346/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

346
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2019 bola v Havane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov.

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2019 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.