356/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

356
ZÁKON
z 11. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,10) nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o charakteristický vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny vrátane ochrany prírodných procesov, podporou a spoluprácou s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, samosprávnymi krajmi, štátnymi odbornými organizáciami, vedeckými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami,10a) ktorých predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa podľa tohto zákona realizuje vo verejnom záujme.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) Napríklad § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. m) sa slová „lesného pôdneho fondu,12)“ nahrádzajú slovami „lesného pozemku,12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) § 9 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
osobitne chránenú časť prírody a krajiny časť prírody a krajiny, ktorou sú chránené druhy (§ 33), vybrané druhy rastlín a živočíchov (§ 37), chránené územia a ich ochranné pásma (§ 17 a § 24), územia európskeho významu (§ 27), územia medzinárodného významu (§ 28b), súkromné chránené územia a ich ochranné pásma (§ 31) a chránené stromy a ich ochranné pásma (§ 49),“.
4.
V § 2 ods. 2 písm. zb) sa za slovo „hydina“ vkladá čiarka a slovo „bežce“.
5.
V § 2 ods. 2 písm. ze) sa slovo „prednájomca“ nahrádza slovom „podnájomca“.
6.
V § 2 ods. 2 písmeno zh) znie:
„zh)
zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou,“.
7.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zm) a zn), ktoré znejú:
„zm)
prírodné procesy procesy pôsobiace bez priameho vplyvu človeka, ktoré podmieňujú dynamiku vývoja ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvárajú predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov,
zn)
ochranu prírodných procesov súbor opatrení, ktorými sa obmedzuje a zakazuje vykonávanie činností, ktoré môžu narušiť prirodzený priebeh prírodných procesov, na takej rozlohe územia Slovenskej republiky, ktorá zabezpečí, že biologická rozmanitosť v podmienkach Slovenskej republiky nebude klesať.“.
8.
V § 4 ods. 4 sa slová „usmrcovaniu vtákov“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov“.
9.
V § 4 ods. 5 sa slová „usmrcovaniu vtáctva“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov“ a slová „usmrcovaniu vtákov“ sa nahrádzajú slovami „ich zraňovaniu a usmrcovaniu“.
10.
V nadpise pod § 5, § 5 ods. 4 až 7, § 60 ods. 1 písm. a) a § 60 ods. 6 sa slová „časti krajiny“ nahrádzajú slovami „osobitne chránenej časti prírody a krajiny“.
11.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny z hľadiska jej ochrany (ďalej len „stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny“) sa považuje za priaznivý, keď predmet jej ochrany je v súlade s cieľmi ochrany určenými v dokumentácii ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona.“.
12.
V § 5 ods. 5 sa za slovami „prírody a krajiny“ vypúšťa čiarka a slová „v navrhovanom území európskeho významu a území medzinárodného významu“.
13.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Ochrana prírodných biotopov a mokradí
(1)
Ochrana prírodných biotopov je súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu.
(2)
Ak orgán ochrany prírody v konaní podľa druhej a tretej časti tohto zákona alebo ako dotknutý orgán podľa § 9 ods. 1 upozorní osobu, že činnosťou, ktorú plánuje vykonať, a ku ktorej nebol vydaný súhlas alebo záväzné stanovisko podľa tohto zákona, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Upozornenie obsahuje aj identifikáciu biotopu, popis jeho stavu a vymedzenie jeho hranice.
(3)
Orgán ochrany prírody v rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas na vykonanie činnosti podľa odseku 2, uloží vykonanie primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop európskeho významu alebo biotop národného významu, ak je to potrebné pre zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu a biotopu národného významu.
(4)
Zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu a podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a opatreniach podľa odseku 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(5)
Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; to neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom18a) mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa odseku 6.
(6)
Organizácia ochrany prírody vopred prerokuje a písomne dohodne so správcom vodného toku zásady starostlivosti o vodný tok v chránených územiach a spôsob jej výkonu vrátane možnosti použitia mechanizmov a podmienok ich vstupu do chránených území, a to spravidla na obdobie jedného roka. O dohodnutých zásadách starostlivosti o vodný tok organizácia ochrany prírody bezodkladne informuje miestne príslušný okresný úrad.“.
14.
V nadpise pod § 9, § 65 ods. 1 písm. f), § 85 ods. 6 a § 103 ods. 5 sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovami „záväzné stanovisko“.
15.
V § 9 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa geologickými prácami navrhuje realizácia geologického diela,“.
16.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:
„v)
vyhlásenie pozemkov za lesné pozemky,37f)
w)
vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie.37g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37f a 37g znejú:
„37f) § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37g) § 4 až 52 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 9 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán v konaniach podľa osobitných predpisov uplatňuje záujmy ochrany prírody a krajiny najmä formou vyjadrenia alebo stanoviska.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až w) sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody; to neplatí, ak ide o rozhodovanie podľa odseku 1 písm. c) až f) a n), ak sa týka činnosti vykonávanej v zastavanom území obce v území s prvým alebo druhým stupňom ochrany okrem činností vykonávaných na stavbách, ktoré sú miestom rozmnožovania alebo odpočinku chránených živočíchov.“.
18.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa odseku 1 je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný; to neplatí, ak ide o rozhodovanie podľa odseku 1 písm. a) až f) a týka sa činnosti vykonávanej za účelom plnenia úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a ak ide o rozhodovanie podľa odseku 1 písm. b) až f) a týka sa činnosti vykonávanej za účelom plnenia úloh obrany štátu na územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu38) alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38) § 6 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 333/2007 Z. z.“.
19.
V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „zakázaný“ nahrádza slovom „zakázané“.
20.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „vjazd a státie“ nahrádzajú slovami „jazdiť a stáť“.
21.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „vjazd a státie s bicyklom na pozemky“ nahrádzajú slovami „jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch“.
22.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu hospodárenia v lesoch.45aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:
„45aa) § 18 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,“.
24.
V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel využitia, a budovanie protipožiarnych rozčleňovacích pásov,47a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a) § 46 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.“.
25.
V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „veľkých dobytčích jednotiek,49)“ nahrádzajú slovami „dobytčích jednotiek,49)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.“.
26.
V § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) sa za slová „priemyselných hnojív“ vkladá čiarka a slovo „digestátov“.
27.
V § 13 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému52) za hranicami zastavaného územia obce,“.
28.
V § 13 ods. 2 písm. l) sa vypúšťa slovo „krátkodobého“.
29.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
vypaľovanie bylín, stromov alebo krov.“.
30.
V § 13 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“ a vypúšťajú sa slová „vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra“.
31.
V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slovo „patriaceho“ vkladajú slová „správcovi vodného toku alebo“.
32.
V § 13 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „ktoré orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), a na miesta,“ a za slová „svojej úradnej tabuli“ sa vkladá čiarka a slová „webovom sídle“.
33.
V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody [§ 9 ods. 1 písm. w)] v konaní podľa osobitného predpisu56aa) v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56aa znie:
„56aa)§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Podrobnosti o vydávaní súhlasu podľa odseku 2 písm. j) sa v záujme riadneho a plynulého zabezpečenia prípravy a výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou a Hasičským a záchranným zborom upravia v dohodách o spolupráci medzi ministerstvom, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a ministerstvom obrany.
(6)
Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba,56a) pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany prírody rozhodne o obmedzení vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej vykonanie predpokladá, ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma.
(7)
Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo určení podmienok vykonania náhodnej ťažby na základe podnetu organizácie ochrany prírody. Ak náhodná ťažba bola ohlásená podľa osobitného predpisu,56b) oznámi začatie konania najneskôr do 10 dní od jej ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydá predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí alebo určí podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 56b znejú:
„56a) § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
56b) § 23 ods. 7 až 9 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky“ nahrádzajú slovami „vchádzať alebo jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle na pozemkoch“.
36.
V § 14 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy živočíchov mimo uzavretých stavieb,“.
37.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty,
l)
používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie.56c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56c znie:
„56c) § 2 písm. x), § 18 ods. 4 a § 66 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c) až e), i), j), l), m), o) a p),“.
39.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
umiestnenie stavby s výnimkou stavieb, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,57a)
h)
vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,57b)
i)
vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:
„57a) § 39a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
57b) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 14 ods. 3 písm. a) sa za slovami „na pohyb“ vkladajú slová „správcu vodného toku, obhospodarovateľa lesa a“.
41.
V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „tieto miesta môžu zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo“.
42.
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody [§ 9 ods. 1 písm. w)] v konaní podľa osobitného predpisu56aa) v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto stanovisku“.
43.
V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Súhlas podľa odseku 2 písm. h) sa nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné pre zabezpečenie prírode blízkeho hospodárenia, ktoré sa vykonajú na základe písomnej dohody s organizáciou ochrany prírody.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
44.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba,56a) pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody. Orgán ochrany prírody rozhodne o obmedzení alebo v prípade nevyhnutnosti zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje vykonať alebo v ktorom sa jej vykonanie predpokladá, ak si to vyžaduje predmet ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma.
(7)
Orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania na základe podnetu organizácie ochrany prírody. Ak náhodná ťažba bola ohlásená podľa osobitného predpisu,56b) oznámi začatie konania najneskôr do 10 dní od jej ohlásenia. Orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydá predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí, v prípade nevyhnutnosti zakáže alebo určí podmienky jej vykonania; predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.
(8)
Náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť holina57c) s výmerou viac ako 0,3 ha, možno na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, vykonať len na základe súhlasného stanoviska organizácie ochrany prírody alebo v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí podľa odseku 6. Organizácia ochrany prírody vydá súhlasné stanovisko k náhodnej ťažbe, ak jej vykonanie nie je v rozpore s predmetom ochrany dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma, najneskôr do 10 dní od oznámenia náhodnej ťažby,56b) inak predloží orgánu ochrany prírody podnet na začatie konania o obmedzení alebo zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania podľa odseku 7.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57c znie:
„57c) § 20 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.
45.
V § 15 ods. 1 písm. a) a v § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 a 5“.
46.
V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zriadiť poľovnícke zariadenie58b) alebo rybochovné zariadenie,58c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58b a 58c znejú:
„58b) § 2 písm. k) zákona 274/2009 Z. z.
58c) § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
47.
V § 15 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a“.
48.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
prikrmovať alebo vnadiť zver.“.
49.
V § 15 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
a)
vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j), l), o) a p) a § 14 ods. 2 písm. d), e) a h),
b)
pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích jednotiek,
c)
umiestnenie stavby,
d)
chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 písm. h) neplatí a súhlas podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli, webovom sídle a na úradnej tabuli dotknutej obce.“.
50.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na vykonanie náhodnej ťažby na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6 až 8 rovnako.“.
51.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Piaty stupeň ochrany
(1)
Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané
a)
vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 platia rovnako,
b)
zasiahnuť do lesného porastu,
c)
narušiť vegetačný a pôdny kryt,
d)
pásť, napájať, preháňať alebo nocovať hospodárske zvieratá,
e)
umiestniť a používať intenzívny svetelný zdroj na osvetlenie územia,
f)
rušiť pokoj a ticho,
g)
chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
h)
meniť stav mokrade alebo upravovať koryto vodného toku,
i)
umiestniť stavbu,
j)
vysádzať rastliny.
(2)
Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. i), j) a l) a § 14 ods. 2 písm. d).“.
52.
V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
prírodný park (§ 20a)“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
53.
V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou ochranného pásma národného parku môže byť aj zastavané územie obce, územie určené na zastavanie alebo územie určené k územnému rozvoju.“.
54.
V § 17 sa vypúšťa odsek 11 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 59a.
55.
V § 18 ods. 3, § 19 ods. 5, § 21 ods. 4, § 22 ods. 6, § 23 ods. 5, § 25 ods. 3 a § 27 ods. 5 sa slová „územná a časová doba“ nahrádzajú slovami „územný a časový rozsah“.
56.
V § 19 ods. 1 sa slová „1 000 ha“ nahrádzajú slovami „10 000 ha“ a vypúšťajú sa slová „nadregionálne biocentrá a“.
57.
V § 19 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Cieľom ochrany národného parku je zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov vrátane zabezpečenia nerušeného priebehu prírodných procesov najmenej na troch štvrtinách územia národného parku. Tento cieľ sa zabezpečuje zonáciou národného parku (§ 30 ods. 3).“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
58.
V § 19 odsek 4 znie:
„(4)
V lesoch národných parkov možno hospodáriť výlučne spôsobom, ktorý nie je v rozpore s cieľom podľa odseku 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 sa vypúšťajú.
59.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Prírodný park
(1)
Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami pozmenenými ľudskou činnosťou, ktoré tvoria biocentrá nadregionálneho významu, alebo ktoré sú dôležité pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu alebo biotopov druhov národného významu, môže vláda vyhlásiť za prírodný park.
(2)
Na území prírodného parku platí druhý (§ 13) alebo tretí (§ 14) stupeň ochrany, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Stupeň ochrany prírodného parku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o územnej ochrane prírodného parku ustanoví vláda nariadením, ktorým sa prírodný park vyhlasuje. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa § 13 a 14.“.
60.
V § 21 ods. 1 sa slová „1 000 ha“ nahrádzajú slovami „500 ha“.
61.
V § 24 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
V jaskyni je zakázané
a)
vstúpiť alebo inak do nej preniknúť; zákaz sa nevzťahuje na vstup do sprístupnenej jaskyne podľa odseku 15 a na vstup do verejnosti voľne prístupnej jaskyne podľa odseku 18,
b)
poškodzovať alebo ničiť horninové prostredie, chemickú a mechanickú výplň jaskyne, biotopy živočíchov a ostatné zložky a prvky jaskynného ekosystému,
c)
zbierať nerasty, skameneliny, archeologické nálezy alebo paleontologické nálezy,
d)
chytať alebo usmrtiť živočíchy,
e)
vykonávať činnosť meniacu stav vodných tokov, jazier a miest presakovania zrážkových vôd,
f)
vykonávať činnosť meniacu zloženie alebo prúdenie jaskynného ovzdušia,
g)
vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom,
h)
skladovať alebo vyrábať priemyselné výrobky, poľnohospodárske produkty a iné materiály,
i)
táboriť, bivakovať alebo zakladať oheň,
j)
vpustiť alebo ustajniť hospodárske zvieratá alebo domáce zvieratá,
k)
organizovať telovýchovné alebo športové podujatie,
l)
znečisťovať podzemné priestory,
m)
rušiť pokoj a ticho,
n)
umiestniť stavbu,
o)
umiestniť reklamné alebo propagačné zariadenie.
(5)
V jaskyni sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na
a)
vykonávanie prieskumu a výskumu jaskyne,
b)
sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti na kultúrno-výchovné účely, liečebné účely a na iné verejné sprístupnenie (ďalej len „sprístupnenie jaskyne“),
c)
zriadenie výskumnej stacionárnej stanice alebo výskumnej plochy a umiestnenie s tým súvisiacich technických zariadení,
d)
vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému,
e)
umiestnenie alebo použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné alebo hlukové efekty, najmä laserového zariadenia, intenzívneho svetelného zdroja alebo zariadenia na reprodukciu hudby,
f)
nakrúcanie filmu,
g)
organizovanie kultúrno-výchovného podujatia alebo iného spoločenského podujatia prístupného verejnosti.“.
62.
V § 24 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Ak si to vyžaduje záujem ochrany jaskyne alebo prírodného vodopádu, môže okresný úrad v sídle kraja vyhláškou vyhlásiť ich ochranné pásmo, a to spôsobom, akým sa podľa tohto zákona vyhlasuje prírodná pamiatka. Okresný úrad v sídle kraja vyhláškou vymedzí hranice ochranného pásma jaskyne alebo prírodného vodopádu a podrobnosti o ich územnej ochrane. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa odsekov 9 až 12.
(9)
Na území ochranného pásma jaskyne je zakázané
a)
vykonávať činnosť meniacu stav vodných tokov, ponorov alebo jazier,
b)
vykonávať banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom,
c)
umiestniť priemyselné alebo poľnohospodárske skládky, najmä skládky ropných látok, chemikálií, chemických hnojív alebo organických hnojív,
d)
vypúšťať odpadové vody alebo obsahy žúmp a močovkových nádrží alebo koncentrovane vypúšťať hnojovicu,
e)
umiestniť stavbu,
f)
vykonávať aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív, digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,
g)
ustajniť hospodárske zvieratá alebo umiestniť košiar,
h)
ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
i)
stavať plynovody, ropovody alebo produktovody nebezpečných látok.
(10)
V ochrannom pásme jaskyne sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na
a)
vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému,
b)
vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,
c)
umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho správe vodného toku,
d)
vykonávanie technických geologických prác alebo likvidovanie geologických objektov,
e)
výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice alebo ich rekonštrukciu, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel využitia,
f)
rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov,
g)
táborenie,
h)
organizovanie telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia.“.
63.
V § 24 ods. 14 sa slová „(§ 56 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5 písm. a)“.
64.
V § 24 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:
„(20)
Robiť reklamu alebo uverejňovať reklamu na vstup do jaskyne, ktorá nie je sprístupnenou jaskyňou podľa odseku 15 alebo verejnosti voľne prístupnou jaskyňou podľa odseku 18, je zakázané.“.
Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 21 až 23.
65.
V § 24 ods. 21 sa vypúšťa druhá veta.
66.
V § 24 sa vypúšťa odsek 22. Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 22.
67.
V § 26 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na vykonanie náhodnej ťažby a opatrení na ochranu lesa64aa) v chránenom vtáčom území, v ktorom platí iný ako piaty stupeň ochrany, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6 a 7.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64aa znie:
„64aa) § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
68.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa za slovom „lokalít“ vkladajú slová „(ďalej len „národný zoznam“)“ a slová „ministerstvom pôdohospodárstva (ďalej len „národný zoznam“)“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“)“.
69.
V § 27 ods. 3 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ním poverený okresný úrad v sídle kraja“.
70.
V § 27 odsek 5 znie:
„(5)
Národný zoznam, ktorý obsahuje názov územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa územie európskeho významu nachádza, výmeru územia európskeho významu, mapu s vyznačenými hranicami územia európskeho významu na základe jeho geometrického a polohového určenia, určenie kategórie chráneného územia podľa § 17 ods. 1 písm. a) až f) pre územie európskeho významu, stupeň územnej ochrany územia európskeho významu, podrobnosti o jeho územnej ochrane a odôvodnenie jeho ochrany, ustanoví vláda nariadením. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§ 13 až 16).“.
71.
V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak Európska komisia neschváli lokalitu zaradenú do národného zoznamu, táto sa z národného zoznamu bezodkladne vyradí.“.
72.
V § 27 sa vypúšťa odsek 9.
73.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Európska sústava chránených území Natura 2000
(1)
Európska sústava chránených území Natura 2000 (ďalej len „európska sústava chránených území“) je koherentná európska ekologická sústava pozostávajúca z lokalít s výskytom biotopov európskeho významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov, ktorej cieľom je umožniť zachovať, a ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav týchto biotopov a druhov v ich prirodzenom areáli. Na území Slovenskej republiky európsku sústavu chránených území tvoria chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (ďalej len „územie európskej sústavy chránených území“).
(2)
Pre územia európskej sústavy chránených území sa v dokumentácii ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. a), b) a d) určia opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám druhov a biotopov, na ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia, v súlade so zabezpečením cieľa podľa odseku 1. Tieto opatrenia sa v príslušnom rozsahu uplatnia aj v plánovacích dokumentoch podľa osobitných predpisov,64a) ktoré určujú podmienky alebo spôsob využívania týchto území.
(3)
Využívanie území európskej sústavy chránených území je podriadené zachovaniu alebo zlepšeniu stavu druhov a biotopov, na ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia.
(4)
Na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, na ochranu ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územie, alebo k významnému vyrušovaniu týchto druhov v ich prirodzenom vývine, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; orgán ochrany prírody je povinný vlastníka, užívateľa alebo správcu pozemku alebo osobu, ktorá plánuje takúto činnosť vykonať, vopred písomne upozorniť na to, že na jej vykonanie sa takýto súhlas vyžaduje, a to na základe vlastného podnetu alebo podnetu organizácie ochrany prírody.
(5)
Akýkoľvek plán, program64b) alebo projekt64c) (ďalej len „plán alebo projekt“), ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť (ďalej len „schváliť alebo povoliť“), ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „primerané hodnotenie vplyvov“) a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „nepriaznivý vplyv na integritu územia“); ustanovenie odseku 11 týmto nie je dotknuté.
(6)
Každý, kto obstaráva alebo zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa odseku 5, je povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody; návrh plánu alebo projektu možno predložiť spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska, ak sa ich vydanie k návrhu plánu alebo projektu podľa tohto zákona vyžaduje.
(7)
Orgán ochrany prírody posudzuje návrh plánu alebo projektu z hľadiska možnosti jeho významného vplyvu na územie európskej sústavy chránených území a vydáva k nemu odborné stanovisko. Orgán ochrany prírody vydáva odborné stanovisko k návrhu plánu alebo projektu z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti navrhovateľa. Ak orgán ochrany prírody vydáva záväzné stanovisko k návrhu programu starostlivosti o lesy podľa § 9 ods. 1 písm. m), ktorý sa vzťahuje na územie európskej sústavy chránených území, odborné stanovisko je jeho súčasťou.
(8)
Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh plánu alebo projektu podlieha primeranému hodnoteniu vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu.64)
(9)
Na účely primeraného hodnoteniu vplyvov je navrhovateľ povinný vypracovať alternatívne riešenia návrhu plánu alebo projektu a opatrenia s cieľom vylúčiť nepriaznivý vplyv návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území alebo v čo možno najväčšej miere takýto vplyv zmierniť, ak jeho vylúčenie nemožno dosiahnuť.
(10)
Primerané hodnotenie vplyvov návrhu plánu alebo projektu sa vypracúva ako súčasť dokumentácie podľa osobitného predpisu.64d) Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov je oprávnená vyhotovovať autorizovaná osoba (§ 28a) alebo organizácia ochrany prírody prostredníctvom autorizovanej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody.
(11)
Ak sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov v konaní podľa osobitného predpisu64) nepreukáže, že plán alebo projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia, a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia, alebo ak také nie sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto plán alebo projekt možno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť, len ak sa musí realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení. Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené druhy a biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
(12)
Ak sa na území európskej sústavy chránených území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, plán alebo projekt podľa odseku 11 možno schváliť alebo povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia a verejnej bezpečnosti ľudí alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie. Z iných naliehavých dôvodoch vyššieho verejného záujmu možno takýto plán alebo takýto projekt schváliť alebo povoliť len v súlade so stanoviskom Európskej komisie.
(13)
O tom, či schválenie alebo povolenie plánu alebo projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem, rozhoduje vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo na základe žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého plán alebo projekt patrí. Súčasťou žiadosti je aj informácia o rozsahu a lokalizácii navrhovaných kompenzačných opatrení a výške finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu a stanovisko ministerstva k rozsahu a lokalizácii navrhovaných opatrení uvedených v informácii; informáciu vyhotovuje navrhovateľ a stanovisko vydáva ministerstvo na základe žiadosti navrhovateľa.
(14)
Návrh kompenzačných opatrení vypracúva na náklady navrhovateľa organizácia ochrany prírody alebo autorizovaná osoba (§ 28a) v spolupráci s organizáciou ochrany prírody. K návrhu kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný si vyžiadať súhlas ministerstva, a to ešte pred schválením alebo povolením plánu alebo projektu.
(15)
Vykonanie kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady spravidla pred uskutočnením činnosti. Ak navrhovateľ nezabezpečí vykonanie kompenzačných opatrení, môže ich vykonanie zabezpečiť ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody na jeho náklady.
(16)
Podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov a kompenzačných opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64a až 64d znejú:
„64a) Napríklad § 12 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64b) § 3 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64c) § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64d) § 9 a 31 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
74.
Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 28a
Autorizovaná osoba
(1)
Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov návrhov plánov alebo projektov (§ 28 ods. 10) a k návrhu kompenzačných opatrení (§ 28 ods. 14) vyhotovujú fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia vydaného ministerstvom (ďalej len „autorizovaná osoba“). Právnická osoba sa môže zaviazať k vyhotoveniu tejto dokumentácie, ak pre ňu túto činnosť zabezpečujú autorizované osoby.
(2)
Osvedčenie môže na základe písomnej žiadosti získať fyzická osoba, ktorá má na uvedenú činnosť odbornú spôsobilosť a je bezúhonná.
(3)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní príslušného odborného zamerania,
b)
dokladom o najmenej päťročnej odbornej praxi v oblasti ochrany prírody a krajiny,
c)
dokladom o absolvovaní odbornej prípravy zabezpečovanej ministerstvom poverenou organizáciou a úspešnom vykonaní skúšky pred odbornou komisiou zriadenou ministerstvom.
(4)
Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti;72) táto skutočnosť sa preukazuje dokladmi uvedenými v § 44 ods. 7.
(5)
Osvedčenie sa vydáva s platnosťou najviac na päť rokov. Platnosť osvedčenia možno predĺžiť najviac o ďalších päť rokov, pokiaľ sa nezmenili podmienky na vydanie osvedčenia a držiteľ osvedčenia požiada o predĺženie jeho platnosti najmenej šesť mesiacov pred uplynutím platnosti osvedčenia.
(6)
Osvedčenie zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
smrťou oprávnenej osoby, alebo
c)
jeho odňatím.
(7)
Ministerstvo môže odňať osvedčenie, ak
a)
autorizovaná osoba prestala byť spôsobilá na právne úkony,
b)
autorizovaná osoba bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti,72)
c)
bolo osvedčenie vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo pripojených dokladoch,
d)
autorizovaná osoba závažným spôsobom alebo opakovane porušila právne predpisy súvisiace s výkonom jej činnosti, alebo
e)
autorizovaná osoba požiadala o odňatie osvedčenia,
f)
autorizovaná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 8 písm. b).
(8)
Autorizovaná osoba je povinná
a)
oznámiť ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie,
b)
zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v jej činnosti.
(9)
Podrobnosti o vydaní osvedčenia, odbornej spôsobilosti, odbornej príprave a skúške odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 28b
Územie medzinárodného významu
(1)
Územím medzinárodného významu sa podľa tohto zákona rozumie lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv,64e) ktorými je viazaná, z členstva v medzinárodných organizáciách a z medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. Územia medzinárodného významu tvoria mokrade medzinárodného významu, lokality svetového prírodného dedičstva, biosférické rezervácie a iné medzinárodne významné územia evidované v zoznamoch, ktoré vedú príslušné orgány zriadené na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, orgány medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, alebo orgány medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila.
(2)
Ministerstvo vedie zoznam území medzinárodného významu podľa jednotlivých kategórií a uverejňuje ho vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. Zoznam území medzinárodného významu obsahuje názov lokality, výmeru lokality, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita nachádza, mapu s vyznačenými hranicami lokality a odôvodnenie zaradenia lokality medzi územia medzinárodného významu.
(3)
Ak si to vyžaduje plnenie záväzkov a odporúčaní podľa odseku 1, územie medzinárodného významu sa vyhlási za chránené územie podľa tohto zákona so stupňom ochrany, ktorého uplatnením sa zabezpečí ochrana územia medzinárodného významu v súlade s týmito záväzkami a odporúčaniami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64e znie:
„64e) Napríklad Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 396/1990 Zb.), Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb.), Dohovor o biologickej diverzite (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z.), Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 91/1998 Z. z.), Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 93/1998 Z. z.), Dohoda o ochrane netopierov v Európe (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 250/1999 Z. z.), Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 268/2002 Z. z.), Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006 Z. z.).“.
75.
§ 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:
㤠29
Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem
(1)
Zákaz činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, 9 a 11 a § 26 ods. 5 neplatí a súhlas na vykonávanie činnosti podľa § 6 ods. 5, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 15 ods. 2 a § 24 ods. 5, 7 a 10 sa nevyžaduje, ak
a)
sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej alebo dozornej činnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,
b)
ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. a) až d),
c)
orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky alebo vydanie súhlasu, vopred písomne určí, že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo,
d)
ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka,
e)
ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou;64f) tým nie je dotknuté ustanovenie § 13 ods. 2 písm. j), ak ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku Horskou záchrannou službou,
f)
sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice,
g)
ide o bezprostredné ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky,
h)
ide o vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.
(2)
Zákaz činnosti podľa § 16 ods. 1 neplatí a súhlas na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 2 sa nevyžaduje v prípadoch podľa odseku 1 písm. a), d) až g) alebo odseku 1 písm. c), ak ide o monitoring a prírodovedný prieskum a výskum, vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných druhov alebo vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín.
(3)
Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, 9 a 11 a § 26 ods. 5
a)
v záujme ochrany prírody a krajiny,
b)
ak činnosť významne neovplyvní stav predmetu ochrany z hľadiska cieľov jeho ochrany,
c)
v záujme nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu.
(4)
Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 16 ods. 1 z dôvodov podľa odseku 3 písm. a) a b), ak ide o
a)
monitoring a prírodovedný prieskum a výskum,
b)
vykonanie opatrení na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných druhov,
c)
vykonanie zásahov na záchranu chránených živočíchov a chránených rastlín,
d)
umiestnenie informačných tabúľ a značení,
e)
činnosti súvisiace s údržbou, rekonštrukciou alebo užívaním turistických chodníkov, náučných chodníkov, pozemných komunikácií, stavieb a zariadení,
f)
vykonanie činností, ktorými nedôjde k zmene prírodného prostredia,
g)
ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia obyvateľov.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa uplatňujú pri povoľovaní výnimiek na činnosť vykonávanú v chránených územiach vyhlásených po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 30
Zóny chránených území
(1)
Chránené územia možno na základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to potrebné na zabezpečenie starostlivosti o ne.
(2)
Zóny sa vymedzujú spravidla ako celistvé časti chráneného územia podľa povahy prírodných hodnôt v nich, pôvodnosti ekosystémov, miery zásahu ľudskou činnosťou a využívania územia človekom tak, aby piaty stupeň ochrany bol určený v zóne A, štvrtý stupeň ochrany v zóne B, tretí stupeň ochrany v zóne C a druhý stupeň ochrany v zóne D.
(3)
Zóny podľa odseku 2 možno členiť na podzóny, ak sa v rámci zóny nachádzajú časti chráneného územia s rôznym spôsobom starostlivosti alebo cieľom ochrany.
(4)
V prípade národných parkov sa
a)
zóna A ustanoví najmä na časti územia s prevahou prirodzených ekosystémov alebo človekom málo pozmenených ekosystémov, kde cieľom je zachovať a umožniť v nich nerušený priebeh prírodných procesov; zóna A sa spravidla ustanoví najmenej na polovici územia národného parku,
b)
zóna B ustanoví najmä na časti územia s prevahou človekom čiastočne pozmenených ekosystémov, kde cieľom je dosiahnuť stav, ktorý zodpovedá prirodzeným ekosystémom; zóna B sa spravidla ustanoví tak, aby spolu so zónou A boli vymedzené najmenej na troch štvrtinách územia národného parku,
c)
zóna C ustanoví na časti územia s prevahou človekom významne pozmenených ekosystémov, kde cieľom je zachovať alebo postupne zlepšiť stav ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti, ktorých existencia je podmienená činnosťou človeka, alebo obnoviť prírode blízke ekosystémy,
d)
zóna D ustanoví, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia celistvosti územia národného parku, na časti územia so zastavanými plochami alebo plochami významne pozmenenými činnosťou človeka, ktoré sú určené na trvalé využívanie človekom.
(5)
Do jednotlivých zón národného parku možno zaradiť aj územia, ktoré
a)
nespĺňajú charakteristiku zón podľa odseku 4 písm. a) až c), ale ich zaradenie je potrebné z dôvodu zabezpečenia jednotného spôsobu starostlivosti o zónu a dosiahnutia cieľa ochrany zóny,
b)
nespĺňajú charakteristiku zón podľa odseku 4 písm. a) až c) alebo neslúžia na dosiahnutie cieľa zóny podľa odseku 4 písm. b) a c), ale ktorých zaradenie je potrebné z dôvodu zabezpečenia celistvosti zóny.
(6)
Určením stupňa ochrany podľa zón sa nahrádzajú doterajšie stupne ochrany ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým bolo chránené územie vyhlásené.
(7)
Vyhlásenie jednotlivých zón a podzón chránených území, podrobnosti o ich územnej ochrane a vymedzenie ich hraníc ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie chráneného územia. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany.
(8)
Pozemok, ktorý sa nachádza v zóne A alebo B a nie je vo vlastníctve štátu a nedochádza na ňom k obmedzeniu bežného obhospodarovania, môže organizácia ochrany prírody prenajať, vykúpiť alebo zameniť na účel zabezpečenia celistvosti zóny. Na nájom, výkup alebo zámenu takého pozemku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 61a až 61c.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:
„64f) § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a), g), h) a j) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“.
76.
V § 37 druhá veta znie: „Zoznam vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, vybrané podmienky druhovej ochrany podľa § 34 až 36 a podrobnosti o nich vrátane územného a časového rozsahu ich uplatňovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.“.
77.
V § 40 ods. 1 prvej vete sa za slová „alebo ich biotopy“ vkladajú slová „alebo na účely výskumu vykonávaného na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody [§ 9 ods. 1 písm. w)] v konaní podľa osobitného predpisu56aa)“.
78.
V § 47 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,“.
79.
V § 47 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,78)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:
„78) Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
80.
V § 47 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.“.
81.
V § 47 odsek 5 znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze.“.
82.
V § 47 odsek 7 znie:
„(7)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na výrub dreviny, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.78b) Ten, kto chce vykonať takýto výrub, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle, a to najneskôr do troch pracovných dní od doručenia oznámenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78b znie:
„78b) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z., zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
83.
V § 47 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 7
a)
vydá súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu,
b)
výrub obmedzí, zakáže alebo určí podmienky jeho uskutočnenia, ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody a krajiny, alebo
c)
upozorní oznamovateľa výrubu, že nepodlieha oznamovacej povinnosti, ak zistí, že nejde o výrub podľa odseku 7.
(9)
Výrub drevín podľa odseku 7 možno vykonať len na základe súhlasného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa odseku 8 písm. a) alebo v rozsahu obmedzenia alebo podmienok uskutočnenia výrubu určených podľa odseku 8 písm. b); to neplatí, ak orgán vydá upozornenie podľa odseku 8 písm. c).
(10)
Výnimka na výrub dreviny podľa odseku 7 sa nevzťahuje na výrub dreviny v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach nachádzajúcich sa v chránených územiach okrem činností vykonávaných správcom vodného toku v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok (§ 6 ods. 6) “.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 11 až 13.
84.
V § 47 ods. 13 sa za slová „výrub drevín“ vkladá čiarka a slová „o náležitostiach oznámenia podľa odseku 7“.
85.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
g)
realizáciou iných opatrení vykonávaných na účely ochrany prírody a krajiny v odôvodnených prípadoch na základe súhlasného stanoviska ministerstva.“.
86.
V § 48 odsek 3 znie:
„(3)
Obce sú povinné viesť evidenciu o
a)
príjmoch za finančnú náhradu za vyrúbané dreviny a ich použití na vykonanie opatrení podľa odseku 1,
b)
pozemkoch vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode.“.
87.
V § 49 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí môže okresný úrad v sídle kraja vyhláškou vyhlásiť za chránené stromy. Za chránené stromy možno vyhlásiť aj stromy rastúce na lesných pozemkoch.
(2)
Na ochranu chránených stromov sa vzťahujú rovnako ustanovenia § 46 a 47 ods. 1, 2, 3 druhá veta a 11.“.
88.
V § 49 ods. 5 sa za slovo „akým“ vkladá slovo „sa“.
89.
V § 49 ods. 6 sa za slovami „kmeňa stromu“ vypúšťa čiarka a slová „a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany (§ 13)“.
90.
V § 49 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
V ochrannom pásme chráneného stromu je zakázané
a)
jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom mimo miestnej komunikácie, účelovej komunikácie alebo inej spevnenej cesty,
b)
zriaďovať prístupové komunikácie pre motorové vozidlá alebo záprahové vozidlá,
c)
vykonávať technické geologické práce,
d)
aplikovať chemické látky alebo hnojivá,
e)
vykonávať terénne úpravy,
f)
budovať oplotenie pozemku,
g)
umiestniť košiar alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
h)
ukladať odpad alebo skladovať stavebný materiál, drevo alebo iný materiál, ktorý môže spôsobiť zhutnenie pôdy nad koreňovým systémom chráneného stromu,
i)
umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie,
j)
umiestniť stavbu,
k)
zakladať alebo udržiavať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, manipulovať s horľavými materiálmi alebo vypaľovať vegetačný kryt,
l)
vykonávať činnosť narúšajúcu vodný režim chráneného stromu,
m)
vysádzať nepôvodné druhy drevín,
n)
ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
o)
pásť, napájať, preháňať alebo nocovať hospodárske zvieratá.
(8)
Na zakázané činnosti podľa odseku 7 sa vzťahujú ustanovenia o výnimkách podľa § 29 ods. 1 a 3 rovnako.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
91.
V § 49 ods. 9 druhá veta znie: „Podrobnosťami o ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania zákazov podľa odseku 7.“.
92.
V § 50 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 1 až 10.
93.
V § 50 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: „Orgán ochrany prírody je povinný oznámiť zámer na základe predloženého projektu ochrany (§ 54 ods. 13); ak projekt predkladá organizácia ochrany prírody, orgán ochrany prírody oznámi zámer v lehote do 60 dní odo dňa jeho predloženia. Ak je dotknutý väčší počet vlastníkov pozemkov alebo ak ich pobyt nie je známy, možno oznámenie zámeru doručiť verejnou vyhláškou;79a) ak ide o pozemkové spoločenstvo, oznámenie zámeru sa doručí aj jeho štatutárnemu orgánu.“.
94.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie:
„79a) § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
95.
V § 50 sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
96.
V § 50 ods. 7 druhá veta znie: „Ak vlastník pozemku nie je známy, súhlas dáva správca pozemkov určený osobitnými predpismi.79b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie:
„79b) § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 499/2009 Z. z.“.
97.
V § 50 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 7“.
98.
§ 51 vrátane nadpisu znie:
㤠51
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je informačný systém verejnej správy, v ktorom sa evidujú údaje o chránených územiach a ich ochranných pásmach, územiach európskeho významu, územiach medzinárodného významu, súkromných chránených územiach a ich ochranných pásmach a chránených stromoch a ich ochranných pásmach.
(2)
Štátny zoznam obsahuje súpis, popis a geometrické a polohové určenie osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa odseku 1, ako aj dokumentáciu týkajúcu sa týchto území. Údaje o geometrickom a polohovom určení osobitne chránených častí prírody a krajiny zapísaných v štátnom zozname sú v rozsahu ich vyhlásenej ochrany záväzné.
(3)
Správcom štátneho zoznamu je ministerstvo. Štátny zoznam prevádzkuje ministerstvom poverená organizácia ochrany prírody.
(4)
Orgán ochrany prírody zašle do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásila ochrana osobitne chránenej časti prírody a krajiny, podklady organizácii ochrany prírody na vykonanie jej zápisu do štátneho zoznamu; ak sa osobitne chránená časť prírody a krajiny vyhlásila nariadením vlády, príslušným orgánom je ministerstvo.
(5)
Organizácia ochrany prírody zapíše osobitne chránenú časť prírody a krajiny do štátneho zoznamu do 30 dní odo dňa doručenia podkladov podľa odseku 4. Ak osobitne chránená časť prírody a krajiny bola vyhlásená na základe podkladov vypracovaných organizáciou ochrany prírody, osobitne chránenú časť prírody a krajiny organizácia ochrany prírody zapíše do štátneho zoznamu do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásila ochrana osobitne chránenej časti prírody a krajiny; ustanovenie odseku 4 sa v tomto prípade nepoužije.
(6)
Po vykonaní zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu okresný úrad na základe podkladov predložených organizáciou ochrany prírody do 30 dní vyznačí osobitne chránenú časť prírody a krajiny v katastri nehnuteľností;80) ak ide o obecné chránené územie, podklady predkladá obec. Prílohou žiadosti o zápis osobitne chránenej časti prírody a krajiny do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.
(7)
Postup podľa odsekov 4 až 6 sa rovnako uplatní aj na zmenu osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
(8)
V prípade zrušenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny organizácia ochrany prírody zápis zo štátneho zoznamu vyškrtne. Po vyškrtnutí zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny sa primerane uplatní postup podľa odseku 6 prvej vety.
(9)
Údaje zo štátneho zoznamu sú prístupné verejnosti cez sieťové služby.81)
(10)
Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81 znie:
„81) § 6 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z.“.
99.
V § 54 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,
b)
dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny (ďalej len „dokumenty starostlivosti“),“.
100.
V § 54 ods. 3 sa za slová „ochrany prírody“ vkladá čiarka a slovo „biodiverzity“.
101.
V § 54 odsek 4 znie:
„(4)
Dokumenty starostlivosti sa vyhotovujú najmä na účel uvedený v odseku 1 písm. b) až d) a tvoria ich
a)
programy starostlivosti o chránené územia, územia medzinárodného významu a chránené stromy,
b)
zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu,
c)
programy starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov,
d)
programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny,
e)
programy starostlivosti o lesy.35)“.
102.
V § 54 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „vypracováva spravidla na obdobie 30 rokov a jeho plnenie sa“.
103.
V § 54 odseky 6 až 9 znejú:
„(6)
Programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti o lesy, ktoré sa uplatňujú v chránených územiach, sa vypracúvajú so zohľadnením výsledkov komplexného zisťovania stavu lesa,83ab) rámcového plánovania83ac) a určených modelov hospodárenia po dohode s organizáciou ochrany prírody. Na tento účel si organizácia ochrany prírody s právnickou osobou podľa osobitného predpisu83ad) a vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy navzájom poskytujú potrebné podklady a súčinnosť. Programy starostlivosti o územia medzinárodného významu sú dokumentmi na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o územie medzinárodného významu; ustanovenia odseku 5 druhej a tretej vety sa vzťahujú na tieto dokumenty rovnako. Programy starostlivosti o chránené stromy sú dokumenty na zabezpečenie priebežnej starostlivosti o chránené stromy a ich ochranné pásma.
(7)
Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu určujú priority a ciele ochrany a opatrenia potrebné pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých boli územia európskeho významu zaradené do národného zoznamu; tieto zásady starostlivosti sa neuplatňujú vo vzťahu k územiam európskeho významu, pre ktoré bol schválený program starostlivosti o chránené územie podľa § 27 ods. 9.
(8)
Programy starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov sú dokumenty na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy rastlín a živočíchov a vybrané druhy rastlín a živočíchov (§ 37), ktoré určujú opatrenia na zachovanie alebo obnovu ich priaznivého stavu.
(9)
Programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny sa vyhotovujú v prípade ohrozenia chránených areálov, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok, národných prírodných rezervácií, národných prírodných pamiatok, súkromných chránených území, chránených vtáčích území a chránených stromov a ich ochranných pásiem, chránených druhov rastlín a živočíchov a zón a častí zón chránených krajinných oblastí, národných parkov a prírodných parkov a určujú opatrenia potrebné na zlepšenie stavu ich ochrany a odstránenie príčin ich ohrozenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 83ab až 83ad znejú:
„83ab) § 38 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
83ac) § 32 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení neskorších predpisov.
83ad) § 38 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.“.
104.
V § 54 odsek 11 znie:
„(11)
Na území chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma a prírodného parku funkciu dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability podľa odseku 10 písm. b) plní program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, program starostlivosti o národný park a program starostlivosti o prírodný park podľa odseku 4 písm. a).“.
105.
V § 54 ods. 13 sa vypúšťa druhá veta.
106.
V § 54 odsek 20 znie:
„(20)
Koncepciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, programy starostlivosti o chránené územia okrem programu starostlivosti o prírodnú pamiatku, národnú prírodnú pamiatku, prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú rezerváciu a chránený areál a Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky obstaráva ministerstvo a schvaľuje vláda, dokumenty podľa odsekov 15, 16 a 18 vedie ministerstvom poverená organizácia ochrany prírody. Ostatnú dokumentáciu obstaráva a schvaľuje príslušný orgán ochrany prírody po prerokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, v prípade programov starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov a programov záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov po prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva; to neplatí pre programy starostlivosti o lesy, ktoré sa vyhotovujú postupom podľa osobitného predpisu.83b) Návrh programu starostlivosti o chránené územie orgán ochrany prírody písomne oznámi vlastníkovi, správcovi a nájomcovi dotknutého pozemku, ktorého možno zistiť z evidencie v katastri nehnuteľností, dotknutej obci a dotknutým orgánom štátnej správy a prerokuje s nimi pripomienky, ktoré k návrhu podali; návrh programu starostlivosti o chránené územie predložený organizáciou ochrany prírody orgán ochrany prírody oznámi v lehote do 60 dní odo dňa jeho predloženia. Ak je dotknutý väčší počet vlastníkov pozemkov alebo ak ich pobyt nie je známy, možno oznámenie návrhu programu starostlivosti o chránené územie doručiť verejnou vyhláškou; ak ide o pozemkové spoločenstvo, návrh programu starostlivosti o chránené územie sa oznámi aj jeho štatutárnemu orgánu. Návrh programu starostlivosti o národný park je vždy súčasťou zámeru na vyhlásenie zón národného parku (§ 50 ods. 1).“.
107.
V § 54 sa za odsek 25 vkladá nový odsek 26, ktorý znie:
„(26)
Na dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a činnosti vykonávané v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, ktoré priamo súvisia so starostlivosťou o územie európskej sústavy chránených území alebo sú pre starostlivosť o toto územie potrebné, sa ustanovenia § 28 ods. 5 a 6 nevzťahujú; to neplatí, ak ide o dokumentáciu ochrany prírody a krajiny podľa odseku 2 písm. f) a odseku 4 písm. e).“.
Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 27.
108.
V § 55 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejňuje na svojom webovom sídle“.
109.
§ 56 vrátane nadpisu znie:
㤠56
Prieskum a výskum
(1)
Za účelom poznania a ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny sa podporuje86a) ich výskum,86b) prieskum, monitoring a ďalšie činnosti zamerané na zisťovanie výskytu a stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, druhov európskeho významu a druhov národného významu a ich biotopov, významných geologických a geomorfologických lokalít a možných vplyvov na ne.
(2)
Výskum a prieskum osobitne chránenej časti prírody a krajiny je oprávnená vykonávať len osoba, ktorá má na jeho vykonávanie kvalifikačné predpoklady (ďalej len „oprávnená osoba“).
(3)
Oprávnená osoba je povinná najmenej sedem dní vopred v elektronickej podobe alebo listinnej podobe oznámiť organizácii ochrany prírody začatie a ukončenie prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Po ukončení prieskumu a výskumu je oprávnená osoba povinná do šiestich mesiacov odovzdať organizácii ochrany prírody správu o jeho výsledku; pri viacročnom prieskume a výskume je oprávnená osoba povinná odovzdať priebežnú správu o jeho výsledku každoročne do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Oprávnená osoba môže pri odovzdávaní údajov určiť podmienky, za akých možno tieto údaje sprístupňovať a poskytovať o nich informácie. Informácie o prieskume a výskume organizácia ochrany prírody zverejňuje na svojom webovom sídle; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.86c)
(4)
Pri vykonávaní prieskumu a výskumu oprávnená osoba spolupracuje s vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemku, na ktorom sa prieskum a výskum vykonáva, ak je to vzhľadom na spôsob jeho vykonávania potrebné, pričom je povinná rešpektovať jeho práva a oprávnené záujmy. Ak ide o prieskum a výskum v záujme ochrany prírody a krajiny a nedôjde k dohode s vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemku, na ktorom sa má prieskum a výskum vykonať, o vykonaní prieskumu a výskumu a o podmienkach, za akých sa môže vykonať, rozhodne orgán ochrany prírody. Vykonávaním prieskumu a výskumu nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.86d)
(5)
Ak hrozí zánik biotopov alebo ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov alebo zhoršenie ich stavu, môže orgán ochrany prírody nariadiť ich nevyhnutný prieskum, výskum a monitoring a zároveň určiť oprávnenú osobu na jeho vykonanie. Môže tiež rozhodnúť, že náklady spojené s jeho vykonaním hradí ten, kto svojou činnosťou spôsobil ohrozenie biotopov alebo ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov alebo zhoršenie ich stavu.
(6)
Orgán ochrany prírody môže oprávnenej osobe obmedziť alebo zakázať vykonávanie prieskumu a výskumu, ak jeho vykonanie môže byť v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny.
(7)
Vzor oznámenia a správy podľa odseku 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86d znie:
„86d) Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
110.
V § 59 ods. 1 písm. a) sa slová „ním poverenej osobe, ktorí sa pri výkone svojej pracovnej činnosti preukážu služobným preukazom,“ nahrádzajú slovami „organizácie ochrany prírody a osobám povereným orgánom ochrany prírody alebo organizáciou ochrany prírody“.
111.
V § 59 ods. 1 písm. c) sa slová „orgánom ochrany prírody a ním poverenou osobou“ nahrádzajú slovami „orgánom ochrany prírody, organizáciou ochrany prírody a nimi poverenými osobami“.
112.
V § 59 ods. 2 sa slová „Zamestnanec orgánu ochrany prírody alebo ním poverená osoba sú povinní pri výkone činnosti podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „Zamestnanci orgánu ochrany prírody a organizácie ochrany prírody a osoby poverené orgánom ochrany prírody alebo organizáciou ochrany prírody sú povinní pri výkone činnosti podľa odseku 1 preukázať sa služobným preukazom alebo písomným poverením a“.
113.
V § 59 odsek 3 znie:
„(3)
Orgán ochrany prírody, organizácia ochrany prírody a nimi poverené osoby vopred oznámia vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku rozsah a čas trvania výkonu činnosti podľa odseku 1 písm. b).“.
114.
V § 61 ods. 5 a 8 sa slová „Ministerstvom obrany Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom obrany“.
115.
V § 61 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Na stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na účely zámeny pozemkov, výkupu pozemkov a nájmov pozemkov sa primerane použijú osobitné predpisy.93a)
(7)
Výška nájmu na lesných pozemkoch s lesnými porastmi sa určí ako podiel všeobecnej hodnoty lesného porastu v rubnej dobe a celkovej doby nájmu. Maximálna výška nájmu za obdobie dojednanej doby nájmu nesmie byť vyššia, ako by bola výška finančnej náhrady za obdobie dojednanej doby nájmu. Pri určení výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť sa vychádza z celkovej hodnoty nákladov, ktoré vznikajú v dôsledku ich zvýšenia nad rámec bežného obhospodarovania alebo v dôsledku zníženia priemernej produkcie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
„93a) Napríklad § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.“.
116.
V § 61a sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Štát zastúpený správcom majetku štátu zamieňa pozemky vo svojom vlastníctve za pozemky iných vlastníkov, ktoré sa nachádzajú v chránenom území.“.
Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.
117.
V § 61a ods. 2 prvej vete sa za slovom „okresu“ vkladá čiarka a slová: „v ktorom sa nachádza chránené územie s dotknutým pozemkom“.
118.
V § 61b ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu.93e)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov.93e)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 93e znie:
„93e) Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
119.
V § 61b ods. 6 sa vypúšťajú slová „podmienky odpustenia alebo zľavy z nájomného,“.
120.
V § 61e ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a e).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
121.
V § 61e odsek 4 znie:
„(4)
Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na finančnú náhradu je
a) vlastník pozemku; ak je vlastníkom pozemku štát, je touto osobou správca pozemku,
b)
zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve, alebo
c)
pozemkové spoločenstvo, ak je pozemok súčasťou spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.“.
122.
V § 61e ods. 6 písm. b) sa slovo „platnosti“ nahrádza slovom „právoplatnosti“.
123.
V § 61e ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „(§ 50 ods. 6)“.
124.
V § 63 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak štát prejaví záujem o kúpu pozemkov, orgán ochrany prírody alebo ním poverená organizácia ochrany prírody je povinná do troch mesiacov uzavrieť s vlastníkom pozemku kúpnu zmluvu, ak sa nedohodnú inak.
(4)
Ak štát zastúpený orgánom ochrany prírody ponuku písomne neprijme do troch mesiacov odo dňa jej doručenia, vlastník pozemku, ktorý ponúkol pozemok na kúpu štátu, nemôže pozemok predať inej osobe za nižšiu cenu ako bola uvedená v ponuke; predkupné právo štátu zostáva zachované voči nadobúdateľovi pozemku.“.
125.
V § 65 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
obstaráva
1.
koncepciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,
2.
program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, národný park, prírodný park a chránené vtáčie územie,
3.
Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky,
4.
projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti, prírodného parku a chráneného vtáčieho územia a projekt ochrany národného parku, národnej prírodnej rezervácie, prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky a ich ochranného pásma,
5.
návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu,
d)
obstaráva a schvaľuje
1.
program starostlivosti o územia medzinárodného významu a program starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov,
2.
zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu,
3.
programy záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov, programy záchrany chránených vtáčích území a programy záchrany zón a častí zón chránenej krajinnej oblasti, národného parku a prírodného parku,
4.
národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,“.
126.
V § 65 ods. 1 písm. g) sa za slová „§ 7 ods. 3 písm. c),“ vkladajú slová „§ 13 ods. 2 písm. j),“.
127.
V § 65 ods. 1 písmená q) až t) znejú:
„q)
vydáva odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7, ak bol podnet na jeho vydanie zistený v konaní o povolení výnimky alebo vydaní súhlasu podľa tohto zákona alebo v konaní podľa osobitného predpisu,37f)
r)
je dotknutým orgánom v konaní podľa osobitného predpisu37f) a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w) ak sa konanie týka plánu alebo projektu, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území a vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,98aa)
s)
koná podľa § 28 ods. 13 a 14 a rozhoduje o povolení výnimky a vydaní súhlasu, ak sa povoľuje alebo vydáva v súvislosti so schvaľovaním alebo povoľovaním plánu alebo projektu podľa § 28 ods. 11 alebo v súvislosti s potrebou vykonať kompenzačné opatrenia podľa § 28 ods. 14,
t)
vydáva a odníma osvedčenia podľa § 28a ods. 1 a 7 a predlžuje platnosť osvedčení podľa § 28a ods. 5,“.
128.
V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona.“.
129.
V § 65a odsek 2 znie:
„(2)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
a)
obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ich revízií,
b)
plní funkciu chovnej stanice a rehabilitačnej stanice a uhrádza výdavky spojené so starostlivosťou o hendikepované chránené živočíchy,
c)
prijíma oznámenia o nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených chránených živočíchoch podľa § 35 ods. 6, určuje nakladanie s nimi a vedie o nich evidenciu; podrobnosti o evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
d)
vedie evidenciu chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch,
e)
určuje držiteľom chránených živočíchov a chránených rastlín evidenčné číslo,
f)
prijíma nájdené chránené živočíchy podľa § 103 ods. 3 a určuje ďalšie nakladanie s nimi,
g)
vedie evidenciu škôd spôsobených určenými živočíchmi,
h)
vyhotovuje, obstaráva a vedie vybranú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a iné odborné podklady s ňou súvisiace, poskytuje informácie z nej a realizuje vybrané opatrenia z nej vyplývajúce,
i)
vydáva stanovisko k náhodnej ťažbe podľa § 14 ods. 8 a súhlasné stanovisko k náhodnej ťažbe podľa osobitného predpisu98c) a predkladá orgánu ochrany prírody podnet na začatie konania podľa § 13 ods. 7, § 14 ods. 7 a § 28 ods. 4, ktorým je orgán ochrany prírody viazaný,
j)
vypracúva dokumentáciu podľa § 28 ods. 10 a návrhy kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 14,
k)
vydáva stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území,
l)
poskytuje podklady pri komplexnom zisťovaní stavu lesa83ab) a v súčinnosti s právnickou osobou podľa osobitného predpisu83ad) a vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy sa podieľa na rámcovom plánovaní,83ac) určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy a vypracovaní návrhu programu starostlivosti o lesy, ak sa týkajú chránených území a ich ochranných pásiem,
m)
stanovuje požiadavky na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, ktoré je orgán ochrany prírody povinný zohľadniť pri vydávaní záväzného stanoviska a zúčastňuje sa ich prerokovania,
n)
zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny,
o)
vykonáva prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny, prijíma oznámenia o začatí a ukončení prieskumu a výskumu, vedie evidenciu správ o výsledkoch prieskumu a výskumu a zverejňuje informácie o prieskume a výskume na svojom webovom sídle,
p)
je oprávnená na výkon činností podľa § 59 ods. 1 a plní oznamovaciu povinnosť podľa § 59 ods. 3,
q)
vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny vrátane sprevádzania návštevníkov v chránených územiach a poskytovania odborného výkladu o prírodných hodnotách územia a dôvodoch jeho ochrany,
r)
vyberá vstupné do chránených území,
s)
spravuje jaskyne a pozemky vo vlastníctve štátu v chránených územiach a ich ochranných pásmach vrátane lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy nadobudnuté podľa § 28 ods. 14 a 15, § 30 ods. 8, § 61c ods. 1 a § 63,
t)
užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré má v nájme alebo výpožičke,
u)
poskytuje vlastníkovi alebo nájomcovi pozemku súčinnosť pri zabezpečení starostlivosti o pozemok podľa § 61d,
v)
vedie evidenciu zmlúv, ktoré uzavrela podľa § 61a až 61d,
w)
koná vo veci prerokovania a dohody so správcami vodných tokov o zásadách starostlivosti o vodné toky podľa § 6 ods. 6 a dohody podľa § 14 ods. 4 a § 54 ods. 6,
x)
vykonáva monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečuje opatrenia na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability,
y)
vykonáva činnosti spojené so zabezpečením priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny vrátane starostlivosti o neobhospodarované pozemky,
z)
zabezpečuje výkon stráže prírody prostredníctvom profesionálnych členov stráže prírody a dobrovoľných členov stráže prírody,
za)
riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody, stará sa o udržiavanie a zvyšovanie ich odbornej úrovne, poskytuje im potrebný výstroj a pomôcky a uhrádza im výdavky súvisiace s výkonom ich funkcie v súlade s osobitným predpisom,100)
zb)
vedie evidenciu o priestupkoch zistených členmi stráže prírody a o uložených blokových pokutách a údaje z nej zasiela ministerstvu na účely vedenia evidencie podľa § 65 ods. 1 písm. l),
zc)
spracúva odborné stanoviská pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody,
zd)
vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje činnosť informačných stredísk a iných zariadení ochrany prírody a krajiny,
ze)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných projektov programov a dohovorov v oblasti ochrany prírody a krajiny a zabezpečuje a koordinuje starostlivosť o územia medzinárodného významu,
zf)
prevádzkuje štátny zoznam (§ 51 ods. 3) a koná podľa § 51 ods. 5 až 8,
zg)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona alebo uvedené v jej štatúte.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 98c znie:
„98c) § 23 ods. 10 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
130.
V § 65a odsek 4 znie:
„(4)
Na činnosti, ktoré vykonáva alebo obstaráva Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky pri zabezpečení plnenia jej úlohy podľa tohto zákona, ak ide o prieskum, výskum, monitoring, označovanie a starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny, sa nevzťahujú zákazy podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, 9 a 11 a zákazy podľa § 16 ods. 1, ak ide o činnosti podľa § 29 ods. 2, a nevyžadujú sa súhlasy podľa § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 15 ods. 2, § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 49 ods. 3 a 7 a § 52 ods. 3.“.
131.
§ 65a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je za podmienok ustanovených týmto zákonom oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí; na tieto činnosti vykonávané alebo obstarávané Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky sa ustanovenia osobitného predpisu100aa) nevzťahujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa znie:
„100aa) § 24 ods. 3 písm. f) a h), § 55, § 56 a § 65 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
132.
V § 66 písm. f) sa slová „§ 47 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 47 ods. 12“.
133.
§ 67 vrátane nadpisu znie:
㤠67
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
obstaráva
1.
projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej pamiatky, chráneného krajinného prvku, chráneného stromu a ich ochranného pásma,
2.
projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu,
b)
vyhlasuje, mení a zrušuje ochranu súkromného chráneného územia,
c)
obstaráva a schvaľuje
1.
program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku a chránený strom,
2.
program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky a chráneného stromu,
3.
na základe žiadosti vlastníka pozemku v súkromnom chránenom území program záchrany súkromného chráneného územia,
d)
vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
e)
rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 6 ods. 5, § 7 ods. 3 písm. a) a b), § 13 ods. 2 písm. c), f), i) a o), § 14 ods. 2 písm. f) až i), § 15 ods. 2 písm. c) a d), § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 28 ods. 4 a § 49 ods. 3,
f)
je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) k územnému plánu regiónu a územnému plánu obce, podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) a m) a podľa § 9 ods. 1 písm. o) k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a ako dotknutý orgán podľa osobitného predpisu100ab) vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w), ak na jeho vydanie nie je podľa tohto zákona príslušné ministerstvo,
g)
rozhoduje podľa § 19 ods. 5, § 22 ods. 5, § 24 ods. 13, § 50 ods. 5 a 7, § 56 ods. 4 a 5 a § 96,
h)
môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zákazu činnosti podľa § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 16 ods. 1, § 24 ods. 4, 6 a 9, § 26 ods. 5 a § 49 ods. 7 a ak ide o druhy podľa § 40 v súvislosti s povoľovaním výnimky z územnej ochrany, ak tak určí ministerstvo,
i)
prijíma nahlásenia podľa § 24 ods. 13,
j)
vydáva návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) a návštevný poriadok jaskyne (§ 24),
k)
vyhlasuje verejne prístupné jaskyne (§ 24 ods. 18),
l)
upozorňuje na povinnosť vyžiadať si súhlas podľa § 28 ods. 4,
m)
vydáva odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7, ak na jeho vydanie nie je príslušné ministerstvo,
n)
vydáva osobitné oprávnenie podľa § 38 ods. 6,
o)
koná vo vzťahu k chráneným stromom podľa § 49 ods. 2,
p)
oznamuje zámer podľa § 50 ods. 1 a koná podľa § 50 ods. 4,
q)
koná a rozhoduje vo veciach finančnej náhrady podľa § 61e,
r)
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
s)
vedie zoznam členov stráže prírody,
t)
vykonáva štátny dozor,
u)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100ab znie:
„100ab) § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
134.
V § 68 písmená a) až n) znejú:
„a)
obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,
b)
vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
c)
rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. a), b), d), e), g), h), k) až n) a p), § 14 ods. 2 písm. b) až e), i) a j), § 15 ods. 2 písm. b), § 45 ods. 2 na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice, § 47 ods. 3 na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a § 52 ods. 3,
d)
je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) k územnému plánu zóny, podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým a druhým stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až f) a k), podľa § 9 ods. 1 písm. l), ak ide povolenie výrubu drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce, podľa § 9 ods. 1 písm. o) k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a podľa § 9 ods. 1 písm. p) až v) a ako dotknutý orgán podľa osobitného predpisu100a) vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w), ak na jeho vydanie nie je podľa tohto zákona príslušný okresný úrad v sídle kraja alebo ministerstvo,
e)
rozhoduje podľa § 4 ods. 2, 5 a 7, § 8, § 56 ods. 6 a § 96,
f)
upozorňuje na povinnosť vyžiadať si súhlas podľa § 28 ods. 4,
g)
koná podľa § 13 ods. 6 a 7, § 38 ods. 2 a 8, § 47 ods. 7 a 8 a § 103 ods. 2,
h)
prijíma oznámenia podľa § 38 ods. 3, § 47 ods. 6 a 7, § 100 ods. 1 a § 104 ods. 10,
i)
určuje územné a časové obmedzenie výkonu činností uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 26 ods. 6,
j)
upozorňuje stavebné úrady na výskyt chránených živočíchov na stavbách v súvislosti s plánovanými činnosťami, ktoré sú predmetom konaní podľa § 9 ods. 1 písm. c) až f),
k)
vydáva potvrdenie podľa § 38 ods. 4,
l)
môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie, a ktorý sa nachádza za hranicami zastavaného územia obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
m)
v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady a ukladá povinnosť zaplatiť finančnú náhradu tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu podľa § 48 ods. 1,
n)
môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 47 a § 48, ak sú na to závažné dôvody,“.
135.
V § 69 odsek 1 znie:
„(1)
Obec
a)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
c)
je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. l), ak ide povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce,
d)
rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3,
e)
v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,
f)
vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu,
g)
obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
h)
vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
i)
plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.“.
136.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pôsobnosť obce podľa odsekov 1 a 2 na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo obrany.100b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100b znie:
„100b) § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 v znení neskorších predpisov.“.
137.
Pod nadpis „Stráž prírody“ sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71a
Pôsobnosť a členenie stráže prírody
(1)
Stráž prírody plní úlohy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania tohto zákona vrátane informačnej a výchovnovzdelávacej činnosti.
(2)
Stráž prírody sa člení na profesionálnu stráž prírody a dobrovoľnú stráž prírody. Člen profesionálnej stráže prírody je v pracovnoprávnom vzťahu zamestnanca organizácie ochrany prírody.“.
138.
V § 72 ods. 1 písm. e) sa za slovom „zdravotne“ vkladá čiarka a slovo „psychicky“.
139.
V § 72 ods. 3 sa slová „na okresnom úrade v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „na organizácii ochrany prírody“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a raz za päť rokov formou preskúšania“.
140.
V § 72 ods. 5, § 76 ods. 9 a § 77 ods. 1 písm. h), n) a p) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „organizácia ochrany prírody“ v príslušnom tvare.
141.
V § 72 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 3 a 4 zabezpečuje organizácia ochrany prírody.
(7)
Členom stráže prírody sa fyzická osoba stáva dňom zápisu do zoznamu členov stráže prírody, ktorý vedie okresný úrad v sídle kraja. Fyzická osoba môže byť zapísaná do zoznamu členov stráže prírody na základe návrhu organizácie ochrany prírody. Do zoznamu členov stráže prírody okresný úrad v sídle kraja zapíše aj vlastníka súkromného chráneného územia po preukázaní spôsobilosti na výkon funkcie člena stráže prírody podľa odseku 1.“.
142.
V § 73 ods. 3 sa za slovo „kraja“ vkladajú slová „na návrh organizácie ochrany prírody alebo vlastníka súkromného chráneného územia“.
143.
V § 74 ods. 2 druhá veta znie: „Platnosť preukazu člena stráže prírody je päť rokov; po uplynutí tejto doby a absolvovaní preskúšania okresný úrad v sídle kraja vydá členovi stráže prírody nový preukaz.“.
144.
V § 74 ods. 3 sa slová „sú uvedené v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo“.
145.
V § 75 ods. 1 písm. h) a i) sa slová „predviesť ju na útvar“ nahrádzajú slovami „bezodkladne ju odovzdať útvaru“.
146.
V § 75 ods. 1 písm. o) sa za slovami „chránenom území“ vkladajú slová „alebo jeho ochrannom pásme“.
147.
V § 75 ods. 1 sa za písmeno q) vkladajú nové písmená r) a s), ktoré znejú:
„r)
prikázať osobe, ktorá vstúpila na chránené územie v rozpore s týmto zákonom, aby opustila chránené územie,
s)
používať rovnošatu člena stráže prírody,“.
Doterajšie písmená r) a s) sa označujú ako písmená t) a u).
148.
V § 75 ods. 1 písm. t) treťom bode sa slová „predvedením na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdaním útvaru“.
149.
V § 75 ods. 1 písm. t) piatom bode sa slová „predviesť na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdať útvaru“.
150.
V § 75 ods. 1 písm. u) sa slová „predvedením osoby na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdaním osoby útvaru“.
151.
V § 75 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena stráže prírody, alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
152.
V § 77 ods. 1 písm. e), f) a t) sa slová „okresný úradom v sídle kraja alebo ním poverená organizácia ochrany prírody“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „organizácia ochrany prírody“ v príslušnom tvare.
153.
V § 77 ods. 1 písm. g) sa slová „príslušný okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „organizáciu ochrany prírody“.
154.
V § 77 ods. 1 písmeno v) znie:
„v)
na vyzvanie organizácie ochrany prírody absolvovať raz za päť rokov preskúšanie z odbornej spôsobilosti a preukázať, že spĺňa podmienky spôsobilosti na výkon člena stráže prírody podľa § 72 ods. 1,“.
155.
§ 78 vrátane nadpisu znie:
㤠78
Vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu
(1)
Okresný úrad v sídle kraja, ktorý člena stráže prírody zapísal do zoznamu, vyškrtne člena stráže prírody z tohto zoznamu
a)
na základe žiadosti člena stráže prírody,
b)
z vlastného podnetu alebo na návrh organizácie ochrany prírody, ak
1.
nastanú okolnosti, ktoré bránia tomu, aby člen stráže prírody naďalej plnil svoju funkciu,
2.
člen stráže prírody závažným spôsobom prekročí svoje oprávnenia alebo inak poruší svoj sľub,
3.
člen stráže prírody napriek písomnému upozorneniu nevykonáva svoju funkciu podľa tohto zákona,
4.
člen stráže prírody prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 72 ods. 1,
5.
člen stráže prírody zomrie.
(2)
Činnosť člena stráže prírody sa končí dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov stráže prírody. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a b) bodoch 1 až 4 okresný úrad v sídle kraja písomne upovedomí člena stráže prírody o vyškrtnutí zo zoznamu členov stráže prírody. O vyškrtnutí člena stráže prírody zo zoznamu informuje okresný úrad v sídle kraja aj príslušnú organizáciu ochrany prírody.“.
156.
V § 79 sa za slová „ochrany prírody“ vkladajú slová „a poverení príslušníci Horskej záchrannej služby“.
157.
V § 81 ods. 2 písm. a) sa slovo „vyjadrenia“ nahrádza slovom „záväzného stanoviska“.
158.
V § 81 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 94 ods. 5 a 6,
c)
vydanie stanoviska podľa § 14 ods. 8, § 28 ods. 7 a § 65a ods. 2 písm. i) a vydanie a predĺženie platnosti osvedčenia podľa § 28a ods. 1 a 5,“.
159.
V § 81 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)
konanie podľa § 13 ods. 7 tretej vety a § 14 ods. 7 tretej vety, § 47 ods. 6 druhej vety a ods. 8, § 54 ods. 20 až 22 a § 71 ods. 2 písm. l) a ods. 11,“.
160.
V § 81 ods. 2 písm. p) sa slová „§ 50 ods. 6 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 5 a 7“.
161.
V § 82 ods. 2 prvej vete, § 85 ods. 1 štvrtej vete a § 89 ods. 2 písm. c) sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.
162.
V § 82 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a v štvrtej vete sa slová „pokiaľ mu to postavenie nevyplýva už z predchádzajúcej vety, ak písomne alebo elektronicky“ nahrádzajú slovami „ak spôsobom podľa osobitného predpisu113a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113a znie:
„113a) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
163.
V § 82 ods. 7 sa vypúšťajú slová „písomného alebo elektronického“.
164.
V § 82 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Orgán ochrany prírody v konaní o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti a o povolení výnimky zo zákazu činnosti podľa tohto zákona prihliada aj na to, či je vykonanie činnosti v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a rozhodnutím vydaným podľa osobitného predpisu64) a či sa činnosť vykonáva v súlade s využívaním územia stanoveným podľa osobitného predpisu.115aa)
(12)
V rozhodnutí, ktorým sa vydáva súhlas na vykonanie činnosti, alebo ktorým sa povoľuje výnimka zo zákazu činnosti podľa tohto zákona, orgán ochrany prírody tiež určí podmienky vykonávania činnosti vrátane opatrení na zmiernenie alebo odvrátenie nepriaznivých účinkov činnosti, ak sú potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny, a čas platnosti vydaného súhlasu a povolenej výnimky. Ustanovenie prvej vety sa rovnako uplatní aj na vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115a znie:
„115aa) § 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
165.
§ 83 vrátane nadpisu znie:
㤠83
Osobitné ustanovenia o vecnej a miestnej príslušnosti
(1)
Ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje viac súhlasov, povolení alebo rozhodnutí podľa tohto zákona, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne príslušný, kompetenčne najvyšší orgán ochrany prírody. Ak sa povoľujú výnimky a vydávajú súhlasy podľa tohto zákona v súvislosti so schvaľovaním alebo povoľovaním plánu alebo projektu podľa § 28 ods. 11 alebo v súvislosti s potrebou vykonať kompenzačné opatrenia podľa § 28 ods. 14, rozhoduje vždy ministerstvo.
(2)
Ak žiadosť o vydanie súhlasu, povolenia alebo rozhodnutia je doručená orgánu ochrany prírody, ktorý nie je príslušný na rozhodnutie podľa odseku 1, je tento povinný žiadosť bez meškania, najneskôr do troch pracovných dní, postúpiť príslušnému orgánu ochrany prírody a upovedomiť o tom žiadateľa. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, orgán ochrany prírody urobí nevyhnuté úkony, najmä na odvrátenie hroziacej škody.
(3)
Ak sa územie, ktoré má byť vyhlásené za chránené územie, ochranné pásmo jaskyne alebo ochranné pásmo prírodného vodopádu, nachádza na území viacerých krajov, príslušný na jeho vyhlásenie je ten okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť tohto územia. Ak sa územie, ktoré má byť vyhlásené za chránené podľa § 17 ods. 1 písm. d) až g), nachádza na území vojenského obvodu, príslušná na jeho vyhlásenie je vláda, ktorá v nariadení ustanoví aj stupeň ochrany chráneného územia, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o územnej ochrane.“.
166.
V § 84 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
167.
V § 84 odsek 6 znie:
„(6)
Ak sa písomnosť doručuje viac ako dvadsiatim účastníkom, doručovanie možno vykonať verejnou vyhláškou.“.
168.
V § 85 ods. 1 prvej vete sa za slovami „30 dní“ vkladá čiarka a slová „v zložitých prípadoch do 60 dní“.
169.
V § 85 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
170.
V § 85 ods. 4 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
171.
V § 89 odsek 2 znie:
„(2)
Orgán ochrany prírody môže platnosť ním vydaného rozhodnutia z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania predĺžiť, a to aj opakovane, ak
a)
nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia od vydania rozhodnutia alebo posledného predĺženia platnosti rozhodnutia,
b)
účastník konania požiadal o predĺženie najneskôr 60 dní pred ukončením jeho platnosti,
c)
nie sú splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa odseku 1 a
d)
to nie je v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránenými týmto zákonom.“.
172.
V § 90 ods. 1 písm. a) a § 92 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 a 5“ a slová „§ 24“ sa nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 28 ods. 4“.
173.
V § 90 ods. 1 písm. b) a § 92 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 16 ods. 1 alebo § 24 ods. 4, 6, 9 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, 9, 11 a 20 alebo § 49 ods. 7“.
174.
V § 90 ods. 1 písm. d) a v § 92 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 50 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 7“.
175.
V § 90 ods. 1 písm. f) a § 92 ods. 1 písm. h) sa slová „(§ 47 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 47 ods. 7)“.
176.
V § 90 ods. 1 písm. h) a v § 92 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 50 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 5“.
177.
V § 90 ods. 1 písm. j) a § 92 ods. 1 písm. l) sa slová „vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny bez súhlasu orgánu ochrany prírody (§ 56 ods. 2) alebo neoznámi začatie alebo ukončenie“ nahrádzajú slovami „neoznámi začatie alebo ukončenie prieskumu a“ a slová „(§ 56 ods. 4)“ sa nahrádzajú slovami „(§ 56 ods. 3)“.
178.
V § 90 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“ a v § 90 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 6“.
179.
V § 90 ods. 2 písm. h) a § 92 ods. 1 písm. zb) sa slová „§ 28 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 14“.
180.
V § 90 ods. 3 písm. d) a § 92 ods. 1 písm. zg) sa slová „§ 24 ods. 13, § 28 ods. 10, § 42 ods. 9 a 12 alebo § 43“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 13, § 42 ods. 9 a 12, § 43 alebo § 75 ods. 2“.
181.
V § 90 ods. 3 písm. e) a § 92 ods. 1 písm. zh) sa slová „§ 28 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 a § 28 ods. 14 a 15“ a slovo „ministerstva“ sa nahrádza slovami „orgánu ochrany prírody“.
182.
V § 90 ods. 3 písmená l) a m) znejú:
„l)
vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez splnenia podmienok podľa 47 ods. 11, alebo ošetrí chránený strom (§ 49 ods. 3) bez súhlasu orgánu ochrany prírody, alebo sa na požiadanie nepreukáže právoplatným súhlasom na výrub (§ 47 ods. 11) alebo nepreukáže pôvod prepravovaného dreva (§ 47 ods. 12),
m)
koná v rozpore s § 13 ods. 6 a 7, § 14 ods. 6 až 8 alebo § 47 ods. 9 alebo s určením výrubu podľa § 47 ods. 4 písm. g),“.
183.
V § 90 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
iného navedie alebo nariadi mu vykonať činnosť v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.“.
184.
V § 90 ods. 4 a § 92 ods. 4 sa vypúšťa slovo „rovnaký“ a pred slovami „uložená sankcia“ sa vkladajú slová „podľa tohto zákona“.
185.
V § 91 odsek 1 znie:
„(1)
Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt podľa tohto zákona sa prihliadne najmä na závažnosť a rozsah protiprávneho konania, okolnosti, ktoré viedli k protiprávnemu konaniu a opakovanie protiprávneho konania.“.
186.
V § 91 ods. 7 prvej vete sa za slovo „delikte“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ a druhej vete sa za slovom „pokuty“ vkladá čiarka a slová „a to aj opakovane“.
187.
V § 91 ods. 14 sa za slovom „deliktov“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“.
188.
V § 92 ods. 1 písm. w) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“ a v § 92 ods. 1 písm. x) sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 6“.
189.
V § 92 ods. 1 písmená zo) a zp) znejú:
„zo)
vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez splnenia podmienok podľa 47 ods. 11, alebo ošetrí chránený strom (§ 49 ods. 3) bez súhlasu orgánu ochrany prírody, alebo sa na požiadanie nepreukáže právoplatným súhlasom na výrub (§ 47 ods. 11) alebo nepreukáže pôvod prepravovaného dreva (§ 47 ods. 12),
zp)
koná v rozpore s § 13 ods. 6 a 7, § 14 ods. 6 až 8 alebo § 47 ods. 9 alebo s určením výrubu podľa § 47 ods. 4 písm. g),“.
190.
V § 92 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zv), ktoré znie:
„zv)
iného navedie alebo nariadi mu vykonať činnosť v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.“.
191.
V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „odseku 1 písm. zd) až zu)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. zd) až zv)“.
192.
V § 92 odsek 5 znie:
„(5)
V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 300 eur.“.
193.
V § 92 ods. 9 sa za slovo „priestupky“ vkladajú slová „a uhradené trovy konania za priestupky“.
194.
V § 94 odsek 6 znie:
„(6)
Správca jaskyne môže jaskyňu prenechať do nájmu len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Ministerstvo môže ako podmienku predchádzajúceho súhlasu určiť požiadavky na nájom jaskyne zabezpečujúce záujmy ochrany prírody a krajiny. Správca jaskyne môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len so záujemcom, ktorý má najmenej päť rokov odbornú prax v speleologickom prieskume a výskume jaskyne alebo prevádzkovaní jaskyne, a ktorý spĺňa ďalšie požiadavky ministerstva a požiadavky správcu jaskyne vyplývajúce z podmienok ochrany prírody a krajiny. Požiadavky zabezpečujúce záujmy ochrany prírody a krajiny musia byť obsiahnuté v nájomnej zmluve.“.
195.
§ 94 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Jaskyňu možno prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou iba na čas určitý, najviac na päť rokov. Pri úplnom dodržaní podmienok nájomnej zmluvy možno nájom jaskyne po vzájomnej dohode zmluvných strán dodatkom k nájomnej zmluve predĺžiť najviac na to isté obdobie, a to aj opakovane, maximálne však na pätnásť rokov; to neplatí, ak o nájom jaskyne prejavila záujem aj iná osoba. Ak o nájom jaskyne prejavilo záujem viacero osôb, správca jaskyne pri výbere nájomcu zohľadňuje predovšetkým zámer sprístupnenia jaskyne, odbornú prax záujemcu v speleologickom prieskume a výskume jaskyne a praktickej starostlivosti o jaskyňu, prioritne vo vzťahu k jaskyni, ktorá je predmetom nájmu, a výšku nájomného.
(8)
Sprístupnenú jaskyňu, ktorú prevádzkuje organizácia ochrany prírody, nemožno prenechať do nájmu.
(9)
Na správu a nakladanie s chránenými druhmi podľa odsekov 1 a 2 a na nájom jaskyne podľa odsekov 6 a 7 sa osobitný predpis116) nevzťahuje.“.
196.
V § 95 ods. 1 sa za slová „chránených živočíchov vkladá čiarka a slová „vybraných druhov živočíchov, vybraných druhov rastlín“.
197.
V § 95 ods. 4 sa za slová „chránených živočíchov“ vkladá čiarka a slová „vybraných druhov živočíchov, vybraných druhov rastlín“.
198.
V § 97 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
psoch používaných na stráženie vybraných domestikovaných živočíchov alebo používaných pri ich pasení (ďalej len „pastiersky pes“),
d)
rybách chovaných v rybníkoch,118a) rybochovných zariadeniach alebo malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb,118b) ak sú tieto chovnými rybárskymi revírmi118c) alebo ak sa v nich vykonáva hospodársky chov rýb na základe osvedčenia podľa osobitného predpisu,118d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 118a až 118d znejú:
„118a) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 216/2018 Z. z.
118b) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 216/2018 Z. z.
118c) § 10 zákona č. 216/2018 Z. z.
118d) § 19a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
199.
V § 97 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
200.
§ 98 vrátane nadpisu znie:
㤠98
Podmienky nároku na náhradu škody
(1)
Náhradu škody na vybraných domestikovaných živočíchoch, rybách, včelstvách a včelárskych zariadeniach a drevinách možno poskytnúť, ak boli prijaté primerané preventívne opatrenia na ich ochranu pred určeným živočíchom. Podrobnosti o primeraných preventívnych opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Náhradu škody na rybách možno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným živočíchom, ktorý sa v čase a na mieste vzniku škody preukázateľne zdržiava.
(3)
Náhradu škody na rybách a poľovnej raticovej zveri nemožno poskytnúť osobe vykonávajúcej chov rýb a užívateľovi poľovného revíru, ak im bola povolená výnimka z podmienok druhovej ochrany podľa § 35 ods. 1 písm. a) až c) na odchyt, usmrcovanie alebo rušenie určeného živočícha, ktorá mala platnosť aj v čase vzniku škody.
(4)
Náhradu škody na poľných plodinách nemožno poskytnúť, ak neboli pozbierané v agrotechnickom termíne na ich zber, obvyklom pre dané územie; náhrada škody sa však poskytne, ak sa zber v agrotechnickom termíne neuskutočnil z dôvodu ochrany prírody a krajiny.“.
201.
V § 99 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení rozsahu škôd na rybách sa vychádza zo zaznamenanej početnosti výskytu určených živočíchov v blízkosti vodnej plochy, v ktorej sa uskutočňuje chov rýb.“.
202.
V § 100 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „60“.
203.
V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri škode na rybách poškodený písomne oznámi orgánu ochrany prírody vznikajúcu škodu podľa tohto zákona po zistení výskytu určených živočíchov v blízkosti vodnej plochy, v ktorej sa uskutočňuje chov rýb.“.
204.
V § 100 ods. 3 prvá veta znie: „Pri škode na rybách sa náhrada škody uplatňuje za obdobie odo dňa oznámenia vznikajúcej škody poškodeným podľa odseku 1 po deň predchádzajúci výlovu rýb, ktorý poškodený písomne vopred oznámi orgánu ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo.“.
205.
V § 101 odsek 1 znie:
„(1)
Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, po ohlásení škody (§ 100 ods. 1) do troch dní uskutoční miestne zisťovanie za účasti poškodeného a organizácie ochrany prírody, spíše protokol a zaistí vhodným spôsobom dôkazy. Pri škode na rybách orgán ochrany prírody uskutoční miestne zisťovanie najneskôr do sedem dní od oznámenia vznikajúcej škody a následne opakovane najmenej raz za tri mesiace. Z miestneho zisťovania sa spíše protokol a zaistia sa vhodným spôsobom dôkazy.“.
206.
V § 102 ods. 1 sa slová „§ 100 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 100 ods. 2 a 3“.
207.
V § 103 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou.
208.
V § 103 ods. 5 sa v prvej vete slovo „štátnej“ nahrádza slovom „verejnej“ a vypúšťa sa druhá veta.
209.
V § 103 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.
(7)
Zoznam pozemkov na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje ministerstvu ministerstvo obrany; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.122)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 122 znie:
„122) Zákon č. 215/2004 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 123 sa vypúšťa.
210.
V § 103 sa vypúšťa odsek 8.
211.
Za § 104f sa vkladá § 104g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa dokončia podľa tohto zákona okrem konaní podľa § 47 a 48, ktoré sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(2)
Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 vykonáva činnosť, na ktorú nebola do 31. decembra 2019 potrebná výnimka alebo súhlas podľa doterajších právnych predpisov, ale na ktorú je od 1. januára 2020 výnimka alebo súhlas podľa tohto zákona potrebná, je povinný požiadať príslušný orgán ochrany prírody o ich vydanie do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Rozhodnutia o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti a povolení výnimky zo zákazu činnosti vydané do 31. decembra 2019 sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona.
(4)
Zákazy podľa § 13 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 písm. l) sa nevzťahujú na činnosti vykonávané podľa programov starostlivosti o lesy, ku ktorým bol protokol podľa osobitného predpisu124) vyhotovený do 31. decembra 2019.
(5)
Zákaz pestovania nepôvodných druhov rastlín podľa § 14 ods. 1 písm. g) sa nevzťahuje na pestovanie lesných porastov podľa schváleného programu starostlivosti o lesy, ktoré boli vysadené alebo pestované na lesných pozemkoch do 31. decembra 2019.
(6)
Správca pozemkov vo vlastníctve štátu má nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa tohto zákona, len ak tento nárok vznikne
a)
právoplatnosťou rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy alebo jeho zmeny, v ktorých boli uplatnené obmedzujúce požiadavky orgánu ochrany prírody po 1. januári 2020,
b)
právoplatnosťou rozhodnutia orgánu ochrany prírody s určenými obmedzujúcimi podmienkami vykonávania činnosti alebo jej zákazu po 1. januári 2020.
(7)
Ustanovenie § 104b ods. 5 sa rovnako uplatní na územie medzinárodného významu podľa § 28a ods. 1 a na územie európskej sústavy chránených území zaradené v zoznamoch schválených vládou do účinnosti tohto zákona.
(8)
Chránené územia a ich ochranné pásma a chránené stromy a ich ochranné pásma vyhlásené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považujú za chránené územia a ich ochranné pásma a chránené stromy a ich ochranné pásma vyhlásené podľa tohto zákona. Zámery na vyhlásenie, zmenu a zrušenie osobitne chránených častí prírody a krajiny zverejnené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považujú za zámery na vyhlásenie, zmenu a zrušenie osobitne chránených častí prírody a krajiny zverejnené podľa tohto zákona.
(9)
Národný zoznam ustanovený podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považuje za národný zoznam ustanovený podľa tohto zákona. Vláda nariadením ustanoví aktualizovaný národný zoznam podľa § 27 ods. 5 do 31. decembra 2021; postup podľa § 50 sa primerane použije len vtedy, ak ustanovením národného zoznamu dôjde k zvýšeniu stupňa ochrany územia európskeho významu.
(10)
Ustanovenia § 14 ods. 6 a 7 prvej a tretej vety sa rovnako vzťahujú aj na vykonanie úmyselnej ťažby126) v území európskej sústavy chránených území s iným ako piatym stupňom ochrany, ak súčasťou vyjadrenia podľa § 9 ods. 1 písm. m) k programu starostlivosti o lesy nebolo odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2015 do 31. decembra 2019, podľa ktorého táto činnosť nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv.
(11)
Organizácia ochrany prírody (§ 65a) najneskôr do 31. decembra 2020 posúdi vplyv úmyselnej ťažby podľa schválených programov starostlivosti o lesy podľa odseku 10 na územia európskej sústavy chránených území a v rámci tejto lehoty predloží orgánu ochrany prírody podnet na vydanie rozhodnutia podľa § 14 ods. 6 a 7, ak vykonaním takejto ťažby hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, alebo predloží orgánu ochrany prírody podnet na podanie žiadosti na zmenu programu starostlivosti o lesy za účelom zapracovania opatrení na vylúčenie takéhoto negatívneho vplyvu do programu starostlivosti o lesy.
(12)
Preukazy členov stráže prírody vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sú platné do 31. decembra 2020; platnosť preukazu člena stráže prírody okresný úrad v sídle kraja potvrdí najneskôr do 31. januára 2020.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:
„126) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.
212.
Za § 105b sa vkladá § 105c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠105c
Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
Zrušujú sa:
1.
body 21, 87 a 110 v prílohe k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách v znení neskorších predpisov,
2.
ustanovenia výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1161/88-32 z 30. júna 1988, ktorými boli vyhlásené chránené nálezisko Okšovské duby, chránené nálezisko Kobela, chránené nálezisko Suchý vrch a chránené nálezisko Modrý vrch (registrovaný v čiastke č. 24/1988 Zb.),
3.
úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 3479/1980-32 z 31. mája 1980 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Zelienka (registrovaná v čiastke č. 34/1980 Zb.),
4.
úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2965/1982-32 z 30. apríla 1982 o vyhlásení chráneného náleziska Periská (registrovaná v čiastke č. 30/1982 Zb.).“.
213.
Slová „stav ochrany“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „stav“ v príslušnom tvare.
214.
Slová „navrhované územie európskeho významu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „územie európskeho významu“ v príslušnom tvare.
215.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zu), ktoré znie:
„zu)
vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa osobitného predpisu23qd) v oblasti ochrany prírody a krajiny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23qd znie:
„23qd) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona 238/2017 Z. z., zákona 242/2017 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona 292/2017 Z. z., zákona 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z. zákona, č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 234/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 161f vkladá položka 161g, ktorá znie:
„Položka 161g
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie dokumentácie podľa osobitného predpisu37k) 100 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37k znie:
„37k) § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 310/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová: „ak ide o exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu,9)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43ac) znie:
„43ac) § 39a a §39b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 13 ods. 3 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.
4.
V § 28 ods. 10 sa slová „§ 12 až 13“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 4 písm. b), §12b a §13“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I § 28b v bode 74, ktorý nadobúda účinnosť 15. apríla 2020, bodov 144, 200 a 215, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, a § 28 ods. 10 v bode 73, § 28a v bode 74 a bodu 98, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.