350/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

350
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. i) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia (ďalej len „drezúra zvieraťa“),
b)
zoznam zvierat, ktorých použitie na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia je zakázané [§ 22 ods. 4 písm. c) zákona].
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
verejným vystúpením verejnosti prístupné jednorazové alebo opakované predvádzanie zvieraťa alebo činnosti so zvieraťom, pri ktorom sa predvádzajú cviky, úkony alebo iné činnosti, ktoré zviera získalo výcvikom; za verejné vystúpenie sa nepovažuje komentované kŕmenie a náučné prednášky v zoologickej záhrade alebo v zariadení na záchranu chránených živočíchov,1) predvádzanie činnosti so služobným zvieraťom2) na kultúrnom, vzdelávacom, športovom alebo spoločenskom podujatí a použitie sokoliarskeho dravca na sokoliarskom vystúpení,
b)
výcvikom vplyv človeka na zviera na účel získania, upevnenia alebo vylepšenia určitého správania alebo činnosti zvieraťa, ktoré nie je nevyhnutné pre jeho prežitie alebo pre bežnú manipuláciu s ním počas kŕmenia, prepravovania a ošetrovania.
§ 3
(1)
Drezúra zvieraťa sa vykonáva v ohraničenom priestore (ďalej len „manéž“), ktorý
a)
umožňuje bezpečný pohyb zvieraťa,
b)
svojou konštrukciou a svojím vybavením minimalizuje možnosti zranenia alebo iného poškodenia zvieraťa,
c)
má rozmery, ktoré zodpovedajú druhu zvieraťa, a
d)
vylučuje možnosti úniku zvieraťa do priestoru nachádzajúceho sa mimo manéže.
(2)
Manéž, ktorej podklad netvorí hlinitý povrch, piesčitý povrch alebo trávnik, musí mať podklad pokrytý od zeme 8 cm až 10 cm hrubou vrstvou zeminy alebo piesku, na ktorý sa navezie 8 cm až 10 cm hrubá vrstva drevených pilín.
(3)
Namiesto drevených pilín možno na účel podľa odseku 2 použiť iný materiál, ak je tvárny, nepružiaci, nekĺzavý a bezpečný pre pohyb zvieraťa.
(4)
Hrany použitých konštrukcií a ohradenie manéže musia byť zaoblené bez vyčnievajúcich častí. Pre prístup zvieraťa do manéže a pre návrat zvieraťa z manéže sa vytvára dostatočne široký prístupový priestor, ktorý je bez cudzích predmetov a prekážok.
(5)
Ak sa pri drezúre zvieraťa využívajú zvuky alebo osvetlenie, zviera sa na ne privyká postupne.
(6)
Drezúra zvieraťa sa nevykonáva so zvieraťom, ktoré je
a)
gravidnou samicou v druhej polovici gravidity alebo kojacou samicou,
b)
fyzicky vyčerpané, choré alebo javí príznak choroby,
c)
pod vplyvom dopingu, omamnej látky alebo chemickej látky, ktorá poškodzuje jeho zdravie alebo ktorá navodzuje jeho nefyziologický stav (ďalej len „zakázaná látka“), alebo ktoré napriek podozreniu z užitia zakázanej látky nie je podrobené vyšetreniu na jej zistenie,
d)
prepravené do manéže nevhodným spôsobom, nevhodným prostriedkom alebo v rozpore s osobitným predpisom,3) ktorý upravuje podmienky prepravy zvieraťa,
e)
v strese alebo ktoré prejavuje známky frustrácie alebo nervozity.
(7)
Na odbúranie strachu zvieraťa z kontaktu s človekom a na vytvorenie vzťahu a rešpektu k človeku, keď si zviera privyká na manipuláciu, slúžia tieto dorozumievacie prostriedky:
a)
hlasové podnety,
b)
bezkontaktné podnety časťami tela (reč tela),
c)
dotyky a kontaktné podnety, ktoré nespôsobia zvieraťu bolesť,
d)
vedenie zvieraťa,
e)
odmena zvieraťa.
(8)
Dorozumievacie prostriedky podľa odseku 7 sa používajú pre daného jedinca zrozumiteľne, využívajú sa dôsledne, s minimálnou námahou a tak, že zvieraťu nespôsobujú stres, psychické utrpenie alebo fyzické utrpenie. Nové pomôcky, ktoré sa používajú pri drezúre zvieraťa, je potrebné zvieraťu postupne predstaviť tak, že zviera v ich prítomnosti neprejavuje známky stresu ani iného psychického utrpenia. Na nové pomôcky, ktoré sa použijú pri drezúre zvieraťa, sa zviera privyká pomaly a postupne.
(9)
Pri drezúre zvieraťa sa
a)
využívajú len prirodzené vlastnosti zvieraťa,
b)
zohľadňujú schopnosti zvieraťa pre hru,
c)
vyvolávajú pozitívne podnety na zviera,
d)
upevňujú požadované návyky, cviky a triky s využitím odmeny zvieraťa za správny výkon,
e)
využívajú pomôcky, ktoré sú zaoblené a bez vyčnievajúcich častí.
(10)
Pri drezúre zvieraťa sa nepoužíva
a)
oheň alebo iný podnet, ktorý môže zvieraťu spôsobiť bolesť termickými alebo inými vplyvmi fyzikálneho charakteru alebo chemického charakteru,
b)
hladovanie zvieraťa alebo výrazné obmedzenie kŕmenia zvieraťa, ktoré môže ohroziť zdravie zvieraťa,
c)
pomôcka obmedzujúca pohyb končatín zvieraťa,
d)
pomôcka alebo vybavenie využívajúce elektrický impulz,
e)
látka ovplyvňujúca vnímanie zvieraťa,
f)
prekážka alebo iná pomôcka, ktorá môže ohroziť zdravie zvieraťa, najmä prekážka alebo iná pomôcka s ostrými hranami a výčnelkami.
(11)
Pri drezúre zvieraťa sa používa výstroj a pomôcky, ktoré zvieraťu nespôsobia stres, psychické utrpenie alebo fyzické utrpenie a ktoré sú primerané stavbe tela, vekovým schopnostiam a výkonnosti zvieraťa; výstroj a pomôcky sú v takom stave, že ich použitie vylučuje poranenie zvieraťa, utrpenie zvieraťa alebo poškodenie zdravia zvieraťa.
(12)
Spôsob drezúry zvieraťa a čas trvania drezúry zvieraťa zodpovedá druhu, veku, telesnému vývoju a správaniu zvieraťa. Pri drezúre zvieraťa sa prihliada na pôvod, pohlavie, sociálne postavenie, zdravotný stav, momentálny psychický stav zvieraťa a situáciu v okolí zvieraťa.
(13)
Zviera sa použije na účely verejného vystúpenia, len ak absolvuje primeraný výcvik a je navyknuté na podmienky verejného vystúpenia.
(14)
Zviera sa na účely verejného vystúpenia používa čisté a ošetrené.
(15)
Začatá drezúra zvieraťa sa ukončí, ak
a)
je zviera unavené a ďalšie pokračovanie drezúry si vyžaduje jeho nadmerné poháňanie,
b)
zviera nie je správne ovládané alebo ak sa s ním inak hrubo zaobchádza,
c)
sa nadmerne používa bič alebo iná pomôcka pre drezúru zvieraťa, ktorá bič nahrádza,
d)
sa na zvierati prejaví príznak choroby, stresu alebo iný príznak, ktorý môže viesť k utrpeniu zvieraťa,
e)
počas drezúry zvieraťa dôjde k poškodeniu pomôcky, ktorá sa pri drezúre zvieraťa využíva, alebo k poškodeniu výstroja, ktorý má zviera počas drezúry na sebe a ďalšie pokračovanie v drezúre môže pre poškodenie pomôcky alebo výstroja spôsobiť zvieraťu utrpenie,
f)
sa drezúra zvieraťa uskutočňuje v rozpore s niektorou podmienkou podľa odsekov 1 až 14.
§ 4
Zoznam zvierat, ktorých použitie na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia je zakázané, je uvedený v prílohe.
§ 5
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.4)
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Gabriela Matečná v. r.
Príloha
k vyhláške č. 350/2019 Z. z.
ZOZNAM ZVIERAT, KTORÝCH POUŽITIE NA ÚČELY VEREJNÉHO VYSTÚPENIA ALEBO VÝCVIKU ZA ÚČELOM VEREJNÉHO VYSTÚPENIA JE ZAKÁZANÉ

Zvieratá, ktorých použitie na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia je zakázané, sú zvieratá z
a)
radu Šelmy (Carnivora) s výnimkou psa domáceho (Canis lupus familiaris), mačky domácej (Felis silvestris catus) a fretky domácej (Mustela putorius Furo),
b)
radu Primáty (Primates),
c)
čeľade slonovité (Elephantidae),
d)
čeľade delfínovité (Delphinidae),
e)
čeľade hrochovité (Hippopotamidae),
f)
čeľade žirafovité (Giraffidae),
g)
čeľade nosorožcovité (Rhinocerotidae).
1)
§ 44 a 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 50 ods. 1 písm. f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
3)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005) v platnom znení.
4)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti
(Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).