354/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

354
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 5. novembra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z. a vyhlášky č. 37/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Každá žiadosť je tajomníkom pridelená členovi komisie, ktorý je zástupcom ministerstva, a náhodným výberom ďalším trom členom komisie.“.
2.
V § 5 ods. 4 tretej vete sa slová „70 bodov“ nahrádzajú slovami „50 bodov“.
3.
V § 5 ods. 5 prvej vete sa slová „70 bodov“ nahrádzajú slovami „50 bodov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Gábor Gál v. r.