348/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

348
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 23. októbra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z. a vyhlášky č. 129/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 písm. a) sa suma „65 000 eur“ nahrádza sumou „72 000 eur“.
2.
V § 2 ods. 4 písm. b) sa suma „75 000 eur“ nahrádza sumou „90 000 eur“ a slová „ods. 22“ sa nahrádzajú slovami „ods. 23“.
3.
V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 4 písm. a) nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacou cenou nájomného bytu a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)“.
Doterajšie odseky 5 až 21 sa označujú ako odseky 6 až 22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.“.
5.
V § 2 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“ a slová „odsekoch 6 až 10“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 7 až 11“.
6.
V § 2 ods. 14 a 15 sa slová „odsekoch 6 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7 až 12“.
7.
V § 2 ods. 16 sa slová „odsekoch 13 a 14“ nahrádzajú slovami „odsekoch 14 a 15“.
8.
V § 2 ods. 18 až 20 sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) a g)“.
9.
V § 2 odsek 21 znie:
„(21)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % na
a)
verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 650 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,
b)
verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd vo výške 75 % obstarávacej ceny,
1.
najviac 860 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,
2.
najviac 14 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,
c)
miestnu komunikáciu vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 870 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,
d)
odstavnú plochu vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte alebo ubytovacom dome vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 390 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,
e)
garážové stojisko vo výške 90 % obstarávacej ceny, najviac 6 000 eur na nájomný byt.“.
10.
V § 2 sa za odsek 21 vkladá nový odsek 22, ktorý znie:
„(22)
Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru na obstaranie jednotlivých druhov technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov podľa odseku 21 nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacou cenou jednotlivých druhov technickej vybavenosti a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)“.
Doterajší odsek 22 sa označuje ako odsek 23.
11.
V § 2 odsek 23 znie:
„(23)
Na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona možno poskytnúť úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 10 000 eur na
a)
nájomný byt žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona,
b)
ubytovaciu bunku žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona.“.
12.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:
„(24)
Na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.“.
13.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená c) a d).
14.
V § 5 ods. 5 písm. e) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
15.
V § 5 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
súhlas s prijatím záväzku dodržania podmienok podľa
1.
§ 14 ods. 1 zákona, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,
2.
§ 14c ods. 1 písm. c) a d) zákona, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona.“.
16.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa číslo „9“ nahrádza číslom „11“.
17.
V § 6 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
počet ubytovacích buniek, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. f), g) a h) zákona,“.
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená i) až l).
18.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slová „písm. f) prvého bodu“ vkladá čiarka a slová „písm. h) prvého bodu“ a slová „ods. 16“ sa nahrádzajú slovami „ods. 17“.
19.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovami „písm. b) druhého bodu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „písm. f) druhého bodu“ sa vkladajú slová „a písm. h) druhého bodu“.
20.
V § 6 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
doklad o počte
1.
bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona alebo
2.
ubytovacích buniek s uvedením podlahovej plochy jednotlivých ubytovacích buniek, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona,“.
21.
V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 22“ nahrádzajú slovami „ods. 23“.
22.
V § 6 ods. 2 písm. i) treťom bode sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 17“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo projektové energetické hodnotenie ubytovacieho domu, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) prvého bodu zákona,“.
23.
V § 6 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 20“.
24.
V § 6 ods. 2 písm. k) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „písm. b) druhého bodu“ sa vkladajú slová „a písm. h) druhého bodu“.
25.
V § 6 ods. 2 písm. w) sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona“.
26.
V § 8 písm. b) a c) sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 17“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Arpád Érsek v. r.