341/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

341
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorým je novelizovaný zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. októbra 2019 č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňaopatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (ďalej len „opatrenie“).

Uvedené opatrenie ustanovuje zmenu spôsobu preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia pre samostatného finančného agenta a pre finančného poradcu, a to pre právnickú osobu aj pre fyzickú osobu. Novelizáciou zákona č. 186/2009 Z. z. zanikla povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré žiadajú o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, predkladať Národnej banke Slovenska listinné výpisy z registra trestov na účel preukázania skutočností potrebných na vykonávanie týchto činností, zároveň bola zavedená povinnosť pre Národnú banku Slovenska získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, v danom prípade podávať žiadosti o výpis z registra trestov za uvedené osoby bezodplatne na zákonom stanovené účely.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 34/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.