333/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

333
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených
na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 8, 9 a 18 znejú:
„1) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.
9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).
18) § 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa nad slovom „výrobcu“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou.
3.
V § 2 sa vypúšťajú písmená j) a k).
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno j).
4.
V § 2 písmeno j) znie:
„j)
výrobcom osoba podľa osobitného predpisu9a) alebo osoba, ktorá určený výrobok podľa § 1 ods. 2 používa na vlastné účely.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
5.
V § 3 sa za slová „v prílohe č. 2 sú požiadavky“ vkladajú slová „na ochranu zdravia a na bezpečnosť“.
6.
§ 6 až 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠6
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), g), i) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením určeného výrobku na trh11)
a)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa príloh č. 3 až 9,
b)
zabezpečiť posúdenie zhody určeného výrobku podľa § 12,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku podľa § 13 pre určený výrobok, ktorý nie je komponentom, alebo vydať písomné potvrdenie zhody pre určený výrobok podľa § 12 ods. 3, ktorý je komponentom,
d)
umiestniť označenie CE12) na určenom výrobku podľa § 14.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
umiestniť na určený výrobok, ktorý nie je komponentom a ktorý uviedol na trh, špecifické označenie ochrany pred výbuchom, a ak je to potrebné, ďalšie označenia a informácie uvedené v prílohe č. 2 bode 1.0.5,
b)
zabezpečiť priloženie kópie EÚ vyhlásenia o zhode alebo potvrdenie zhody ku každému určenému výrobku; ak sa jednému používateľovi dodá veľký počet rovnakých určených výrobkov, môže byť priložená k celej šarži alebo zásielke jediná kópia EÚ vyhlásenia o zhode alebo potvrdenie zhody,
c)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh EÚ vyhlásenie o zhode alebo potvrdenie zhody a technickú dokumentáciu a na požiadanie ho sprístupniť orgánu dohľadu,
d)
vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek určeného výrobku, ktorý je sprístupnený na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré určený výrobok predstavuje,
e)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,17) ktorý výrobcovi určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 7
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 6, okrem povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b), c) zákona a § 6 ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh EÚ vyhlásenie o zhode alebo potvrdenie zhody a technickú dokumentáciu a na požiadanie ho sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 8
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 zákona a § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) až g), i) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh určený výrobok, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo § 6 ods. 2 písm. a),
b)
je povinný vykonať skúšky vzoriek určeného výrobku, ktorý je sprístupnený na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré určený výrobok predstavuje,
c)
je povinný uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode alebo kópiu potvrdenia zhody.
§ 9
Povinnosti distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 zákona a § 8 ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť určený výrobok na trhu, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo § 6 ods. 2 písm. a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 16 sa vypúšťajú.
7.
V § 11 ods. 1 sa nad slovo „normy“ umiestňuje odkaz 17a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.“.
8.
V § 11 ods. 2 sa nad slovo „špecifikácie“ umiestňuje odkaz 18a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
9.
V § 12 ods. 5 sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“),“.
10.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 10. EÚ vyhlásenie o zhode pre určený výrobok, ktorý bol uvedený na trh alebo sprístupnený na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa príloh č. 3 až 9.
(3)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre určený výrobok uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie18b) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
11.
V § 14 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Označenie CE sa umiestni na určený výrobok alebo na jeho štítok v súlade s § 25 ods. 1, 2, 4 a 6 zákona.
(2)
Za označením CE nasleduje v súlade s § 25 ods. 2 zákona identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
12.
§ 15 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 24 sa vypúšťajú.
13.
§ 16 až 18 vrátane nadpisov znejú:
㤠16
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 17
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody podľa príloh č. 3 až 7 a 9,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
§ 18
Spoločné ustanovenia
Dohľad nad trhom pre určený výrobok ustanovuje § 26 písm. b) a f), § 27 až 29 zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 29 sa vypúšťajú.
14.
V prílohe č. 3 piatom bode sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.