnosti oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania.
§ 5
(1)
Ciele a obsah vzdelávania sa v programe vzdelávania uvádzajú ako
a)
hlavný cieľ,
b)
čiastkové ciele,
c)
špecifické ciele, ak vyplývajú z účelu alebo z charakteru programu vzdelávania,
d)
tematické celky obsahu vzdelávania a ich rozsah v hodinách,
e)
program orientačnej pedagogickej praxe, diagnostickej pedagogickej praxe, didakticko-projektívnej pedagogickej praxe a integračno-realizačnej pedagogickej praxe (ďalej len „pedagogická prax“) alebo ako program odbornej praxe a spôsob jej zabezpečenia, ak ide o doplňujúce pedagogické štúdium alebo o rozširujúce štúdium.
(2)
Ciele programu vzdelávania výstižne a zrozumiteľne vyjadrujú zmenu kvalifikačných predpokladov, vedomostí, zručností, postojov alebo profesijných kompetencií po absolvovaní programu vzdelávania.
(3)
Hlavný cieľ programu vzdelávania sa uvádza tak, aby bol výstižný, stručný, zrozumiteľný a dosiahnuteľný. Ak ide o
a)
program vzdelávania schválený podľa § 44 ods. 1, podľa § 44 ods. 2 alebo podľa § 45 ods. 1 zákona, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s príslušným akreditovaným študijným programom,
b)
program vzdelávania schválený ministerstvom školstva podľa § 44 ods. 3 alebo podľa § 45 ods. 2 zákona, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s opisom príslušného študijného odboru a účelom doplňujúceho pedagogického štúdia alebo účelom rozširujúceho štúdia,
c)
špecializačné vzdelávanie alebo predatestačné vzdelávanie, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s príslušným profesijným štandardom,
d)
adaptačné vzdelávanie, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s príslušným profesijným štandardom pre kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
e)
inovačné vzdelávanie, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s vydaným oprávnením na poskytovanie inovačného vzdelávania,
f)
aktualizačné vzdelávanie, hlavný cieľ sa uvádza v súlade s potrebami školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) zariadenia sociálnych služieb2) alebo rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(4)
Čiastkové ciele sa uvádzajú tak, aby ich dosiahnutie prispievalo k dosiahnutiu hlavného cieľa. Čiastkové ciele môžu byť cieľmi tematických celkov.
(5)
Tematické celky svojím obsahom prispievajú k dosiahnutiu cieľov programu vzdelávania a uvádzajú sa tak, aby boli vnútorne usporiadané a logicky na seba nadväzovali. Rozsah tematického celku zodpovedá jeho obsahu.
§ 6
Kritériá na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie
(1)
Kritériom na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie podľa § 55 a 56 zákona je preukázanie odborného zamerania a výsledkov činnosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania (ďalej len „žiadateľ o vydanie oprávnenia“) na účely
a)
prehĺbenia, rozšírenia alebo inovácie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách,
b)
prenosu najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe do
1.
obsahu, metód alebo foriem výchovy a vzdelávania,
2.
metód alebo foriem poskytovania výchovy podľa odborných činností vykonávaných alebo poskytovaných podľa osobitných predpisov,3)
3.
výchovy, vzdelávania a poskytovania poradenstva pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
4.
výkonu činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo reedukácie detí a žiakov,
5.
poskytovania kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva alebo prevencie vo výchove a vzdelávaní,
6.
výkonu špecializovaných činností,
7.
výkonu riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení alebo
8.
ďalších oblastí činnosti školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia sociálnych služieb alebo rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých.
(2)
Odborné zameranie, personálne zabezpečenie a výsledky činnosti žiadateľa o vydanie oprávnenia sa preukazujú dokladmi o
a)
zameraní a výsledkoch
1.
vedeckej činnosti alebo odbornej činnosti,
2.
publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti,
3.
druhu ekonomickej činnosti alebo výrobných postupov,
4.
riadiacej činnosti a koncepčnej činnosti,
5.
projektovej činnosti,
6.
vzdelávacej činnosti,
7.
poradenskej činnosti alebo
8.
inej hlavnej činnosti,
b)
vzdelaní a odbornosti odborného garanta a ďalších osôb, ktoré majú zabezpečovať inovačné vzdelávanie,
c)
zabezpečovaní materiálnych, priestorových, personálnych, organizačných a ďalších podmienok poskytovania inovačného vzdelávania,
d)
získaných domácich oceneniach a medzinárodných oceneniach žiadateľa o vydanie oprávnenia,
e)
iných skutočnostiach, ktoré preukazujú odborné zameranie, personálne zabezpečenie a výsledky činnosti žiadateľa o vydanie oprávnenia.
(3)
Výsledky činnosti žiadateľa o vydanie oprávnenia sa uvádzajú najmenej za predchádzajúci rok činnosti a najviac za predchádzajúcich päť rokov činnosti. Výsledky činnosti žiadateľa o vydanie oprávnenia, ktoré sa nevzťahujú na jeho hlavnú činnosť, sa uvádzajú najmenej za predchádzajúci rok činnosti a najviac za predchádzajúcich desať rokov činnosti.
§ 7
Posudok atestačného portfólia
(1)
V posudku atestačného portfólia (ďalej len „posudok“) sa na základe kópií dokladov o získaní profesijných kompetencií uvádza vyhodnotenie získaných profesijných kompetencií v súlade s profesijnými štandardmi. Do vypracovania posudku atestačná organizácia porovná obsah kópií dokladov o získaní profesijných kompetencií s ich originálmi.
(2)
Súčasťou posudku je
a)
vyhodnotenie plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a kategórii odborného zamestnanca,
b)
posúdenie tvorivej činnosti ako tvorivej odbornej činnosti, tvorivej umeleckej činnosti alebo ako interpretačnej umeleckej činnosti na základe jej vplyvu na získanie požadovaných profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
vyhodnotenie predložených dokladov o získaní a využívaní požadovaných profesijných kompetencií,
d)
posúdenie úplnosti preukázania profesijných kompetencií,
e)
zoznam profesijných kompetencií, ktoré v atestačnom portfóliu neboli preukázané,
f)
odporúčanie na
1.
určenie termínu obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky,
2.
absolvovanie predatestačného vzdelávania s uvedením konkrétneho zamerania na doplnenie chýbajúcej profesijnej kompetencie,
3.
doplnenie atestačného portfólia vrátane lehoty na jeho doplnenie, ak sa vyžaduje doplnenie, alebo
4.
zamietnutie žiadosti o vykonanie atestácie s odôvodnením.
(3)
Ak atestačné portfólio obsahuje len potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, posudok neobsahuje posúdenie činností podľa odseku 2 písm. b).
(4)
Posudok sa vyhotovuje písomne, zrozumiteľne, výstižne a objektívne v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie je súčasťou registratúry atestačnej organizácie a jedno vyhotovenie sa vydá žiadateľovi o vykonanie atestácie.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2019.
Martina Lubyová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 361/2019 Z. z.
POŽIADAVKY NA OBSAH A ROZSAH PROGRAMU DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA

Časť A
Program doplňujúceho pedagogického štúdia podľa § 44 ods. 3 a 5 zákona
Tematické celky, ich obsah a rozsah
1.
Pedagogicko-psychologický základ v rozsahu najmenej 90 hodín, z toho
1.1.
školský systém, štátne vzdelávacie programy v rozsahu najmenej 5 hodín,
1.2.
teoretické modely učenia sa a vzdelávania v rozsahu najmenej 20 hodín,
1.3.
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie v rozsahu najmenej 10 hodín,
1.4.
diagnostikovanie a hodnotenie žiakov v rozsahu najmenej 10 hodín,
1.5.
psychologické aspekty vývinu žiakov v rozsahu najmenej 15 hodín,
1.6.
psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole v rozsahu najmenej 10 hodín,
1.7.
prevencia problémového správania žiakov v rozsahu najmenej 10 hodín a
1.8.
pedagogická komunikácia v rozsahu najmenej 10 hodín,
2.
Sociálno-vedný základ v rozsahu najmenej 20 hodín,
3.
Odborovo-didaktický tematický celok alebo predmetovo-didaktický tematický celok v rozsahu najmenej 50 hodín a pedagogická prax v rozsahu najmenej 40 hodín, z toho
3.1.
projektovanie a realizácia vyučovacích predmetov v rozsahu najmenej 16 hodín,
3.2.
rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacích predmetoch v rozsahu najmenej 16 hodín,
3.3.
školský vzdelávací program v rozsahu najmenej 4 hodiny,
3.4.
sebareflexia a autoevalvácia učiteľa v rozsahu najmenej 6 hodín,
3.5.
tvorba učebných materiálov a využívanie výpočtovej techniky a prezentačnej techniky vo vyučovaní v rozsahu najmenej 8 hodín a
3.6.
pedagogická prax v rozsahu najmenej 40 hodín.
Časť B
Program doplňujúceho pedagogického štúdia podľa § 44 ods. 4 zákona
Moduly, tematické celky, ich obsah a rozsah
1.
Základný modul
1.1.
Pedagogicko-psychologický základ v rozsahu najmenej 90 hodín, z toho
1.1.1.
školský systém, štátne vzdelávacie programy v rozsahu najmenej 5 hodín,
1.1.2.
teoretické modely učenia sa a vzdelávania v rozsahu najmenej 20 hodín,
1.1.3.
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie v rozsahu najmenej 10 hodín,
1.1.4.
diagnostikovanie a hodnotenie žiakov v rozsahu najmenej 10 hodín,
1.1.5.
psychologické aspekty vývinu žiakov v rozsahu najmenej 15 hodín,
1.1.6.
psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov v škole v rozsahu najmenej 10 hodín,
1.1.7.
prevencia problémového správania žiakov v rozsahu najmenej 10 hodín a
1.1.8.
pedagogická komunikácia v rozsahu najmenej 10 hodín,
1.2.
Sociálno-vedný základ v rozsahu najmenej 20 hodín,
2.
Rozširujúci modul pre učiteľa
2.1.
Odborovo-didaktický tematický celok alebo predmetovo-didaktický tematický celok v rozsahu najmenej 50 hodín a pedagogická prax v rozsahu najmenej 40 hodín, z toho
2.1.1.
projektovanie a realizácia vyučovania predmetov v rozsahu najmenej16 hodín,
2.1.2.
rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v predmetoch v rozsahu najmenej 16 hodín,
2.1.3.
školský vzdelávací program v rozsahu najmenej 4 hodiny,
2.1.4.
sebareflexia a autoevalvácia učiteľa v rozsahu najmenej 6 hodín,
2.1.5.
tvorba učebných materiálov a využívanie výpočtovej techniky a prezentačnej techniky vo vyučovaní v rozsahu najmenej 8 hodín a
2.1.6.
pedagogická prax v rozsahu najmenej 40 hodín,
3.
Rozširujúci modul pre vychovávateľa
3.1.
didaktika voľného času v rozsahu najmenej 20 hodín,
3.2.
didaktika mimoškolskej pedagogiky v rozsahu najmenej 20 hodín a
3.3.
pedagogická prax v rozsahu najmenej 40 hodín,
4.
Rozširujúci modul pre majstra odbornej výchovy
4.1.
didaktika odborného výcviku v rozsahu najmenej 40 hodín a
4.2.
pedagogická prax v rozsahu najmenej 40 hodín,
5.
Rozširujúci modul pre pedagogického asistenta
5.1.
didaktika vyučovacích predmetov v rozsahu najmenej 10 hodín,
5.2.
didaktika odborného výcviku v rozsahu najmenej 10 hodín,
5.3.
didaktika voľného času a didaktika mimoškolskej pedagogiky v rozsahu najmenej 20 hodín a
5.4.
pedagogická prax v rozsahu najmenej 40 hodín.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 361/2019 Z. z.
POŽIADAVKY NA FUNKČNÉ VZDELÁVANIE
Časť A: Základný program
1.
Tematické celky
1.1.
právne predpisy, vnútorné predpisy, pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné dokumenty školy a školského zariadenia,
1.2.
tvorba koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia,
1.3.
základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského zariadenia.
2.
Hlavný cieľ základného programu
2.1.
získanie kompetencie v oblasti uplatňovania právnych predpisov pri tvorbe vnútorných dokumentov školy a školského zariadenia a v oblasti vedenia pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
2.2.
získanie kompetencií v oblasti tvorby koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia,
2.3.
získanie kompetencie v oblasti tvorby rozpočtu a riadenia ekonomiky a prevádzky školy a školského zariadenia,
2.4.
získanie základnej kompetencie v oblasti personálneho riadenia školy a školského zariadenia.
3.
Ciele tematického celku právne predpisy, vnútorné predpisy, pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné dokumenty školy a školského zariadenia
3.1.
vyhľadať právny predpis vrátane jeho časových verzií prostredníctvom informačného systému verejnej správy Slov-Lex,
3.2.
vysvetliť vnútorné vzťahy a súvislosti v texte právneho predpisu, vzťahy medzi zákonmi navzájom a medzi zákonom a vykonávacím predpisom,
3.3.
poznať zásady vedenia pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie školy a školského zariadenia,
3.4.
navrhnúť obsah vnútorného dokumentu školy alebo školského zariadenia využiteľného vo vlastnej riadiacej praxi, najmä školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu, školského poriadku, pracovného poriadku, plánu profesijného rozvoja,
3.5.
identifikovať vzdelávacie potreby zamestnancov a riadeného pracoviska,
3.6.
poznať profesijné štandardy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
3.7.
uplatňovať participatívne riadenie vo všetkých oblastiach vrátane oblasti odmeňovania a hodnotenia zamestnancov.
4.
Obsah tematického celku právne predpisy, vnútorné predpisy, pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a ostatné dokumenty školy a školského zariadenia
4.1.
predmet a štruktúra právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
4.2.
informačný systém verejnej správy Slov-Lex a jeho funkcionality, vzťahy a súvislosti v právnych predpisoch a medzi právnymi predpismi navzájom,
4.3.
pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy a školského zariadenia a jej vedenie,
4.4.
štruktúra a postup tvorby vnútorných dokumentov školy a školského zariadenia.
5.
Ciele tematického celku tvorba koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia
5.1.
analyzovať vplyv a previazanosť vzdelávacej politiky regiónu na školu a školské zariadenie,
5.2.
porovnať vplyvy štátnej vzdelávacej politiky a vzdelávacej politiky regiónu na činnosť školy alebo na činnosť školského zariadenia,
5.3.
analyzovať vonkajšie prostredie školy alebo školského zariadenia a jeho vplyv na školu alebo na školské zariadenie,
5.4.
analyzovať vnútorné prostredie školy alebo školského zariadenia a jeho vplyv na vnútorné procesy školy alebo školského zariadenia,
5.5.
navrhnúť priority rozvoja školy alebo školského zariadenia,
5.6.
posúdiť existujúce poslanie a víziu školy alebo školského zariadenia a formulovať strategické ciele a nastaviť systém ich plnenia,
5.7.
vytvoriť návrh koncepčného dokumentu školy alebo školského zariadenia v súlade s potrebami školskej komunity, regiónu a partnerov.
6.
Obsah tematického celku tvorba koncepčných dokumentov školy a školského zariadenia
6.1.
vzdelávacia politika,
6.2.
vplyv vzdelávacej politiky štátu a vzdelávacej politiky regiónu na školu alebo školské zariadenie,
6.3.
analýza vonkajšieho prostredia školy alebo školského zariadenia,
6.4.
analýza vnútorného prostredia školy alebo školského zariadenia,
6.5.
priority rozvoja školy alebo školského zariadenia,
6.6.
vízia a poslanie školy alebo školského zariadenia,
6.7.
formulácia strategických cieľov,
6.8.
štruktúra koncepčných dokumentov školy alebo školského zariadenia,
6.9.
návrh koncepčného dokumentu školy alebo školského zariadenia.
7.
Ciele tematického celku základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského zariadenia
7.1.
aplikovať ekonomické nástroje riadenia a financovania škôl alebo školských zariadení pri plánovaní rozpočtu, analyzovať rozpočet školy alebo školského zariadenia z hľadiska pravidiel rozpočtového hospodárenia,
7.2.
vyhľadať zdroje na podporu rozvojových aktivít školy alebo školského zariadenia,
7.3.
navrhnúť zmeny v rozpočte školy alebo školského zariadenia s využitím pravidiel rozpočtového hospodárenia,
7.4.
identifikovať vzdelávacie potreby zamestnancov,
7.5.
poznať profesijné štandardy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
7.6.
uplatňovať participatívne riadenie vo všetkých oblastiach vrátane oblasti odmeňovania a hodnotenia zamestnancov.
8.
Obsah tematického celku základy ekonomiky, personálneho riadenia a prevádzky školy a školského zariadenia
8.1.
právne predpisy z oblasti ekonomiky, financovania a hospodárenia školy a školského zariadenia,
8.2.
štruktúra a postup tvorby rozpočtu školy a školského zariadenia, pravidlá rozpočtového hospodárenia, analýza a návrhy zmien v rozpočte školy alebo školského zariadenia,
8.3.
rôzne zdroje financovania školy a školského zariadenia,
8.4.
tvorba kritérií hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov,
8.5.
transparentnosť vnútorných predpisov,
8.6.
adaptačné vzdelávanie, systém výberu zamestnancov, systém adaptácie zamestnancov, program adaptačného vzdelávania,
8.7.
profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
8.8.
riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v škole a v školskom zariadení.
9.
Absolvent základného programu je spôsobilý
9.1.
vytvoriť návrh vnútorného dokumentu školy alebo školského zariadenia v súlade s právnymi predpismi,
9.2.
aplikovať právne predpisy v riadiacej činnosti,
9.3.
analyzovať vplyv a previazanosť štátnej vzdelávacej politiky a vzdelávacej politiky regiónu na školu alebo na školské zariadenie,
9.4.
navrhnúť na základe analýzy vonkajšieho prostredia a vnútorného prostredia priority rozvoja školy alebo školského zariadenia,
9.5.
vytvoriť koncepčný dokument školy alebo školského zariadenia,
9.6.
vytvoriť návrh rozpočtu vo vzťahu k rozvojovým potrebám školy alebo školského zariadenia formulovaných vo väzbe na vybraný koncepčný dokument školy alebo školského zariadenia,
9.7.
hodnotiť čerpanie rozpočtu školy alebo školského zariadenia z hľadiska účelnosti, účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti,
9.8.
posúdiť a navrhnúť systém výberu nových zamestnancov,
9.9.
posúdiť a navrhnúť systém adaptácie nových zamestnancov,
9.10.
posúdiť a navrhnúť zmeny v systéme hodnotenia pracovného výkonu a odmeňovania zamestnancov.
Časť B: Rozširujúci program
1.
Obsah modulov rozširujúceho programu je zameraný tak, aby absolvent rozširujúceho programu preukázal spôsobilosti podľa profesijného štandardu vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.
2.
Absolvent rozširujúceho programu je spôsobilý
2.1.
identifikovať vlastné osobnostné dispozície a profesijné kompetencie vedúceho zamestnanca,
2.2.
posúdiť vlastnú organizáciu práce a manažment času a navrhnúť ich optimalizáciu,
2.3.
aplikovať vhodné formy manažérskej komunikácie v rôznych situáciách,
2.4.
reflektovať zásady spoločenskej etikety a protokolu,
2.5.
identifikovať štýly vedenia zamestnancov,
2.6.
uplatniť vhodný štýl vedenia zamestnancov s ohľadom na situácie a potreby zamestnancov,
2.7.
uplatniť motivačné stratégie na zvyšovanie pracovnej výkonnosti zamestnancov,
2.8.
navrhnúť program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov a začínajúcich odborných zamestnancov,
2.9.
poskytnúť zamestnancovi hodnotiacu spätnú väzbu o jeho pracovných výsledkoch,
2.10.
vytvoriť podmienky na efektívnu spoluprácu zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
2.11.
zavádzať zásady riešenia a predchádzania konfliktov,
2.12.
vytvárať podmienky na predchádzanie rizikového správania detí, žiakov, poslucháčov a zamestnancov na pracovisku,
2.13.
posúdiť a navrhnúť zmeny systému riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v škole alebo v školskom zariadení,
2.14.
identifikovať a analyzovať kultúru školy alebo školského zariadenia,
2.15.
posúdiť vnútorné prostredie a vzťahy v škole alebo v školskom zariadení,
2.16.
navrhnúť zmenu vybraných prvkov vnútorného prostredia a kultúry školy alebo školského zariadenia,
2.17.
navrhnúť možnosti rozvoja školy alebo školského zariadenia ako učiacej sa organizácie,
2.18.
navrhnúť kompetenčný profil pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
2.19.
navrhnúť plán vlastného hodnotenia školy alebo školského zariadenia,
2.20.
vybrať a použiť vhodné metódy a nástroje vlastného hodnotenia školy alebo školského zariadenia,
2.21.
vyhodnotiť a interpretovať výsledky vlastného hodnotenia školy alebo školského zariadenia,
2.22.
navrhnúť opatrenia na zlepšenie stavu vybraných oblastí vlastného hodnotenia školy alebo školského zariadenia,
2.23.
aplikovať princípy, metódy a techniky projektového manažmentu v škole alebo v školskom zariadení,
2.24.
navrhnúť projekt riadenia zmeny v súlade s potrebami a cieľmi rozvoja školy alebo školského zariadenia,
2.25.
posúdiť a vytvoriť stratégie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
2.26.
riadiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
2.27.
efektívne riadiť inkluzívne vzdelávanie v škole a školskom zariadení a riadiť metodickú podporu inkluzívneho vzdelávania,
2.28.
aplikovať v riadiacej činnosti digitálne kompetencie,
2.29.
riadiť digitalizáciu procesov v škole a školskom zariadení,
2.30.
prideľovať a organizovať prácu podriadených zložiek a zamestnancov v súlade so základnými princípmi deľby práce,
2.31.
aplikovať zásady kontrolnej činnosti, navrhovať a využívať kontrolné mechanizmy pri realizácii strategického plánu školy alebo školského zariadenia v rámci jednotlivých druhov kontrolnej činnosti a systémov manažérstva kvality,
2.32.
vyhľadávať, získavať a využívať relevantné údaje v riadiacej činnosti,
2.33.
aplikovať v riadiacej činnosti zásady krízového riadenia,
2.34.
pracovať so školským informačným systémom,
2.35.
archivovať dokumentáciu školy a školského zariadenia v súlade s právnymi predpismi.
1)
§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 32, § 32b a § 38 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 45 ods. 8 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 61/2018 Z. z.
§ 16 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.