336/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

336
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. januára 2019 bola v Nairobi podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 20. októbra 2019 v súlade s článkom 10 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.