357/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

357
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. októbra 2019
k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
za mesto obec Nesvady, okres Komárno, Nitriansky kraj
s účinnosťou od 1. januára 2020.
Andrej Danko v. r.