Predpis bol zrušený predpisom 10/2023 Z. z.

337/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019 do 14.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

337
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2019
o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie1) a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie2) (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu“) v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov3) na vykonávanie opatrení4) zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva5) (ďalej len „pomoc“), ktorými sú:
a)
technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),
b)
boj proti škodcom a chorobám včelstiev včiel medonosných (ďalej len „včelstvo“), predovšetkým varroáze,
c)
racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,
d)
podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu (ďalej len „podpora laboratórií“),
e)
podpora obnovenia stavu včelstiev,
f)
spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (ďalej len „orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum“).
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
včelárskym opatrením opatrenie uvedené v § 1,
b)
včelárskym podopatrením činnosť, ktorou sa vykonáva opatrenie podľa § 1 písm. a) až e),
c)
včelárskym rokom včelársky rok podľa osobitného predpisu,6) ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa podáva žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku (ďalej len „žiadosť o schválenie pomoci“),
d)
včelárom osoba, na ktorú je v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „register včelstiev“) registrované7) najmenej jedno včelstvo,
e)
včelárskym združením právnická osoba, ktorá podľa údajov v registri včelstiev združuje8) najmenej dvoch včelárov,
f)
včelárskym začiatočníkom fyzická osoba s pobytom9) na území Slovenskej republiky združená vo včelárskom združení,
1.
na ktorú počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d) nebolo podľa údajov v registri včelstiev registrované včelstvo a pre ktorú nebola poskytnutá pomoc na obstaranie včelstva a úľovej zostavy, a
2.
ktorá absolvovala vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) vo včelárskom roku najneskôr rok po jeho začatí,
g)
žiadateľom včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je spolu so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných viac ako 10 % včelstiev,
h)
schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie pomoci vo včelárskom roku,
i)
konečným prijímateľom pomoci
1.
včelárske združenie, ktoré nie je schváleným žiadateľom a pre ktoré schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. n),
2.
právnická osoba, ktorá je organizačnou jednotkou včelárskeho združenia okrem včelárskeho združenia podľa prvého bodu (ďalej len „organizačná jednotka“) a pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. n),
3.
vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe10) (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“), pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. d),
4.
schválený žiadateľ, ktorý má vo včelárskom roku schválené poskytnutie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a), f), n) alebo písm. s) alebo podľa § 8 ods. 1 písm. b),
5.
fyzická osoba, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu medonosnú, alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti,11) pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 6 ods. 1 písm. b),
6.
fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev podľa osobitného predpisu,12) pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 6 ods. 1 písm. d) alebo písm. e),
7.
včelársky začiatočník, pre ktorého schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 9 ods. 1 písm. f) alebo písm. g), alebo
8.
včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, pre ktorú schválený žiadateľ vo včelárskom roku zabezpečí poskytovanie pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa § 10 alebo včelárskeho podopatrenia, ktoré nie je včelárskym podopatrením podľa prvého bodu až siedmeho bodu,
j)
včelárskym produktom poľnohospodársky produkt,13) ktorý patrí pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov v sektore včelárskych produktov,14)
k)
oprávnenými nákladmi náklady na obstaranie tovarov, služieb alebo poskytnutie prác použitých na vykonanie včelárskeho opatrenia vo výške, v ktorej konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý tieto náklady vynaložil, nevzniklo právo odpočítať daň z pridanej hodnoty z týchto tovarov, služieb alebo prác.
§ 3
Schvaľovanie poskytnutia pomoci
(1)
Žiadosť o schválenie pomoci podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátum, od ktorého je túto žiadosť možné podať. Na žiadosť o schválenie pomoci podanú mimo lehoty uvedenej v prvej vete sa neprihliada.
(2)
Žiadosť o schválenie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry.
(3)
Žiadosť o schválenie pomoci obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo,
b)
určenie včelárskeho opatrenia a návrh jeho rozpočtu,
c)
popis projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt agentúre predložil, a
d)
popis projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa § 10 a tento projekt agentúre predložil.
(4)
Prílohou k žiadosti o schválenie pomoci sú:
a)
určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu,
b)
plán vykonávania včelárskych podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), ktorý obsahuje miesto a čas ich vykonávania, ak je včelárskym opatrením technická pomoc,
c)
osnova projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. c) a d),
d)
projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt agentúre nepredložil, a
e)
projekt aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak je včelárskym opatrením spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum a žiadateľ tento projekt agentúre nepredložil.
(5)
Žiadateľ, ktorý podáva agentúre žiadosť o schválenie pomoci, ktorej prílohou sú dokumenty podľa odseku 4 písm. c) až e), je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci podľa odseku 1 predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) jedno vyhotovenie týchto dokumentov.
(6)
Poskytnutie pomoci možno schváliť len žiadateľovi na vykonávanie včelárskeho opatrenia vykonávaného vo včelárskom roku.
(7)
Ak sa poskytnutie pomoci schvaľuje viac ako jednému žiadateľovi, každému z nich sa schváli poskytnutie pomoci vo výške zodpovedajúcej súčinu súčtu prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na poskytovanie pomoci, a koeficientu krátenia, ktorý zodpovedá podielu počtu včelstiev, ktoré sú podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, registrované na žiadateľa a včelárov, ktorých tento žiadateľ združuje, a úhrnného počtu včelstiev, ktoré sú podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, registrované na žiadateľov a včelárov, ktorých každý zo žiadateľov združuje.
(8)
Schválenie poskytnutia pomoci zahŕňa aj schválenie poskytnutia maximálnej výšky časti tejto pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia, najviac vo výške, ktorá v úhrne s maximálnymi výškami častí pomoci na vykonávanie toho istého včelárskeho opatrenia, ktorých poskytnutie sa schvaľuje ostatným žiadateľom, neprekračuje finančný limit ustanovený na vykonávanie tohto včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku vo vnútroštátnom programe Slovenskej republiky pre sektor včelárstva.15)
(9)
Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb použitých na vykonanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku uskutočňovaný tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť16) výdavkov vynaložených na jeho vykonanie.
§ 4
Poskytovanie pomoci
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku (ďalej len „žiadosť o poskytnutie pomoci“) podáva schválený žiadateľ agentúre od 1. júla do 31. júla včelárskeho roka, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátum, od ktorého je túto žiadosť možné podať. Na žiadosť o poskytnutie pomoci podanú mimo lehoty uvedenej v prvej vete sa neprihliada.
(2)
Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry.
(3)
Žiadosť o poskytnutie pomoci obsahuje
a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo a
b)
výšku požadovanej pomoci na včelárske opatrenie.
(4)
Ak odsek 5 neustanovuje inak, prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:
a)
potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči schválenému žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na jeho majetok nebol v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
b)
písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 10 písm. a), c) a d),
c)
písomná informácia o identifikačných údajoch konečného prijímateľa pomoci, ktorý vykonal včelárske opatrenie podľa odseku 3 písm. b) v rozsahu
1.
registračné číslo uvedené v registri včelstiev,17) ak konečný prijímateľ pomoci je včelár,
2.
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu,9) ak konečný prijímateľ pomoci je fyzická osoba,
3.
obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je fyzická osoba – podnikateľ,
4.
názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je právnická osoba,
d)
písomná informácia, ktorá obsahuje určenie včelárskeho opatrenia podľa § 10 alebo včelárskeho podopatrenia a výšky pomoci žiadanej na jeho vykonanie pre konečného prijímateľa pomoci,
e)
písomná informácia, ktorá obsahuje určenie tovarov, stavebných prác alebo poskytnutých služieb, ktoré konečný prijímateľ pomoci obstaral na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia podľa písmena d), a výšku finančných prostriedkov, ktoré na ich obstaranie vynaložil,
f)
kópie dokladov, ktoré preukazujú náklady na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia podľa písmena d); tieto doklady musia obsahovať slovné a číselné označenie dokladu, obsah včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum vynaloženia nákladov alebo výdavkov na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu, a ak konečný prijímateľ pomoci vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18) doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa tohto osobitného predpisu,
g)
doklady o úhrade nákladov podľa písmena f),
h)
písomná informácia, či konečný prijímateľ pomoci je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
i)
potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu a
j)
osobitný doklad o vykonávaní včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia podľa písmena d).
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci nie sú doklady podľa
a)
odseku 4 písm. c) až h) a j), ak ich schválený žiadateľ agentúre vo včelárskom roku už predložil,
b)
odseku 4 písm. e) až h), ktorými sa preukazujú skutočnosti týkajúce sa vykonávania včelárskeho podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b).
(6)
Ak konečný prijímateľ pomoci vo včelárskom roku vykonáva včelárske podopatrenie,
a)
pri ktorého vykonávaní boli náklady podľa odseku 4 písm. f) uhradené do 31. decembra včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do konca februára včelárskeho roka predložiť agentúre doklady podľa odseku 4 písm. c) až h),
b)
pri ktorého vykonávaní boli náklady podľa odseku 4 písm. f) uhradené od 1. januára do 31. marca včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť agentúre doklady podľa odseku 4 písm. c) až h),
c)
podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b), ktoré vykonal do 31. decembra včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do konca februára včelárskeho roka predložiť agentúre doklady podľa odseku 4 písm. c), d) a j),
d)
podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b), ktoré vykonal od 1. januára do 31. marca včelárskeho roka, schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť agentúre doklady podľa odseku 4 písm. c), d) a j),
e)
podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), schválený žiadateľ je povinný do piatich pracovných dní pred jeho vykonaním oznámiť agentúre
1.
zmenu miesta alebo času, ak miesto a čas jeho vykonávania boli agentúre oznámené predložením plánu podľa § 3 ods. 4 písm. b), alebo
2.
miesto alebo čas, ak miesto a čas jeho vykonávania neboli agentúre oznámené predložením plánu podľa § 3 ods. 4 písm. b),
f)
podľa § 7 ods. 1 písm. d), schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť agentúre priebežnú správu o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a úplné znenie tohto projektu, ak ho agentúre nepredložil.
(7)
Ak konečný prijímateľ pomoci vo včelárskom roku vykonáva včelárske opatrenie podľa § 10, schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť agentúre priebežnú správu o realizácii projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1.
(8)
Schválený žiadateľ, ktorý je povinný predložiť agentúre dokumenty podľa odseku 6 písm. f) alebo odseku 7, je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť ministerstvu pôdohospodárstva jedno vyhotovenie týchto dokumentov.
(9)
Schválenému žiadateľovi, ktorý nesplní povinnosť podľa odseku 6 alebo odseku 7, nemožno poskytnúť pomoc na tú časť včelárskeho opatrenia, vo vzťahu ku ktorej túto povinnosť nesplní.
(10)
Pomoc možno poskytnúť len schválenému žiadateľovi,
a)
ktorý nie je zrušený alebo nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa mu pomoc poskytuje,
b)
voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, ktorý nie je v reštrukturalizácii, na ktorého majetok nie je vyhlásený konkurz, voči ktorému nebolo v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, a na ktorého majetok nebol v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
c)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d)
voči ktorému nie je vedený výkon rozhodnutia19) a
e)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie20) alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.21)
(11)
Pomoc možno poskytnúť len na včelárske opatrenie, na ktorého vykonávanie je poskytnutie pomoci schválené a ktoré vo včelárskom roku vykonal konečný prijímateľ pomoci.
(12)
Pomoc sa poskytuje na včelárske opatrenie vykonané vo včelárskom roku, ak z rozhodnutia o poskytnutí pomoci nevyplýva, že pomoc sa poskytuje len na vykonanie včelárskeho opatrenia vykonaného po schválení poskytnutia pomoci.
(13)
Pomoc sa neposkytuje na včelárske opatrenie, ak na jeho vykonávanie bola poskytnutá podpora pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.22)
(14)
Maximálna výška pomoci, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť, zodpovedá výške pomoci, v ktorej má schválený žiadateľ poskytnutie pomoci schválené.
(15)
Maximálna výška časti pomoci, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť na včelárske opatrenie, zodpovedá maximálnej výške časti pomoci na včelárske opatrenie, v ktorej má schválený žiadateľ poskytnutie pomoci schválené.
(16)
Ak úhrnná výška deklarovaných nákladov vynaložených na vykonanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku konečnými prijímateľmi pomoci, na ktorej pokrytie schválený žiadateľ žiada o poskytnutie pomoci (ďalej len „výška nákladov na včelárske opatrenie“), prekračuje maximálnu výšku časti pomoci, ktorú možno schválenému žiadateľovi poskytnúť na toto včelárske opatrenie, tak koeficient krátenia zodpovedá podielu maximálnej výšky časti pomoci, ktorú možno schválenému žiadateľovi na toto včelárske opatrenie poskytnúť, a výšky nákladov na včelárske opatrenie. Deklarovanými nákladmi sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie najvyššia časť oprávnených nákladov, na pokrytie ktorej možno pomoc poskytnúť podľa § 5 až 10 a na ktorej pokrytie ju možno poskytnúť, ak je určená pre konečného prijímateľa pomoci, ktorý tieto náklady vynaložil.
(17)
Maximálna výška nákladov na včelárske opatrenie, na ktorej pokrytie možno schválenému žiadateľovi pomoc poskytnúť, zodpovedá
a)
výške nákladov na včelárske opatrenie, ak ich výška neprekračuje maximálnu výšku časti pomoci podľa odseku 15, alebo
b)
súčinu výšky nákladov na včelárske opatrenie a koeficientu krátenia podľa odseku 16, ak ich výška prekračuje maximálnu výšku časti pomoci podľa odseku 15.
(18)
Podiel pomoci, ktorý bol schválenému žiadateľovi poskytnutý na včelárske opatrenie vykonané konečným prijímateľom pomoci, je schválený žiadateľ povinný poskytnúť konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý včelárske opatrenie vykonal, do konca kalendárneho roka, v ktorom mu bol tento podiel pomoci poskytnutý.
(19)
Schválený žiadateľ nesmie zabezpečovať poskytovanie pomoci pre konečného prijímateľa pomoci, pre ktorého poskytovanie pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie zabezpečuje iný schválený žiadateľ. Podiel pomoci prislúchajúci konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý včelárske opatrenie vykonal, možno poskytnúť len jednému schválenému žiadateľovi.
(20)
Schválený žiadateľ je povinný uzavrieť písomnú zmluvu o zabezpečovaní poskytovania pomoci so vzdelávacou inštitúciou, s fyzickou osobu, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu medonosnú, fyzickou osobou oprávnenou vykonávať odborné veterinárne činnosti, fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev, včelárom, včelárskym začiatočníkom, včelárskym združením alebo organizačnou jednotkou,
a)
ktorá nie je jeho spoločníkom alebo členom,
b)
pre ktorú zabezpečovanie poskytovania pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie nezabezpečuje iný schválený žiadateľ a
c)
ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 10.
§ 5
Technická pomoc
(1)
Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie technickej pomoci, sa považuje
a)
zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva, ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 účastníkov a má rozsah najmenej 2 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina na účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,
b)
zabezpečenie včelárskeho krúžku za účasti najmenej 5 členov v rozsahu viac ako 65 vyučovacích hodín,
c)
zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov a počas najmenej 7 kalendárnych dní,
d)
zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v jednodňovom akreditovanom vzdelávacom programe, v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, alebo viacdňovom akreditovanom vzdelávacom programe, v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, a ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov, alebo ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 7 včelárov, a ktorého témou je inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov,
e)
zabezpečenie včelárskej konferencie za účasti najmenej 30 účastníkov okrem tých, ktorí na nej vystupujú,
f)
poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva pre včelára v rozsahu najmenej 2 vyučovacích hodín,
g)
zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku podľa písmena b) na školské včelnice alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike,
h)
zabezpečenie účasti spoločníka včelárskeho združenia alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
i)
zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,
j)
uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného včelárskeho podujatia alebo medzinárodného včelárskeho podujatia,
k)
obstaranie výpočtovej techniky alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti23) pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby24) včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením,
l)
obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
m)
obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,25)
n)
obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku podľa písmena b),
o)
vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe,
p)
vybavenie ukážkovej včelnice, ekologickej včelnice alebo pokusnej včelnice,
q)
ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,
r)
monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
s)
zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.
(2)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. a) až f) možno poskytnúť vo výške oprávnených nákladov, za ktorú sa považuje
a)
280 eur na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. a); pomoc možno poskytnúť na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50 včelárov, ktorých podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci,
b)
800 eur na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. b),
c)
1 000 eur na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. c),
d)
900 eur na zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v jednodňovom akreditovanom vzdelávacom programe v rámci včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. d),
e)
1 800 eur na zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva vo viacdňovom akreditovanom vzdelávacom programe v rámci včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. d),
f)
100 eur na odmenu poskytnutú pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii v rámci včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. e),
g)
100 eur na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. g) až s) možno poskytnúť do výšky
a)
80 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. i),
b)
80 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. h); z tejto časti oprávnených nákladov možno pomoc poskytnúť na pokrytie nákladov podľa odseku 4 písm. d) najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa osobitného predpisu,26)
c)
80 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. j); z tejto časti oprávnených nákladov možno pomoc poskytnúť na pokrytie nákladov podľa
1.
odseku 6 písm. k) najviac do výšky 400 eur,
2.
odseku 6 písm. n) najviac do výšky 100 eur,
3.
odseku 6 písm. q) najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa osobitného predpisu,26)
d)
70 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. k) alebo písm. s),
e)
50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. l), ak včelárske produkty sú určené pre registrovanú prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu27) (ďalej len „prevádzkareň“),
f)
50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. l), ak včelárske produkty nie sú určené pre prevádzkareň, najviac do výšky 1 000 eur,
g)
100 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. m), najviac do výšky súčinu 3 eur a počtu včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu prvej úhrady nákladov vynaložených na vykonanie tohto včelárskeho podopatrenia nachádzali na stanovišti včelstva,
h)
80 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. n), najviac do výšky 200 eur,
i)
50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. o) alebo písm. p),
j)
40 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. q),
k)
50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. r), najviac do výšky 500 eur.
(4)
Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. h) sú náklady na
a)
zaplatenie poplatku za účasť na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
b)
obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
c)
prenájom alebo vybavenie priestoru určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
d)
prepravu, ubytovanie alebo stravu pre spoločníka včelárskeho združenia alebo člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.
(5)
Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. i) sú náklady na
a)
tvorbu, vydanie alebo distribúciu informačných letákov, brožúr, odborných časopisov alebo iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo,
b)
tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo,
c)
tvorbu alebo prevádzkovanie webových stránok zameraných na tému včely alebo včelárstvo,
d)
multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,
e)
reklamu včelárskych produktov,
f)
obstaranie etikiet alebo tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty,
g)
obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v Slovenskej republike, včelárskych produktov alebo združení zaoberajúcich sa včelárstvom vrátane sklenených obalov na balenie včelárskych produktov s označením alebo dizajnom, ktorý im dodáva propagačný charakter,
h)
obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov súvisiacich s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so vzdelávaním týkajúcim sa včiel alebo včelárstva,
i)
digitalizáciu listinných vzdelávacích materiálov, historickej literatúry alebo odbornej literatúry o včelách alebo včelárstve.
(6)
Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. j) sú náklady na
a)
výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j) alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku,
b)
pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j) do sústavy podľa osobitného predpisu28) na účely odberu elektriny alebo zabezpečovania dodávky elektriny pre takéto zariadenie,
c)
odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia podľa písmena b) vykonanú revíznym technikom,
d)
pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),
e)
prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),
f)
prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie podľa odseku 1 písm. j) uskutočňuje,
g)
dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j) na miesto ich uskutočnenia,
h)
obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov podľa písmena g),
i)
poistenie exponátov podľa písmena g) v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),
j)
obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),
k)
obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na reprezentáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),
l)
obstaranie vzoriek včelárskych produktov určených na ochutnávku uskutočňovanú v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),
m)
obstaranie pomôcok alebo zariadení určených na používanie v rámci ochutnávky podľa písmena l),
n)
obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j),
o)
obstaranie pozvánok na výstavu, súťaž alebo podujatie podľa odseku 1 písm. j) alebo rozposlanie týchto pozvánok,
p)
prepravu fyzickej osoby na miesto uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia podľa odseku 1 písm. j), ktorá sa podieľa na ich uskutočňovaní,
q)
poskytovanie náhrad výdavkov na prepravu alebo ubytovanie hostí pozvaných na výstavu, súťaž alebo podujatie podľa odseku 1 písm. j).
(7)
Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. l) sú najmä náklady na obstaranie
a)
zariadenia na
1.
odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
2.
odviečkovanie medových plástov,
3.
separáciu vosku od medu,
4.
vytáčanie medu,
5.
čistenie alebo dávkovanie medu,
6.
zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením,
7.
spracúvanie medu,
8.
skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni,
9.
získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
10.
získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového peľu alebo plástového peľu,
11.
získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
12.
zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,29)
13.
kontrolu kvality včelárskych produktov,
b)
čerpadla na med,
c)
pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
d)
plničky medu alebo jej príslušenstva,
e)
nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.
(8)
Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. o) alebo písm. p) sú náklady na
a)
obstaranie
1.
včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu podľa odseku 1 písm. o) alebo písm. p),
2.
technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
3.
zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
4.
včelárskej ochrannej pomôcky,
5.
výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,
b)
zabezpečenie ochrany územia užívaného pri prevádzkovaní včelnice podľa odseku 1 písm. o) alebo písm. p).
(9)
Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. q) sú náklady na
a)
obstaranie zariadenia
1.
na monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo odcudzením,
2.
na odpudzovanie voľne žijúcej zveri,
b)
vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení.
(10)
Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. r) sú náklady na obstaranie
a)
úľovej váhy,
b)
pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,
c)
zariadenia umožňujúceho diaľkový prístup k údajom získavaným pomôckou alebo zariadením podľa písmena a) alebo písmena b).
(11)
Oprávnenými nákladmi na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. s) sú najmä náklady na
a)
prácu vykonávanú pri zabezpečovaní poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci,
b)
prenájom kancelárskych priestorov,
c)
obstaranie kancelárskych potrieb.
(12)
Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) až d) alebo písm. f) je dokumentácia z prednášky alebo seminára podľa odseku 1 písm. a), včelárskeho krúžku podľa odseku 1 písm. b), letného kurzu včelárstva podľa odseku 1 písm. c), vzdelávania podľa odseku 1 písm. d) alebo poradenstva alebo konzultácie podľa odseku 1 písm. f) (ďalej len „vzdelávacia aktivita“), ktorá obsahuje
1.
názov vzdelávacej aktivity,
2.
tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
3.
dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
4.
meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
5.
meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
6.
prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
b)
odseku 1 písm. d) je kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, v ktorom sa vzdelávanie podľa odseku 1 písm. d) uskutočnilo,
c)
odseku 1 písm. e) je dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje
1.
názov včelárskej konferencie,
2.
tému včelárskej konferencie,
3.
názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii,
4.
dátum uskutočnenia včelárskej konferencie,
5.
meno a priezvisko účastníkov včelárskej konferencie, ktorí na nej prezentovali príspevky,
6.
meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a
7.
prezenčnú listinu s podpismi účastníkov včelárskej konferencie podľa piateho a šiesteho bodu,
d)
odseku 1 písm. g) je potvrdenie fyzickej osoby, ktorá viedla včelársky krúžok podľa odseku 1 písm. b), o uskutočnení exkurzie členov včelárskeho krúžku na školskej včelnici alebo ukážkovej včelnici v Slovenskej republike s uvedením dátumu uskutočnenia exkurzie, mena a priezviska členov včelárskeho krúžku a označenia včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,
e)
odseku 1 písm. h) je písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho spoločníkom alebo členom,
f)
odseku 1 písm. i) je rozmnoženina autorského diela a písomná informácia o počte jeho rozmnoženín, ktoré boli v rámci vykonávania tohto včelárskeho podopatrenia vyhotovené,
g)
odseku 1 písm. l) je potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii prevádzkarne.
§ 6
Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze
(1)
Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie boja proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze, sa považuje


a)
obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike,30)
b)
aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných,
c)
obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
d)
prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva,31) vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,
e)
prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré nie je stanovišťom včelstva podľa písmena d), vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,
f)
obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo.
(2)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. a), c) a f) možno poskytnúť do výšky
a)
100 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. a), najviac do výšky súčinu 1 eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka počet včelstiev registrovaných na konečného prijímateľa pomoci,
b)
50 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. f).
(3)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e) možno poskytnúť vo výške oprávnených nákladov, za ktorú sa považuje
a)
súčin 0,64 eura a počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku počet včelstiev registrovaných na včelárov, u ktorých bolo včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. b) vykonané,
b)
súčin 0,40 eura a počtu včelstiev, ktoré boli prehliadnuté, a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev počet včelstiev registrovaných na včelárov, u ktorých bolo včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. d) vykonané,
c)
súčin 1 eura a počtu včelstiev, ktoré boli prehliadnuté, a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev počet včelstiev registrovaných na včelárov, u ktorých bolo včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. e) vykonané.
(4)
Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) je
1.
písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný, a určení druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku,
2.
potvrdenie Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, že obstaraný veterinárny liek možno uvádzať na trh v Slovenskej republike; potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené,32)
b)
odseku 1 písm. b) je
1.
potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku registrované a na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný; potvrdenie obsahuje i registračné číslo včelára, dátum vykonania včelárskeho podopatrenia a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá včelárske podopatrenie vykonala, v rozsahu podľa § 4 ods. 4 písm. c),
2.
kópia dokladu, že fyzická osoba, ktorá veterinárny liek alebo veterinárny prípravok na včelstvá aplikovala, pred jeho aplikáciou absolvovala vzdelávanie o použitom spôsobe jeho aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe, alebo že bola v čase jeho aplikácie oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností,11)
c)
odseku 1 písm. d) alebo písm. e) je
1.
potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté; potvrdenie obsahuje i registračné číslo včelára, dátum vykonania včelárskeho podopatrenia, údaje o stanovišti včelstva, na ktorom bolo včelárske podopatrenie vykonané a ktoré sa o ňom evidujú v registri včelstiev, a identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá včelárske podopatrenie vykonala, v rozsahu podľa § 4 ods. 4 písm. c),
2.
kópia dokladu, že fyzická osoba, ktorá prehliadku včelstiev vykonala, mala v čase jej vykonania odbornú spôsobilosť na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev podľa osobitného predpisu.12)
§ 7
Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
(1)
Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie racionalizácie sezónneho presunu včelstiev, sa považuje
a)
obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,
b)
sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva,
c)
vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad signalizačnou službou kvitnutia nektárodajných rastlín,
d)
realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.
(2)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. a), c) a d) možno poskytnúť do výšky
a)
40 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. a), najviac do výšky 3 300 eur,
b)
100 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. c), d) alebo písm. c) a d), najviac do výšky 2 000 eur.
(3)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť vo výške oprávnených nákladov, za ktorú sa považujú 3 eurá na najviac jeden sezónny presun toho istého včelstva medzi stanovišťami včelstva podľa údajov v registri včelstiev.
(4)
Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) je písomná informácia obsahujúca určenie obstaraného zariadenia na sezónny presun včelstiev,
b)
odseku 1 písm. b) je kópia plánu kočovania konečného prijímateľa pomoci na kalendárny rok, v ktorom sa včelárske podopatrenie vykonalo, s potvrdením jeho oznámenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správe podľa osobitného predpisu,33)
c)
odseku 1 písm. c) je projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak nebol agentúre predložený,
d)
odseku 1 písm. d) je záverečná správa o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.
§ 8
Podpora laboratórií
(1)
Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie podpory laboratórií, sa považuje
a)
zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely
1.
hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
2.
súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu,34)
3.
medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v laboratóriu akreditovanom na posudzovanie zhody špecifických požiadaviek analyzovaných včelárskych produktov s technickou špecifikáciou prijatou medzinárodným normalizačným orgánom35) (ďalej len „medzinárodné laboratórium“),
4.
identifikácie kontaminovaného včelárskeho produktu alebo identifikácie falšovaného včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v medzinárodnom laboratóriu,
5.
zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
6.
zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
b)
vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré sú použiteľné na zisťovanie regionálneho pôvodu medu a identifikáciu falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie, ktorú je oprávnený používať konečný prijímateľ pomoci podľa § 2 písm. i) štvrtého bodu.
(2)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky
a)
50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu,
b)
100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu,
c)
90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu až šiesteho bodu,
d)
90 % z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu je kópia písomne vyhotovených výsledkov vykonanej analýzy,
b)
odseku 1 písm. a) prvého bodu, piateho bodu a šiesteho bodu je kópia dokladu o akreditácii laboratória, v ktorom bola v rámci tohto včelárskeho podopatrenia vykonaná analýza včelárskeho produktu,
c)
odseku 1 písm. a) tretieho bodu a štvrtého bodu, v rámci ktorého bola vykonaná analýza včelárskeho produktu v medzinárodnom laboratóriu, je kópia dokladu o akreditácii medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
d)
odseku 1 písm. b) je
1.
výstup údajov z databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré boli v rámci tohto včelárskeho podopatrenia získané,
2.
čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci, že databázu údajov o lokálne produkovaných medoch je oprávnený používať s určením práva, na základe ktorého je túto databázu oprávnený používať.36)
§ 9
Podpora obnovenia stavu včelstiev
(1)
Za včelárske podopatrenie, ktorým sa vykonáva včelárske opatrenie podpory obnovenia stavu včelstiev, sa považuje obstaranie
a)
plemennej37) neoplodnenej matky kranskej včely (Apis mellifera carnica L.) šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke,
b)
prirodzene oplodnenej matky kranskej včely alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely,
c)
vakcinovanej matky kranskej včely,
d)
matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov38) na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných,
e)
plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo z tretieho štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“),
f)
včelstva s plemennou matkou kranskej včely,
g)
úľovej zostavy.
(2)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky
a)
5 eur z oprávnených nákladov na obstaranie neoplodnenej matky kranskej včely podľa odseku 1 písm. a),
b)
3 eur z oprávnených nákladov na obstaranie larvy matky kranskej včely podľa odseku 1 písm. a) v materskej bunke,
c)
10 eur z oprávnených nákladov na obstaranie prirodzene oplodnenej matky kranskej včely podľa odseku 1 písm. b),
d)
15 eur z oprávnených nákladov na obstaranie umelo oplodnenej matky kranskej včely podľa odseku 1 písm. b),
e)
10 eur z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e),
f)
150 eur z oprávnených nákladov na včelárske podopatrenie podľa odseku 1 písm. d),
g)
25 eur z oprávnených nákladov na obstaranie každého z najviac piatich včelstiev podľa odseku 1 písm. f),
h)
45 eur z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie každej z najviac piatich úľových zostáv podľa odseku 1 písm. g).
(3)
Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho podopatrenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) a b) je kópia dokladu o pôvode39) matky kranskej včely alebo jej larvy v materskej bunke osvedčujúceho, že ide o matku kranskej včely alebo o jej larvu v materskej bunke podľa odseku 1 písm. a),
b)
odseku 1 písm. b) je potvrdenie osoby, od ktorej bola matka kranskej včely podľa odseku 1 písm. a) obstaraná, že matka kranskej včely bola obstaraná ako prirodzene oplodnená alebo umelo oplodnená,
c)
odseku 1 písm. c) je kópia dokladu o vakcinácii matky kranskej včely vydaného osobou, ktorá túto vakcináciu vykonala,
d)
odseku 1 písm. d) je kópia výsledkov testovania plemennej hodnoty matky kranskej včely,
e)
odseku 1 písm. e) je kópia dokladu o pôvode matky kranskej včely osvedčujúceho, že ide o plemennú matku kranskej včely,
f)
odseku 1 písm. f) je kópia dokladu o pôvode matky kranskej včely osvedčujúceho, že ide o plemennú matku kranskej včely,
g)
odseku 1 písm. a), b), e) a f) je kópia dokladu osvedčujúceho, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode matky kranskej včely alebo jej larvy v materskej bunke podľa písmena a), e) alebo podľa písmena f), bola na vydanie tohto dokladu oprávnená iným členským štátom alebo tretím štátom, ak tento doklad nevydala osoba, ktorá je na jeho vydanie oprávnená Slovenskou republikou,40)
h)
odseku 1 písm. c) je potvrdenie členského štátu alebo tretieho štátu, že osoba, ktorá vakcináciu matky kranskej včely v tomto štáte vykonala, bola v čase vykonania vakcinácie osobou oprávnenou na jej vykonanie, ak vakcinácia nebola vykonaná v Slovenskej republike,
i)
odseku 1 písm. f) a g) je
1.
kópia dokladu preukazujúceho, že konečný prijímateľ pomoci, ktorý toto včelárske podopatrenie vykonal, vo včelárskom roku absolvoval vzdelávanie v oblasti včelárstva v rámci vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d), v ktorom sa začal vzdelávať najskôr rok pred jeho absolvovaním,
2.
potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase vykonania tohto včelárskeho podopatrenia pobyt9) na území Slovenskej republiky.
§ 10
Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum
(1)
Včelárske opatrenie spolupráce s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum spočíva v realizácii projektu aplikovaného výskumu orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum, ktorý ho realizuje v oblasti
a)
šľachtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov,
b)
vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,
c)
monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia,
d)
monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel medonosných,
e)
výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel medonosných,
f)
alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor L.), iným škodcom alebo iným patogénom,
g)
laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality,
h)
apiterapie,
i)
zvyšovania úrody poľnohospodárskych plodín v dôsledku opeľovacej činnosti včiel,
j)
monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike.
(2)
Orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie osoba, ktorá vytvorila aspoň dve odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré boli registrované v databáze Web of Science alebo v databáze SCOPUS, a ktoré boli v ktorejkoľvek z nich zverejnené vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov.
(3)
Pomoc na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky 80 % z oprávnených nákladov na jeho vykonanie.
(4)
Osobitným dokladom o vykonávaní včelárskeho opatrenia podľa odseku 1 je
a)
doklad preukazujúci, že odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum vytvoril, boli registrované a zverejnené spôsobom podľa odseku 2, alebo prihlasovacie údaje do databázy Web of Science alebo databázy SCOPUS, v ktorej sú tieto práce zverejnené,
b)
záverečná správa o realizácii projektu aplikovaného výskumu podľa odseku 1.
§ 11
Prechodné ustanovenia
(1)
Konanie o žiadosti o poskytnutie pomoci podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej len „nariadenie vlády č. 135/2017 Z. z.“) na vykonávanie opatrenia podľa § 1 písm. a) až f) nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z. začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2019 sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Poskytnutie pomoci schválené podľa nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z. na včelársky rok, ktorý sa začína v kalendárnom roku 2019, sa považuje za schválenie poskytnutia pomoci podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osoba, ktorá má poskytnutie pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení schválené podľa nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z. na včelársky rok, ktorý sa začína v kalendárnom roku 2019, sa považuje za schváleného žiadateľa podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Ak ide o poskytnutie pomoci na opatrenie spolupráce s riešiteľskou organizáciou podľa § 9 nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z., na ktorej schválenie sa vzťahuje ustanovenie odseku 2, možno požiadať o zmenu oblasti projektu aplikovaného výskumu na inú oblasť projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1. Žiadosť podľa prvej vety, ktorej prílohou je projekt aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, možno agentúre podať do 30. novembra 2019; na žiadosť podanú po tomto termíne sa neprihliada.
Záverečné ustanovenia
§ 12
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 13
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.
§ 14
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 337/2019 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
2.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva
(Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).
1)
Čl. 55 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
§ 1 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z.
3)
Čl. 40 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
4)
Čl. 55 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
5)
Čl. 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
6)
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva
(Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).
7)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev.
9)
§ 2 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
§ 20 až 76 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov.
10)
§ 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.
11)
§ 10 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 10 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
14)
Čl. 1 ods. 2 písm. v) a časť XXII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
15)
Čl. 6 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 v platnom znení.
16)
§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
18)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
20)
§ 10 písm. f) a § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Čl. 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
23)
§ 2 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
24)
§ 3 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
25)
§ 1 písm. b) vyhlášky č. 285/2017 Z. z.
26)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
27)
§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 2 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
30)
§ 84 až 101 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
31)
§ 4 ods. 4 vyhlášky č. 285/2017 Z. z.
32)
Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Únie pre registráciu liekov na humánne použitie a pre vykonávanie dozoru nad nimi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
33)
§ 4 ods. 2 vyhlášky č. 285/2017 Z. z.
34)
§ 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.
35)
Čl. 2 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES
(Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
37)
§ 2 ods. 10 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 210/2007 Z. z.
38)
§ 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 194/1998 Z. z.
39)
Napríklad § 2 ods. 17 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 65 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.
40)
§ 2 ods. 16 a 17 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.