36/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

36
ZÁKON
z 31. januára 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo „päťročnú“ nahrádza slovom „trojročnú“.
2.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže do praxe advokátskeho koncipienta započítať v rozsahu maximálne dvoch rokov aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta; podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.“.
3.
Za § 82b sa vkladá § 82c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2018 vykoná prax advokátskeho koncipienta v trvaní podľa predpisu účinného od 1. januára 2019.
(2)
Na žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe, ktoré boli doručené komore do 31. decembra 2018, sa vzťahuje predpis účinný do 31. decembra 2018.
(3)
Prax podľa § 6 ods. 2 prvej vety započíta komora aj do praxe advokátskeho koncipienta zapísaného do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.