339/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

339
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. septembra 2018 boli v Addis Abebe prijaté Akty Svetovej poštovej únie pozostávajúce z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru.

Akty Svetovej poštovej únie nadobudli platnosť 1. júla 2019 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2019.

Do textu aktov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.