352/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

352
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry sa mení takto:
1.
V prílohe č. 2 časti B Všeobecne sa vypúšťa štvrtý bod.
2.
V prílohe č. 2 časti B Metóde 5 podbode 4.4 štvrtá veta znie: „Stupne S sa prepočítavajú na polarimetrické stupne vydelením číslom 2,889. Polarimetrické trubice musia mať dĺžku 200 mm. Zdroj svetla musí pozostávať zo sodíkovej vákuovej lampy a prístroj musí byť inštalovaný v miestnosti, v ktorej sa teplota udržuje približne 20 °C.“.
3.
V prílohe č. 2 časti B Metóde 6 podbode 6.1.1 prvej vete sa slovo „sodného“ nahrádza slovom „draselného“.
4.
V prílohe č. 2 časti B Metóde 7 podbode 4.3 prvej vete sa slovo „hodín“ nahrádza slovom „dní“.
5.
V prílohe č. 2 časti B Metóde 10 podbode 5.1 tretej vete sa slovo „kremíkové“ nahrádza slovom „kremenné“.
6.
Slová „kryštalická glukóza“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 2 nahrádzajú slovami „monohydrát dextrózy“ v príslušnom tvare.
7.
Slová „bezvodá glukóza“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 2 nahrádzajú slovami „bezvodá dextróza“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.
Gabriela Matečná v. r.