332/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

332
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 8, 13 a 34 znejú:
„1) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.
13) Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.
34) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.“.
2.
§ 9 až 12 vrátane nadpisov znejú:
㤠9
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), g), i) až l), m) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením rádiového zariadenia na trh16)
a)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa § 18,
b)
zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 15,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 16,
d)
umiestniť označenie CE17) podľa § 17.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
zabezpečiť, aby rádiové zariadenie bolo vyrobené tak, aby mohlo byť prevádzkované aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra,
b)
uviesť v návode na použitie informácie potrebné na to, aby sa rádiové zariadenie mohlo používať podľa účelu použitia; tieto informácie musia obsahovať opis príslušenstva a komponentov vrátane softvéru, ktoré umožňujú rádiovému zariadeniu pracovať podľa účelu použitia, pričom pre rádiové zariadenie, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sa uvádzajú aj tieto informácie:
1.
frekvenčné pásmo alebo pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje,
2.
maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme alebo v pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje,
c)
zabezpečiť ku každému rádiovému zariadeniu priloženie kópie EÚ vyhlásenia o zhode alebo zjednodušené písomné EÚ vyhlásenie o zhode; ak sa poskytne zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode, musí obsahovať označenie webového sídla, kde je možné získať úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode,
d)
uviesť na obale rádiového zariadenia a v návode na použitie, ktorý je priložený
k rádiovému zariadeniu, informácie, ktoré umožňujú identifikáciu členského štátu alebo geografickej oblasti v členskom štáte, kde sú zavedené obmedzenia pre uvedenie rádiového zariadenia do prevádzky alebo sa vyžaduje povolenie na používanie rádiového zariadenia,
e)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,18) ktorý výrobcovi rádiové zariadenie dodal alebo ktorému rádiové zariadenie dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania rádiového zariadenia a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu,
f)
vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti konečných používateľov skúšky vzoriek rádiových zariadení, ktoré sú sprístupnené na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré rádiové zariadenie predstavuje,
g)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 10
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 9, okrem povinností podľa 9 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 11
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c), e) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh rádiové zariadenie, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. a), b), c) alebo písm. d),
b)
je povinný vykonať skúšky vzoriek rádiového zariadenia, ktoré je sprístupnené na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré rádiové zariadenie predstavuje.
§ 12
Povinnosti distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť rádiové zariadenie na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. a), b), c) alebo písm. d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 sa vypúšťajú.
3.
V § 14 sa nad slovo „normy“ umiestňuje odkaz 19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.“.
4.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 6.
(3)
Rozsah zjednodušeného EÚ vyhlásenia o zhode podľa § 9 ods. 2 písm. c) je uvedený v prílohe č. 7. Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, je pravidelne aktualizované a vyhotovuje sa v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.
(4)
EÚ vyhlásenie o zhode podľa odseku 3 musí byť zverejnené na webovom sídle, ktoré je uvedené v zjednodušenom EÚ vyhlásení o zhode pre rádiové zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike.
(5)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre rádiové zariadenie uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie20) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na rádiové zariadenie vzťahujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
5.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Označenie CE sa na rádiové zariadenie, na jeho štítok alebo na jeho obal umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
6.
§ 19 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 28 sa vypúšťajú.
7.
§ 20 až 22 vrátane nadpisov znejú:
㤠20
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 21
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v prílohách č. 3 a 4,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu rádiového zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády pri posudzovaní zhody rádiového zariadenia,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
Na dohľad nad trhom sa vzťahujú ustanovenia § 26 písm. a), § 27 a 28.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 33 sa vypúšťajú.
8.
V prílohe č. 1 tretí bod znie:
„3.
Letecké vybavenie podľa osobitného predpisu,35) určené výlučne na letecké použitie, ktorým je
a)
lietadlo, vrátane motora, vrtule, súčasti a nenainštalovaného vybavenia lietadla, okrem bezpilotného lietadla,
b)
bezpilotné lietadlo, vrátane motora, vrtule, súčasti a nenainštalovaného vybavenia bezpilotného lietadla, ktorého návrh sa osvedčuje podľa osobitného predpisu36) a ktoré je určené na prevádzku výlučne na frekvenciách pridelených podľa osobitného predpisu.37)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35 až 37 znejú:
„35) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018, s. 1).
36) Čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139.
37) § 10 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V prílohe č. 3 Module B treťom bode písm. d) sa nad slová „technických špecifikácií“ umiestňuje odkaz 38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
10.
V prílohe č. 3 Module B ôsmom bode sa slová „úrad“ nahrádzajú slovami „Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.
11.
V prílohe č. 5 písmeno i) znie:
„i)
vysvetlenie zhody s požiadavkami podľa § 9 ods. 2 písm. a) a ak je to uplatniteľné, informáciu na obale podľa § 9 ods. 2 písm. b).“.
12.
Príloha č. 8 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.