353/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

353
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. októbra 2019,
ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ladislav Kamenický v. r.
Príloha k vyhláške č. 353/2019 Z. z.