347/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

347
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2019,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zálohovanie jednorazového obalu na nápoje
[§ 3 ods. 1 zákona]
Zálohuje sa jednorazový obal na nápoje z
a)
plastu, ktorým je fľaša s objemom 0,1 l až 3 l vrátane,
b)
kovu, ktorým je plechovka s objemom 0,1 l až 3 l vrátane.
§ 2
Minimálna výška zálohu
[§ 7 ods. 1 písm. g) zákona]
Minimálna výška zálohu za jednorazový obal na nápoje sa ustanovuje takto:
a)
0,12 eura/obal podľa § 1 písm. a),
b)
0,10 eura/obal podľa § 1 písm. b).
§ 3
Označovanie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje
[§ 4 ods. 1 písm. b) zákona]
(1)
Zálohovaný jednorazový obal na nápoje musí byť označený nezameniteľným identifikátorom čiarového kódu, textom a graficky.
(2)
Označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje musí byť vykonané na nápadnom mieste tak, že je ľahko viditeľné, a umiestnené na balení každého zálohovaného jednorazového obalu na nápoje alebo na jeho etikete. Označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje nesmie byť prekryté iným označením alebo textom ani od neho takýmto označením alebo textom odvádzať pozornosť.
(3)
Veľkosť označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje musí byť primeraná na každý objem použitého zálohovaného obalu.
(4)
Text označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje je „Zálohovaný jednorazový obal“ alebo „Zálohované“.
(5)
Grafické označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje je znak vo veľkosti, ktorá zaručuje jeho ľahkú rozpoznateľnosť. Grafické označenie zálohovaných jednorazových obalov na nápoje je uvedené v prílohe.
(6)
Označenie podľa odsekov 4 a 5 možno aj zlúčiť tak, že slová tvoriace textové označenie sa vhodným spôsobom zakomponujú do použitého znaku. Pri takto zlúčenom označení sa uplatnia požiadavky podľa odsekov 2 až 5 rovnako.
§ 4
Evidencia a ohlasovanie údajov o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje
[§ 7 ods. 1 písm. m) zákona]
(1)
Správca zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“) vedie na plnenie ohlasovacej povinnosti evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu týchto údajov:
a)
množstvo plastových fliaš uvedených na trh v Slovenskej republike vyjadrené v kusoch a v tonách, s určením materiálového zloženia,
b)
množstvo kovových plechoviek uvedených na trh v Slovenskej republike vyjadrené v kusoch a v tonách, s určením materiálového zloženia,
c)
množstvo odobraného, recyklovaného a zhodnoteného odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov, ktorými sú plastové fľaše, vyjadrené v kusoch a v tonách, s určením materiálového zloženia,
d)
množstvo odobraného, recyklovaného a zhodnoteného odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov, ktorými sú kovové plechovky, vyjadrené v kusoch a v tonách, s určením materiálového zloženia.
(2)
Údaje podľa odseku 1 za obdobie kalendárneho roka ohlasuje správca ministerstvu v elektronickej podobe do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Tieto údaje eviduje správca v elektronickej podobe päť rokov od ich ohlásenia.
§ 4a
Podrobnosti o vykazovaní platieb
[§ 7 ods. 1 písm. x) zákona]
(1)
Platby podľa § 7 ods. 1 písm. x) zákona sa zverejňujú do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac v rozsahu
a)
výdavky
1.
platby distribútorom podľa § 7 ods. 1 písm. h) a i) zákona,
2.
za prepravu,
3.
za marketing,
4.
za nájmy,
5.
na osobné náklady,
6.
za spotrebný materiál na prevádzku,
7.
za ostatné,
b)
príjmy
1.
platby od výrobcov podľa § 4 ods. 1 písm. f) a g) zákona,
2.
za ostatné.
(2)
Platby podľa odseku 1 zostávajú zverejnené počas doby trvania zmluvného vzťahu so správcom.
§ 5
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.1)
§ 5a
Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.1)
§ 5b
Prechodné ustanovenie účinné odo dňa vyhlásenia
Grafické označenie podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona, ktoré je umiestnené na zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje uvedených na trh od 1. januára 2022, sa považuje za grafické označenie podľa tejto vyhlášky.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.
László Sólymos v. r.
Príloha k vyhláške č. 347/2019 Z. z.
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).